Sáng Thế Ký: Chương 25

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Áp-ra-ham cưới một người vợ khác - tên của bà là Kê-tu-ra. 2. Bà đã sinh cho ông: Xim-ram, Giốc-chan, Mê-đan, Ma-đi-an, Dích-bác và Su-ách. 3. Giốc-chan sinh Sê-ba và Đê-đan. Con cháu của Đê-đan là các gia tộc A-chu-rim, Lê-tu-chim và Lê-um-mim. 4. Các con trai của Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nóc, A-bi-đa và Ên-đa. Tất cả những người nầy thuộc về dòng dõi của Kê-tu-ra.

5. Áp-ra-ham cho Y-sác tất cả những gì ông có. 6. Về phần các con của những người thiếp của Áp-ra-ham, lúc ông còn sống, Áp-ra-ham đã cho họ những của cải, rồi sai họ qua miền đông để cư trú tại miền đông cách xa Y-sác, con trai của ông.

7. Đây là những năm tháng trong cuộc đời của Áp-ra-ham: Ông sống được một trăm bảy mươi lăm tuổi. 8. Áp-ra-ham trút hơi thở cuối cùng và qua đời trong tuổi già, được trường thọ, mãn nguyện, rồi quy về với tổ tiên của mình. 9. Các con trai của ông là Y-sác và Ích-ma-ên đã chôn cất ông trong hang Mặc-bê-la, tại cánh đồng của Ép-rôn, con trai của Sô-ha, người Hê-tít - chỗ đó đối diện với Mam-rê. 10. Đó là cánh đồng mà Áp-ra-ham đã mua lại của con cháu họ Hếch. Áp-ra-ham đã được chôn cất tại đó với Sa-ra, vợ của ông.

11. Sau khi Áp-ra-ham qua đời, Đức Giê-hô-va ban phước cho Y-sác, con trai của ông. Y-sác cư ngụ gần giếng La-chai Roi.

12. Ðây là dòng dõi của Ích-ma-ên, con trai Áp-ra-ham, là người mà Ha-ga, người phụ nữ Ai-cập, là nữ tỳ của Sa-ra, đã sinh cho Áp-ra-ham. 13. Ðây là tên các con trai của Ích-ma-ên theo danh tính của họ, và theo các thế hệ: Nê-ba-giốt con đầu lòng của Ích-ma-ên, kế đến là Kê-đa, Át-bê-ên, Mi-bô-sam, 14. Mích-ma, Đu-ma, Ma-sa, 15. Ha-đa, Thê-ma, Giê-thu, Na-phích, và Kết-ma. 16. Đây là các con trai của Ích-ma-ên. Những người này là mười hai thủ lĩnh trong các chi tộc của họ, đã được liệt kê theo tên, theo làng, và nơi đóng trại của họ. 17. Ích-ma-ên hưởng thọ một trăm ba mươi bảy tuổi, rồi trút hơi thở và qua đời, quy về với tổ tiên của mình 18. Họ đã định cư từ Ha-vi-la cho đến Xu-rơ, tại phía đông của Ai Cập, về hướng A-si-ri. Ông đã qua đời trước sự hiện diện của tất cả các em của ông.

19. Đây là dòng dõi của Y-sác, con trai của Áp-ra-ham: Áp-ra-ham sinh Y-sác. 20. Khi Y-sác được bốn mươi tuổi, ông đã cưới Rê-bê-ca là con gái của Bê-tu-ên, người A-ram thuộc xứ Pha-đan A-ram, và cũng là em gái của La-ban, người A-ram, làm vợ. 21. Y-sác đã khẩn xin Đức Giê-hô-va thay cho vợ của mình, bởi vì bà hiếm muộn. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời khẩn xin của ông. Rê-bê-ca, vợ của ông, đã mang thai.

22. Tuy nhiên những đứa trẻ ở bên trong của bà cứ đụng chạm với nhau, cho nên bà đã nói: Tại sao điều nầy lại xảy ra cho tôi? Và rồi bà đã đến để cầu hỏi Đức Giê-hô-va. 23. Đức Giê-hô-va đã trả lời cho bà: Trong dạ của ngươi có hai quốc gia. Hai dân tộc sẽ được tách ra từ nội tạng của ngươi. Một dân sẽ mạnh hơn dân kia. Ðứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ.

24. Thật vậy, khi ngày tháng đã đầy đủ, hai đứa trẻ đã được sinh ra từ trong lòng của bà. 25. Đứa ra trước đỏ hồng, toàn thân có lông giống như một áo choàng bằng lông. Họ đã đặt tên của nó là Ê-sau. 26. Kế đó, đứa em trai ra sau, tay của nó nắm gót của Ê-sau, cho nên tên của nó được gọi là Gia-cốp. Khi bà sinh chúng, Y-sác đã được sáu mươi tuổi.

27. Khi các cậu bé lớn lên, Ê-sau trở thành một người thợ săn tài giỏi, một con người sống dã ngoại, còn Gia-cốp là một người trầm tĩnh, sống trong trại. 28. Y-sác thương Ê-sau bởi vì ông thích ăn thịt thú săn, nhưng Rê-bê-ca thì thương Gia-cốp. 29. Một hôm, Ê-sau từ ngoài đồng trở về đang đói lả trong lúc Gia-cốp nấu cháo. 30. Ê-sau nói với Gia-cốp: Xin hãy cho anh ăn món đo đỏ này bởi vì anh đang đói lả - vì việc nầy, người ta đã gọi tên của ông là Ê-đôm. 31. Nhưng Gia-cốp nói: Xin hãy bán quyền trưởng nam của anh cho em kể từ hôm nay. 32. Ê-sau nói: Nầy, anh gần chết thì quyền trưởng nam của anh còn để làm gì? 33. Gia-cốp nói: Anh hãy thề với em kể từ hôm nay đi! Vì vậy ông đã thề và bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. 34. Và rồi Gia-cốp đã cho Ê-sau bánh và cháo đậu. Ông đã ăn, uống, rồi chỗi dậy, và đi. Ê-sau đã khinh thường quyền trưởng nam như vậy.

Bản Dịch 1925

1. Áp-ra-ham cưới một người vợ khác, tên là Kê-tu-ra. 2. Người sanh cho Áp-ra-ham Xim-ram, Giốc-chan, Mê-đan, Ma-đi-an, Dích-bác và Su-ách. 3. Giốc-chan sanh Sê-ba và Đê-đan; con cháu của Đê-đan là họ A-chu-rim, họ Lê-tu-chim và họ Lê-um-mim. 4. Con trai của Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nóc, A-bi-đa và Ên-đa. Các người trên đây đều là dòng dõi của Kê-tu-ra.

5. Áp-ra-ham cho Y-sác hết thảy gia tài mình; còn cho các con dòng thứ những tiền của; 6. rồi, khi còn sống, người sai họ qua đông phương mà ở, cách xa con dòng chánh, là Y-sác.

7. Áp-ra-ham hưởng thọ được một trăm bảy mươi lăm tuổi; 8. người tuổi cao tác lớn và đã thỏa về đời mình, tắt hơi, được qui về nơi tổ tông. 9. Hai con trai người, Y-sác và Ích-ma-ên, chôn người trong hang đá Mặc-bê-la tại nơi đồng của Ép-rôn, con trai Sô-ha, người Hê-tít, nằm ngang Mam-rê. 10. Ấy là cái đồng mà lúc trước Áp-ra-ham mua lại của dân họ Hếch; nơi đó họ chôn Áp-ra-ham cùng Sa-ra, vợ người.

11. Sau khi Áp-ra-ham qua đời, Đức Giê-hô-va ban phước cho Y-sác con trai người. Y-sác ở gần bên cái giếng La-chai-Roi.

12. Đây là dòng dõi của Ích-ma-ên, con trai của Áp-ra-ham, do nơi nàng A-ga, người Ê-díp-tô, con đòi của Sa-ra, đã sanh. 13. Và đây là tên các con trai của Ích-ma-ên, sắp thứ tự theo ngày ra đời: Con trưởng nam của Ích-ma-ên là Nê-ba-giốt; kế sau Kê-đa, Át-bê-ên, Mi-bô-sam, 14. Mích-ma, Đu-ma, Ma-sa, 15. Ha-đa, Thê-ma, Giê-thu, Na-phích, và Kết-ma. 16. Đó là các con trai của Ích-ma-ên và tên của họ tùy theo làng và nơi đóng trại mà đặt. Ấy là mười hai vị công hầu trong dân tộc của họ. 17. Ích-ma-ên hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi, rồi tắt hơi mà qua đời, được qui về nơi tổ tông. 18. Dòng dõi người ở trước mặt anh em mình, từ Ha-vi-la cho đến Xu-xơ, đối ngang Ê-díp-tô, chạy qua A-si-ri.

19. Đây là dòng dõi của Y-sác, con trai Áp-ra-ham. Áp-ra-ham sanh Y-sác. 20. Vả, khi Y-sác được bốn mươi tuổi, thì cưới Rê-be-ca, con gái của Bê-tu-ên và em gái của La-ban, đều là dân A-ram, ở tại xứ Pha-đan-A-ram. 21. Y-sác khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình, vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó, nên cho Rê-be-ca thọ thai. 22. Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng nói rằng: Nếu quả thật vậy, cớ sao đều nầy xảy đến làm chi? Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. 23. Đức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ.

24. Đến ngày nàng phải sanh nở, nầy hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra. 25. Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông; đặt tên là Ê-sau. 26. Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau; nên đặt tên là Gia-cốp. Khi sanh hai đứa con nầy thì Y-sác đã được sáu mươi tuổi.

27. Khi hai đứa trai nầy lớn lên, thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường giong ruổi nơi đồng ruộng; còn Gia-cốp là người hiền lành cứ ở lại trại. 28. Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-be-ca lại yêu Gia-cốp.

29. Một ngày kia, Gia-cốp đang nấu canh, Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm; 30. liền nói cùng Gia-cốp rằng: Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. Bởi cớ ấy, người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm. 31. Gia-cốp đáp rằng: Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. 32. Ê-sau đáp rằng: Nầy, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? 33. Gia-cốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề; vậy, người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. 34. Rồi, Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phạn đậu; ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế.

Bản Dịch 2011

Áp-ra-ham Cưới Kê-tu-ra

1 Áp-ra-ham cưới một người vợ khác tên là Kê-tu-ra. 2 Bà sinh cho ông Xim-ran, Giốc-san, Mê-đan, Mi-đi-an, Ích-bách, và Su-a. 3 Giốc-san sinh Sê-ba và Ðê-đan. Các con trai của Ðê-đan là tổ phụ các tộc họ A-su-rim, Lê-tu-sim, và Lê-um-mim. 4 Các con trai của Mi-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nốc, A-bi-đa, và Ên-đa-a. Tất cả những người ấy là con cháu của Kê-tu-ra. 5 Áp-ra-ham cho tất cả những gì ông có cho I-sác. 6 Nhưng đối với những con do các vợ kế của Áp-ra-ham sinh ra thì khi còn sống Áp-ra-ham cho họ của cải, rồi bảo họ dọn về hướng đông, cách xa I-sác, là con vợ chánh, mà lập nghiệp.

Áp-ra-ham Qua Ðời

7 Áp-ra-ham hưởng thọ một trăm bảy mươi lăm tuổi. 8 Áp-ra-ham trút hơi thở cuối cùng và qua đời trong tuổi già. Ông là một người cao niên trường thọ, hưởng trọn tuổi thọ của ông, và được quy về với tổ tiên ông. 9 Hai con trai ông là I-sác và Ích-ma-ên chôn cất ông trong hang Mạch-pê-la, trong cánh đồng của Ép-rôn con trai Xô-ha người Hít-ti, phía đông của Mam-rê. 10 Cánh đồng đó Áp-ra-ham đã mua của dân Hít-ti. Áp-ra-ham được chôn tại đó với Sa-ra vợ ông. 11 Sau khi Áp-ra-ham qua đời, Ðức Chúa Trời ban phước cho I-sác con trai ông. I-sác định cư tại vùng Giếng La-khai Roi.

Dòng Dõi Ích-ma-ên

12 Ðây là dòng dõi của Ích-ma-ên con trai Áp-ra-ham do Ha-ga, người Ai-cập, nữ tỳ của Sa-ra, sinh cho Áp-ra-ham. 13 Ðây là tên các con trai của Ích-ma-ên, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ: Nê-ba-giốt con đầu lòng của Ích-ma-ên, kế đến là Kê-đa, Át-bê-ên, Míp-sam, 14 Mích-ma, Ðu-ma, Mát-sa, 15 Ha-đát, Tê-ma, Giê-tua, Na-phích, và Kê-đê-ma. 16 Ðó là các con trai của Ích-ma-ên và đó là tên của họ, theo làng xã và theo địa danh họ dựng trại, tức mười hai thủ lãnh các chi tộc của họ.

17 Ích-ma-ên hưởng thọ một trăm ba mươi bảy tuổi. Ông trút hơi thở cuối cùng và qua đời, rồi được quy về với tổ tiên ông. 18 Các con cháu ông định cư từ miền Ha-vi-la cho đến Su-rơ, tức cả vùng trước khi đến Ai-cập, nếu đi về hướng Át-su-rơ. Ông đã qua đời trước sự hiện diện của tất cả người thân của ông.

Ê-sau và Gia-cốp Ðược Sinh Ra

19 Ðây là dòng dõi của I-sác con trai Áp-ra-ham: Áp-ra-ham sinh I-sác. 20 Khi I-sác được bốn mươi tuổi, ông cưới Rê-be-ca con gái Bê-thu-ên, người A-ram ở Pa-đan A-ram. Nàng là em gái của La-ban người A-ram. 21 I-sác cầu nguyện với CHÚA cho vợ ông, vì vợ ông hiếm muộn. CHÚA nhậm lời cầu nguyện của ông, nên Rê-be-ca vợ ông mang thai. 22 Các thai nhi trong dạ bà cứ đạp nhau, đến nỗi bà bảo, “Nếu cứ như thế này thì làm sao tôi chịu nổi?” Rồi bà cầu hỏi CHÚA. 23 CHÚA trả lời bà,

“Hai quốc gia đang ở trong dạ ngươi,

Hai dân tộc sẽ từ bụng ngươi thành hình;

Một dân sẽ mạnh hơn dân kia,

Ðứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ.”

24 Ðến ngày bà sinh nở, người ta cho biết bà sẽ sinh đôi. 25 Ðứa bé ra trước da đỏ hồng, cả người đều đầy lông như một áo tơi bằng lông, vì thế người ta đặt tên nó là Ê-sau. 26 Liền đó em nó cũng sinh ra, tay nắm gót của Ê-sau; nên người ta đặt tên nó là Gia-cốp. I-sác được sáu mươi tuổi khi vợ ông sinh hai con trai này cho ông.

27 Khi hai đứa trẻ lớn lên, Ê-sau trở thành một thợ săn tài giỏi, suốt ngày dong ruổi ngoài đồng, còn Gia-cốp thì trầm tĩnh, sống quanh quẩn trong lều. 28 I-sác thương Ê-sau hơn vì ông thích ăn thịt rừng, nhưng Rê-be-ca thương Gia-cốp hơn.

Ê-sau Bán Quyền Trưởng Tử

29 Một ngày kia Gia-cốp đang nấu cháo đậu đỏ; Ê-sau ở ngoài đồng về và đang đói bụng. 30 Ê-sau nói với Gia-cốp, “Em cho anh ăn cháo gì đo đỏ đó đi, vì anh đói quá rồi.” Bởi thế người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm.

31 Gia-cốp đáp, “Nếu anh muốn ăn thì hôm nay anh bán quyền trưởng tử của anh cho em đi.”

32 Ê-sau đáp, “Này, anh đói sắp chết đến nơi rồi; quyền trưởng tử có giúp gì được cho anh chăng?”

33 Gia-cốp nói, “Nếu vậy thì trước hết anh hãy thề đi.” Ê-sau bèn thề và bán quyền trưởng tử của chàng cho Gia-cốp. 34 Bấy giờ Gia-cốp mới cho Ê-sau ăn bánh và cháo đậu đỏ. Ê-sau ăn và uống, rồi đứng dậy và đi. Như vậy Ê-sau đã khinh thường quyền trưởng tử của chàng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành