Sáng Thế Ký: Chương 20

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Áp-ra-ham đã từ nơi đó đi đến Nê-ghép, rồi cư ngụ ở giữa Ca-đe và Su-rơ. Trong khi trú tại Ghê-ra, 2. Áp-ra-ham đã nói về Sa-ra, vợ của mình rằng: Nàng là em gái của tôi; nên A-bi-mê-léc, vua của Ghê-ra, đã bắt Sa-ra.

3. Ðức Chúa Trời đã đến với A-bi-mê-léc trong một chiêm bao vào ban đêm. Ngài phán với ông: Nầy, ngươi phải chết vì cớ người phụ nữ mà ngươi đã bắt về, bởi vì nàng đã cưới chồng và thuộc về một người khác.

4. A-bi-mê-léc chưa gần gũi với nàng, ông nói: "Lạy Chúa! Lẽ nào Ngài tiêu diệt một dân tộc công chính? 5. Không phải ông ấy đã nói với con rằng: 'Nàng là em gái của tôi.' Chính nàng cũng nói: 'Đó là anh của tôi.' Con làm điều này với tấm lòng ngay thẳng và bàn tay thanh sạch."

6. Ðức Chúa Trời đã phán với ông trong chiêm bao: "Phải! Ta biết ngươi đã làm điều đó với tấm lòng ngay thẳng của ngươi, vì vậy Ta đã ngăn trở ngươi, để ngươi không phạm tội cùng Ta. Ta đã không cho ngươi đụng đến nàng. 7. Bây giờ hãy trả lại của người ấy. Bởi vì người ấy là một tiên tri, người ấy sẽ cầu nguyện cho ngươi, để ngươi được sống. Nhưng nếu ngươi không trả lại, thì hãy biết rõ rằng chắc chắn ngươi sẽ chết - Ngươi cùng tất cả những người thuộc về ngươi."

8. Sáng hôm sau, A-bi-mê-léc dậy sớm, triệu tập tất cả quần thần, rồi thuật lại cho họ nghe mọi việc - Ai nấy đều khiếp sợ. 9. A-bi-mê-léc đã gọi Áp-ra-ham vào, rồi nói với ông: "Ngươi đã làm gì cho chúng ta? Ta có làm điều gì tổn thương ngươi, mà ngươi đã khiến cho ta cùng vương quốc của ta phạm một trọng tội. Ngươi đã làm cho ta những điều ngươi không nên làm." 10. A-bi-mê-léc hỏi Áp-ra-ham: "Ngươi đã nghĩ gì khiến ngươi làm điều nầy?"

11. Áp-ra-ham trả lời: "Tôi nghĩ rằng ở xứ nầy chắc không có ai kính sợ Ðức Chúa Trời. Người ta có thể giết tôi vì vợ của tôi. 12. Thật ra, nàng là em gái của tôi - Nàng là con gái của cha tôi, nhưng không phải là con gái của mẹ tôi. Tôi đã cưới nàng làm vợ. 13. Trong thời gian khi Đức Chúa Trời khiến tôi lưu lạc khỏi nhà cha của tôi, tôi có nói với nàng: Đây là nghĩa cử mà nàng có thể làm cho ta. Bất cứ nơi nào chúng ta đi đến, nàng hãy giới thiệu ta là anh của nàng."

14. A-bi-mê-léc đã lấy chiên, bò, tôi trai, và tớ gái ban cho Áp-ra-ham, rồi trả Sa-ra, vợ của ông, lại cho ông. 15. A-bi-mê-léc nói: "Ðất nước của ta ở trước mặt ngươi. Ngươi thích nơi nào, hãy ở tại nơi đó." 16. Ông đã nói với Sa-ra: "Nầy, ta đã ban cho anh của nàng một ngàn miếng bạc. Đó là vật bồi thường danh dự cho nàng, là bằng chứng minh oan cho nàng trước mặt tất cả những kẻ ở với nàng, và trước mặt mọi người."

17. Áp-ra-ham đã cầu nguyện cùng Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Trời đã chữa lành cho A-bi-mê-léc, vợ của ông, và các hầu thiếp của ông, để họ có thể sinh con. 18. Bởi vì Đức Giê-hô-va đã buộc dạ của mọi người nữ trong nhà của A-bi-mê-léc, vì chuyện của Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham.

Bản Dịch 1925

1. Áp-ra-ham từ đó đi đến miền Nam, kiều ngụ tại Ghê-ra, ở về giữa khoảng Ca-đe và Su-rơ. 2. Áp-ra-ham nói về Sa-ra, vợ mình rằng: Nó là em gái tôi. A-bi-mê-léc, vua Ghê-ra sai người bắt Sa-ra. 3. Nhưng trong cơn chiêm bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua A-bi-mê-léc mà phán rằng: Nầy, ngươi sẽ chết bởi cớ người đàn bà mà ngươi đã bắt đến; vì nàng có chồng rồi. 4. Vả, vua A-bi-mê-léc chưa đến gần người đó, nên thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa há sẽ hủy diệt cả một dân công bình chăng? 5. Người đó há chẳng nói với tôi rằng: ấy là em gái tôi chăng? và chính người nữ há chẳng nói rằng: ấy là anh tôi sao? Tôi làm sự nầy bởi lòng ngay thẳng và tay thanh khiết của tôi. 6. Trong cơn chiêm bao, Đức Chúa Trời phán nữa rằng: Ta cũng biết ngươi vì lòng ngay thẳng mà làm điều đó; bởi cớ ấy, ta mới ngăn trở ngươi phạm tội cùng ta, và không cho động đến người đó. 7. Bây giờ, hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nó, vì chồng nó là một đấng tiên tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi, thì ngươi mới được sống. Còn như không giao lại, thì phải biết rằng ngươi và hết thảy ai thuộc về ngươi quả hẳn sẽ chết.

8. Vua A-bi-mê-léc dậy sớm, đòi các tôi tớ mình đến, thuật lại hết mọi lời, thì họ lấy làm kinh ngạc. 9. Rồi, A-bi-mê-léc đòi Áp-ra-ham mà nói rằng: Ngươi đã làm gì cho ta vậy? Ta có làm điều chi mất lòng chăng mà ngươi làm cho ta và cả nước phải bị một việc phạm tội lớn dường nầy? Đối cùng ta, ngươi đã làm những việc không nên làm đó. 10. Vua A-bi-mê-léc lại nói cùng Áp-ra-ham rằng: Ngươi có ý gì mà làm như vậy? 11. Áp-ra-ham đáp: Tôi tự nghĩ rằng: Trong xứ nầy thật không có ai kính sợ Đức Chúa Trời, thì họ sẽ vì cớ vợ tôi mà giết tôi chăng. 12. Nhưng nó cũng thật là em gái tôi, em một cha khác mẹ; và tôi cưới nó làm vợ. 13. Khi Đức Chúa Trời làm cco tôi pưu lạc xa nhà cha, thì tôi có nói với nàng rằng: Nầy là ơn của ngươi sẽ làm cho ta: Hễ chỗ nào chúng ta sẽ đi đến, hãy nói về ta: Ấy là anh tôi.

14. Đoạn, vua A-bi-mê-léc đem chiên và bò, tôi trai cùng tớ gái cho Áp-ra-ham, và trả Sa-ra vợ người lại, mà phán rằng: 15. Nầy, xứ ta sẵn dành cho ngươi; ngươi thích đâu thì ở đó. 16. Rồi vua phán cùng Sa-ra rằng: Đây, ta ban cho anh ngươi một ngàn miếng bạc; số tiền đó dùng cho ngươi như một bức màn che trước mắt về mọi việc đã xảy ra cùng ngươi; và mọi người đều sẽ cho ngươi là công bình. 17. Áp-ra-ham cầu xin Đức Chúa Trời, thì Ngài chữa bịnh cho vua A-bi-mê-léc, vợ cùng các con đòi người; vậy, họ đều có con. 18. Vả, lúc trước, vì vụ Sa-ra, vợ Áp-ra-ham, nên Đức Giê-hô-va làm cho cả nhà vua A-bi-mê-léc đều son sẻ.

Bản Dịch 2011

Áp-ra-ham và Vua A-bi-mê-léc

1 Áp-ra-ham rời nơi đó di chuyển về Miền Nam, và định cư ở khoảng giữa Ca-đe và Su-rơ. Lúc họ là những kiều dân cư ngụ tại Ghê-ra 2 Áp-ra-ham đã nói về Sa-ra vợ ông rằng, “Nàng là em gái tôi.” Vì thế A-bi-mê-léc vua Ghê-ra sai người đến bắt bà đem đi. 3 Nhưng ban đêm, Ðức Chúa Trời đến với A-bi-mê-léc trong chiêm bao, phán rằng, “Ngươi phải chết vì cớ người đàn bà ngươi đã bắt về, vì người ấy đã có chồng” 4 –Lúc ấy A-bi-mê-léc chưa lại gần bà– Ông thưa, “Lạy Chúa, lẽ nào Ngài tiêu diệt một dân ngay lành sao? 5 Chẳng phải ông ấy đã nói với con rằng, ‘Nàng là em gái tôi’ sao? Và chính nàng cũng đã xác nhận rằng, ‘Ông ấy là anh tôi.’ Con đã làm điều ấy theo lòng ngay thẳng của con, và hai tay con vô tội.”

6 Ðức Chúa Trời phán với ông trong chiêm bao, “Phải, Ta biết ngươi đã làm điều ấy theo lòng ngay thẳng của ngươi, nên Ta ngăn cản ngươi để ngươi không mắc tội với Ta. Vì thế Ta đã không để cho ngươi đụng đến nàng. 7 Bây giờ ngươi hãy trả vợ người ấy lại, vì người ấy là một tiên tri; người ấy sẽ cầu nguyện cho ngươi để ngươi được sống. Còn nếu ngươi không trả vợ người ấy lại thì hãy biết rõ rằng: chắc chắn ngươi sẽ chết, ngươi và tất cả những kẻ thuộc về ngươi sẽ chết.”

8 Sáng hôm sau A-bi-mê-léc thức dậy sớm; ông truyền gọi tất cả bầy tôi của ông đến và thuật lại cho họ những điều ấy; mọi người đều rất sợ hãi. 9 Sau đó A-bi-mê-léc cho gọi Áp-ra-ham đến và nói với ông, “Ngươi đã làm gì cho chúng ta thế? Ta đã làm gì có lỗi với ngươi mà ngươi đã khiến cho ta và vương quốc của ta suýt nữa phải mang một tội trọng như thế? Ngươi đã làm cho ta những điều ngươi không nên làm.” 10 A-bi-mê-léc nói tiếp với Áp-ra-ham, “Ngươi đã nghĩ gì mà làm như thế?”

11 Áp-ra-ham đáp, “Thưa tôi đã làm vậy vì tôi nghĩ thầm: Ở xứ này không ai kính sợ Ðức Chúa Trời. Người ta có thể giết tôi để cướp vợ tôi dễ dàng. 12 Vả lại nàng cũng thật là em gái tôi. Nàng là em gái cùng cha khác mẹ với tôi, và tôi đã cưới nàng làm vợ. 13 Khi Ðức Chúa Trời bắt tôi phải lưu lạc rày đây mai đó khỏi nhà cha tôi, tôi có nói với nàng, ‘Ðây là nghĩa cử mà em có thể làm cho anh: Mỗi khi đến nơi nào, nếu ai hỏi, xin em hãy nói, “Ông ấy là anh tôi.”’”

14 Bấy giờ A-bi-mê-léc lấy chiên, bò, tôi trai, và tớ gái ban cho Áp-ra-ham và trả Sa-ra vợ ông lại cho ông. 15 A-bi-mê-léc nói, “Ðất nước của ta ở trước mặt ngươi; ngươi muốn ở nơi nào thì ở.” 16 Ông lại nói với Sa-ra, “Này, ta đã ban cho anh ngươi một ngàn miếng bạc. Số bạc ấy là tiền minh oan cho ngươi trước mặt những kẻ ở với ngươi. Ngươi đã hoàn toàn giữ tròn tiết hạnh trong việc này.”

17 Áp-ra-ham cầu nguyện với Ðức Chúa Trời cho A-bi-mê-léc. Ðức Chúa Trời chữa lành cho A-bi-mê-léc. Ngài cũng chữa lành cho vợ ông và các nữ tỳ của ông để họ có thể có thai và sinh con. 18 Số là vì Sa-ra vợ Áp-ra-ham mà CHÚA đã buộc dạ của mọi người nữ trong nhà A-bi-mê-léc, khiến họ không thể có thai.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành