Sáng Thế Ký: Chương 16

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sa-rai, vợ của Áp-ram, vẫn chưa sinh con cho ông. Bà có một đầy tớ gái người Ai Cập, tên là A-ga. 2. Sa-rai nói cùng Áp-ram rằng: Xem nầy, Đức Giê-hô-va đã giữ tôi không có con. Xin hãy đến cùng đầy tớ gái của tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con. Áp-ram đã nghe theo lời của Sa-rai.

3. Sau khi Áp-ram trú ngụ mười năm tại xứ Ca-na-an, Sa-rai, vợ của Áp-ram, đã đem A-ga, là đầy tớ gái người Ai Cập của bà, trao cho Áp-ram chồng của bà, để nàng làm vợ của ông. 4. Ông đã đến với A-ga, rồi nàng mang thai. Khi nàng thấy mình đã có thai, nàng xem thường bà chủ mình.

5. Sa-rai đã nói với Áp-ram: Sự sỉ nhục của tôi là do ông. Tôi đã trao đầy tớ gái của tôi vào vòng tay của ông. Khi nó thấy nó có thai, tôi bị nó xem thường. Cầu xin Đức Giê-hô-va phân xử giữa tôi và ông. 6. Áp-ram nói với Sa-rai: Kìa, đầy tớ của bà ở trong tay của bà. Hãy làm cho nó điều gì bà thấy là tốt đẹp. Sa-rai đã hành hạ A-ga khiến nàng phải trốn khỏi bà.

7. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va gặp nàng bên một suối nước trong hoang mạc, trên đường đi về Su-rơ, 8. đã hỏi: A-ga, tớ gái của Sa-rai! Ngươi đã từ đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng đáp: Tôi đang trốn khỏi Sa-rai, bà chủ của tôi. 9. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói với nàng: Hãy trở về với bà chủ của ngươi, và hãy thuận phục dưới tay của bà.

10. Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va đã nói với nàng: Ta sẽ làm cho dòng dõi của ngươi trở nên đông đúc, đông đến nỗi không thể đếm hết.

11. Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va đã nói với nàng: Ngươi đang mang thai và ngươi sẽ sinh một con trai. Ngươi hãy đặt tên nó là Ích-ma-ên, bởi vì Đức Giê-hô-va đã lắng nghe nỗi sầu khổ của ngươi. 12. Nó sẽ giống như một con lừa hoang. Tay của nó sẽ chống lại mọi người, và tay của mọi người sẽ chống lại nó. Nó sẽ sống đối nghịch với tất cả các anh em của nó.

13. Nàng đã gọi danh của Đức Giê-hô-va - Đấng đã phán với nàng - Ngài là Đức Chúa Trời Đoái Xem; bởi vì nàng nói: Không phải tại chính nơi nầy mà tôi đã nhìn thấy phía sau của Đấng đã đoái xem tôi hay sao? 14. Vì vậy, người ta đã gọi dòng suối đó là La-chai Roi, nằm ở giữa Ca-đe và Bê-re.

15. A-ga đã sinh cho Áp-ram một con trai, và Áp-ram đã đặt tên cho con trai mà A-ga đã sinh cho mình là Ích-ma-ên. 16. Áp-ram được tám mươi sáu tuổi khi Ha-ga sinh Ích-ma-ên cho Áp-ram.

Bản Dịch 1925

1. Vả, Sa-rai, vợ của Áp-ram, vẫn không sanh con; nàng có một con đòi Ê-díp-tô, tên là A-ga. 2. Sa-rai nói cùng Áp-ram rằng: Nầy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng. Áp-ram bèn nghe theo lời của Sa-rai.

3. Sau khi Áp-ram đã trú ngụ mười năm tại xứ Ca-na-an, Sa-rai, vợ người, bắt A-ga, là con đòi Ê-díp-tô mình, đưa cho chồng làm hầu. 4. Người lại cùng con đòi, thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai, thì khinh bỉ bà chủ mình. 5. Sa-rai nói cùng Áp-ram rằng: Điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai, thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi với ông. 6. Áp-ram đáp cùng Sa-rai rằng: Nầy, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thể nào, mặc ý ngươi cho vừa dạ. Đoạn Sa-rai hành hạ A-ga, thì nàng trốn đi khỏi mặt người.

7. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng ở trong đồng vắng gần bên suối nước, nơi mé đường đi về Su-rơ, 8. thì hỏi rằng: Hỡi A-ga, đòi của Sa-rai, ngươi ở đâu đến, và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng: Tôi lánh xa mặt Sa-rai, chủ tôi. 9. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va dạy nàng rằng: Ngươi hãy trở về chủ ngươi, và chịu lụy dưới tay người. 10. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo đến đỗi người ta đếm không đặng nữa. 11. Lại phán rằng: Nầy, ngươi đang có thai, sẽ sanh một trai, đặt tên là Ích-ma-ên; vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi. 12. Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng; tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông đối mặt cùng hết thảy anh em mình.

13. Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình, danh là "Đức Chúa Trời hay đoái xem," vì nàng nói rằng: Chính tại đây, tôi há chẳng có thấy được Đấng đoái xem tôi sao? 14. Bởi cớ ấy, người ta gọi cái giếng nầy ở về giữa khoảng của Ca-đe và Bê-re, là giếng La-chai-Roi.

15. Rồi nàng A-ga sanh được một con trai; Áp-ram đặt tên đứa trai đó là Ích-ma-ên.

16. Vả lại, khi A-ga sanh Ích-ma-ên cho Áp-ram, thì Áp-ram đã được tám mươi sáu tuổi.

Bản Dịch 2011

Ích-ma-ên Ðược Sinh Ra

1 Khi ấy Sa-rai vợ Áp-ram vẫn không sinh cho ông được người con nào. Bà có một nữ tỳ người Ai-cập tên là Ha-ga. 2 Sa-rai nói với Áp-ram, “Anh xem đấy, CHÚA đã buộc dạ em, không cho em sinh con cho anh; bây giờ anh hãy đến với nữ tỳ của em; biết đâu nhờ nó em sẽ có con.” Áp-ram nghe theo lời của Sa-rai.

3 Sau mười năm Áp-ram kiều ngụ trong xứ Ca-na-an, Sa-rai vợ Áp-ram đem Ha-ga người Ai-cập, nữ tỳ của bà, đến cho Áp-ram chồng bà để nàng làm vợ ông. 4 Ông đến với Ha-ga, và nàng mang thai. Khi Ha-ga thấy mình có thai, nàng khinh bỉ bà chủ của nàng ra mặt. 5 Bấy giờ Sa-rai nói với Áp-ram, “Em bị nhục là tại anh đó! Em đã trao nữ tỳ của em cho anh ôm ấp; thế mà từ khi nó thấy nó có thai, nó lại nhìn em với cặp mắt khinh bỉ. Nguyện CHÚA đoán xét giữa anh và em.”

6 Áp-ram nói với Sa-rai, “Kìa, nữ tỳ của em đang ở trong tay em. Em muốn làm gì với nó thì làm.” Sa-rai bèn đối xử cay nghiệt với Ha-ga; nàng đành phải bỏ bà chủ của nàng mà trốn đi. 7 Thiên Sứ của CHÚA thấy nàng đang ở bên một dòng suối trong đồng hoang, tức bên suối trên con đường đi đến Su-rơ. 8 Thiên Sứ nói với nàng, “Hỡi Ha-ga nữ tỳ của Sa-rai, ngươi từ đâu đến đây, và ngươi tính sẽ đi đâu?

Nàng đáp, “Con bỏ bà chủ của con là Sa-rai mà trốn đi.”

9 Thiên Sứ của CHÚA nói với nàng, “Hãy trở về với bà chủ của ngươi và thuận phục dưới tay bà ấy.” 10 Thiên Sứ của CHÚA lại nói tiếp với nàng, “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi trở nên đông đúc, đông đến nỗi không thể đếm hết.” 11 Thiên Sứ của CHÚA lại nói với nàng,

“Bây giờ ngươi đang có thai,

Ngươi sẽ sinh một con trai,

Hãy đặt tên cho nó là Ích-ma-ên,

Bởi vì CHÚA đã nghe rõ nỗi khổ của ngươi.

12 Ðứa con ngươi rồi sẽ như một con lừa rừng,

Nó sẽ đưa tay ra chống lại mọi người,

Và tay của mọi người sẽ chống lại nó;

Nó sẽ sống đối nghịch với tất cả các em nó.”

13 Ha-ga gọi danh CHÚA, Ðấng đã phán với nàng, là “Ðức Chúa Trời, Ðấng Thấy Tôi,” vì nàng nói, “Phải chăng ở nơi đây tôi đã được nhìn thấy Ðấng đã thấy tôi?” 14 Vì thế người ta đã gọi giếng đó là Giếng La-khai Roi. Giếng ấy nằm ở giữa khoảng Ca-đe và Bê-rết.

15 Ha-ga sinh cho Áp-ram một con trai. Áp-ram đặt tên cho con trai ông do Ha-ga sinh ra là Ích-ma-ên. 16 Áp-ram được tám mươi sáu tuổi khi Ha-ga sinh Ích-ma-ên cho Áp-ram.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành