Sáng Thế Ký: Chương 28

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Y-sác đã gọi Gia-cốp vào, chúc phước cho chàng, rồi truyền lệnh rằng: Con không được lấy một người vợ từ những con gái của người Ca-na-an. 2. Hãy trỗi dậy, đi đến Pha-đan A-ram, đến nhà Bê-tu-ên, là thân phụ của mẹ con; tại đó, con hãy cưới một người vợ trong vòng các con gái của La-ban, là anh trai của mẹ con. 3. Cầu xin Đức Chúa Trời Toàn Năng ban phước cho con, làm cho con được kết quả, được gia tăng nhiều lần, để từ con sẽ họp lại thành một cộng đồng nhiều dân tộc. 4. Cầu xin Ngài ban phước của Áp-ra-ham cho con, tức là cho con và dòng dõi của con, để con có thể hưởng được xứ mà con đang sống trong đó như một kiều dân, là xứ mà Ngài đã ban cho Áp-ra-ham.

5. Vì vậy, Y-sác đã sai Gia-cốp đi. Chàng đã đi đến Pha-đan A-ram, để đến với La-ban, là con trai của Bê-tu-ên người A-ram, cũng là anh của Rê-bê-ca, là mẹ của Gia-cốp và Ê-sau.

6. Ê-sau thấy Y-sác đã chúc phước cho Gia-cốp và sai chàng đến Pha-đan A-ram để cưới vợ cho chàng tại đó, và trong lúc chúc phước cho chàng, ông còn dặn: Con không được cưới một người vợ trong vòng các con gái của người Ca-na-an; 7. và rồi Gia-cốp đã vâng lời cha của mình và mẹ của mình, đã đi đến Pha-đan A-ram. 8. Ê-sau biết rằng các cô gái của người Ca-na-an không vừa ý trong mắt của Y-sác, là cha của mình; 9. vì vậy Ê-sau đã đến gặp Ích-ma-ên, rồi cưới Ma-ha-bát - con gái của Ích-ma-ên, là con trai của Áp-ra-ham; nàng là em gái của Nê-ba-giốt - để làm vợ, bên cạnh những người vợ mà ông đã có.

10. Gia-cốp đã rời Bê-e Sê-ba đi về hướng Cha-ran. 11. Chàng đến một chỗ kia rồi nghỉ đêm tại đó bởi vì mặt trời đã lặn. Chàng đã lấy một hòn đá tại đó để kê nó dưới đầu của mình, rồi chàng nằm xuống ngủ tại đó. 12. Chàng mơ thấy có một cái thang đặt trên đất nhưng đỉnh của nó vươn đến tận trời. Có các thiên sứ của Ðức Chúa Trời đi lên và đi xuống trên đó.

13. Kìa, Đức Giê-hô-va đứng ở phía trên của nó, Ngài phán: Ta là Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ của ngươi, và là Ðức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đang nằm. 14. Dòng dõi của ngươi sẽ nhiều như bụi của đất, sẽ lan tràn về phía tây, phía đông, phía bắc, và phía nam; và rồi mọi gia tộc trên đất sẽ nhờ ngươi và dòng dõi của ngươi mà được phước. 15. Nầy, Ta ở với ngươi và sẽ gìn giữ ngươi bất kể ngươi đến nơi nào. Ta sẽ đem ngươi trở về xứ nầy, bởi vì Ta sẽ không lìa bỏ ngươi cho đến khi Ta thực hiện xong những gì Ta đã phán với ngươi.

16. Gia-cốp thức dậy khỏi giấc ngủ, rồi nói: Thật vậy, Đức Giê-hô-va đang hiện diện tại nơi nầy mà mình không biết. 17. Chàng khiếp sợ rồi nói: Nơi đây thật đáng kính sợ. Đây không phải là nhà của Đức Chúa Trời, là cổng của trời hay sao!

18. Sáng hôm sau, Gia-cốp dậy thật sớm. Chàng đã lấy hòn đá mà chàng đã gối dưới đầu, dựng nó đứng lên giống như một cây trụ, rồi đổ dầu trên đỉnh của nó. 19. Chàng đã đặt tên nơi đó là Bê-tên, mặc dầu trước kia tên của thành đó là Lu-xơ. 20. Gia-cốp đã hứa nguyện rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở với con, gìn giữ con trong chuyến hành trình này mà con đang thực hiện, ban cho con bánh để ăn, trang phục để mặc, 21. và cho con được trở về nhà cha của con trong sự bình an, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời của con; 22. và hòn đá nầy mà con đã dựng làm trụ sẽ là nhà của Đức Chúa Trời, và tất cả những gì mà Ngài ban cho con, chắc chắn con sẽ dâng cho Ngài một phần mười.

Bản Dịch 1925

1. Y-sác bèn gọi Gia-cốp, chúc phước cho và dặn rằng: Con chớ chọn một người vợ nào hết trong bọn con gái Ca-na-an. 2. Hãy đứng dậy, đi qua xứ Pha-đan-A-ram, tại nhà Bê-tu-ên, ông ngoại con, và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La-ban, là cậu con. 3. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm con sanh sản, thêm nhiều và trở nên một đám dân đông. 4. Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Áp-ra-ham, hầu cho xứ con đã kiều ngụ sẽ làm sản nghiệp cho con, tức xứ Ngài đã ban cho Áp-ra-ham! 5. Rồi Y-sác sai Gia-cốp đi qua xứ Pha-đan-A-ram, đến nhà La-ban, con trai Bê-tu-ên, vốn người A-ram, lại là anh của Rê-bê-ca, mẹ của Gia-cốp và Ê-sau.

6. Ê-sau thấy Y-sác đã chúc phước cho Gia-cốp, và sai đi qua xứ Pha-đan-A-ram đặng cưới vợ; và trong lúc đang chúc phước có dặn rằng: Chớ cưới vợ trong bọn con gái Ca-na-an; 7. lại đã thấy Gia-cốp vâng lời cha mẹ đi qua xứ Pha-đan-A-ram đó, 8. thì biết rằng bọn con gái Ca-na-an không vừa ý Y-sác, cha mình; 9. nên người bèn đi đến nhà Ích-ma-ên (ngoài hai người vợ đã có rồi) cưới thêm nàng Ma-ha-lát, con gái của Ích-ma-ên, cháu nội của Áp-ra-ham và em của Nê-ba-giốt.

10. Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran, 11. tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu, và nằm ngủ tại đó; 12. bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. 13. Nầy, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. 14. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. 15. Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi.

16. Gia-cốp thức giấc, nói rằng: Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết! 17. Người bắt sợ và nói rằng: Chốn nầy đáng kinh khủng thay! Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời! 18. Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó; 19. rồi đặt tên chốn nầy là Bê-tên; còn nguyên khi trước tên thành là Lu-xơ. 20. Gia-cốp bèn khấn vái rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, 21. và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. 22. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, Và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi.

Bản Dịch 2011

I-sác Sai Gia-cốp đến Cha-ran

1 Bấy giờ I-sác gọi Gia-cốp đến, chúc phước cho, và truyền rằng, “Con không được cưới ai trong vòng các con gái của những người Ca-na-an làm vợ. 2 Hãy trỗi dậy, đi đến Pa-đan A-ram, đến nhà của Bê-thu-ên ông ngoại con; tại đó con hãy cưới một người vợ trong vòng các con gái của La-ban cậu con. 3 Cầu xin Ðức Chúa Trời Toàn Năng ban phước cho con và làm con sinh sôi nảy nở thật nhiều, để từ con sẽ ra một cộng đồng của nhiều dân tộc. 4 Cầu xin Ngài ban phước hạnh của Áp-ra-ham cho con, tức cho con và cho dòng dõi con, để con có thể hưởng được xứ con sống trong đó như một kiều dân, tức xứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham.” 5 Sau đó I-sác sai Gia-cốp đi. Gia-cốp đến xứ Pa-đan A-ram, đến với La-ban con trai Bê-thu-ên, người A-ram. La-ban là anh của Rê-be-ca mẹ của Gia-cốp và Ê-sau.

Ê-sau Cưới Ma-ha-lát

6 Ê-sau thấy I-sác đã chúc phước cho Gia-cốp và sai chàng về Pa-đan A-ram để cưới vợ ở đó. Ông cũng đã nghe cha ông truyền cho Gia-cốp rằng, “Con không được cưới ai trong vòng các con gái của người Ca-na-an làm vợ,” 7 và Gia-cốp đã vâng lời cha mẹ đi về Pa-đan A-ram. 8 Ê-sau cũng nhận thấy các con gái của dân Ca-na-an không làm cho I-sác cha ông vui lòng, 9 vì thế Ê-sau đến nhà của Ích-ma-ên và cưới nàng Ma-ha-lát, con gái của Ích-ma-ên, cháu nội của Áp-ra-ham, em gái của Nê-ba-giốt, làm vợ, thêm vào hai người vợ ông đã có.

Gia-cốp Khấn Nguyện với Chúa

10 Bấy giờ Gia-cốp rời khỏi Bê-e Sê-ba và lên đường đến Cha-ran. 11 Chàng đến một nơi kia thì hoàng hôn đã buông xuống nên đành phải nghỉ đêm tại đó. Chàng lấy một hòn đá ở đó dùng làm gối để gối đầu và nằm ngủ tại đó. 12 Chàng thấy chiêm bao, và này, một chiếc thang bắc từ mặt đất mà đầu thang lên đến tận trời, các thiên sứ của Ðức Chúa Trời đi lên và đi xuống trên thang ấy. 13 Và kìa, CHÚA đứng ở trên đầu thang và phán, “Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham tổ phụ ngươi và Ðức Chúa Trời của I-sác. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi xứ ngươi đang nằm. 14 Dòng dõi ngươi rồi đây sẽ nhiều như bụi trên đất. Dòng dõi ngươi sẽ tràn ra khắp đông, tây, nam, bắc. Qua ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên thế gian sẽ được phước. 15 Này, Ta ở với ngươi và sẽ gìn giữ ngươi bất cứ ngươi đến đâu. Ta sẽ đem ngươi trở về xứ này, vì Ta sẽ không lìa bỏ ngươi, cho đến khi Ta làm xong những gì Ta đã phán với ngươi.”

16 Bấy giờ Gia-cốp giựt mình thức giấc và nói, “Quả thật, CHÚA có ở nơi này mà mình không biết.” 17 Chàng phát sợ và nói, “Nơi đây thật đáng sợ thay! Quả thật đây là nhà Ðức Chúa Trời, chứ chẳng còn nơi nào khác. Ðây chính là cửa thiên đàng.”

18 Sáng hôm sau Gia-cốp thức dậy sớm, lấy hòn đá đã gối đầu dựng thành một trụ thờ, rồi đổ dầu lên đầu trụ thờ ấy. 19 Chàng đặt tên chỗ đó là Bê-tên, dù trước kia tên thành ấy là Lu-xơ. 20 Ðoạn Gia-cốp khấn nguyện rằng, “Nếu Ðức Chúa Trời ở với con và gìn giữ con trong suốt cuộc hành trình con đang đi đây, nếu Ngài ban bánh cho con ăn, ban áo quần cho con mặc, 21 để con có thể trở về nhà cha con bình an, thì CHÚA sẽ là Ðức Chúa Trời của con. 22 Hòn đá này mà con đã dựng thành một trụ thờ sẽ là nhà của Ðức Chúa Trời, và tất cả những gì Ngài ban cho con, con sẽ dâng lại cho Ngài một phần mười.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành