Sáng Thế Ký: Chương 13

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Từ Ai-cập, Áp-ram, với vợ của ông, và tất cả những gì ông có, cùng với Lót, đã đi lên Nê-ghép. 2. Áp-ram rất giàu về gia súc, bạc và vàng. 3. Từ Nê-ghép, ông đã đi dần dần về Bê-tên, đến nơi mà ông đã đóng trại lần trước ở giữa Bê-tên và A-hi, 4. là nơi trước đó ông đã lập một bàn thờ và Áp-ram đã cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va tại đó.

5. Lót - người cùng đi với Áp-ram - cũng có nhiều chiên, bò, và lều trại. 6. Vùng đất đó không đủ chỗ cho họ ở chung với nhau, bởi vì tài sản của họ quá nhiều đến nỗi không thể ở chung với nhau. 7. Có sự tranh chấp giữa những người chăn súc vật của Áp-ram và những người chăn súc vật của Lót. Lúc đó dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít đang còn ở trong xứ.

8. Vì vậy, Áp-ram đã nói với Lót: "Không nên có sự tranh chấp giữa bác và cháu, giữa những người chăn súc vật của bác và của cháu, bởi vì chúng ta là bà con với nhau. 9. Không phải cả xứ đều ở trước mặt cháu hay sao? Xin hãy rời khỏi bác. Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ sang bên phải; nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ sang bên trái."

10. Lót ngước mắt lên, thấy cả vùng đồng bằng của sông Giô-đanh, chỗ nào cũng có nước. - Trước khi Đức Giê-hô-va hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hướng về phía Xoa, vùng đó giống như vườn của Đức Giê-hô-va, như đất của Ai-cập. 11. Lót đã chọn cho mình toàn bộ đồng bằng của sông Giô-đanh, và Lót đã đi về phía đông. Vì vậy, họ đã phân rẽ nhau. 12. Áp-ram đã ở tại xứ Ca-na-an, còn Lót đã ở trong các thành thuộc vùng đồng bằng, rồi dời trại của mình đến tận Sô-đôm. 13. Lúc đó dân Sô-đôm là những kẻ rất gian ác và tội lỗi nghịch cùng Đức Giê-hô-va.

14. Sau khi Lót lìa khỏi ông, Đức Giê-hô-va đã phán cùng Áp-ram: "Hãy ngước mắt lên, rồi từ chỗ của ngươi, hãy nhìn về hướng bắc, hướng nam, hướng đông, và hướng tây, 15. bởi vì tất cả vùng đất mà ngươi thấy, Ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi của ngươi đời đời. 16. Ta sẽ làm cho dòng dõi của ngươi đông như bụi trên đất; bởi vì nếu ai có thể đếm được bụi trên đất thì mới đếm được dòng dõi của ngươi. 17. Hãy đứng lên, đi dọc ngang khắp xứ, bởi vì Ta ban nó cho ngươi."

18. Áp-ram đã dời trại đến ở gần vùng những cây sồi của Mam-rê tại Hếp-rôn. Ông đã lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại đó.

Bản Dịch 1925

1. Áp-ram ở Ê-díp-tô dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót đồng trở lên Nam phương. 2. Vả, Áp-ram rất giàu có súc vật, vàng và bạc. 3. người vừa đi vừa đóng trại, từ Nam phương trở về Bê-tên và A-hi, 4. là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Áp-ram cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.

5. Vả, Lót cùng đi với Áp-ram, cũng có chiên, bò, và trại. 6. Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến đỗi không ở chung nhau được. 7. Trong khi dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Áp-ram cùng bọn chăn chiên Lót. 8. Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. 9. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. 10. Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh, là nơi (trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ) thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa; đồng ó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. 11. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía Đông. Vậy, hai người chia rẽ nhau. 12. Áp-ram ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. 13. Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va.

14. Sau khi Lót lìa khỏi Áp-ram rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây: 15. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. 16. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất; thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. 17. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang; vì ta sẽ ban cho ngươi xứ nầy.

18. Đoạn Áp-ram dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bộp tại Mam-rê, thuộc về Hếp-rôn, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

Áp-ram và Lót Chia Tay

1 Áp-ram từ Ai-cập đi lên; ông dẫn vợ ông và đem theo các tài vật ông có trở lên Miền Nam; cũng có Lót đi với ông.

2 Bấy giờ Áp-ram đã trở thành một người rất giàu. Ông có nhiều súc vật, bạc, và vàng. 3 Ông cứ đi từng chặng một, từ Miền Nam tiến dần về Bê-tên, trở về nơi ông đã hạ trại ban đầu, tức khoảng giữa Bê-tên và Ai, 4 nơi khi trước ông đã xây một bàn thờ, nơi Áp-ram đã kêu cầu danh CHÚA.

5 Bấy giờ Lót, người cháu đi theo Áp-ram, cũng có nhiều bầy chiên, bầy bò, và lều trại. 6 Xứ đó không đủ chỗ cho họ ở chung, bởi tài sản của họ quá nhiều đến nỗi không thể ở chung với nhau được. 7 Bấy giờ giữa những người chăn bầy cho Áp-ram và những người chăn bầy cho Lót lại có cuộc tranh giành cãi cọ với nhau. Lúc đó dân Ca-na-an và dân Pê-ri-xi vẫn còn trú ngụ trong xứ ấy.

8 Áp-ram nói với Lót, “Ðừng để cho có chuyện tranh chấp giữa bác cháu mình, giữa những người chăn bầy của cháu và những người chăn bầy của bác, vì chúng ta là bà con ruột thịt với nhau. 9 Chẳng phải cả xứ đều ở trước mặt cháu đấy sao? Thôi thì chúng ta hãy chia tay nhau. Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ dọn qua bên phải; nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ dọn qua bên trái.”

10 Lót ngước mắt lên và thấy cả vùng đồng bằng Sông Giô-đanh, chỗ nào cũng có nước. Ðó là quang cảnh trước khi CHÚA tiêu diệt Sô-đôm và Gô-mô-ra. Toàn vùng đó, chạy dài cho đến Xô-a, đều xanh tươi tốt đẹp, như vườn của CHÚA, giống như xứ Ai-cập. 11 Lót bèn chọn cho ông cả vùng đồng bằng Sông Giô-đanh, và Lót dọn về phía đông. Thế là họ chia tay nhau.

12 Áp-ram sống trong xứ Ca-na-an, còn Lót đến ở giữa các thành trong vùng đồng bằng, và di chuyển trại ông đến gần Sô-đôm. 13 Vả dân Sô-đôm là những kẻ gian ác và phạm tội nặng đối với CHÚA.

14 Sau khi Lót chia tay với Áp-ram, CHÚA phán với ông, “Hãy ngước mắt lên, từ chỗ ngươi đang ở hãy nhìn về hướng bắc, hướng nam, hướng đông, và hướng tây, 15 vì Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi tất cả đất ngươi thấy vĩnh viễn. 16 Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như bụi trên đất, đến nỗi nếu ai có thể đếm được bụi trên đất sẽ đếm được dòng dõi ngươi. 17 Hãy đứng dậy, hãy đi quan sát suốt chiều dọc và chiều ngang của xứ này, vì Ta sẽ ban nó cho ngươi.” 18 Vậy Áp-ram di chuyển trại của ông và đến hạ trại tại đám sồi của Mam-rê, trong vùng Hếp-rôn. Tại đó ông xây một bàn thờ để thờ phượng CHÚA.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành