Sáng Thế Ký: Chương 36

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 02:27, ngày 4 tháng 4 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đây là dòng dõi của Ê-sau, tức là Ê-đôm. 2. Ê-sau đã cưới các thiếu nữ Ca-na-an làm vợ, đó là: A-đa, con gái của Ê-lôn, người Hê-tít; Ô-hô-li-ba-ma, con gái của A-na - bà là con gái của Xi-bê-ôn, người Hê-vít; 3. và Bách-mát, là con gái của Ích-ma-ên và cũng là em gái của Nê-ba-giốt. 4. A-đa sinh Ê-li-pha cho Ê-sau; Bách-mát sinh Rê-u-ên; 5. Ô-hô-li-ba-ma sinh Giê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Đây là các con trai của Ê-sau đã được sinh ra cho ông tại xứ Ca-na-an.

6. Ê-sau đã đem những người vợ, các con trai, các con gái, tất cả những người trong gia đình của ông, với tất cả bầy súc vật và gia súc, và tất cả những tài sản mà ông đã kiếm được tại xứ Ca-na-an để đi đến một xứ khác, cách xa khỏi sự hiện diện của Gia-cốp, em trai của ông. 7. Bởi vì tài sản của họ quá nhiều cho nên họ không thể sống chung với nhau được, vì xứ mà họ đang chung sống không thể cung cấp đầy đủ cho những đàn súc vật của họ. 8. Vì vậy, Ê-sau đã cư ngự tại vùng đồi núi thuộc Sê-i-rơ - Ê-sau tức là Ê-đôm.

9. Đây là dòng dõi của Ê-sau, tổ phụ của dân Ê-đôm, tại vùng đồi núi của Sê-i-rơ. 10. Ðây là tên các con trai của Ê-sau: Ê-li-pha là con của A-đa, vợ Ê-sau; Rê-u-ên con của Ba-sê-mát, vợ Ê-sau. 11. Các con trai của Ê-li-pha là Thê-man, Ô-ma, Xê-phô, Ga-tam, và Kê-na. 12. Thim-na, hầu thiếp của Ê-li-pha, con trai của Ê-sau, đã sinh A-ma-léc cho Ê-li-pha. Những người nầy là cháu của A-đa, vợ của Ê-sau. 13. Ðây là các con trai của Rê-u-ên: Na-hát, Xê-ra, Sam-ma, và Mít-xa. Những người nầy là cháu của Ba-sê-mát, vợ của Ê-sau. 14. Ðây là các con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ của Ê-sau, con gái của A-na, cháu của Xi-bê-ôn. Bà đã sinh cho Ê-sau: Giê-úc, Gia-lam, và Cô-ra.

15. Ðây là các tộc trưởng thuộc dòng dõi của Ê-sau: Dòng tộc Ê-li-pha, con đầu lòng của Ê-sau, có tộc trưởng Tê-man, tộc trưởng Ô-ma, tộc trưởng Xê-phô, tộc trưởng Kê-na, 16. tộc trưởng Ga-tam, và tộc trưởng A-ma-léc. Những người nầy là các tộc trưởng thuộc về Ê-li-pha, tại xứ Ê-đôm. Họ là cháu của A-đa. 17. Dòng tộc Rê-u-ên, con trai Ê-sau, có những người nầy: Tộc trưởng Na-hát, tộc trưởng Xê-ra, tộc trưởng Sam-ma, và tộc trưởng Mít-xa. Ðó là các tộc trưởng thuộc về Rê-u-ên, tại xứ Ê-đôm. Những người nầy là con cháu của Ba-sê-mát, vợ của Ê-sau. 18. Ðây là các con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ của Ê-sau: Tộc trưởng Giê-úc, tộc trưởng Gia-lam, và tộc trưởng Cô-ra. Những người nầy là các tộc trưởng thuộc về Ô-hô-li-ba-ma, vợ của Ê-sau, cũng là con gái của A-na. 19. Ðó là các con cháu của Ê-sau, tức là Ê-đôm, cùng với các tộc trưởng của họ.

20. Ðây là các con trai của Sê-i-rơ, người Hô-ri, là những cư dân địa phương: Lô-tan, Sô-banh, Xi-bê-ôn, A-na, 21 Ði-sôn, Ê-xe, và Ði-san. Ðó là các con trai của Sê-i-rơ. Họ là các tộc trưởng của người Hô-ri tại xứ Ê-đôm. 22. Các con trai của Lô-than là Hô-ri và Hê-man. Em gái của Lô-than là Thim-na. 23. Ðây là các con trai của Sô-banh: Anh-van, Ma-na-hát, Ê-banh, Sê-phô, và Ô-nam. 24. Ðây là các con trai của Xi-bê-ôn: Ai-gia và A-na. A-na là người đã tìm ra những suối nước nóng trong hoang mạc khi chăn lừa cho cha của mình là Xi-bê-ôn. 25. Ðây là các con của A-na: Ði-sôn và Ô-hô-li-ba-ma. Ô-hô-li-ba-ma là con gái của A-na. 26. Ðây là các con trai của Ði-sôn: Hem-đan, Ếch-ban, Dít-ran và Kê-ran. 27. Ðây là các con trai của Ê-xe: Bin-han, Xa-van, và A-can. 28. Ðây là các con trai của Ði-san: Út-xơ và A-ran. 29. Ðây là các tộc trưởng của dân Hô-ri: Tộc trưởng Lô-tan, tộc trưởng Sô-banh, tộc trưởng Xi-bê-ôn, tộc trưởng A-na, 30. tộc trưởng Ði-sôn, tộc trưởng Ê-xe, và tộc trưởng Ði-san. Những người nầy là các tộc trưởng của người Hô-ri, theo từng gia tộc của họ tại xứ Sê-i-rơ.

31. Ðây là những vua đã trị vì trong xứ Ê-đôm, trước khi có một vua nào trị vì trên dòng dõi của Y-sơ-ra-ên: 32. Bê-la, con trai Bê-ô, trị vì tại Ê-đôm. Tên thành của vua là Đin-ha-ba. 33. Khi Bê-la băng hà, Giô-báp, con trai của Xê-rách, người Bốt-ra, kế vị. 34. Khi Giô-báp băng hà, Hu-sam, người xứ Thê-man, kế vị. 35. Khi Hu-sam băng hà, Ha-đát, con trai của Bê-đát, kế vị. Vua là người đã đánh thắng dân Ma-đi-an tại cánh đồng Mô-áp; và tên thành của vua là A-vít. 36. Khi Ha-đát băng hà, Sam-la, người Ma-rê-ca, kế vị. 37. Khi Sam-la băng hà, Sau-lơ, người Rê-hô-bốt tại lưu vực sông, kế vị. 38. Khi Sau-lơ băng hà, Ba-anh Ha-nan, con trai của Ạc-bồ, kế vị. 39. Khi Ba-anh Ha-nan, con trai của Ạc-bồ, băng hà, Ha-đa kế vị. Tên thành của vua là Ba-u; vợ của vua là Mê-hê-ta-bê-ên, là con gái của Mát-rết, và là cháu của Mê-xa-háp.

40. Ðây là tên các tộc trưởng thuộc hậu tự của Ê-sau được liệt kê theo gia tộc, theo địa phương, và theo danh tánh của họ: Tộc trưởng Thim-na, tộc trưởng Anh-va, tộc trưởng Giê-hết, 41. tộc trưởng Ô-hô-li-ba-ma, tộc trưởng Ê-la, tộc trưởng Phi-nôn, 42. tộc trưởng Kê-na, tộc trưởng Thê-man, tộc trưởng Mép-xa, 43. tộc trưởng Mác-đi-ên, và tộc trưởng Y-ram. Những người nầy là các tộc trưởng của Ê-đôm, tùy theo nơi họ định cư trong đất mà họ sở hữu. Tổ phụ của dân Ê-đôm là Ê-sau.

Bản Dịch 1925

1. Đây là dòng dõi của Ê-sau, tức là Ê-đôm vậy. 2. Ê-sau cưới các vợ trong bọn con gái xứ Ca-na-an, là A-đa, con gái Ê-lôn, người Hê-tít; Ô-hô-li-ba-ma, con gái A-na, cháu ngoại của Xi-bê-ôn, người Hê-vít, 3. cùng Bách-mát, con gái Ích-ma-ên, và là em gái của Nê-ba-giốt. 4. A-đa sanh Ê-li-pha cho Ê-sau; Bách-mát sanh Rê-u-ên; 5. còn Ô-hô-li-ba-ma sanh Giê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Ấy đó là các con trai của Ê-sau sanh tại xứ Ca-na-an.

6. Ê-sau dẫn các vợ, con trai, con gái mình, mọi người nhà, các bầy chiên, lục-súc, và tài vật mình đã gây dựng tại xứ Ca-na-an, dời qua xứ khác, cách xa Gia-cốp, em mình. 7. Vả, vì cớ hai anh em của cải nhiều, bầy súc vật đông, xứ đang kiều ngụ không đủ đất dùng nữa, nên ở chung nhau chẳng được. 8. Vậy, Ê-sau, tức là Ê-đôm, ở trên núi Sê-i-rơ.

9. Đây là dòng dõi Ê-sau, tổ phụ dân Ê-đôm, ở trên núi Sê-i-rơ.

10. Đây là tên các con trai Ê-sau: A-đa-vợ người, sanh Ê-li-pha; Bách-mát, cũng vợ người, sanh Rê-u-ên. 11. Con trai của Ê-li-pha là Thê-ma, Ô-ma, Xê-phô, Ga-tham và Kê-na. 12. Thim-na, vợ lẽ Ê-li-pha, con trai của Ê-sau, sanh A-ma-léc cho người. Đó là cháu của A-đa, vợ Ê-sau. 13. Còn đây là con trai của Rê-u-ên: Na-hát, Xê-rách, Sam-ma và Mích-xa. Ấy là các cháu của Bách-mát, cũng vợ Ê-sau. 14. Và mấy người nầy là con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ của Ê-sau, con gái A-na, cháu ngoại Xi-bê-ôn. Nàng sanh cho Ê-sau Giê-úc, Gia-lam, và Cô-ra.

15. Đây là các trưởng tộc trong vòng con cháu Ê-sau: Các con trai Ê-li-pha con trưởng nam của Ê-sau, là trưởng tộc Thê-man, trưởng tộc Ô-ma, trưởng tộc Xê-phô, trưởng tộc Kê-na, 16. trưởng tộc Cô-ra, trưởng tộc Ga-tham, và trưởng tộc A-ma-léc. Đó là các trưởng tộc do nơi Ê-li-pha sanh tại xứ Ê-đôm, và là các cháu của A-đa. 17. Đây là các con trai của Rê-u-ên, con Ê-sau: trưởng tộc Na-hát, trưởng tộc Xê-rách, trưởng tộc Sam-ma, và trưởng tộc Mích-xa. Đó là các trưởng tộc do nơi Rê-u-ên sanh ra tại xứ Ê-đôm, và là các cháu của Bách-mát. 18. Đây là các con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ Ê-sau: trưởng tộc Giê-úc, trưởng tộc Gia-lam, và trưởng tộc Cô-ra. Đó là mấy trưởng tộc do Ô-hô-li-ba-ma, vợ Ê-sau, con gái của A-na, sanh ra. 19. Ấy là các con trai của Ê-sau, tức là Ê-đôm, và đó là mấy trưởng tộc của họ.

20. Đây là các con trai của Sê-i-rơ, người Hô-rít, thuở xưa ở tại xứ đó: Lô-than, Sô-banh, Xi-bê-ôn, A-na, 21. Đi-sôn, Ét-xe, và Đi-san. Đó là mấy con trai của Sê-i-rơ, trưởng tộc dân Hô-rít, ở tại xứ Ê-đôm. 22. Các con trai của Lô-than là Hô-ri và Hê-man; còn Thim-na là em gái Lô-than. 23. Đây là các con trai của Sô-banh: Anh-van, Ma-na-hát, Ê-banh, Sê-phô, và Ô-nam. 24. Đây là các con trai của Xi-bê-ôn: Ai-gia và A-na. Ấy là A-na có tìm đặng suối nước sôi nơi đồng vắng, trong khi chăn lừa cho Xi-bê-ôn, cha nàng. 25. Đây là con cái của A-na: Đi-sôn và Ô-hô-li-ba-ma, con gái người. 26. Đây là con trai của Đi-sôn: Hem-đan, Ếch-ban, Dít-ran và Kê-ran. 27. Đây là con trai của Ét-xe: Binh-han, Xa-van và A-can. 28. Đây là con trai của Đi-san: Út-sơ và A-ran.

29. Còn đây là các trưởng tộc dân Hô-rít: trưởng tộc Lô-than, trưởng tộc Sô-banh, trưởng tộc Xi-bê-ôn, trưởng tộc A-na, 30. trưởng tộc Đi-sôn, trưởng tộc Ét-xe, và trưởng tộc Đi-san. Đó là các trưởng tộc của dân Hô-rít, ở tại xứ Sê-i-rơ.

31. Trước khi dân Y-sơ-ra-ên chưa có một vua nào cai trị, thì đây là các vua trị vì xứ Ê-đôm; 32. Bê-la, con trai Bê-ô, trì vì xứ Ê-đôm; tên thành người là Đin-ha-ba. 33. Vua Bê-la băng, Giô-báp, con trai Xê-rách, người Bốt-ra, lên kế vị. 34. Vua Giô-báp băng, Hu-sam, người xứ Thê-man, lên kế vị. 35. Vua Hu-sam băng, Ha-đát, con trai Bê-đát, lên kế vị. Ấy là vua nầy đánh thắng dân Ma-đi-an tại đồng Mô-áp; và tên thành người là A-vít. 36. Vua Ha-đát băng, Sam-la, người Ma-rê-ca lên kế vị. 37. Vua Sam-la băng, Sau-lơ, người Rê-hô-bốt ở trên mé sông, lên kế vị. 38. Vua Sau-lơ băng, Ba-anh-Ha-nan, con trai Ạc-bồ, lên kế vị. 39. vua Ba-anh-Ha-nan băng, Ha-đa lên kế vị. Tên thành người là Ba-u; vợ người là Mê-hê-ta-bê-ên, con gái của Mát-rết, cháu ngoại Mê-xa-háp.

40. Đây là các trưởng tộc do nơi Ê-sau sanh ra, kể theo chi tộc, địa hạt và tên mình: trưởng tộc Thim-na, trưởng tộc Anh-va, trưởng tộc Giê-hết, 41. trưởng tộc Ô-hô-li-ba-ma, trưởng tộc Ê-la, trưởng tộc Phi-nôn, 42. trưởng tộc Kê-na, trưởng tộc Thê-man, trưởng tộc Mép-xa, 43. trưởng tộc Mác-đi-ên và trưởng tộc Y-ram. Đó là các trưởng tộc của Ê-đôm, tùy theo nhà ở trong xứ của họ. Tổ phụ của dân Ê-đôm là Ê-sau.

Bản Dịch 2011

Gia Ðình của Ê-sau Di Cư

1 Ðây là gia đình của Ê-sau, tức là Ê-đôm. 2 Ê-sau cưới các thiếu nữ Ca-na-an làm vợ: A-đa con gái của Ê-lôn người Hít-ti, Ô-hô-li-ba-ma con gái của A-na cháu của Xi-bê-ôn người Hi-vi, 3 và Ba-sê-mát con gái của Ích-ma-ên, em gái của Nê-ba-giốt. 4 A-đa sinh Ê-li-pha cho Ê-sau, Ba-sê-mát sinh Rê-u-ên, 5 còn Ô-hô-li-ba-ma sinh Giê-úc, Gia-lam, Cô-ra. Ðó là các con trai của Ê-sau, do các vợ ông sinh cho ông trong xứ Ca-na-an.

6 Ê-sau dẫn các vợ, các con trai, các con gái, và mọi người trong gia đình ông, cùng tất cả đàn súc vật, gia súc, và tất cả của cải ông đã gây dựng được trong xứ Ca-na-an đến một xứ khác, cách xa Gia-cốp em ông. 7 Vì tài sản của họ quá nhiều, không thể sống chung với nhau được. Xứ họ đang sống không thể cung cấp đủ đồng cỏ cho các đàn súc vật của họ. 8 Vậy Ê-sau định cư trên miền đồi núi của vùng Sê-i-rơ. Ê-sau tức là Ê-đôm.

Dòng Dõi của Ê-sau

(1 Sử 1:35-37)

9 Sau đây là dòng dõi của Ê-sau, tổ phụ người Ê-đôm, ở miền đồi núi vùng Sê-i-rơ. 10 Ðây là tên các con trai của Ê-sau: Ê-li-pha con của bà A-đa vợ Ê-sau; Rê-u-ên con của bà Ba-sê-mát vợ Ê-sau.

11 Các con trai của Ê-li-pha là Tê-man, Ô-ma, Xê-phô, Ga-tam, và Kê-na. 12 Tim-ma vợ hầu của Ê-li-pha con trai Ê-sau sinh A-ma-léc cho Ê-li-pha. Ðó là các cháu nội của bà A-đa vợ Ê-sau.

13 Ðây là các con trai của Rê-u-ên: Na-hát, Xê-ra, Sam-ma, và Mít-xa. Ðó là các cháu nội của bà Ba-sê-mát vợ Ê-sau.

14 Ðây là các con trai của bà Ô-hô-li-ba-ma vợ Ê-sau, con gái của A-na, cháu ngoại của Xi-bê-ôn. Bà sinh cho Ê-sau: Giê-úc, Gia-lam, và Cô-ra.

Các Tộc Trưởng Dân Ê-đôm

15 Ðây là các tộc trưởng của con cháu Ê-sau: Các con trai của Ê-li-pha con đầu lòng của Ê-sau là Tộc Trưởng Tê-man, Tộc Trưởng Ô-ma, Tộc Trưởng Xê-phô, Tộc Trưởng Kê-na, 16 Tộc Trưởng Cô-ra, Tộc Trưởng Ga-tam, và Tộc Trưởng A-ma-léc. Ðó là các tộc trưởng ra từ Ê-li-pha trong xứ Ê-đôm. Những tộc trưởng ấy là con cháu của bà A-đa.

17 Ðây là các con trai của Rê-u-ên con trai Ê-sau: Tộc Trưởng Na-hát, Tộc Trưởng Xê-ra, Tộc Trưởng Sam-ma, và Tộc Trưởng Mít-xa. Ðó là các tộc trưởng ra từ Rê-u-ên trong xứ Ê-đôm. Những tộc trưởng ấy là con cháu của bà Ba-sê-mát vợ Ê-sau.

18 Ðây là các con trai của Ô-hô-li-ba-ma vợ Ê-sau: Tộc Trưởng Giê-úc, Tộc Trưởng Gia-lam, và Tộc Trưởng Cô-ra. Ðó là những tộc trưởng do Ô-hô-li-ba-ma vợ Ê-sau, con gái của A-na, sinh ra.

19 Ðó là các con trai của Ê-sau, tức Ê-đôm, và đó là những tộc trưởng của họ.

Dòng Dõi của Sê-i-rơ Người Hô-ri

(1 Sử 1:38-42)

20 Ðây là các con trai của Sê-i-rơ người Hô-ri, dân ở địa phương đó: Lô-tan, Sô-banh, Xi-bê-ôn, A-na, 21 Ði-sôn, Ê-xe, và Ði-san. Ðó là các con trai của Sê-i-rơ. Họ là các tộc trưởng của người Hô-ri trong xứ Ê-đôm.

22 Các con trai của Lô-tan là Hô-ri và Hê-man; em gái của Lô-tan là Tim-na.

23 Ðây là các con trai của Sô-banh: Anh-van, Ma-na-hát, Ê-banh, Sê-phô, và Ô-nam.

24 Ðây là các con trai của Xi-bê-ôn: Ai-a và A-na. A-na là người đã tìm ra các suối nước nóng trong đồng hoang khi chăn lừa cho cha ông là Xi-bê-ôn.

25 Ðây là các con của A-na: Ði-sôn và Ô-hô-li-ba-ma. Ô-hô-li-ba-ma là con gái của A-na.

26 Ðây là các con trai của Ði-sôn: Hem-đan, Ếch-ban, Ít-ran, và Kê-ran.

27 Ðây là các con trai của Ê-xe: Bin-han, Xa-a-van, và A-can.

28 Ðây là các con trai của Ði-san: U-xơ và A-ran.

29 Ðây là các tộc trưởng của dân Hô-ri: Tộc Trưởng Lô-tan, Tộc Trưởng Sô-banh, Tộc Trưởng Xi-bê-ôn, Tộc Trưởng A-na, 30 Tộc Trưởng Ði-sôn, Tộc Trưởng Ê-xe, và Tộc Trưởng Ði-san. Ðó là các tộc trưởng của người Hô-ri, theo từng thị tộc của họ, trong xứ Sê-i-rơ.

Các Vua Ê-đôm

(1 Sử 1:43-50)

31 Ðây là các vua trị vì trong xứ Ê-đôm, trước khi có một vua nào trị vì trên các con cái I-sơ-ra-ên:

32 Bê-la con trai Bê-ô trị vì ở Ê-đôm. Kinh đô của ông là Ðin-ha-ba.

33 Bê-la băng hà, Giô-báp con trai Xê-ra ở Bô-ra lên ngai kế vị.

34 Giô-báp băng hà, Hu-sam, quê ở xứ Tê-man, lên ngai kế vị.

35 Hu-sam băng hà, Ha-đát con trai Bê-đát lên ngai kế vị. Vua Ha-đát đánh bại quân Mi-đi-an trong một cánh đồng ở Mô-áp. Kinh đô của ông là A-vít.

36 Ha-đát băng hà, Sam-la quê ở Mách-rê-ca lên ngai kế vị.

37 Sam-la băng hà, Sa-un quê ở Rê-hô-bốt, một địa danh bên bờ sông, lên ngai kế vị.

38 Sa-un băng hà, Ba-anh Ha-nan con trai Ách-bơ lên ngai kế vị.

39 Ba-anh Ha-nan con trai Ách-bơ băng hà, Ha-đa lên ngai kế vị. Kinh đô của ông là Pa-u. Vợ ông tên là Mê-hê-ta-bên, con gái của Mát-rết, cháu ngoại của Mê Xa-háp.

Kể Thêm Các Tộc Trưởng Ê-đôm

(1 Sử 1:51-54)

40 Ðây là tên các tộc trưởng ra từ Ê-sau, theo gia tộc và địa phương mang danh họ: Tộc Trưởng Tim-na, Tộc Trưởng Anh-va, Tộc Trưởng Giê-thết, 41 Tộc Trưởng Ô-hô-li-ba-ma, Tộc Trưởng Ê-la, Tộc Trưởng Pi-nôn, 42 Tộc Trưởng Kê-na, Tộc Trưởng Tê-man, Tộc Trưởng Míp-xa, 43 Tộc Trưởng Mạc-đi-ên, và Tộc Trưởng I-ram.

Ðó là các tộc trưởng của người Ê-đôm, theo nơi họ cư trú trong xứ thuộc quyền sở hữu của họ. Ê-sau là tổ phụ của người Ê-đôm.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành