Sáng Thế Ký: Chương 23

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sa-ra hưởng thọ một trăm hai mươi bảy tuổi. Ðó là tuổi thọ của Sa-ra. 2. Sa-ra qua đời tại Ki-ri-át A-ra-ba, tại Hếp-rôn, trong xứ Ca-na-an. Áp-ra-ham đã đến chịu tang Sa-ra và than khóc bà.

3. Sau đó, Áp-ra-ham đã chỗi dậy rời khỏi chỗ của người quá cố, rồi đến nói với các con trai của Hếch rằng: 4. "Tôi chỉ là một người tạm trú, một kiều dân, đang ở giữa quý vị. Xin hãy ban cho tôi một nơi ở giữa quý vị để làm nơi an táng chôn cất người đã khuất của tôi."

5. Các con trai của Hếch đã trả lời Áp-ra-ham, họ nói với ông rằng: 6. "Thưa chúa! Xin hãy nghe chúng tôi. Ngài là một bậc quyền quý ở giữa chúng tôi. Hãy chọn những nơi an táng nào tốt nhất của chúng tôi để chôn cất người chết của ngài. Không một ai trong chúng tôi sẽ giữ lại nơi an táng của mình, nhưng sẽ để cho ngài chôn người chết của ngài tại đó."

7. Áp-ra-ham đã đứng dậy, rồi sấp mình trước mặt những người dân địa phương, là các con trai của Hếch, 8. rồi nói với họ rằng: "Nếu quý vị bằng lòng cho tôi được chôn người đã khuất của tôi, xin lắng nghe tôi, và hãy gặp Ép-rôn, con của Xô-ha, 9. xin ông ấy nhường cho tôi hang Mặc-bê-la ở cuối cánh đồng mà ông ấy đang sở hữu đúng theo thời giá, để ông có thể nhường nó cho tôi ngay trước mặt quý vị, để tôi làm nơi an táng."

10. Khi đó Ép-rôn đang ngồi ở giữa các con trai của Hếch. Ép-rôn, người Hê-tít, đã trả lời Áp-ra-ham trước sự hiện diện của các con trai của Hếch, cùng với tất cả những người qua lại tại cổng thành, rằng: 11. "Không đâu, thưa chúa của tôi! Xin hãy nghe tôi. Trước sự hiện diện của các con dân của tôi, tôi xin tặng cho ngài cánh đồng và cái hang ở trong đó, để Ngài an táng người chết của ngài."

12. Áp-ra-ham sấp mình trước mặt những người dân trong xứ. 13. Ông nói với Ép-rôn, trong lúc những người dân trong xứ đang lắng nghe, rằng: "Dầu vậy, nếu đẹp ý quý vị, xin hãy nghe tôi. Tôi sẽ trả tiền cho cánh đồng. Xin hãy nhận nó nơi tôi, và tôi sẽ an táng người chết của tôi tại đó."

14. Ép-rôn trả lời Áp-ra-ham, và nói với ông rằng: 15. "Thưa chúa! Xin hãy nghe tôi. Miếng đất đó đáng giá bốn trăm siếc-lơ bạc, nhưng giữa tôi với ngài thì điều đó đâu có nghĩa lý gì. Xin hãy chôn cất người chết của ngài."

16. Áp-ra-ham lắng nghe Ép-rôn. Áp-ra-ham đã cân bạc cho Ép-rôn theo giá mà ông ấy đã định trong cuộc thương lượng trước sự hiện diện của các con trai của Hếch, đó là bốn trăm siếc-lơ bạc theo cân lượng của các thương gia.

17. Vì vậy, chủ quyền của cánh đồng của Ép-rôn tại Mặc-bê-la, đối diện với Mam-rê - nghĩa là cánh đồng, cái hang ở trong đó, những cây cối trong cánh đồng và bên trong những ranh giới ở chung quanh - 18. đã thuộc quyền sở hữu của Áp-ra-ham, trong sự hiện diện của các con trai của Hếch, trước mặt tất cả những người qua lại tại cổng thành.

19. Sau việc nầy, Áp-ra-ham đã chôn Sa-ra, vợ của mình, trong cái hang tại cánh đồng Mặc-bê-la, đối diện Mam-rê, tức là Hếp-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an. 20. Như vậy, cánh đồng và cái hang ở trong đó đã được các con trai của Hếch chuyển nhượng cho Áp-ra-ham để làm nơi an táng.

Bản Dịch 1925

1. Sa-ra hưởng thọ được một trăm hai mươi bảy tuổi. Ấy là bao nhiêu năm của đời Sa-ra. 2. Sa-ra qua đời tại Ki-ri-át-A-ra-ba, tức là Hếp-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an. Áp-ra-ham đến chịu tang cho Sa-ra và than khóc người. 3. Đoạn, Áp-ra-ham đứng dậy trước người chết mình và nói cùng dân họ Hếch rằng: 4. Ta là một khách kiều ngụ trong vòng các ngươi; xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi, để chôn người thác của ta. 5. Dân họ Hếch đáp rằng: 6. Lạy Chúa, xin hãy nghe chúng tôi: giữa chúng tôi, chúa tức là một quân trưởng của Đức Chúa Trời; hãy chôn người chết của chúa nơi mộ địa nào tốt hơn hết của chúng tôi. Trong bọn chúng tôi chẳng có ai tiếc mộ địa mình, đặng chôn người chết của chúa đâu. 7. Áp-ra-ham bèn đứng dậy, sấp mình xuống trước mặt các dân của xứ, tức dân họ Hếch, 8. mà nói rằng: Nếu các ngươi bằng lòng cho chôn người chết ta, thì hãy nghe lời, và cầu xin Ép-rôn, con của Xô-ha giùm ta, 9. đặng người nhượng cho ta hang đá Mặc-bê-la, ở về tận đầu đồng người, để lại cho đúng giá, hầu cho ta được trong vòng các ngươi một nơi mộ địa.

10. Vả, Ép-rôn, người Hê-tít, đang ngồi trong bọn dân họ Hếch, đáp lại cùng Áp-ra-ham trước mặt dân họ Hếch vẫn nghe và trước mặt mọi người đến nơi cửa thành, mà rằng: 11. Không, thưa chúa, hãy nghe lời tôi: Hiện trước mặt dân tôi, tôi xin dâng cho chúa cánh đồng, và cũng dâng luôn cái hang đá ở trong đó nữa; hãy chôn người chết của chúa đi. 12. Áp-ra-ham sấp mình xuống trước mặt dân của xứ, 13. và nói lại cùng Ép-rôn hiện trước mặt dân của xứ đang nghe, mà rằng: Xin hãy nghe, ta trả giá tiền cái đồng, hãy nhận lấy đi, thì ta mới chôn người chết ta, 14. Ép-rôn đáp rằng: 15. Thưa Chúa, hãy nghe lời tôi: một miếng đất giá đáng bốn trăm siếc-lơ bạc, mà tôi cùng chúa, thì có giá chi đâu? Xin hãy chôn người chết của chúa đi. 16. Áp-ra-ham nghe theo lời Ép-rôn, trước mặt dân họ Hếch cân bốn trăm siếc-lơ bạc cho người, là bạc thông dụng nơi các tay buôn bán.

17. Vậy, cái đồng của Ép-rôn, tại Mặc-bê-la, nằm ngang Mam-rê, nghĩa là cái đồng ruộng hang đá, các cây cối ở trong và chung quanh theo giới hạn đồng, 18. đều trước mặt có các dân họ Hếch cùng mọi người đến cửa thành, nhận chắc cho Áp-ra-ham làm sản nghiệp. 19. Sau các việc đó, Áp-ra-ham chôn Sa-ra, vợ mình, trong hang đá của đồng Mặc-bê-la, nằm ngang Nam-rê tại Hếp-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an. 20. Đồng và hang đá đều có các người họ Hếch nhận chắc, để lại cho Áp-ra-ham dùng làm mộ địa.

Bản Dịch 2011

Sa-ra Qua Ðời và Ðược An Táng

1 Sa-ra hưởng thọ một trăm hai mươi bảy tuổi. Ðó là tuổi thọ của Sa-ra. 2 Sa-ra qua đời tại Ki-ri-át Ạc-ba, tức là Hếp-rôn, trong xứ Ca-na-an. Áp-ra-ham để tang cho bà và thương khóc bà. 3 Ðoạn Áp-ra-ham đứng dậy, rời nơi vợ ông qua đời, đến gặp dân Hít-ti và nói, 4 “Tôi là một khách lạ, một kiều dân, đến tạm trú giữa quý vị. Xin cho tôi một miếng đất để làm nghĩa địa chôn cất người thân của tôi qua đời.”

5 Người Hít-ti trả lời với Áp-ra-ham, 6 “Thưa ngài, xin nghe chúng tôi nói: ngài là một người quyền quý giữa chúng tôi. Hãy chọn khu đất làm nghĩa địa nào tốt nhất trong xứ chúng tôi để làm nơi chôn cất người chết của ngài. Không ai trong chúng tôi sẽ giữ lại khu đất làm nghĩa địa của mình khi ngài muốn chôn người chết của ngài ở đó.”

7 Bấy giờ Áp-ra-ham đứng dậy, rồi sấp mình xuống đất trước mặt những người Hít-ti là dân trong xứ. 8 Ông nói với họ, “Nếu quý vị bằng lòng cho tôi được chôn người thân của tôi qua đời, xin vui lòng nói giúp tôi một tiếng với ông Ép-rôn con cụ Xô-ha, 9 để ông ấy nhường lại cho tôi Hang Mạch-pê-la mà ông ấy đang làm chủ. Hang đó nằm ở cuối cánh đồng của ông ấy. Tôi xin trả cho ông ấy đúng thời giá trước mặt quý vị, để tôi có một miếng đất dùng làm nghĩa địa.”

10 Lúc ấy Ép-rôn đang ngồi ở giữa những người Hít-ti. Ép-rôn người Hít-ti đáp lời Áp-ra-ham trước sự chứng kiến của những người Hít-ti, tức tất cả những người lãnh đạo đến ngồi xử đoán tại cổng thành, 11 “Thưa ngài, đừng như vậy. Xin nghe tôi nói: Tôi nhường cho ngài nguyên cánh đồng và cái hang trong cánh đồng ấy. Trước sự chứng kiến của dân tôi, tôi nhường nó cho ngài, để ngài có nơi chôn người chết của ngài.”

12 Bấy giờ Áp-ra-ham sấp mình xuống đất một lần nữa trước mặt dân trong xứ. 13 Ông nói với Ép-rôn trước sự chứng kiến của những người dân trong xứ, “Xin quý vị vui lòng nghe tôi nói: Tôi muốn trả đúng thời giá cho cả cánh đồng. Xin nhận giá mua đó nơi tôi, để tôi có thể chôn người chết của tôi ở đó.”

14 Ép-rôn đáp lời Áp-ra-ham, 15 “Thưa ngài, xin nghe tôi nói: Cánh đồng ấy đáng giá bốn trăm miếng bạc, nhưng giữa tôi với ngài tiền bạc có nghĩa lý gì chăng? Xin ngài cứ chôn người chết của ngài ở đó đi.”

16 Áp-ra-ham đồng ý với giá cả do Ép-rôn đưa ra. Áp-ra-ham cân cho Ép-rôn số bạc mà ông ấy đã ra giá, trước sự chứng kiến của những người Hít-ti; đó là bốn trăm miếng bạc theo cân lượng của các thương gia thời bấy giờ.

17 Như vậy cánh đồng của Ép-rôn ở Mạch-pê-la, nằm về phía đông của Mam-rê, tức toàn cánh đồng, với cái hang đá trong đó, cùng tất cả những cây cối trong cánh đồng, và đất đai thuộc về cánh đồng đó, đều được xác nhận là đã chuyển 18 quyền sở hữu qua Áp-ra-ham, trước sự chứng kiến của những người Hít-ti, tức trước sự chứng kiến của tất cả những người lãnh đạo đến ngồi xử đoán tại cổng thành.

19 Sau đó Áp-ra-ham đem thi hài của Sa-ra vợ ông chôn cất trong hang đá ấy, trong cánh đồng Mạch-pê-la, đối ngang Mam-rê, tức là Hếp-rôn, trong xứ Ca-na-an. 20 Quyền sở hữu của cánh đồng và hang đá ấy đã được xác nhận là đã chuyển từ dân Hít-ti qua Áp-ra-ham để ông dùng làm nghĩa địa.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành