Ru-tơ: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau đó, Na-ô-mi, mẹ chồng của nàng nói với nàng: “Con gái của mẹ! Lẽ nào mẹ không lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc? 2. Hiện giờ Bô-ô - người có các tớ gái mà con đã ở với - ông ấy chẳng phải là bà con của chúng ta hay sao? Tối nay ông ấy sẽ sảy lúa mạch tại sân đập lúa. 3. Vì vậy, con hãy tắm rửa và xức dầu thơm, mặc trang phục tốt nhất, và rồi đi xuống sân đập lúa; nhưng đừng để ông ấy thấy con cho đến khi ông ấy ăn uống xong. 4. Đến khi ông ấy nằm xuống, con hãy để ý ông nằm chỗ nào; và con sẽ vào đó, giở mền dưới chân của ông, và nằm xuống; rồi chính ông sẽ nói cho con điều gì con cần phải làm.”

5. Nàng nói với bà: “Con sẽ làm theo tất cả mọi điều mẹ dặn.”

6. Vì vậy, nàng đi xuống sân đập lúa và đã làm theo mọi điều mẹ chồng nàng đã hướng dẫn nàng. 7. Sau khi Bô-ô đã ăn uống xong, lòng ông khoan khoái, ông đến cuối đống lúa và nằm tại đó; và nàng đã nhè nhẹ đến, giở mền dưới chân của ông, và nằm xuống.

8. Chuyện xảy ra vào nửa đêm, lúc này Bô-ô giật mình, trở người; có một phụ nữ nằm dưới chân mình. 9. Ông hỏi: “Cô là ai?” Nàng đáp: “Con là Ru-tơ, là tớ gái của ông. Xin ông hãy nhận tớ gái của ông dưới cánh của ông bởi vì ông là người bà con thân cận có quyền chuộc sản nghiệp.”

10. Sau đó, ông nói: “Con gái của ta! Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con! Vì nghĩa cử con bày tỏ vào lúc cuối lại hơn cả lúc khởi đầu, bởi vì con đã không đi theo những thanh niên - bất kể nghèo hay giàu. 11. Bây giờ, con gái của ta, đừng sợ! Ta sẽ thực hiện mọi điều con thỉnh cầu, bởi vì tất cả dân chúng trong thành của ta đều biết rằng con là một phụ nữ đức hạnh.

12. Đúng vậy! Ngay bây giờ ta là người bà con thân cận có quyền chuộc sản nghiệp, tuy nhiên có một người bà con thân cận có quyền chuộc sản nghiệp gần hơn ta. 13. Hãy ở lại đêm nay, và sáng mai, nếu ông ấy thực hành trách nhiệm của người bà con thân cận chuộc sản nghiệp cho con - thì tốt; hãy để ông ấy làm điều đó. Nhưng nếu ông ấy không muốn thực hành trách nhiệm với con, thì thật như Đức Giê-hô-va vẫn sống, ta sẽ thực hành trách nhiệm cho con! Hãy nằm xuống nghỉ cho đến sáng.”

14. Vì vậy nàng nằm dưới chân của ông cho đến sáng, rồi nàng dậy sớm trước khi một người có thể nhận ra người khác. Sau đó, ông nói: “Đừng để ai biết rằng có một phụ nữ vào sân đập lúa.” 15. Ông cũng nói: “Hãy đưa vạt áo con đang mặc và giữ chặt.” Nàng giữ vạt áo, ông đã đong và trút cho nàng sáu lường lúa mạch. Sau đó, nàng trở vào trong thành.

16. Khi nàng trở về cùng mẹ chồng của mình, bà hỏi: “Có phải con đó không, con gái của mẹ?” Sau đó, nàng thuật cho bà mọi điều Bô-ô đã làm cho nàng. 17. Nàng nói: “Ông ấy đã cho con sáu lường lúa mạch nầy đây, bởi vì ông đã nói với con: ‘Đừng đi tay không trở về cùng mẹ chồng của con.’” 18. Sau đó, bà nói: “Hãy ngồi yên - con gái của mẹ - cho tới khi con biết sự việc sẽ ra thế nào, bởi vì người sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi hoàn tất vấn đề nầy ngay hôm nay”

Bản Dịch Đại Chúng

Sau đó, Na-ô-mi, mẹ chồng của nàng nói với nàng: “Con gái của mẹ! Lẽ nào mẹ không lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc? Hiện giờ Bô-ô - người có các tớ gái mà con đã đi theo - ông ấy chẳng phải là bà con của chúng ta hay sao? Tối nay ông ấy sẽ sảy lúa mạch tại sân đập lúa. Vì vậy, con hãy tắm rửa và xức dầu thơm, mặc trang phục đẹp nhất, và rồi hãy đi xuống sân đập lúa; nhưng đừng để ông ấy thấy con cho đến khi ông ấy ăn uống xong. Đến khi ông ấy nằm xuống, con hãy để ý ông nằm chỗ nào; và con sẽ vào đó, giở mền dưới chân của ông, và nằm xuống; rồi chính ông sẽ nói cho con điều gì con cần phải làm.”

Nàng nói với bà: “Con sẽ làm theo tất cả mọi điều mẹ dặn.”

Vì vậy, nàng đã đi xuống sân đập lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng nàng đã hướng dẫn nàng. Sau khi Bô-ô đã ăn uống xong, lòng ông khoan khoái, ông đến cuối đống lúa và nằm tại đó; và nàng đã nhè nhẹ đến, giở mền dưới chân của ông, và nằm xuống.

Chuyện xảy ra vào nửa đêm, lúc này Bô-ô giật mình, trở người; có một phụ nữ nằm dưới chân của mình. Ông hỏi: “Nàng là ai?”

Nàng đáp: “Con là Ru-tơ, là tớ gái của ông. Xin ông hãy nhận tớ gái của ông dưới sự che chở của ông bởi vì ông là người bà con thân cận có quyền chuộc sản nghiệp.”

Sau đó, ông nói: “Con gái của ta! Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con! Vì nghĩa cử con bày tỏ vào lúc cuối lại hơn cả lúc khởi đầu, bởi vì con đã không đi theo những thanh niên - bất luận nghèo hay giàu. Bây giờ, con gái của ta, đừng sợ! Ta sẽ thực hiện mọi điều con thỉnh cầu, bởi vì tất cả dân chúng trong thành của ta đều biết rằng con là một phụ nữ đức hạnh.

Đúng vậy! Ngay bây giờ, ta là người bà con thân cận có quyền chuộc sản nghiệp, tuy nhiên có một người bà con thân cận có quyền chuộc sản nghiệp gần hơn ta. Hãy ở lại đêm nay, và sáng mai, nếu ông ấy thực hành trách nhiệm của người bà con thân cận chuộc sản nghiệp cho con - thì tốt, hãy để ông ấy làm điều đó. Nhưng nếu ông ấy không muốn thực hành trách nhiệm với con, thì thật như Đức Giê-hô-va vẫn sống, ta sẽ thực hành trách nhiệm cho con! Hãy nằm xuống nghỉ cho đến sáng.”

Vì vậy nàng nằm dưới chân của ông cho đến sáng, rồi nàng dậy sớm trước khi một người có thể nhận ra người khác. Sau đó, ông nói: “Đừng để ai biết rằng có một phụ nữ vào sân đập lúa.” Ông cũng nói: “Hãy đưa vạt áo con đang mặc và giữ chặt.” Nàng giữ vạt áo, ông đã đong và trút cho nàng sáu lường lúa mạch. Sau đó, nàng trở vào trong thành.

Khi nàng trở về cùng mẹ chồng của mình, bà hỏi: “Có phải con đó không, con gái của mẹ?”

Sau đó, nàng thuật cho bà mọi điều Bô-ô đã làm cho nàng. Nàng nói: “Ông ấy đã cho con sáu lường lúa mạch nầy đây, bởi vì ông đã nói với con: ‘Đừng đi tay không trở về cùng mẹ chồng của con.’”

Sau đó, bà nói: “Hãy ngồi yên - con gái của mẹ - cho tới khi con biết sự việc sẽ ra thế nào, bởi vì người sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi hoàn tất vấn đề nầy ngay hôm nay”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau đó, Na-ô-mi, mẹ chồng của nàng nói với nàng: “Con gái của mẹ! Lẽ nào mẹ không lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc? 2. Hiện giờ Bô-ô - người có các tớ gái mà con đã ở với - ông ấy chẳng phải là bà con của chúng ta hay sao? Tối nay ông ấy sẽ sảy lúa mạch tại sân đập lúa. 3. Vì vậy, con hãy tắm rửa và xức dầu thơm, mặc trang phục tốt nhất, và rồi đi xuống sân đập lúa; nhưng đừng để ông ấy thấy con cho đến khi ông ấy ăn uống xong. 4. Đến khi ông ấy nằm xuống, con hãy để ý nơi ông nằm; và con sẽ vào đó, giở mền dưới chân của ông, và nằm xuống; rồi chính ông sẽ nói cho con điều gì con cần phải làm.”

5. Nàng nói với bà: “Tất cả mọi điều mẹ nói với con, con sẽ làm.”

6. Vì vậy, nàng đi xuống sân đập lúa và đã làm theo mọi điều mẹ chồng nàng đã hướng dẫn nàng. 7. Sau khi Bô-ô đã ăn uống xong, lòng ông khoan khoái, ông đến cuối đống lúa và nằm tại đó; và nàng đã nhè nhẹ đến, giở chân của ông, và nằm xuống.

8. Chuyện xảy ra vào nửa đêm, lúc này Bô-ô giật mình, trở người; có một phụ nữ nằm dưới chân mình. 9. Ông hỏi: “Cô là ai?” Nàng đáp: “Con là Ru-tơ, tớ gái của ông. Xin ông hãy nhận tớ gái của ông dưới cánh của ông bởi vì ông là người bà con thân cận có quyền chuộc sản nghiệp.”

10. Sau đó, ông nói: “Con gái của ta! Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con! Vì nghĩa cử con thể hiện vào lúc cuối còn hơn lúc khởi đầu, bởi vì con đã không đi theo những thanh niên, bất kể nghèo hay giàu. 11. Và bây giờ, con gái của ta, đừng sợ, ta sẽ thực hiện mọi điều con yêu cầu, bởi vì tất cả dân chúng trong thành của ta đều biết rằng con là một người phụ nữ đức hạnh.

12. Đúng vậy! Lúc này ta là người bà con thân cận có quyền chuộc sản nghiệp, nhưng có một người bà con thân cận có quyền chuộc sản nghiệp gần hơn ta. 13. Hãy ở lại đêm nay, và sáng mai, nếu ông ấy thực hành trách nhiệm của người bà con thân cận chuộc sản nghiệp cho con - thì tốt; hãy để ông ấy làm điều đó. Nhưng nếu ông ấy không muốn thực hành trách nhiệm với con, thì thật như Đức Giê-hô-va vẫn sống, ta sẽ thực hành trách nhiệm cho con! Hãy nằm xuống cho đến sáng.”

14. Vì vậy nàng nằm dưới chân của ông cho đến sáng, rồi nàng dậy sớm trước khi một người có thể nhận ra người khác. Sau đó, ông nói: “Đừng để ai biết rằng có một phụ nữ vào sân đập lúa.” 15. Ông cũng nói: “Hãy đưa vạt áo con đang mặc và giữ chặt.” Nàng giữ vạt áo, ông đã đong và trút cho nàng sáu lường lúa mạch. Sau đó, nàng trở vào trong thành.

16. Khi nàng trở về cùng mẹ chồng của mình, bà hỏi: “Có phải con đó không, con gái của mẹ?” Sau đó, nàng thuật cho bà mọi điều Bô-ô đã làm cho nàng. 17. Nàng nói: “Ông ấy đã cho con sáu lường lúa mạch nầy đây, bởi vì ông đã nói với con: ‘Đừng đi tay không trở về cùng mẹ chồng của con.’” 18. Sau đó, bà nói: “Hãy ngồi yên - con gái của mẹ - cho tới khi con biết sự việc sẽ ra thế nào, bởi vì người sẽ không nghỉ cho tới khi hoàn tất vấn đề nầy ngay hôm nay”

Bản Dịch 1925

1. Na-ô-mi, bà gia Ru-tơ, nói cùng nàng rằng: Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh. 2. Vả, con đã theo các tớ gái của Bô-ô, mà người ấy vốn là bà con của chúng ta. Chính đêm nay, người phải đi sảy lúa mạch nơi sân đạp lúa người. 3. Hãy tắm rửa, xức dầu và mặc quần áo, rồi đi xuống sân đạp lúa; nhưng trước khi người chưa ăn uống xong, con chớ làm cho người nhận biết mình. 4. Khi người nằm ngủ, hãy để ý xem người nằm nơi nào; rồi đi dở mềm dưới chân người và nằm xuống; chính người sẽ nói điều gì con phải làm. 5. Nàng thưa rằng: Mọi điều mẹ đã nói với con, con sẽ làm.

6. Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa, và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn. 7. Khi Bô-ô đã ăn uống xong, lòng đang mừng rỡ, đi nằm ở bên một đống lúa mạch kia, nàng bèn đi đến nhẹ nhẹ, dở mền dưới chân người, rồi nằm xuống. 8. Nửa đêm, Bô-ô sợ hãi, nghiêng mình qua, kìa thấy một người nữ nằm tại dưới chân mình. 9. Bô-ô hỏi: ngươi là ai? Nàng đáp: Tôi là Ru-tơ, kẻ tớ gái ông; xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông, vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi. 10. Người nói: Hỡi con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con! Việc nhân từ con làm lần sau này, lại còn trọng hơn lần trước; vì con chẳng có theo những gã trai trẻ, vô luận nghèo hay giàu. 11. Vậy bây giờ, hỡi con gái ta, chớ sợ chi: ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói; vì cả dân sự trong thành ta đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. 12. Bây giờ, điều đó quả thật, ta có quyền chuộc sản nghiệp nàng lại; song có một người khác lại là bà con gần hơn ta. 13. Hãy ở đêm lại đây. Đến sáng, nếu người kia muốn chuộc sản nghiệp nàng lại, thì người buộc phải làm; còn nếu như người không đẹp lòng chuộc sản nghiệp nàng lại, thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống thề rằng chắc sẽ chuộc sản nghiệp nàng lại! Hãy ở lại ngủ đây cho đến sáng. 14. Vậy, nàng ở ngủ nơi chân người cho đến sáng, rồi dậy sớm, trước khi hai người có thế nhìn biết nhau; vì Bô-ô nói rằng: Chớ cho người ta biết rằng có một người nữ vào sân đạp lúa. 15. Người lại nói: Hãy giơ ra áo tơi của nàng mặc, rồi nắm nó cho chắc. Nàng bèn giơ ra; người trút cho sáu đấu lúa mạch, biểu nàng đem đi; đoạn người trở vào thành.

16. Ru-tơ trở về nhà bà gia mình; người hỏi: Có phải con gái ta chăng? Ru-tơ thuật cho người mọi điều Bô-ô đã làm cho mình, 17. rồi tiếp rằng: Người có cho tôi sáu đấu lúa mạch này, mà rằng: Nàng chớ trở về cùng bà gia hai tay không. 18. Na-ô-mi nói rằng: Hỡi con gái ta, hãy ở đây, để đợi xem cho biết công việc xoay thế nào vì nếu ngày nay việc này chưa rồi, thì người ấy chẳng nghỉ đâu.

Bản Dịch 2011

Ru-tơ và Bô-a tại Sân Ðập Lúa

1 Na-ô-mi mẹ chồng nàng nói với nàng, “Hỡi con gái của mẹ, mẹ chẳng có bổn phận phải lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc sao? 2 Vả lại, Bô-a, người có các tớ gái mà con đã theo mót lúa, chẳng phải là người bà con của chúng ta đấy sao? Này, tối nay người ấy sẽ đập lúa mạch ở sân đập lúa. 3 Bây giờ con hãy tắm rửa, xức dầu thơm, mặc bộ đồ đẹp nhất, rồi xuống sân đập lúa, nhưng đừng để ai biết. Ðợi cho đến khi người ấy ăn uống xong; 4 lúc người ấy nằm xuống ngủ, con hãy để ý xem người ấy nằm chỗ nào; bấy giờ con hãy đến, giở mền dưới chân người ấy, và nằm xuống; rồi người ấy sẽ bảo con phải làm gì.”

5 Nàng đáp với bà, “Con sẽ làm theo mọi điều mẹ bảo.”

6 Vậy nàng đến sân đập lúa và làm y theo điều mẹ chồng nàng đã dạy bảo. 7 Khi Bô-a đã ăn uống xong, lòng đầy sảng khoái, ông đến nằm ngủ nơi chân đống lúa mạch. Nàng bèn nhẹ nhàng đến giở mền dưới chân ông và nằm xuống. 8 Ðến nửa đêm Bô-a giựt mình, trở người, và kìa, nằm nơi chân ông là một phụ nữ. 9 Ông hỏi, “Cô là ai?”

Nàng đáp, “Con là Ru-tơ tớ gái của ông. Xin ông vui lòng giăng mền ra đắp trên tớ gái của ông, vì ông là người có quyền chuộc sản nghiệp của gia đình con.”

10 Bô-a đáp, “Hỡi con gái của tôi, nguyện CHÚA ban phước cho con. Nghĩa cử cao đẹp con làm cho gia đình con lần này còn quý báu hơn điều con đã làm bấy lâu nay. Con đã chẳng theo những chàng trai trẻ nào, bất kể nghèo hay giàu. 11 Vậy bây giờ, hỡi con gái của tôi, đừng sợ. Tôi sẽ làm cho con mọi điều con yêu cầu, vì tất cả mọi người trong dân tôi đều biết rằng con là một phụ nữ đức hạnh. 12 Nhưng bây giờ, dù tôi đúng là người bà con gần của con, nhưng vẫn còn một người bà con khác gần hơn tôi. 13 Con hãy ở đây đêm nay. Ðến sáng mai, nếu người ấy muốn chuộc sản nghiệp của gia đình con thì tốt; nhưng nếu người ấy không muốn chuộc sản nghiệp của gia đình con, thì xin CHÚA Hằng Sống chứng giám: tôi sẽ chuộc sản nghiệp của gia đình con. Hãy nằm xuống và ngủ cho đến sáng.”

14 Vậy nàng nằm ngủ nơi chân ông cho đến sáng, nhưng trước khi mọi người có thể nhận ra nhau, nàng đã thức dậy, vì Bô-a đã bảo rằng, “Không nên để người ta biết có một phụ nữ đã đến sân đập lúa.” 15 Bấy giờ Bô-a nói, “Hãy đưa vạt áo choàng của con ra và giữ cho chặt.” Vậy nàng đưa vạt áo ra và giữ chặt. Ông trút vào đó sáu đấu lúa mạch và đỡ nó lên vai nàng. Sau đó nàng đi vào trong thành.

16 Nàng về đến nhà và gặp mẹ chồng. Bà hỏi, “Sự việc ra sao con?” Nàng kể lại cho bà mọi việc người ấy đã làm cho nàng 17 và nói tiếp rằng, “Ông ấy đã cho con sáu đấu lúa mạch đây, vì nói rằng, ‘Ðừng đi tay không về gặp mẹ chồng.’”

18 Bà nói, “Hỡi con gái của mẹ, hãy chờ đợi, để xem sự việc sẽ ngã ngũ ra sao, vì hôm nay nếu chưa giải quyết xong việc này, ông ấy sẽ không nghỉ đâu.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành