Sáng Thế Ký: Chương 22

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Thời gian trôi qua, sau những việc nầy Ðức Chúa Trời đã thử Áp-ra-ham. Ngài phán với ông: "Áp-ra-ham!" Ông đáp: "Có con đây." 2. Ngài phán: "Bây giờ, hãy dẫn con trai của ngươi - đứa con duy nhất của ngươi tức là đứa con mà ngươi yêu quý - là Y-sác, để đi đến xứ Mô-ri-a. Tại đó hãy dâng nó làm một của lễ thiêu trên một trong những ngọn núi mà Ta sẽ chỉ cho ngươi."

3. Áp-ra-ham đã dậy sớm vào buổi sáng, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ trẻ cùng với mình, và Y-sác, là con trai của mình; ông cũng chẻ củi để dùng cho tế lễ thiêu, rồi chỗi dậy, đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền cho ông. 4. Ðến ngày thứ ba, Áp-ra-ham ngước mắt lên và nhìn thấy nơi đó từ đằng xa. 5. Áp-ra-ham đã nói với hai đầy tớ trẻ của mình: "Các ngươi hãy ở lại đây với con lừa. Ta và thằng bé sẽ đến nơi đó để thờ phượng, rồi chúng ta sẽ trở lại với các ngươi." 6. Áp-ra-ham đã lấy củi dùng cho tế lễ thiêu chất trên Y-sác, con trai của mình, ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi.

7. Tuy nhiên, Y-sác đã nói với Áp-ra-ham, cha của mình: "Thưa cha!" Ông đáp: "Con ơi! Cha đây." Y-sác hỏi: "Lửa đây, củi đây, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ thiêu?" 8. Áp-ra-ham trả lời: "Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ chu cấp chiên con cho tế lễ thiêu." Rồi cả hai cùng đi.

9. Sau khi họ đến nơi mà Ðức Chúa Trời đã truyền cho ông, Áp-ra-ham lập một bàn thờ tại đó, rồi sắp củi lên trên. Ông trói Y-sác, con trai của mình, đặt nằm trên bàn thờ, bên trên đống củi, 10. rồi Áp-ra-ham giương tay cầm dao để giết con trai của mình.

11. Nhưng từ trời, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã gọi ông: "Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!" Ông thưa: "Có con đây." 12. Ngài phán: "Đừng tra tay của ngươi trên thằng bé, cũng không được làm gì đến nó; bởi vì bây giờ Ta biết ngươi kính sợ Ðức Chúa Trời, vì ngươi đã không tiếc với Ta con trai của ngươi, tức là con một của ngươi."

13. Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, và thấy phía sau có một con chiên đực, sừng của nó vướng vào một bụi cây rậm. Áp-ra-ham đã bắt con chiên đực dâng làm tế lễ thiêu thay cho con trai của mình.

14. Áp-ra-ham đã gọi nơi đó là Giê-hô-va Di-rê. Vì vậy, ngày nay người ta vẫn nói: "Trên núi của Đức Giê-hô-va điều đó sẽ được chu cấp."

15. Từ trên trời, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã nói với Áp-ra-ham lần thứ hai 16. rằng: "Đức Giê-hô-va phán: Vì ngươi đã làm điều nầy, không tiếc chính con trai duy nhất của ngươi, cho nên Ta lấy chính mình mà thề 17. rằng: Ta sẽ ban phước thật dồi dào cho ngươi. Ta sẽ làm cho dòng dõi của ngươi đông như sao trên trời và nhiều như cát trên bờ biển. Dòng dõi của ngươi sẽ chiếm lấy cổng thành của quân thù. 18. Bởi vì ngươi đã vâng lời Ta, cho nên qua dòng dõi của ngươi tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ được phước."

19. Áp-ra-ham đã trở lại với những đầy tớ của ông. Họ đã chỗi dậy và cùng nhau đi về Bê-e Sê-ba. Áp-ra-ham sống tại Bê-e Sê-ba.

20. Thời gian trôi qua, sau những việc nầy, Áp-ra-ham được báo cho biết rằng Minh-ca cũng sinh nhiều con cho em của ông, là Na-cô. 21. Con đầu là U-xơ, em của ông là Bu-xơ, và Kê-mu-ên - là cha của A-ram - 22. Kê-sết, Ha-xô, Phin-đát, Dít-láp và Bê-tu-ên. 23. - Bê-thu-ên đã sinh Rê-be-ca - Ðó là tám người con mà Minh-ca đã sinh cho Na-hô, em trai của Áp-ra-ham. 24. Người thiếp của ông tên là Rê-u-ma, bà đã sinh Tê-ba, Ga-ham, Ta-hách và Ma-a-ca.

Bản Dịch 1925

1. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. 2. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho.

3. Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình, là Y-sác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy.

4. Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, 5. thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi. 6. Áp-ra-ham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Y-sác, con mình; rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi.

7. Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình rằng: Hỡi Cha! Người đáp: Con ơi! cha đây. Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu? 8. Áp-ra-ham rằng: Con ơi! chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi.

9. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. 10. Áp-ra-ham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. 11. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. 12. Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. 13. Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. 14. Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.

15. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Áp-ra-ham lần thứ nhì mà rằng: 16. Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng: 17. sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. 18. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.

19. Đoạn Áp-ra-ham trở về nơi hai người đầy tớ; họ đứng dậy, đồng nhau đi về Bê-e-Sê-ba. Áp-ra-ham cứ ở tại Bê-e-Sê-ba.

20. Sau các việc đó, người ta thuật lại với Áp-ra-ham tin nầy rằng: Nầy, nàng Minh-ca cũng sanh con cho em ngươi, là Na-cô. 21. Con trưởng nam là Út-xơ, em trai là Bu-xơ, Kê-mu-ên, cha của A-ram; 22. Kê-sết, Ha-xô, Phin-đát, Díp-láp và Bê-tu-ên; 23. Bê-tu-ên là người sanh Rê-be-ca. Minh-ca sanh tám người con trai đó cho Na-cô, em của Áp-ra-ham. 24. Còn người vợ nhỏ, tên là Rê-u-ma, cũng sanh con, là Tê-la, Ga-ham, Ta-hách và Ma-a-ca.

Bản Dịch 2011

Ðức Chúa Trời Thử Áp-ra-ham

1 Sau những việc ấy Ðức Chúa Trời thử Áp-ra-ham. Ngài phán với ông, “Hỡi Áp-ra-ham!”

Ông đáp, “Thưa có con đây.”

2 Ngài phán, “Hãy bắt con trai ngươi, tức I-sác con một ngươi, đứa con ngươi yêu quý, đi đến xứ Mô-ri-a, rồi tại đó dâng nó làm của lễ thiêu trên một núi Ta sẽ chỉ cho.”

3 Áp-ra-ham dậy sớm, thắng yên lừa, đem hai đầy tớ cùng I-sác con trai ông; ông cũng chặt củi mang theo để dùng cho của lễ thiêu, rồi lên đường đi đến nơi mà Ðức Chúa Trời đã chỉ cho. 4 Ðến ngày thứ ba, Áp-ra-ham ngước mắt lên và thấy nơi ấy đằng xa. 5 Bấy giờ Áp-ra-ham nói với hai đầy tớ của ông, “Các ngươi hãy ở lại đây với con lừa. Ðứa trẻ và ta sẽ đến nơi kia. Cha con ta sẽ thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các ngươi.” 6 Áp-ra-ham lấy củi dùng cho của lễ thiêu chất trên vai I-sác; còn chính ông, ông mang mồi lửa và con dao, rồi hai cha con cùng đi.

7 I-sác nói với Áp-ra-ham cha cậu, “Thưa cha!”

Ông đáp, “Cha đây, con ơi.”

I-sác hỏi, “Lửa đây và củi đây, nhưng chiên con đâu để làm của lễ thiêu?”

8 Áp-ra-ham đáp, “Con ơi, chính Ðức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con để làm của lễ thiêu.” Rồi hai cha con cùng đi.

9 Khi họ đến nơi Ðức Chúa Trời đã chỉ cho ông, Áp-ra-ham lập một bàn thờ tại đó, rồi sắp củi lên trên. Ðoạn ông trói I-sác lại, đặt nằm trên bàn thờ, bên trên đống củi. 10 Ðoạn Áp-ra-ham đưa tay ra, cầm dao để giết con ông. 11 Nhưng Thiên Sứ của CHÚA từ trời gọi ông và nói, “Hỡi Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!”

Ông đáp, “Thưa có con đây.”

12 Ngài phán, “Chớ tra tay ngươi trên đứa trẻ và đừng làm gì hại đến nó, vì bây giờ Ta biết ngươi kính sợ Ðức Chúa Trời, bởi ngươi đã không tiếc với Ta con trai ngươi, tức con một ngươi.”

13 Bấy giờ Áp-ra-ham ngước mắt lên và trông thấy một con chiên đực, sừng đang vướng vào bụi cây phía sau ông. Áp-ra-ham đến bắt con chiên đực ấy, dâng nó làm của lễ thiêu thế mạng cho con trai ông. 14 Rồi Áp-ra-ham gọi chỗ đó là “CHÚA sẽ cung cấp,” như người ta đã gọi chỗ ấy cho đến ngày nay rằng, “Trên núi của CHÚA, Ngài sẽ cung cấp.”

15 Thiên Sứ của CHÚA từ trời gọi Áp-ra-ham lần thứ hai 16 và nói, “CHÚA phán, Ta lấy chính mình Ta mà thề rằng: Vì ngươi đã làm điều ấy, ngươi không tiếc với Ta con trai ngươi, tức con một ngươi, 17 nên Ta nhất định sẽ ban phước cho ngươi, Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như sao trên trời và nhiều như cát bờ biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm lấy cổng thành quân thù. 18 Mọi dân trên đất sẽ nhờ dòng dõi ngươi được phước, bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.”

19 Sau đó Áp-ra-ham trở lại chỗ các đầy tớ ông đang đợi. Họ đứng dậy và cùng nhau trở về Bê-e Sê-ba. Áp-ra-ham tiếp tục sống tại Bê-e Sê-ba.

Dòng Dõi Na-hô

20 Sau các việc ấy, có người nói với Áp-ra-ham, “Này, bà Minh-ca cũng sinh các con cho Na-hô em trai ông. 21 Con đầu lòng là U-xơ, con trai kế là Bu-xơ, và Kê-mu-ên cha của A-ram, 22 rồi Kê-sết, Ha-xô, Pin-đác, Gít-láp, và Bê-thu-ên.” 23 Bê-thu-ên sinh nàng Rê-be-ca. Ðó là tám người con bà Minh-ca đã sinh cho Na-hô em trai Áp-ra-ham. 24 Ngoài ra bà vợ thứ của ông ấy tên là Rê-u-ma cũng sinh cho ông các con là Tê-ba, Ga-ham, Ta-hách, và Ma-a-ca.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành