Sáng Thế Ký: Chương 14

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 03:17, ngày 4 tháng 4 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Thời gian trôi qua, vào thời Am-ra-phên làm vua Si-nê-a, A-ri-óc làm vua Ê-la-sa, Kết-rô-lao-me làm vua Ê-lam, và Ti-đanh làm vua Gô-im, 2. họ đã gây chiến với Bê-ra vua của Sô-đôm, Bi-rê-sa - vua của Gô-mô-rơ, Si-nê-áp - vua của Át-ma, Sê-mê-bê - vua của Xê-bô-im, và vua của Bê-la, tức là Xoa. 3. Tất cả những vị nầy đã tập hợp với nhau tại thung lũng Si-điêm, tức là Biển Muối. 4. Họ đã thần phục vua Kết-rô-lao-me mười hai năm, nhưng đến năm thứ mười ba thì họ nổi loạn.

5. Vào năm thứ mười bốn, Kết-rô-lao-me và các vua theo ông đã tấn công dân Rê-pha-im tại Ách-tê-rót Ca-na-im, dân Xu-xin tại Ham, dân Ê-mim tại đồng bằng Ki-ri-a-ta-im, 6. và dân Hô-rít trong vùng núi Sê-i-rơ, cho đến tận Ên Pa-ran, giáp ranh với hoang mạc. 7. Sau đó họ quay về Ên Mích-pát, tức Ca-đe, triệt hạ cả xứ của dân A-ma-léc, và của dân A-mô-rít đang ở tại Hát-sát-sôn Tha-ma.

8. Các vua của Sô-đôm, vua của Gô-mô-rơ, vua của Át-ma, vua của Xê-bô-im, và vua của Bê-la, tức là Xoa, đã cùng nhau dàn trận tại thung lũng Si-điêm 9. để chống lại vua Kết-rô-lao-me của Ê-lam, vua Ti-đanh của Gô-im, vua Am-ra-phên của Si-nê-a, và vua A-ri-óc của Ê-la-sa: Năm vua chống lại bốn vua.

10. Lúc đó, thung lũng Si-điêm có những hố đầy nhựa chai, vua của Sô-đôm và vua của Gô-mô-rơ chạy trốn, đã rơi xuống đó - số còn lại chạy trốn vào trong núi. 11. Họ đã chiếm hết tài sản và lương thực của Sô-đôm và Gô-mô-rơ rồi bỏ đi. 12. Họ cũng bắt Lót - là con trai của em Áp-ram - cùng với những tài sản của ông đem đi, bởi vì ông đã ở tại Sô-đôm.

13. Có một người thoát được đã đến báo cho Áp-ram, người Hê-bơ-rơ, đang sống gần những cây sồi của Mam-rê, người A-mô-rít, là anh em của Ếch-côn và anh em của A-ne. Những người nầy đã lập giao ước với Áp-ram. 14. Khi Áp-ram nghe tin cháu của mình bị bắt, ông đã trang bị cho những gia nhân đã được huấn luyện, là những người đã sinh ra trong nhà của ông, rồi rượt theo họ cho đến tận Đan. 15. Ông phân chia lực lượng để đánh họ. Ông và những gia nhân của ông đã tấn công họ vào ban đêm, rồi truy đuổi họ cho đến Hô-ba, nằm ở phía bắc của Đa-mách. 16. Áp-ram đã đoạt lại tất cả tài sản, cũng đem Lót, cháu của mình, trở về cùng với tài sản của ông, cũng như những phụ nữ và dân chúng.

17. Sau khi đã đánh bại Kết-rô-lao-me cùng với những vị vua theo ông, lúc Áp-ram trở về, vua của Sô-đôm đã ra tiếp đón ông tại thung lũng Sa-ve, tức là thung lũng của các vua. 18. Mên-chi-xê-đéc, vua của Sa-lem, cũng đã đem bánh và rượu đến, bởi vì ông là tư tế của Đức Chúa Trời Chí Cao. 19. Vua đã chúc phước và nói: "Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram. Tôn ngợi Đức Chúa Trời Chí Cao đã trao kẻ thù vào tay của ngươi." Áp-ram đã dâng cho vua một phần mười của mọi thứ.

21. Vua Sô-đôm đã nói với Áp-ram: "Xin cho tôi lại những con người, còn tài sản thì xin ông giữ lấy." 22. Tuy nhiên Áp-ram đã nói với vua của Sô-đôm: "Tôi đã giơ tay lên hứa với Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng sáng tạo trời và đất, 23. rằng tôi sẽ không lấy bất cứ vật gì thuộc về vua, dù chỉ là một sợi chỉ hay là một dây giầy, kẻo vua sẽ nói rằng: Ta đã làm cho Áp-ram giàu có. 24. Ngoại trừ những gì các trai tráng theo tôi đã ăn. Tuy nhiên, những người đã cùng đi với tôi là A-ne, Ếch-côn, và Mam-rê, họ có thể nhận phần của họ."

Bản Dịch 1925

1. Trong đời Am-ra-phên, vua Si-nê-a; A-ri-óc, vua Ê-la-sa; Kết-rô-Lao me, vua Ê-lam, và Ti-đanh, vua Gô-im, 2. bốn vua hiệp lại tranh chiến cùng Bê-ra, vua Sô-đôm; Bi-rê-sa, vua Gô-mô-rơ; Si-nê-áp, vua Át-ma; Sê-mê-bê, vua Xê-bô-im, và vua Bê-la, tức là Xoa. 3. Các vua nầy hiệp lại tại trũng Si-điêm, bây giờ là biển muối. 4. Trong mười hai năm các vua nầy đều là chư-hầu của vua Kết-rô-Lao me; nhưng qua năm thứ mười ba, thì họ dấy loạn.

5. Nhằm năm thứ mười bốn, Kết-rô-Lao-me cùng các vua đồng minh kéo quân đến dẹp dân Rê-pha-im ở đất Ách-tê-rót-Ca-na-im, dân Xu-xin tại đất Ham, dân Ê-mim ở trong đồng bằng Ki-ri-a-ta-im, 6. và dân Hô-rít tại núi Sê-i-rơ, cho đến nơi Ên-Ba-ran, ở gần đồng vắng. 7. Đoạn, các vua thâu binh trở về, đến Suối Xử đoán, tức Ca-đe, hãm đánh khắp miền dân A-ma-léc, và dân A-mô-rít ở tại Hát-sát sôn-Tha-ma. 8. Các vua của Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma, Xê-bô-im và vua Bê-la, tức là Xoa, bèn xuất trận và dàn binh đóng tại trũng Si-điêm, 9. đặng chống cự cùng Kết-rô-Lao-me, vua Ê-lam; Ti-đanh, vua Gô-im; Am-ra-phên, vua Si-nê-a, và A-ri-óc, vua Ê-la-sa; bốn vị đang địch cùng năm.

10. Vả, trong trũng Si-điêm có nhiều hố nhựa chai; vua Sô-đôm và vua Gô-mô-rơ thua chạy, sa xuống hố, còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi. 11. Bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, rồi đi. 12. Giặc cũng bắt Lót, là cháu của Áp-ram, ở tại Sô-đôm, và hết thảy gia tài người, rồi đem đi.

13. Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Áp-ram, là người Hê-bơ-rơ. Áp-ram ở tại lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, là người A-mô-rít, anh của Ếch-côn và A-ne; ba người nầy đã có kết-ước cùng Áp-ram. 14. Khi Áp-ram hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập ba trăm mười tám gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. 15. Đoạn Áp-ram chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm xông hãm quân nghịch, đánh đuổi theo đến đất Hô-ba ở về phía tả Đa-mách. 16. Người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy; lại cũng dẫn cháu mình, là Lót cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về.

17. Sau khi Áp-ram đánh bại Kết-rô-Lao-me và các vua đồng minh, thắng trận trở về, thì vua Sô-đôm ra đón rước người tại trũng Sa-ve, tức là trũng Vua.

18. Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí cao, 19. chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram! 20. Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi! Đoạn, Áp-ram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó.

21. Vua Sô-đôm bèn nói cùng Áp-ram rằng: Hãy giao người cho ta, còn của cải, thì ngươi thâu lấy. 22. Áp-ram đáp lại rằng: Tôi giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí cao, Chúa Tể của trời và đất, mà thề rằng: 23. Hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ, hay là một sợi dây giày đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy; e vua nói được rằng: Nhờ ta làm cho Áp-ram giàu có, 24. chỉ món chi của những người trẻ đã ăn, và phần của các người cùng đi với tôi, là A-ne, Ếch-côn và Mam-rê; về phần họ, họ hãy lấy phần của họ đi.

Bản Dịch 2011

Lót Bị Giặc Bắt và Ðược Cứu

1 Trong thời của Am-ra-phên vua Si-na, A-ri-ốt vua Ên-la-sa, Kê-đô-lao-me vua Ê-lam, và Ti-đanh vua Gô-im, 2 các vua ấy liên kết với nhau để giao tranh với Bê-ra vua Sô-đôm, Bích-sa vua Gô-mô-ra, Si-náp vua Át-ma, Sê-mê-be vua Xê-boi-im, và Bê-la vua Xô-a.

3 Tất cả các vua ấy tập trung quân đội trong Thung Lũng Sít-đim, thuộc vùng Biển Muối. 4 Số là trong mười hai năm họ thần phục Vua Kê-đô-lao-me, nhưng đến năm thứ mười ba họ làm phản. 5 Qua năm thứ mười bốn, Kê-đô-lao-me cùng các vua trong liên minh của ông kéo đến đánh bại dân Rê-pha ở Ách-tê-rốt Ca-na-im, dân Xu-xim ở Ham, dân Ê-mim ở Sa-vê Ki-ri-a-tha-im, 6 dân Hô-ri ở miền đồi núi Sê-i-rơ cho đến tận Ên Pa-ran, nơi giáp ranh với đồng hoang. 7 Sau đó họ trở về và đến tại Ên Mích-pát, tức Ca-đe, và triệt hạ cả xứ của dân A-ma-léc và dân A-mô-ri đang sống trong vùng Ha-xa-xôn Ta-ma. 8 Bấy giờ vua Sô-đôm, vua Gô-mô-ra, vua Át-ma, vua Xê-boi-im, và Vua Bê-la của Xô-a liên minh với nhau rồi kéo quân ra dàn trận tại Thung Lũng Sít-đim 9 để giao tranh với Kê-đô-lao-me vua Ê-lam, Ti-đanh vua Gô-im, Am-ra-phên vua Si-na, và A-ri-ốt vua Ên-la-sa; bốn vua đấu với năm vua. 10 Thuở ấy Thung Lũng Sít-đim có đầy những hố nhựa đen. Hai vua Sô-đôm và Gô-mô-ra bại trận, chạy trốn, và bị rơi vào hố, còn những người khác chạy thoát được đều trốn trên núi. 11 Quân thắng trận tiến vào Sô-đôm và Gô-mô-ra cướp tất cả của cải và lấy hết thảy lương thực ở hai nơi đó, rồi rút đi. 12 Họ cũng bắt Lót cháu của Áp-ram, đang sống tại Sô-đôm, và lấy tất cả của cải của ông, rồi rút đi.

13 Có một người thoát được đến báo cho Áp-ram người Hê-bơ-rơ lúc ấy đang ngụ tại đám sồi của Mam-rê người A-mô-ri, anh của hai ông Ếch-côn và A-ne; những người ấy là đồng minh của Áp-ram. 14 Khi Áp-ram nghe tin cháu mình đã bị bắt làm tù binh, ông trang bị vũ khí cho ba trăm mười tám gia nhân đã được tập luyện, tức những tôi tớ đã sinh ra trong nhà ông, và đuổi theo quân giặc đến tận Ðan. 15 Ông chia những người đi với ông ra và thừa lúc đêm tối tấn công vào trại giặc. Ông và các tôi tớ ông đánh chúng và rượt đuổi chúng đến tận Khô-ba, về phía bắc của Ða-mách. 16 Ðoạn ông đem về tất cả những của cải đã bị giặc cướp; ông cũng đem Lót cháu ông, cùng tất cả của cải của ông ấy, các phụ nữ, và dân đã bị giặc bắt trở về.

Áp-ram và Mên-chi-xê-đéc

17 Sau khi Áp-ram chiến thắng Kê-đô-lao-me và các vua đồng minh của vua ấy trở về, vua Sô-đôm đi ra nghênh đón ông ở Thung Lũng Sa-vê, tức Thung Lũng Nhà Vua. 18 Mên-chi-xê-đéc vua Sa-lem mang bánh và rượu đến đón ông. Vua ấy là tư tế của Ðức Chúa Trời Tối Cao. 19 Vua ấy chúc phước cho ông và nói,


“Cầu xin Ðức Chúa Trời Tối Cao,

Ðấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram.

20 Chúc tụng Ðức Chúa Trời Tối Cao,

Ðấng đã trao vào tay ông những kẻ thù của ông.”

Áp-ram bèn lấy một phần mười trong tất cả chiến lợi phẩm tặng vua ấy. 21 Bấy giờ vua Sô-đôm nói với Áp-ram, “Cho tôi xin lại những người ông đã cứu; còn các chiến lợi phẩm, xin ông giữ lấy.”

22 Nhưng Áp-ram đáp lại với vua Sô-đôm, “Tôi đã đưa tay lên thề trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời Tối Cao, Ðấng dựng nên trời và đất, 23 rằng tôi sẽ không lấy bất cứ vật chi, dù là một sợi chỉ hay một quai dép. Tôi sẽ không lấy một vật chi thuộc về ngài, để ngài sẽ không thể nói, ‘Nhờ ta mà Áp-ram được giàu có,’ 24 ngoại trừ những gì các trai tráng theo tôi đã ăn rồi. Tuy nhiên đối với những người đã đi với tôi là A-ne, Ếch-côn, và Mam-rê, xin ngài để họ được lấy phần của họ.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành