Sáng Thế Ký: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Khởi Nguyên

1. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. 2. Đất chưa định hình và trống không, bóng tối phủ trên mặt vực. Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.

3. Đức Chúa Trời phán: Phải có ánh sáng - thì có ánh sáng. 4. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt. Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng với bóng tối. 5. Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Như vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất.

6. Đức Chúa Trời phán: Phải có khoảng không ở giữa nước, để nó phân cách nước với nước. 7. Đức Chúa Trời tạo khoảng không và phân cách nước ở dưới khoảng không với nước ở trên khoảng không - thì có như vậy. 8. Đức Chúa Trời gọi khoảng không là bầu trời. Như vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ hai.

9. Đức Chúa Trời phán: Nước ở dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và đất khô phải xuất hiện - thì có như vậy. 10. Đức Chúa Trời gọi chỗ khô là đất và nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt. 11. Đức Chúa Trời phán: Đất phải sinh cây cỏ. Thảo mộc phải kết hạt. Cây trái phải ra trái tùy theo loại với hạt ở bên trong, khắp trên đất - thì có như vậy. 12. Và rồi đất đã sinh cây cỏ: Thảo mộc kết hạt tùy theo loại, cây ra trái với hạt bên trong tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt. 13. Như vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ ba.

14. Đức Chúa Trời phán: Phải có những tinh tú trên không trung trong bầu trời để phân rẽ ngày và đêm, để chúng làm những dấu hiệu chỉ định cho các mùa, các ngày và các năm. 15. Hãy để các tinh tú trên không trung trong bầu trời soi sáng trên đất - thì có như vậy. 16. Đức Chúa Trời đã làm nên hai tinh tú lớn: Tinh tú lớn hơn trị vì ban ngày, và tinh tú nhỏ hơn trị vì ban đêm. Ngài cũng tạo nên các ngôi sao. 17. Đức Chúa Trời đặt chúng trên không trung trong bầu trời để soi sáng trái đất, 18. cai quản ngày và đêm, để phân cách ánh sáng và bóng tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt. 19. Như vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ tư.

20. Đức Chúa Trời phán: Nước phải đầy dẫy những sinh vật, phải có những loài chim bay trên mặt đất và trong không trung của bầu trời. 21. Vì vậy Đức Chúa Trời đã tạo các thủy sinh vật rất lớn, và mọi sinh vật chuyển động nhung nhúc trong nước tùy theo loại; cùng mọi loài chim có cánh tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt. 22. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng và phán: Hãy sinh sản, gia tăng, và làm đầy dẫy các dòng nước trong biển; còn các loài chim hãy gia tăng thật nhiều trên đất. 23. Như vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ năm.

24. Đức Chúa Trời phán: Đất phải phát sinh các sinh vật tùy theo loại: Súc vật, loài bò sát, và thú rừng tùy theo loại - thì có như vậy. 25. Đức Chúa Trời tạo nên các loài thú rừng tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và mọi loài bò sát trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt.

26. Đức Chúa Trời phán: Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh của Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để chúng quản trị cá biển, chim trời, gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. 27. Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài. Ngài dựng nên họ theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. 28. Đức Chúa Trời ban phước cho họ và phán: Hãy sinh sản, gia tăng, và đầy dẫy đất. Hãy chinh phục nó: Hãy quản trị cá biển, chim trời, và mọi sinh vật di động trên đất.

29. Đức Chúa Trời phán: Nầy, Ta ban mọi thảo mộc kết hạt ở trên đất và mọi loài cây trái có hạt; đó sẽ là thức ăn cho các ngươi. 30. Còn về những thú vật ở trên đất, chim trời, và mọi loài bò sát trên đất, và bất cứ loài nào có sự sống, Ta ban mọi cây cỏ xanh để làm thức ăn - thì có như vậy. 31. Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng rất tốt. Như vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu.

Bản Dịch 1925

1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

2. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. 3. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. 4. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. 5. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất.

6. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước. 7. Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy. 8. Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.

9. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy. 10. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 11. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy. 12. Đất sanh cây cỏ: cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 13. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.

14. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm; 15. lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy. 16. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao. 17. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, 18. đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 19. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.

20. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. 21. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 22. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều. 23. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.

24. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy. 25. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại, Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

26. Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. 27. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. 28. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.

29. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. 30. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy. 31. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.

Bản Dịch 2011

Tạo Dựng Trời Ðất

1 Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời và đất. 2 Thuở ấy đất hoang vắng và trống không. Bóng tối bao phủ trên mặt vực thẳm. Thần của Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.

3 Ðức Chúa Trời phán, “Hãy có ánh sáng,” thì có ánh sáng. 4 Ðức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp. Ðức Chúa Trời phân rẽ giữa ánh sáng và bóng tối. 5 Ðức Chúa Trời gọi ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ nhất.

6 Ðức Chúa Trời phán, “Hãy có bầu trời ở giữa nước; hãy để nó phân cách nước với nước.” 7 Vậy Ðức Chúa Trời tạo dựng bầu trời và phân cách nước ở dưới bầu trời với nước ở trên bầu trời, thì có như vậy. 8 Ðức Chúa Trời gọi bầu trời là không trung. Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ nhì.

9 Ðức Chúa Trời phán, “Nước ở dưới không trung phải tụ lại một chỗ, và phải có đất khô xuất hiện,” thì có như vậy. 10 Ðức Chúa Trời gọi nơi khô cạn là đất và nơi nước tụ lại là biển. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.

11 Ðức Chúa Trời lại phán, “Ðất phải sinh thảo mộc; cây cỏ phải có hạt giống, cây ra trái phải sinh trái có hạt giống tùy theo loại trên mặt đất,” thì có như vậy. 12 Ðất sinh thảo mộc: cây cỏ đều có hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái đều sinh trái có hạt giống tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. 13 Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ ba.

14 Ðức Chúa Trời phán, “Hãy có các vì sáng trên không trung trong bầu trời để phân rẽ ngày và đêm; chúng phải trở thành những dấu hiệu để quy định mùa, ngày, và năm; 15 chúng phải trở thành những vì sáng trong bầu trời để soi sáng trái đất,” thì có như vậy. 16 Ðức Chúa Trời tạo dựng hai vì sáng lớn; vì sáng lớn hơn chi phối ban ngày, vì sáng nhỏ hơn chi phối ban đêm. Ngài cũng dựng nên các vì sao. 17 Ðức Chúa Trời đặt chúng trên không trung trong bầu trời để soi sáng trái đất, 18 để chi phối ban ngày và ban đêm, và để phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. 19 Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ tư.

20 Ðức Chúa Trời phán, “Nước phải có đầy các sinh vật; trên mặt đất phải có chim bay trên không trung trong bầu trời.” 21 Vậy Ðức Chúa Trời tạo dựng các đại thủy quái, các sinh vật di động và sinh sản trong nước tùy theo loại, và các loài chim có cánh tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. 22 Ðức Chúa Trời ban phước cho chúng rằng, “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều và làm đầy dẫy trong nước các đại dương; các chim chóc cũng hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều trên đất.” 23 Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ năm.

24 Ðức Chúa Trời phán, “Ðất phải sinh các sinh vật tùy theo loại; các súc vật, các sinh vật bò sát mặt đất, và các thú rừng trên đất tùy theo loại,” thì có như vậy. 25 Ðức Chúa Trời dựng nên các thú rừng trên đất tùy theo loại, các súc vật tùy theo loại, và mọi sinh vật bò sát mặt đất tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.

26 Ðức Chúa Trời phán, “Chúng Ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta, và theo hình dạng Chúng Ta, để chúng quản trị các cá biển, các chim trời, các súc vật, các thú rừng trên đất, và mọi sinh vật bò sát mặt đất.” 27 Vậy Ðức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh Ðức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. 28 Ðức Chúa Trời ban phước cho họ. Ngài phán với họ, “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, hãy làm cho loài người đầy dẫy khắp đất, và hãy chế ngự nó. Hãy quản trị cá biển, chim trời, và mọi sinh vật di động trên đất.” 29 Ðức Chúa Trời phán, “Này, Ta ban cho các ngươi mọi thứ thảo mộc có hạt giống trên mặt đất, mọi thứ cây ra trái và có hạt giống; các ngươi sẽ dùng chúng làm thức ăn. 30 Còn mọi thú vật trên đất, mọi loài chim trên trời, và mọi sinh vật bò sát mặt đất, tức mọi loài có sinh khí, Ta ban cho chúng mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn,” thì có như vậy. 31 Ðức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã làm đều rất tốt đẹp. Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ sáu.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành