Rô-ma: Chương 13

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thái Độ Đối Với Những Người Có Thẩm Quyền

1. Mỗi người phải vâng phục các thẩm quyền ở trên mình. Bởi vì không có thẩm quyền nào không đến từ Ðức Chúa Trời, và những thẩm quyền đang tồn tại đều do Ðức Chúa Trời chỉ định. 2. Vì vậy ai chống đối thẩm quyền là chống lại mệnh lệnh của Đức Chúa Trời; và những người chống đối như vậy sẽ nhận sự phán xét cho mình. 3. Bởi vì nhà chức trách không phải là nỗi sợ hãi cho người làm điều tốt, nhưng cho người làm điều xấu. Bạn muốn khỏi sợ nhà cầm quyền chăng? Hãy làm điều tốt, và bạn sẽ được nhà chức trách khen thưởng; 4. vì nhà chức trách là đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích lợi cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều gian ác thì hãy lo sợ, bởi vì nhà chức trách mang gươm không phải là vô cớ; nhà chức trách là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với người làm điều gian ác. 5. Vì vậy, cần phải vâng phục, không chỉ vì sợ bị trừng phạt nhưng cũng vì cớ lương tâm. 6. Cũng vì điều này, bạn phải trả thuế, họ là những đầy tớ của Đức Chúa Trời để liên tục giám sát công việc nầy. 7. Hãy trả cho mọi người điều thuộc về họ: nộp thuế cho người cần phải nộp; trả lợi tức cho người cần phải trả; sợ người đáng sợ; tôn kính người đáng tôn kính.

Làm Trọn Luật Pháp Bằng Tình Yêu Thương

8. Ðừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ tình yêu thương nhau; bởi vì ai yêu thương người khác là làm trọn luật pháp. 9. Các điều răn “ngươi chớ phạm tội ngoại tình, ngươi chớ sát nhân, ngươi chớ trộm cắp, ngươi chớ tham lam”, và nếu có một điều răn nào khác, được tóm lại trong điều nầy: “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.” 10. Tình yêu thương không làm hại người lân cận; do đó, yêu thương làm trọn luật pháp.

Hãy thức tỉnh

11. Và nầy, hãy biết thời điểm đây là lúc anh em phải thức dậy từ trong giấc ngủ, bởi vì bây giờ sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn là lúc chúng ta mới tin. 12. Đêm sắp qua, ngày gần đến; vì vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng. 13. Hãy sống như đi giữa ban ngày, đừng chè chén và say sưa, hoang dâm và tham dục, gây gổ và ganh tị. 14. Nhưng hãy mặc lấy Chúa, là Đức Chúa Jesus Christ, và đừng tìm cách thỏa mãn các dục vọng của xác thịt.

Bản Dịch Đại Chúng

Thái Độ Đối Với Những Người Có Thẩm Quyền

Mỗi người phải vâng phục những thẩm quyền ở trên mình. Mọi thứ tồn tại là do Đức Chúa Trời thiết lập, vì vậy không có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên ai chống đối thẩm quyền là chống lại mệnh lệnh của Đức Chúa Trời; và những người chống đối như vậy sẽ nhận sự phán xét cho mình.

Bởi vì nhà chức trách không phải là nỗi sợ hãi cho người làm điều tốt, nhưng cho người làm điều xấu. Bạn muốn khỏi sợ nhà cầm quyền chăng? Hãy làm điều tốt, và bạn sẽ được nhà chức trách khen thưởng; bởi vì nhà chức trách là đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích lợi cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều gian ác thì hãy lo sợ, bởi vì nhà chức trách mang gươm không phải là vô cớ; nhà chức trách là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với người làm điều gian ác.

Vì vậy, cần phải vâng phục, không chỉ vì sợ bị trừng phạt nhưng cũng vì cớ lương tâm. Cũng vì điều này, bạn phải trả thuế, họ là những đầy tớ của Đức Chúa Trời để liên tục giám sát công việc nầy. Hãy trả cho mọi người điều thuộc về họ: nộp thuế cho người cần phải nộp; trả lợi tức cho người cần phải trả; sợ người đáng sợ; tôn kính người đáng tôn kính.

Làm Trọn Luật Pháp Bằng Tình Yêu Thương

Ðừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ tình yêu thương lẫn nhau; bởi vì ai yêu thương người khác là làm trọn luật pháp. Các điều răn “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình, ngươi chớ sát nhân, ngươi chớ trộm cắp, ngươi chớ tham lam” và nếu có một điều răn nào khác, nó được tóm lại trong điều nầy: “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.”

Tình yêu thương không làm hại người lân cận; do đó, yêu thương làm trọn luật pháp.

Hãy thức tỉnh

Và nầy, hãy biết thời điểm đây là lúc anh em phải thức dậy từ trong giấc ngủ, bởi vì bây giờ sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn là lúc chúng ta mới tin.

Đêm sắp qua, ngày gần đến; vì vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng. Hãy sống như đi giữa ban ngày, đừng chè chén và say sưa, hoang dâm và tham dục, gây gổ và ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa, là Đức Chúa Jesus Christ, và đừng tìm cách thỏa mãn các dục vọng của xác thịt.

Bản Dịch 1925

1. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. 2. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. 3. Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng; 4. vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. 5. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm.

6. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. 7. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính.

8. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. 9. Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. 10. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.

11. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đang lúc chúng ta đây: giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. 12. Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. 13. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét; 14. nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.

Bản Dịch 2011

Thái Ðộ Ðối Với Chính Quyền

1 Mỗi người hãy phục tùng nhà cầm quyền, vì chẳng có quyền lực nào không đến từ Ðức Chúa Trời, và những chính quyền hiện có đều do Ðức Chúa Trời chỉ định. 2 Như vậy ai chống lại chính quyền là chống lại những gì Ðức Chúa Trời đã chỉ định. Những người chống đối như thế sẽ chuốc lấy án phạt cho mình, 3 vì nhà chức trách không phải là nỗi sợ hãi cho người làm điều tốt, nhưng cho kẻ làm điều xấu. Bạn muốn không sợ nhà cầm quyền chăng? Hãy làm điều tốt, thì bạn sẽ được khen ngợi. 4 Vì nhà cầm quyền là tôi tớ của Ðức Chúa Trời để làm điều tốt cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều xấu, bạn có cớ để sợ, vì họ mang gươm không phải vô cớ đâu; vì nhà cầm quyền là tôi tớ của Ðức Chúa Trời để thi hành án phạt đối với những kẻ làm điều xấu. 5 Vì vậy chúng ta cần phải phục tùng họ, không phải chỉ vì sợ bị phạt, nhưng cũng vì cớ lương tâm nữa.

6 Vì cớ đó bạn phải đóng thuế, bởi nhà cầm quyền là tôi tớ của Ðức Chúa Trời, và họ cần dùng trọn thì giờ để thi hành nhiệm vụ.

7 Hãy trả cho mọi người những gì mình nợ: đóng thuế cho người mình phải đóng thuế, nộp sưu cho người mình phải nộp sưu, sợ người đáng sợ, kính người đáng kính.

Sống Yêu Thương Là Làm Trọn Luật Pháp

8 Ðừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau, vì ai yêu thương người khác là làm trọn Luật Pháp. 9 Các điều răn dạy rằng,

“Ngươi chớ phạm tội ngoại tình,

Ngươi chớ sát nhân,

Ngươi chớ trộm cắp,

Ngươi chớ tham lam,”

và bất cứ điều răn nào khác, thì cũng đều tóm lại vào một điều này,

“Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.”

10 Yêu thương thì không làm hại người lân cận; vì vậy, yêu thương là làm trọn Luật Pháp.

Hãy Thức Canh và Sống Trong Sạch

11 Hãy làm như vậy, vì anh chị em biết chúng ta đang sống trong thời kỳ nào. Giờ chúng ta thức dậy từ trong giấc ngủ đến rồi, vì bây giờ sự cứu rỗi gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. 12 Ðêm sắp tàn, ngày gần rạng. Chúng ta hãy cởi bỏ những việc của tối tăm và mang vào áo giáp của ánh sáng. 13 Chúng ta hãy sống đứng đắn như đi giữa ban ngày: không nhậu nhẹt và say sưa, không hoang dâm và trụy lạc, không gây gổ và ganh tị, 14 nhưng mặc lấy Ðức Chúa Jesus Christ, và đừng mơ tưởng đến những thèm muốn của xác thịt mà tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng nó.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành