Sáng Thế Ký: Chương 15

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau những việc này, lời của Đức Giê-hô-va đã đến với Áp-ram trong một khải tượng: "Áp-ram, đừng sợ! Ta là thuẫn khiên của ngươi. Phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn."

2. Nhưng Áp-ram thưa: "Lạy Chúa, là Đức Giê-hô-va! Ngài sẽ ban cho con điều gì? Bởi vì con không có con cái cho nên Ê-li-ê-se, người Đa-mách, sẽ là người thừa kế gia sản của con." 3. Áp-ram nói: "Hãy nhìn xem! Ngài không ban cho con con cái, cho nên con trai của một người trong nhà của con sẽ kế nghiệp con."

4. Tuy nhiên lời của Đức Giê-hô-va đã phán với ông: "Người nầy không phải là người thừa kế của ngươi đâu, nhưng một người, xuất phát từ thân thể của ngươi, sẽ là người thừa kế của ngươi." 5. Ngài đã dẫn ông ra ngoài, rồi phán: "Bây giờ ngươi hãy nhìn lên trời. Hãy đếm những vì sao nếu ngươi có thể đếm chúng." Ngài phán: "Dòng dõi của ngươi cũng sẽ như vậy." 6. Ông đã tin Đức Giê-hô-va, và Ngài kể ông là công chính.

7. Sau đó, Ngài phán với ông: "Ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi U-rơ thuộc Canh-đê, để ban cho ngươi xứ nầy làm sản nghiệp." 8. Ông thưa: "Lạy Chúa, là Đức Giê-hô-va! Nhờ vào điều gì mà con biết rằng mình sẽ sở hữu nó?" 9. Ngài phán với ông: "Hãy mang đến cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con cu đất, và một con bồ câu con." 10. Ông đã mang tất cả những con vật đó đến cho Ngài. Ông xẻ chúng làm đôi tại ngay chính giữa, rồi đặt từng mảnh đối diện với nhau, nhưng không xẻ đôi những con chim. 11. Các chim săn mồi sà xuống trên những xác đó, nhưng Áp-ram đã đuổi chúng đi.

12. Khi mặt trời đã lặn, có một cơn buồn ngủ giáng xuống trên Áp-ram; và rồi bóng tối bao la cùng sự khủng khiếp giáng trên ông. 13. Ngài phán với Áp-ram: "Hãy biết rõ rằng dòng dõi của ngươi sẽ là những kiều dân trong một xứ không phải là của chúng. Chúng phục dịch cho họ, và họ sẽ hà hiếp chúng trong bốn trăm năm. 14. Nhưng Ta sẽ đoán phạt dân tộc mà chúng phục dịch, chúng sẽ ra khỏi đó với rất nhiều của cải. 15. Về phần ngươi, và ngươi sẽ về với các tổ phụ của ngươi cách bình yên, và ngươi sẽ được chôn cất tốt đẹp lúc tuổi già. 16. Ðến thế hệ thứ tư, chúng sẽ trở về đây, bởi vì tội ác của dân A-mô-rít tại đây chưa đầy trọn."

17. Thời gian trôi qua, khi mặt trời đã lặn và trời đã tối, có một lò lửa bốc khói xuất hiện; một ngọn đuốc cháy rực đã đi ngang qua giữa những mảnh đó.

18. Ngày hôm đó, Đức Giê-hô-va đã lập một giao ước với Áp-ram rằng: "Ta ban cho dòng dõi ngươi đất nầy, từ sông của Ai-cập cho đến sông Cả, tức là sông Ơ-phơ-rát, 19. là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít, 20. Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, 21. A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Giê-bu-sít."

Bản Dịch 1925

1. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hỡi Áp-ram! ngươi chớ sợ chi; ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. 2. Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Ê-li-ê-se, người Đa-mách. 3. Áp-ram lại nói rằng: Nầy, Chúa làm cho tôi tuyệt-tự; một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi.

4. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-ram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi. 5. Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. 6. Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.

7. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Áp-ram rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, để ban cho ngươi xứ nầy làm sản nghiệp. 8. Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ nầy làm sản nghiệp? 9. Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con cu rừng và một con bò câu con. 10. Áp-ram bắt đủ các loài vật đó, mổ làm hai, để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. 11. Có những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, song Áp-ram đuổi nó đi. 12. Vả, khi mặt trời vừa lặn, thì Áp-ram ngủ mê; nầy một cơn kinh hãi, tối tăm nhập vào mình người. 13. Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Phải biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp bốn trăm năm. 14. Nhưng, ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó; rồi khi ra khỏi xứ, thì sẽ được của cải rất nhiều. 15. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời. 16. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân A-mô-rít chưa được đầy dẫy. 17. Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống; kìa có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ,

18. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát, 19. là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít 20. Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, 21. A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-ê-ga-sít và Giê-bu-sít.

Bản Dịch 2011

Giao Ước của Ðức Chúa Trời với Áp-ram

1 Sau các việc đó lời của CHÚA đã đến với Áp-ram trong một khải tượng, “Hỡi Áp-ram, đừng sợ. Ta là thuẫn che chở ngươi. Phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.”

2 Nhưng Áp-ram thưa lại, “Lạy Chúa Ðức Chúa Trời, Ngài sẽ ban cho con điều gì, vì con vẫn còn sống cuộc đời của kẻ không con nối dõi, và người sẽ thừa kế gia tài của con sẽ là Ê-li-ê-xe người Ða-mách?” 3 Áp-ram thưa tiếp, “Này, cho đến bây giờ Ngài vẫn chưa cho con có con nối dõi, nên một người nô lệ sinh ra trong nhà con sẽ thừa hưởng gia tài của con.”

4 Nhưng lời Chúa đến với ông, “Kẻ ấy không phải là người thừa kế của ngươi đâu, nhưng đứa con do chính ngươi sinh ra mới là người thừa kế của ngươi.” 5 Ngài dẫn ông ra bên ngoài và phán, “Ngươi hãy nhìn lên trời và đếm các vì sao, liệu ngươi có thể đếm hết chăng.” Ðoạn Ngài phán với ông, “Dòng dõi ngươi rồi cũng sẽ đông như vậy.” 6 Ông tin Chúa, bởi thế ông được Ngài xem là công chính.

7 Ðoạn Ngài phán tiếp với ông, “Ta là Chúa, Ðấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ xứ của người Canh-đê, để ban cho ngươi vùng đất này, hầu ngươi làm chủ.”

8 Ông thưa, “Lạy Chúa ĐỨC CHÚA TRỜI, làm sao con biết được con sẽ làm chủ miền đất này?”

9 Ngài phán với ông, “Hãy mang đến cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con chim gáy, và một con bồ câu con.” 10 Ông mang tất cả những con vật ấy đến Ngài. Ông sả thịt chúng ra làm đôi, xẻ ngay ở giữa, rồi đặt một nửa bên này và một nửa bên kia, đối diện với nhau, nhưng ông không sả thịt các con chim ra. 11 Hễ những chim săn mồi sà xuống gần xác những con thú được dâng làm những con vật hiến tế thì Áp-ram đuổi chúng đi.

12 Bấy giờ mặt trời đang từ từ lặn xuống, Áp-ram đột nhiên buồn ngủ và chìm vào một giấc ngủ mê man. Này, một cơn kinh hãi và bóng tối mịt mùng bao trùm lấy ông. 13 Bấy giờ Ngài phán với Áp-ram, “Hãy biết rõ điều này: Dòng dõi ngươi sẽ làm kiều dân trong một xứ không phải là xứ của chúng. Chúng sẽ làm tôi mọi cho người ta, và người ta sẽ hành hạ chúng trong bốn trăm năm. 14 Nhưng Ta sẽ thi hành sự đoán phạt trên đất nước mà chúng sẽ làm tôi mọi. Sau đó chúng sẽ ra đi với rất nhiều của cải. 15 Còn ngươi, ngươi sẽ quy về với các tổ tiên ngươi trong bình an; ngươi sẽ được chôn cất sau khi đã tận hưởng tuổi già đầy phước hạnh. 16 Ðến thế hệ thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở về đây, vì tội ác của dân A-mô-ri chưa đầy trọn.”

17 Khi mặt trời đã lặn hẳn và bóng đêm bao trùm vạn vật, kìa, một lò lửa tỏa khói nghi ngút đột nhiên xuất hiện, rồi một ngọn lửa từ lò lửa đó loè ra, xuyên qua hai đống thịt các con vật hiến tế. 18 Ngày hôm đó CHÚA đã lập một giao ước với Áp-ram rằng, “Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ Sông Ai-cập đến Sông Cả, tức Sông Ơ-phơ-rát, 19 đó là xứ của dân Kê-ni, Kê-ni-xi, Cát-mô-ni, 20 Hít-ti, Pê-ri-xi, Rê-pha-im, 21 A-mô-ri, Ca-na-an, Ghi-ga-si, và Giê-bu-si.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành