Sáng Thế Ký: Chương 11

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lúc đó cả thế giới chỉ có một ngôn ngữ và cùng một thứ tiếng.

2. Thời gian trôi qua, người ta tiến về hướng đông, họ gặp một bình nguyên tại xứ Si-nê-a, rồi định cư tại đó. 3. Họ nói: "Chúng ta hãy đến với nhau, làm gạch, rồi nung lửa. Họ dùng gạch thế cho đá, và nhựa chai thay cho hồ." 4. Họ nói: "Hãy đến! Chúng ta hãy xây cho mình một thành phố và một ngọn tháp cao đến tận trời. Hãy tạo danh tiếng cho mình, nếu không chúng ta sẽ bị tản lạc khắp mặt đất."

5. Đức Giê-hô-va đã ngự xuống để xem thành phố và ngọn tháp mà con cái loài người đang xây dựng. 6. Đức Giê-hô-va phán: "Nầy! Chúng cùng một dân tộc, cùng một ngôn ngữ. Chúng mới bắt đầu mà đã làm như thế nầy, bây giờ không có gì để giữ cho chúng khỏi điều chúng dự định thực hiện. 7. Hãy đến! Chúng Ta hãy xuống, làm rối loạn ngôn ngữ của chúng, để người này không thể hiểu lời nói của người khác." 8. Đức Giê-hô-va đã phân tán loài người từ nơi đó ra khắp cả mặt đất - họ ngưng xây cất thành phố.

9. Vì vậy, nơi đó đã được gọi là Ba-bên, bởi vì tại đó Đức Giê-hô-va đã làm lộn xộn tiếng nói của mọi người trên đất, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp mặt đất.

10. Đây là dòng dõi của Sem. Sem được một trăm tuổi, sinh A-bác-sát hai năm sau trận lụt. 11. Sau khi sinh A-bác-sát, Sem còn sống được năm trăm năm, sinh các con trai và các con gái.

12. A-bác-sát được ba mươi lăm tuổi, sinh Sê-lách. 13. Sau khi sinh Sê-lách, A-bác-sát còn sống được bốn trăm lẻ ba năm, sinh các con trai và các con gái.

14. Sê-lách được ba mươi tuổi, sinh Hê-be. 15. Sau khi sinh Hê-be, Sê-lách còn sống được bốn trăm lẻ ba năm, sinh các con trai và các con gái.

16. Hê-be được ba mươi bốn tuổi, sinh Pê-léc. 17. Sau khi sinh Pê-léc, Hê-be còn sống được bốn trăm ba mươi năm, sinh các con trai và các con gái.

18. Pê-léc được ba mươi tuổi, sinh Rê-hu. 19. Sau khi sinh Rê-hu, Pê-léc còn sống được hai trăm lẻ chín năm, sinh các con trai và các con gái.

20. Rê-hu được ba mươi hai tuổi, sinh Sê-rúc. 21. Sau khi sinh Sê-rúc, Rê-hu còn sống được hai trăm lẻ bảy năm, sinh các con trai và các con gái.

22. Sê-rúc được ba mươi tuổi, sinh Na-cô. 23. Sau khi sinh Na-cô, Sê-rúc còn sống được hai trăm năm, sinh các con trai và các con gái.

24. Na-cô được hai mươi chín tuổi, sinh Tha-rê. 25. Sau khi sinh Tha-rê, Na-cô còn sống được một trăm mười chín năm, sinh các con trai và các con gái.

26. Tha-rê được bảy mươi tuổi, sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran.

27. Đây là dòng dõi của Tha-rê: Tha-rê sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. Ha-ran sinh Lót. 28. Ha-ran qua đời trước Tha-rê, cha của ông, ngay tại nơi đã sinh ra ông, tại U-rơ, thuộc xứ của người Canh-đê.

29. Áp-ram và Na-cô cưới vợ cho họ. Vợ của Áp-ram tên là Sa-rai, và vợ của Na-cô tên là Minh-ca, là con gái của Ha-ran - ông là cha của Minh-ca và Dích-ba.

30. Sa-rai bị hiếm muộn, không có con.

31. Tha-rê dẫn Áp-ram, con trai của mình, Lót, con trai của Ha-ran, là cháu nội của mình, và Sa-rai, vợ của Áp-ram, là con dâu của mình, họ cùng nhau ra khỏi U-rơ, là xứ của người Canh-đê, để đến xứ Ca-na-an. Họ đến Cha-ran thì ở tại đó. 32. Tha-rê hưởng thọ được hai trăm lẻ năm tuổi, và Tha-rê đã chết tại Cha-ran.

Bản Dịch 1925

1. Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. 2. Nhưng khi ở Đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Si-nê-a, rồi ở tại đó. 3. Người nầy nói với người kia rằng: Hè! chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó, gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. 4. Lại nói rằng: Nào! chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. 5. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. 6. Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng; và kia kìa công việc chúng nó đang khởi làm; bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. 7. Thôi! chúng ta, hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia. 8. Rồi, từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành. 9. Bởi cớ đó đặt tên thành là Ba-bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất.

10. Đây là dòng dõi của Sem: Cách hai năm, sau cơn nước lụt, Sem được một trăm tuổi, sanh A-bác-sát. 11. Sau khi Sem sanh A-bác-sát rồi, còn sống được năm trăm năm, sanh con trai con gái.

12. A-bác-sát được ba mươi lăm tuổi, sanh Sê-lách. 13. Sau khi A-bác-sát sanh Sê-lách rồi, còn sống được bốn trăm ba năm, sanh con trai con gái.

14. Sê-lách được ba mươi tuổi, sanh Hê-be. 15. Sau khi Sê-lách sanh Hê-be rồi, còn sống được bốn trăm ba năm, sanh con trai con gái.

16. Hê-be được ba mươi bốn tuổi, sanh Bê-léc. 17. Sau khi Hê-be sanh Bê-léc rồi, còn sống được bốn trăm ba mươi năm, sanh con trai con gái.

18. Bê-léc được ba mươi tuổi, sanh Rê-hu 19. Sau khi Bê-léc sanh Rê-hu rồi, còn sống được hai trăm chín năm, sanh con trai con gái.

20. Rê-hu được ba mươi hai tuổi, sanh Sê-rúc. 21. Sau khi Rê-hu sanh Sê-rúc rồi, còn sống được hai trăm bảy năm, sanh con trai con gái.

22. Sê-rúc được ba mươi tuổi, sanh Na-cô. 23. Sau khi Sê-rúc sanh Na-cô rồi, còn sống được hai trăm năm, sanh con trai con gái.

24. Na-cô được hai mươi chín tuổi, sanh Tha-rê. 25. Sau khi Na-cô sanh Tha-rê rồi, còn sống được một trăm mười chín năm, sanh con trai con gái.

26. Còn Tha-rê được bảy mươi tuổi, sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran.

27. Đây là dòng dõi của Tha-rê: Tha-rê sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran; Ha-ran sanh Lót. 28. Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, khi cha người là Tha-rê hãy còn sống. 29. Áp-ram và Na-cô cưới vợ; vợ Áp-ram tên là Sa-rai, còn vợ Na-cô tên là Minh-ca; Minh-ca và Dích-ca tức là con gái của Ha-ran. 30. Vả, Sa-rai son sẻ, nên người không có con.

31. Tha-rê dẫn Áp-ram, con trai mình, Lót, con trai Ha-ran, cháu mình, và Sa-rai, vợ Áp-ram, tức dâu mình, đồng ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, đặng qua xứ Ca-na-an. Khi đến Cha-ran thì lập gia cư tại đó.

32. Tha-rê hưởng thọ được hai trăm năm tuổi, rồi qua đời tại Cha-ran.

Bản Dịch 2011

Tháp Ba-bên

1 Thuở ấy cả thế giới chỉ có một ngôn ngữ và mọi người đều nói một thứ tiếng. 2 Từ phương đông họ lan dần ra khắp nơi; họ đến một đồng bằng trong xứ Si-na, và quyết định định cư tại đó. 3 Họ bảo nhau, “Hãy đến, chúng ta hãy đúc gạch và nung chúng trong lửa thật kỹ.” Họ lấy gạch thay cho đá và dùng nhựa đen thế cho hồ. 4 Họ nói, “Hãy đến, hãy xây cho chúng ta một thành và một ngọn tháp có đỉnh cao đến tận trời. Hãy làm rạng danh chúng ta, kẻo chúng ta bị tản lạc khắp mặt đất.”

5 CHÚA ngự xuống xem cái thành và ngọn tháp do con cái loài người đang xây cất. 6 Bấy giờ CHÚA phán, “Này, cả nhân loại đều là một dân, và chúng nói một ngôn ngữ. Ðây mới chỉ là việc chúng khởi sự làm. Từ nay chẳng có gì chúng trù tính mà sẽ không thực hiện được. 7 Hãy đến, Chúng Ta hãy xuống và làm rối loạn ngôn ngữ của chúng, để chúng không thể hiểu tiếng nói của nhau.”

8 Vậy CHÚA đã làm cho họ phải từ đó tản mát khắp mặt đất, và họ đành phải ngưng công cuộc xây dựng thành. 9 Vì thế người ta gọi thành ấy là Ba-bên, vì nơi đó CHÚA đã làm lộn xộn ngôn ngữ của mọi người trên đất, và từ đó CHÚA đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất.

Dòng Dõi Sem

(1 Sử 1:24-27)

10 Ðây là dòng dõi của Sem: Hai năm sau cơn đại hồng thủy, Sem được một trăm tuổi và sinh Ạc-pác-sát. 11 Sau khi sinh Ạc-pác-sát, Sem sống thêm năm trăm năm nữa, sinh các con trai và các con gái.

12 Khi Ạc-pác-sát được ba mươi lăm tuổi, ông sinh Sê-la. 13 Sau khi sinh Sê-la, Ạc-pác-sát sống thêm bốn trăm lẻ ba năm nữa, sinh các con trai và các con gái.

14 Khi Sê-la được ba mươi tuổi, ông sinh Ê-be. 15 Sau khi sinh Ê-be, Sê-la sống thêm bốn trăm lẻ ba năm nữa, sinh các con trai và các con gái.

16 Khi Ê-be được ba mươi bốn tuổi, ông sinh Pê-léc. 17 Sau khi sinh Pê-léc, Ê-be sống thêm bốn trăm ba mươi năm nữa, sinh các con trai và các con gái.

18 Khi Pê-léc được ba mươi tuổi, ông sinh Rê-u. 19 Sau khi sinh Rê-u, Pê-léc sống thêm hai trăm lẻ chín năm nữa, sinh các con trai và các con gái.

20 Khi Rê-u được ba mươi hai tuổi, ông sinh Sê-rúc. 21 Sau khi sinh Sê-rúc, Rê-u sống thêm hai trăm lẻ bảy năm nữa, sinh các con trai và các con gái.

22 Khi Sê-rúc được ba mươi tuổi, ông sinh Na-hô. 23 Sau khi sinh Na-hô, Sê-rúc sống thêm hai trăm năm nữa, sinh các con trai và các con gái.

24 Khi Na-hô được hai mươi chín tuổi, ông sinh Tê-ra. 25 Sau khi sinh Tê-ra, Na-hô sống thêm một trăm mười chín năm nữa, sinh các con trai và các con gái.

26 Khi Tê-ra được bảy mươi tuổi, ông sinh Áp-ram, Na-hô, và Ha-ran.

Dòng Dõi Tê-ra

27 Ðây là dòng dõi của Tê-ra: Tê-ra sinh Áp-ram, Na-hô, và Ha-ran. Ha-ran sinh Lót. 28 Ha-ran qua đời trước Tê-ra cha của ông, tại quê hương của ông ở U-rơ, trong xứ của người Canh-đê. 29 Áp-ram và Na-hô đều cưới vợ. Vợ của Áp-ram tên Sa-rai, còn vợ của Na-hô tên Minh-ca con gái của Ha-ran. Ha-ran là cha của Minh-ca và Ích-ca. 30 Sa-rai hiếm muộn và không con.

31 Tê-ra dẫn Áp-ram con trai của ông, Lót cháu nội của ông, tức con trai của Ha-ran, và Sa-rai vợ của Áp-ram, tức dâu của ông, ra khỏi U-rơ, xứ của người Canh-đê, để đến xứ Ca-na-an. Nhưng khi đến Cha-ran, họ định cư tại đó. 32 Tê-ra hưởng thọ hai trăm lẻ năm tuổi, rồi qua đời tại Cha-ran.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành