Sáng Thế Ký: Chương 38

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 04:54, ngày 7 tháng 4 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Thời gian trôi qua, có lúc Giu-đa rời khỏi những anh em của mình, đến sống gần một người A-đu-lam, tên là Hi-ra. 2. Tại đó, Giu-đa đã gặp con gái của một người Ca-na-an, tên là Su-a. Ông đã cưới nàng và đến với nàng. 3. Nàng có thai và sinh một con trai. Ông đặt tên là Ê-rơ. 4. Nàng lại có thai nữa, và sinh một con trai. Nàng đặt tên là Ô-nan. 5. Nàng lại có thai một lần nữa, sinh một con trai, và đặt tên là Sê-la. Khi nàng sinh đứa bé nầy, Giu-đa đang ở Kê-xíp.

6. Giu-đa đã cưới vợ cho Ê-rơ, con đầu lòng của mình. Tên của nàng là Ta-ma. 7. Tuy nhiên Ê-rơ, con đầu lòng của Giu-đa, là một người gian ác trước mặt Đức Giê-hô-va, cho nên Đức Giê-hô-va đã giết chàng. 8. Giu-đa bảo Ô-nan: “Hãy đến với vợ của anh con, hãy cưới nàng, và nuôi nấng kẻ nối dõi cho anh của con.” 9. Nhưng Ô-nan biết rằng kẻ nối dõi sẽ không thuộc về mình, cho nên lúc đến với vợ của anh mình, thì chàng cho rơi xuống đất để không có kẻ nối dõi cho anh của mình. 10. Việc chàng làm không đẹp lòng Đức Giê-hô-va cho nên Ngài cũng giết chàng. 11. Giu-đa đã nói với Ta-ma, con dâu của mình: “Con hãy sống như một góa phụ tại nhà cha của con cho đến khi Sê-la, con trai của ta, trưởng thành.” Bởi vì ông ngại rằng không khéo nó cũng sẽ chết như hai anh của nó. Vì vậy, Ta-ma đã trở về sống trong nhà cha của nàng.

12. Sau một thời gian, con gái của Su-a, vợ của Giu-đa, qua đời. Khi Giu-đa đã bớt đau buồn, ông cùng với bạn của mình là Hi-ra, người A-đu-lam, đi đến với những người thợ hớt lông chiên của ông tại Thim-na. 13. Ta-ma được thông báo: “Nầy, cha chồng của cô đang đi lên Thim-na để hớt lông chiên.” 14. Ta-ma đã cởi bỏ trang phục góa phụ khỏi nàng. Nàng lấy voan phủ cả người, rồi ngồi bên lối vào Ê-na-im, trên đường đi về Thim-na. Nàng làm như vậy bởi vì nàng thấy Sê-la đã trưởng thành nhưng nàng vẫn chưa được làm vợ của chàng.

15. Khi Giu-đa thấy nàng, ông tưởng nàng là một cô gái mại dâm, bởi vì nàng đã che mặt của nàng lại. 16. Ông đã rẽ lối đi về phía nàng, rồi nói: “Cho tôi đến với cô” - bởi vì ông không biết nàng là con dâu của mình. Nàng hỏi: “Ông sẽ cho tôi thứ gì để đến với tôi?” 17. Ông nói: “Tôi sẽ gửi cho cô một con dê con từ trong bầy của tôi.” Nàng nói: “Chỉ khi nào ông trao cho tôi vật gì để làm tin cho đến khi ông gửi nó đến cho tôi.” 18. Ông hỏi: “Tôi sẽ trao cho cô vật gì để làm tin bây giờ?” Nàng nói: “Con dấu, với sợi dây, và cây gậy mà ông đang cầm trên tay.” Ông trao chúng cho nàng, rồi đến với nàng, và nàng đã thụ thai bởi ông. 19. Rồi nàng đứng dậy và đi khỏi đó. Nàng gỡ bỏ voan và mặc lại trang phục của góa phụ.

20. Giu-đa đã nhờ tay của người bạn tại A-đu-lam mang một dê con đến để chuộc lại những vật đã làm tin từ tay của người phụ nữ, nhưng ông không tìm được nàng. 21. Ông đã hỏi những người ở tại đó rằng: “Cô gái mại dâm bên đường đến Ê-na-im, ở đâu?” Họ trả lời: “Ở đây không có gái mại dâm.” 22. Vì vậy, người đó đã trở về nói với Giu-đa: “Tôi không tìm thấy cô ta, và những người ở đó nói rằng tại đó không có gái mại dâm.” 23. Giu-đa nói: “Thôi cứ để nàng giữ những vật đó cho chính mình, đừng để chúng ta bị chê cười; bởi vì tôi đã gửi con dê con nầy, nhưng anh không tìm được nàng.”

24. Thời gian trôi qua, khoảng ba tháng sau, Giu-đa được báo tin rằng: “Xem nầy, Ta-ma, con dâu của ông là kẻ dâm loạn. Nó đang có thai.” Giu-đa nói: “Hãy đem nó ra thiêu sống.” 25. Khi nàng bị đem ra, nàng nhắn với cha chồng của mình rằng: “Con mang thai từ người sở hữu những vật nầy. Xin hãy xem cái ấn, sợi dây và cây gậy nầy là của ai.” 26. Giu-đa đã nhìn nhận, rồi nói: “Nàng đúng hơn ta, bởi vì ta đã không trao Sê-la, con trai của ta, cho nàng.” Rồi ông không hề biết nàng thêm một lần nào nữa.

27. Thời gian trôi qua, đến lúc sinh, dạ của nàng có thai đôi. 28. Lúc nàng đang sinh, một đứa đã thò tay ra. Bà mụ đã nắm tay của nó, buộc vào một sợi chỉ đỏ, rồi nói: “Đứa nầy ra trước.” 29. Sau đó, nó lại rút tay vào, và kìa, em của nó lại ra. Bà mụ nói: “Làm sao mà mầy phá rào chui ra trước được như vậy?” Vì thế, tên của nó được gọi là Phê-rết. 30. Sau đó, anh của nó - là đứa trên tay có sợi chỉ đỏ - mới ra. Tên của nó được gọi là Sê-rách.

Bản Dịch 1925

1. Trong lúc đó, Giu-đa, lìa xa các anh em mình, đến ở cùng một người A-đu-lam, tên là Hi-ra. 2. Tại đó, Giu-đa thấy con gái của một người Ca-na-an, tên là Su-a, bèn cưới làm vợ, và ăn ở cùng nàng. 3. Nàng thọ thai, sanh được một con trai, đặt tên là Ê-rơ. 4. Nàng thọ thai nữa, sanh được một con trai đặt tên là Ô-nan; 5. lại sanh thêm một con trai, đặt tên là Sê-la. Vả, lúc vợ sanh sản, thì Giu-đa ngụ tại Kê-xíp.

6. Giu-đa cưới cho Ê-rơ, con trưởng nam, một người vợ tên là Ta-ma. 7. Nhưng Ê-rơ độc ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Ngài giết người đi. 8. Giu-đa bèn biểu Ô-nan rằng: Con hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nối dòng dõi cho anh. 9. Ô-nan biết rằng dòng dõi nầy sẽ chẳng thuộc về mình, nên đang khi đến cùng nàng, thì làm rơi rớt xuống đất, để đừng sanh dòng dõi cho anh. 10. Nhưng điều người làm vậy không đẹp lòng Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng giết người luôn đi. 11. Đoạn, Giu-đa biểu Ta-ma, dâu mình, rằng: Hãy về ở góa bên nhà cha con, cho đến chừng nào Sê-la, con trai cha, sẽ trở nên khôn lớn. Vì người nói rằng: Chúng ta hãy coi chừng, e khi nó cũng chết như hai anh nó chăng. Ta-ma bèn đi về ở nhà cha mình.

12. Ngày qua tháng lại, con gái của Su-a, vợ Giu-đa, qua đời. Khi đã nguôi lòng, thì Giu-đa đi cùng bạn là Hi-ra, người A-đu-lam, lên đến nơi mấy thợ hớt lông chiên mình, tại Thim-na. 13. Người ta cho nàng Ta-ma hay điều đó mà rằng: Nầy, ông gia ngươi đi lên Thim-na đặng hớt lông chiên. 14. Nàng bèn cổi áo góa bụa mình ra lấy lúp che mặt, và bao phủ mình lại, rồi ngồi trước cửa thành Ê-na-im, bên con đường đi về Thim-na; làm vậy là vì nàng đã thấy Sê-la khôn lớn rồi, nhưng họ không gả mình cho chàng làm vợ. 15. Giu-đa thấy nàng, cho là một kỵ nữ, vì nàng che mặt, 16. bèn lại gần mà nói rằng: Hãy cho ta đến cùng nàng; vì cớ ngươi không biết nàng là dâu mình. Nàng đáp rằng: Ngươi sẽ cho tôi món chi đặng đi đến cùng tôi? 17. Đáp rằng: Ta sẽ gởi cho nàng một con dê con của bầy ta. Nàng hỏi: Người sẽ cho tôi một của chi làm tin, cho đến chừng nào sẽ gởi con dê? 18. Đáp rằng: Ta sẽ cho nàng của chi làm tin bây giờ? Nàng đáp: Con dấu, dây và cây gậy của người đang cầm nơi tay. Người liền cho, đi lại cùng nàng; nàng thọ thai vì người vậy. Đoạn, nàng đứng dậy mà đi, 19. cổi lúp ra và mặc quần áo góa bụa lại.

20. Giu-đa cậy bạn A-đu-lam mình đem cho con dê con đặng chuộc mấy vật tin nơi tay người đàn bà nầy; nhưng tìm nàng chẳng thấy. 21. Bạn bèn hỏi dân tại nơi nàng ở rằng: Người kỵ nữ khi trước ở ngoài đường nơi cửa thành Ê-na-im đâu rồi? Họ đáp rằng: Ở đây chẳng có một kỵ nữ nào hết. 22. Bạn bèn trở về Giu-đa mà rằng: Tôi kiếm nàng không đặng; và dân nơi đó có nói: ở đây chẳng có một kỵ nữ nào. 23. Giu-đa rằng: Nầy, tôi đã gởi dê con đến, mà bạn tìm chẳng thấy nàng; vậy, để cho nàng giữ lấy của tin đó, chẳng nên gây điều nhơ nhuốc cho chúng ta.

24. Cách chừng ba tháng sau, người ta có học lại cùng Giu-đa rằng: Ta-ma, dâu ngươi, đã làm kỵ nữ, và vì nông nổi đó, nàng đã hoang-thai. Giu-đa đáp: Hãy đem nó ra thiêu đi. 25. Đang khi người ta đem nàng ra, thì nàng sai đến nói cùng ông gia rằng: Xin cha hãy nhìn lại con dấu, dây và gậy nầy là của ai. Tôi thọ thai do nơi người mà có các vật nầy. 26. Giu-đa nhìn biết mấy món đó, bèn nói rằng: Nàng phải hơn ta, vì ta không đưa Sê-la, con trai ta, cho nàng. Đoạn, người không ăn ở cùng nàng nữa.

27. Đến kỳ sanh nở, nầy trong bụng nàng có thai đôi. 28. Đang lúc sanh nở, một trong hai đứa đưa tay ra trước; bà mụ bắt lấy tay buộc một sợi chỉ điều, và nói rằng: Đứa nầy ra trước. 29. Nhưng nó rút tay vào, thì đây, anh nó lại ra. Bà mụ nói rằng: Mầy, tông rách dường nầy! Họ đặt tên là Phê-rết. 30. Kế em nó ra sau, là đứa nơi tay có sợi chỉ điều, và họ đặt tên là Sê-rách.

Bản Dịch 2011

Giu-đa và Ta-ma

1 Lúc ấy Giu-đa rời khỏi các anh em ông và đến ở chung với một người bạn ở Thành A-đu-lam, tên là Hi-ra. 2 Tại đó Giu-đa gặp con gái của Su-a, một người Ca-na-an. Ông cưới nàng làm vợ và ăn ở với nàng. 3 Bà có thai và sinh một trai. Ông đặt tên con trai đó là Ê-rơ. 4 Bà lại có thai và sinh một trai nữa. Bà đặt tên nó là Ô-nan. 5 Sau đó bà lại có thai và sinh một trai nữa. Bà đặt tên là Sê-la. Vả, lúc bà sinh người con thứ ba thì ông đang ở tại Kê-xíp.

6 Giu-đa cưới vợ cho Ê-rơ con đầu lòng của ông. Nàng tên là Ta-ma. 7 Nhưng Ê-rơ con đầu lòng của Giu-đa là một kẻ gian ác trước mặt CHÚA, nên CHÚA khiến cậu ấy phải qua đời. 8 Giu-đa nói với Ô-nan, “Con hãy đến ăn ở với chị dâu con và làm tròn bổn phận của em chồng, để anh con có người nối dõi.” 9 Nhưng Ô-nan biết đứa con sinh ra sẽ không thuộc về mình, nên khi đến với chị dâu, cậu cố tình cho xuất tinh rơi xuống đất, để anh cậu sẽ không có con nối dõi. 10 Ðiều Ô-nan làm đó không đẹp lòng CHÚA; vì thế Ngài cũng khiến cậu ấy phải qua đời. 11 Bấy giờ Giu-đa nói với Ta-ma con dâu ông, “Con hãy về ở góa bên nhà cha con cho đến khi Sê-la con trai cha khôn lớn,” vì ông nghĩ, “Kẻo nó cũng phải chết giống như các anh nó chăng.” Vậy Ta-ma trở về và sống trong nhà cha nàng.

12 Ngày qua tháng lại, con gái của Su-a vợ Giu-đa qua đời. Sau khi đã nguôi ngoai nỗi buồn, ông đi thăm các thợ hớt lông chiên của ông ở Tim-na; có bạn ông là Hi-ra ở A-đu-lam đi với ông. 13 Người ta báo cho Ta-ma hay rằng, “Này, cha chồng cô sắp đến Tim-na để hớt lông chiên.” 14 Nàng liền cởi bộ y phục góa phụ của nàng ra, lấy khăn che mặt lại, rồi hóa trang che kín người, và đến ngồi ở phía trước cổng Thành Ê-na-im, trên con đường đi đến Tim-na, vì nàng thấy Sê-la đã khôn lớn mà người ta chưa cho nàng làm vợ chàng.

15 Khi Giu-đa thấy nàng, ông tưởng nàng là một gái điếm, vì nàng đã che mặt lại. 16 Ông tẻ bước đến gần nàng bên lề đường và nói, “Này, cô cho tôi đến với cô đi,” vì ông không biết nàng là dâu ông.

Nàng đáp, “Ông sẽ cho tôi thứ gì để tôi cho ông đến với tôi?”

17 Ông đáp, “Tôi sẽ gởi cho cô một con dê tơ trong bầy của tôi.”

Nàng nói, “Ông có vật gì cho tôi để làm tín vật cho đến khi tôi nhận được con dê đó chăng?”

18 Ông đáp, “Tôi phải cho cô món gì để làm tín vật bây giờ?”

Nàng nói, “Con dấu, sợi dây, và cây gậy ông đang có trong tay cũng đủ rồi.”

Ông trao cho nàng những món đó, rồi đến với nàng, và nàng có thai với ông. 19 Ðoạn nàng đứng dậy và ra đi. Nàng gỡ bỏ khăn che mặt và mặc lại những y phục của góa phụ.

20 Giu-đa nhờ bạn ông là người ở Thành A-đu-lam mang con dê tơ đến, để chuộc lại những tín vật nơi tay người phụ nữ, nhưng ông ấy không tìm được nàng. 21 Bấy giờ ông ấy hỏi những người ở đó, “Cô gái điếm đền thần đã ngồi bên đường trước cổng Thành Ê-na-im đâu rồi?”

Họ đáp, “Ở đây đâu có cô gái điếm đền thần nào.”

22 Ông ấy trở về nói với Giu-đa, “Tôi không thể tìm được cô ấy. Hơn nữa dân ở đó bảo địa phương họ không có cô gái điếm đền thần nào cả.”

23 Giu-đa nói, “Nếu vậy, thôi để cô ấy giữ mấy món đó, miễn sao chúng ta không bị chê cười là được rồi. Này, tôi đã giữ lời hứa mà gởi con dê tơ đến, và anh cũng đã tìm kiếm mà không tìm ra nàng.”

24 Thời gian trôi qua, khoảng ba tháng sau, có người báo cho Giu-đa rằng, “Ta-ma dâu của ông đã làm điếm, và hơn nữa, vì làm điếm cô ấy đang mang thai.”

Giu-đa nói, “Lôi nó ra và thiêu sống nó đi!”

25 Khi người ta đem nàng ra, nàng nhờ người chuyển lời đến nói với cha chồng nàng rằng, “Do ăn nằm với người đàn ông có những vật này mà con đã có thai.” Nàng lại nói, “Xin cha xem, cha có thể nhận ra con dấu, sợi dây, và cây gậy này là của ai không?”

26 Giu-đa nhìn nhận những món đồ đó là của ông và nói, “Nàng đúng hơn tôi, vì tôi đã không đưa Sê-la con trai tôi cho nàng.” Rồi ông không bao giờ ăn ở với nàng nữa.

27 Ðến ngày sinh, này, trong dạ nàng có thai đôi. 28 Ðến lúc sinh, một đứa thò tay ra trước, bà mụ lấy một sợi chỉ đỏ cột vào tay nó và nói, “Ðứa này ra trước.” 29 Nhưng nó lại thụt tay vào, và này, anh nó ra. Bà mụ nói, “Làm sao mà mày phá rào chui ra trước được vậy?” Vì thế họ đặt tên nó là Pê-rê. 30 Sau đó em nó ra, có sợi chỉ đỏ cột nơi tay, và họ đặt tên nó là Xê-ra.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành