Sáng Thế Ký: Chương 29

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vì vậy Gia-cốp đã lên đường đi đến vùng đất của những người ở đông phương. 2. Chàng ngước mắt nhìn thấy một cái giếng trong cánh đồng, có ba bầy súc vật đang nằm cạnh nó, bởi vì người ta cho các bầy súc vật uống nước từ giếng đó. Có một tảng đá lớn trên miệng giếng. 3. Khi các bầy súc vật đã tụ tập về đông đủ, họ sẽ lăn tảng đá khỏi miệng giếng, cho chiên uống nước, rồi đặt tảng đá trở lại vào chỗ của nó trên miệng giếng.

4. Gia-cốp hỏi họ: Các anh từ đâu đến? Họ trả lời: Chúng tôi từ Cha-ran. 5. Chàng hỏi họ: Các anh có biết La-ban, con trai của Na-cô không? Họ nói: Chúng tôi biết. 6. Chàng hỏi: Ông ấy có mạnh khỏe không? Họ đáp: Ông ấy mạnh khỏe. Kìa, Ra-chên con gái của ông ấy cùng với bầy chiên đang đến. 7. Chàng nói: Trời vẫn còn sáng khá lâu chưa tới giờ gom các bầy chiên trở lại. Hãy cho chiên uống nước, rồi để cho chúng đi ăn cỏ. 8. Họ nói: Chúng tôi không thể làm như vậy, nhưng phải chờ cho tất cả các bầy súc vật họp lại, rồi họ mới lăn tảng đá trên miệng giếng, và chúng tôi cho chiên uống nước.

9. Ðang khi chàng nói chuyện với họ, Ra-chên dẫn bầy chiên của cha nàng đến, bởi vì nàng chăm sóc chúng. 10. Và rồi, khi Gia-cốp thấy Ra-chên, con gái của La-ban, anh trai của mẹ mình, và bầy chiên của La-ban, anh trai của mẹ mình, Gia-cốp đã lại gần, lăn tảng đá khỏi miệng giếng, cho bầy súc vật của La-ban, anh trai của mẹ mình, uống nước. 11. Sau đó Gia-cốp hôn Ra-chên, rồi cất tiếng khóc. 12. Gia-cốp nói cho Ra-chên biết chàng là bà con của cha nàng: Chàng là con trai của Rê-be-ca. Vì vậy nàng đã chạy đi thuật lại với cha của nàng.

13. Và rồi khi La-ban nghe báo rằng Gia-cốp, con trai của em gái ông, đã đến, ông chạy ra gặp chàng, ôm lấy chàng, và hôn chàng, rồi đưa chàng về nhà của mình. Chàng kể lại cho La-ban đủ thứ. 14. La-ban nói với chàng: Cháu đúng là cốt nhục của cậu. Chàng đã ở với ông trong một tháng.

15. La-ban nói với Gia-cốp: Không lẽ chỉ vì cháu là bà con của cậu mà cháu phục vụ cho cậu không công hay sao? Hãy nói cho cậu biết tiền công của cháu như thế nào? 16. Lúc này La-ban đã có hai con gái: Cô lớn hơn tên là Lê-a, và cô trẻ hơn tên là Ra-chên. 17. Mắt của Lê-a dịu dàng, nhưng Ra-chên thì xinh đẹp cả dáng người lẫn dung nhan. 18. Gia-cốp yêu Ra-chên, cho nên chàng nói: Vì Ra-chên, con gái út của cậu, cháu sẽ phục vụ cho cậu bảy năm. 19. La-ban nói: Gả nó cho cháu tốt hơn gả cho người khác. Hãy ở lại đây với cậu.

20. Gia-cốp đã phục vụ bảy năm để được Ra-chên, đối với chàng chúng chỉ như một vài ngày bởi vì chàng yêu nàng. 21. Sau đó Gia-cốp đã nói với La-ban: Cháu đã hoàn tất thời hạn, xin cậu hãy giao vợ của cháu để cháu đến cùng nàng. 22. La-ban đã làm một bữa tiệc và mời tất cả những người ở trong xứ. 23. Tối đến, ông đem Lê-a, con gái của mình, trao cho Gia-cốp, và chàng đã đến cùng nàng. 24. La-ban cũng ban Xinh-ba là nữ tỳ của ông cho Lê-a để làm nữ tỳ cho con gái của ông.

25. Ðến sáng, khi biết là Lê-a, Gia-cốp đã nói với La-ban: Cậu đã làm gì cho cháu vậy? Chẳng phải vì Ra-chên mà cháu đã phục vụ cho cậu hay sao? Tại sao cậu lại gạt cháu? 26. La-ban nói: Tại xứ nầy không được phép gả em trước khi gả chị cả. 27. Hãy hưởng trọn một tuần với đứa nầy đi, rồi cậu cũng sẽ trao đứa kia cho cháu. Về đứa nầy, cháu sẽ phải còn làm việc phục vụ cho cậu thêm bảy năm nữa.

28. Gia-cốp đã làm như vậy. Sau khi chàng đã hưởng trọn một tuần với cô nầy, ông đã trao Ra-chên, con gái của ông, cho chàng làm vợ. 29. La-ban cũng ban Bi-la là nữ tỳ của ông cho Ra-chên, con gái của ông, để làm nữ tỳ cho nàng. 30. Gia-cốp cũng đã đến cùng Ra-chên, và chàng cũng yêu Ra-chên hơn Lê-a. Chàng vẫn còn phải phục vụ cho La-ban thêm bảy năm nữa.

31. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, Ngài mở tử cung của nàng, còn Ra-chên thì son sẻ. 32. Lê-a thụ thai và sinh một con trai. Bà đặt tên của nó là Ru-bên, vì bà nói: Thật vậy, Đức Giê-hô-va đã nhìn thấy sự đau khổ của tôi, cho nên bây giờ chồng sẽ yêu tôi. 33. Bà lại thụ thai nữa và sinh một con trai. Bà nói: Bởi vì Đức Giê-hô-va đã nghe rằng tôi bị ghét, cho nên Ngài đã ban cho tôi đứa con trai nầy nữa. Bà đã đặt tên của nó là Si-mê-ôn. 34. Bà lại thụ thai nữa và sinh một con trai. Bà nói: Lần nầy chồng tôi sẽ gắn bó với tôi, bởi vì tôi đã sinh cho chàng ba con trai. Vì vậy tên của nó đã được gọi là Lê-vi. 35. Bà lại thụ thai một lần nữa và sinh một con trai, rồi nói: Bây giờ, tôi sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va. Vì vậy bà đặt tên của nó là Giu-đa. Sau đó bà ngừng sinh sản.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn, Gia-cốp lên đường, đi đến xứ của dân Đông phương. 2. Người nhìn xem, thấy một cái giếng trong đồng ruộng, gần đó có ba bầy chiên nằm nghỉ, vì nơi nầy là chốn người ta cho các bầy chiên uống nước. Hòn đá đậy trên miệng giếng rất lớn. 3. Các bầy chiên đều hiệp lại đó, rồi họ lăn hòn đá trên miệng giếng ra, cho các bầy uống nước; đoạn, lăn đá lại chỗ cũ, đậy trên miệng giếng.

4. Gia-cốp hỏi mấy tay chăn chiên rằng: Hỡi các anh! các anh ở đâu đây? Bọn đó đáp rằng: Chúng tôi ở Cha-ran đến. 5. Người hỏi: Các anh có biết La-ban, con trai Na-cô, chăng? Đáp rằng: Chúng tôi biết. 6. Lại hỏi: Người đó được mạnh giỏi chăng? Đáp rằng: Người vẫn được mạnh giỏi, và nầy, Ra-chên, con gái người, đang đi đến cùng bầy chiên kia. 7. Người nói: Nầy, trời hãy còn sớm, chưa phải là giờ nhóm hiệp các súc vật; vậy, các anh hãy cho bầy chiên uống nước, rồi thả đi ăn lại đi. 8. Đáp rằng: Chúng tôi làm như vậy chẳng được; phải đợi các bầy hiệp lại đủ hết rồi, bấy giờ mới lăn hòn đá trên miệng giếng ra, cho bầy uống nước được.

9. Vả, đang lúc người còn nói chuyện cùng bọn đó, thì Ra-chên dắt bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng vốn là người chăn chiên. 10. Khi vừa thấy Ra-chên, con gái La-ban, cậu mình, thì người liền lại gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng, cho bầy chiên của La-ban, cậu mình, uống nước. 11. Gia-cốp hôn Ra-chên, cất tiếng lên khóc; 12. rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rê-be-ca. Nàng bèn chạy về thuật lại cho cha hay. 13. Vừa khi nghe nói Gia-cốp, con trai của em gái mình, thì La-ban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe các việc đã xảy qua. 14. La-ban bèn đáp rằng: Thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu; rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu.

15. Đoạn, La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết. 16. Vả, La-ban có hai con gái, con lớn tên là Lê-a; con nhỏ tên là Ra-chên. 17. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. 18. Gia-cốp yêu Ra-chên nên nói rằng: Vì nàng Ra-chên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong bảy năm. 19. La-ban trả lời rằng: Thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác; hãy ở với cậu. 20. Vậy, Gia-cốp vì Ra-chên, phải giúp việc trong bảy năm: nhưng bởi yêu nàng, nên coi bảy năm bằng chừng đôi ba bữa.

21. Kế đó, Gia-cốp nói cùng La-ban rằng: Hạn tôi đã mãn rồi; đâu! xin cậu hãy giao vợ tôi lại đặng tôi đến gần cùng nàng. 22. La-ban bèn mời các người trong xóm, bày một bữa tiệc; 23. đến chiều tối, bắt Lê-a, con gái mình, đưa cho Gia-cốp, rồi chàng đến cùng nàng. 24. La-ban lại cắt con đòi Xinh-ba theo hầu Lê-a, con gái mình. 25. Sáng bữa sau, mới biết là nàng Lê-a, thì Gia-cốp hỏi La-ban rằng: Cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa-gạt tôi? 26. La-ban đáp rằng: Phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước, rồi chị cả sau. 27. Hãy ở với đứa nầy trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho; về đứa kia cháu phải giúp công cho cậu thêm bảy năm nữa. 28. Gia-cốp theo lời, ở cùng Lê-a trọn một tuần, rồi La-ban gả Ra-chên con gái mình, cho chàng, 29. và cắt con đòi Bi-la theo hầu Ra-chên con gái mình. 30. Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn Lê-a. Vậy, người ở giúp việc nhà La-ban thêm bảy năm nữa.

31. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản; còn Ra-chên lại son sẻ. 32. Lê-a thọ thai, sanh một con trai, đặt tên Ru-bên; vì nói rằng: Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi; bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi. 33. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai, đặt tên Si-mê-ôn; vì nói rằng. Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét, nên cho thêm đứa này. 34. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai; nàng rằng: Lần nầy chồng sẽ dính díu cùng tôi, vì tôi đã sanh cho người ba con trai; bởi cớ đó, đặt tên là Lê-vi. 35. Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai, và nói rằng: Lần nầy tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va; vì cớ ấy, đặt tên là Giu-đa. Đoạn, nàng thôi thai nghén.

Bản Dịch 2011

Gia-cốp Ðến Nhà La-ban

1 Gia-cốp tiếp tục cuộc hành trình và đến xứ của dân phương đông. 2 Chàng ngước mắt nhìn và thấy một cái giếng trong đồng, và kìa, có ba bầy chiên đang nằm cạnh giếng, vì người ta cho chiên uống nước tại giếng đó. Miệng giếng bị đậy bằng một phiến đá lớn. 3 Khi tất cả các bầy chiên đã tụ tập đông đủ tại đó, người ta lăn phiến đá khỏi miệng giếng để chiên uống nước, xong họ lăn phiến đá đậy miệng giếng lại. 4 Gia-cốp hỏi họ, “Thưa anh em, anh em từ đâu đến đây?”

Họ đáp, “Chúng tôi từ Cha-ran đến.”

5 Chàng hỏi tiếp, “Các anh em có biết ông La-ban cháu của cụ Na-hô không?”

Họ trả lời, “Chúng tôi biết ông ấy.”

6 Chàng lại hỏi, “Ông ấy mạnh khỏe không?”

Họ đáp, “Ông ấy mạnh khỏe. Này, Ra-chên con gái ông ấy đang dẫn bầy chiên đến kìa.”

7 Chàng nói, “Trời hãy còn sớm, chưa tới giờ nhóm họp các bầy chiên lại. Anh em hãy cho chiên uống nước, xong rồi dẫn chúng đi ăn cỏ lại đi.”

8 Nhưng họ trả lời, “Chúng tôi không thể cho chiên mình uống trước được. Chúng tôi phải đợi các bầy chiên kia đến đông đủ, rồi mới lăn phiến đá chận miệng giếng ra, bấy giờ mới có thể cho các bầy chiên uống nước.”

9 Ðang khi chàng nói chuyện với họ, Ra-chên dẫn bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng là một người nữ chăn chiên. 10 Gia-cốp vừa trông thấy Ra-chên, con gái của La-ban cậu chàng, và bầy chiên của La-ban cậu chàng, thì Gia-cốp lại gần và lăn phiến đá đậy miệng giếng ra cho bầy chiên của La-ban cậu chàng uống nước. 11 Ðoạn Gia-cốp hôn Ra-chên rồi bật khóc. 12 Gia-cốp nói cho Ra-chên biết chàng là cháu của cha nàng và là con trai của Rê-be-ca. Nàng liền chạy báo tin cho cha nàng hay. 13 Khi La-ban nghe báo rằng Gia-cốp con trai của em gái ông đến, ông vội vàng chạy ra gặp chàng, ôm lấy chàng và hôn, rồi đưa chàng về nhà mình. Chàng kể lại cho La-ban biết mọi chuyện. 14 Nghe vậy La-ban bảo chàng, “Cháu đúng là cốt nhục của cậu rồi.” Sau đó chàng ở lại với ông một tháng.

Gia-cốp Kết Hôn với Lê-a và Ra-chên

15 La-ban nói với Gia-cốp, “Chẳng lẽ cháu là bà con của cậu mà cháu sẽ làm việc cho cậu không công sao? Cháu hãy nói cho cậu biết cháu muốn cậu trả tiền công cho cháu như thế nào?” 16 Lúc ấy La-ban có hai con gái; cô chị tên Lê-a và cô em tên Ra-chên. 17 Cặp mắt của Lê-a hơi yếu, nhưng Ra-chên thì xinh đẹp cả dáng người lẫn gương mặt. 18 Lúc ấy Gia-cốp đã yêu Ra-chên, nên chàng nói, “Vì Ra-chên con gái út của cậu, cháu sẽ làm việc cho cậu bảy năm.”

19 La-ban bèn nói, “Thà cậu gả nó cho cháu còn hơn gả cho người khác. Hãy ở lại đây với cậu.” 20 Vậy Gia-cốp làm việc bảy năm để được Ra-chên, nhưng vì yêu nàng nên chàng coi bảy năm như chỉ vài ngày.

21 Sau đó Gia-cốp nói với La-ban, “Xin cậu giao vợ cháu cho cháu, để cháu được gần nàng, vì cháu đã làm việc cho cậu đủ hạn rồi.” 22 La-ban bèn tổ chức một bữa tiệc khoản đãi mọi người ở đó. 23 Tối đến ông bắt Lê-a con gái lớn của ông và trao cho Gia-cốp để chàng đến với nàng. 24 La-ban cũng ban nữ đầy tớ của ông là Xinh-pa cho Lê-a để làm nữ tỳ của nàng. 25 Ðến sáng chàng mới vỡ lẽ, thì ra là nàng Lê-a. Gia-cốp bèn đến hỏi La-ban, “Cậu đã làm gì cho cháu vậy? Chẳng phải vì Ra-chên mà cháu đã làm việc cho cậu sao? Tại sao cậu lại gạt cháu?”

26 La-ban đáp, “Theo phong tục ở xứ này, người ta không được gả em trước chị. 27 Cháu cứ hưởng tuần trăng mật với cô chị đi, rồi cậu mợ sẽ gả cho cháu cô em luôn; nhưng về cô em này, cháu phải làm việc cho cậu thêm bảy năm nữa.” 28 Gia-cốp đành phải làm theo như vậy và hưởng tuần trăng mật với cô chị. Sau đó La-ban gả Ra-chên con gái ông để làm vợ chàng. 29 La-ban cũng ban một nữ đầy tớ của ông là Bin-ha cho Ra-chên con gái ông để làm nữ tỳ của nàng. 30 Gia-cốp đến với Ra-chên. Chàng yêu Ra-chên hơn Lê-a. Rồi chàng tiếp tục làm việc cho La-ban thêm bảy năm nữa.

Các Con của Gia-cốp và Lê-a

31 CHÚA thấy Lê-a không được thương nên Ngài cho bà có con, còn Ra-chên thì hiếm muộn. 32 Lê-a thụ thai và sinh một con trai. Bà đặt tên nó là Ru-bên, vì bà nói, “CHÚA đã thấy nỗi khổ của tôi, nên bây giờ thế nào chồng tôi cũng sẽ yêu tôi.” 33 Bà lại thụ thai nữa và sinh một con trai. Bà nói, “Vì CHÚA đã thấu rõ rằng tôi bị ghét, nên Ngài đã ban cho tôi đứa con trai này nữa.” Bà đặt tên nó là Si-mê-ôn. 34 Bà lại có thai nữa và sinh một con trai. Bà nói, “Lần này chồng tôi sẽ gắn bó với tôi, vì tôi đã sinh cho chàng ba con trai.” Vì vậy bà đặt tên nó là Lê-vi. 35 Bà lại mang thai nữa và sinh một con trai. Bà nói, “Lần này tôi chỉ còn biết ca ngợi CHÚA mà thôi.” Vì thế bà đặt tên nó là Giu-đa. Sau đó bà ngưng sinh sản.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành