Rô-ma: Chương 12

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời Khuyên Dâng Mình Cho Chúa

1. Vì vậy, thưa anh em! Bởi tình thương của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh em hãy dâng thân thể của mình làm vật hiến tế sống động, thánh khiết, và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ðó là sự thờ phượng thích hợp của anh em. 2. Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy được biến hóa theo sự đổi mới trong tâm trí của anh em, để minh chứng cho ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.

Sống Khiêm Nhường Trong Hội Thánh

3. Nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người. 4. Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng, 5. cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Ðấng Christ, và mỗi người là chi thể của nhau, 6. nhưng tùy theo ân điển của Chúa ban, chúng ta có những ân tứ khác nhau: Nếu được ân tứ tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; 7. được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ; được ân tứ giảng dạy, hãy giảng dạy; 8. được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ; được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi; được ân tứ lãnh đạo, hãy nhiệt tâm lãnh đạo; được ân tứ bày tỏ tình thương, hãy vui vẻ mà làm.

Nếp Sống Yêu Thương

9. Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, gắn bó với điều lành. 10. Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy tôn trọng nhau. 11. Hãy chuyên cần, đừng lười biếng; hãy có tinh thần nhiệt thành, hãy phục vụ Chúa. 12. Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong hoạn nạn, kiên trì trong sự cầu nguyện. 13. Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ; hãy hiếu khách.

14. Hãy chúc phước cho những người bách hại anh em, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. 15. Hãy vui với người vui, và khóc với người khóc. 16. Hãy sống hòa hợp với nhau, đừng có ý tưởng cao ngạo, nhưng hòa mình với những người thấp kém. Ðừng tự cho mình là khôn ngoan.

17. Ðừng lấy ác trả ác cho ai, phải thể hiện sự công chính trước mọi người. 18. Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người.

19. Anh em yêu dấu, đừng tự báo thù, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, bởi vì có chép rằng: “Sự báo thù thuộc về Ta; Ta sẽ báo trả - Chúa phán vậy.” 20. Nhưng “nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; vì làm như vậy khác nào con chất những than lửa trên đầu nó.”

21. Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Bản Dịch Đại Chúng

Lời Khuyên Dâng Mình Cho Chúa

Vì vậy, thưa anh em! Bởi tình thương của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh em hãy dâng thân thể của mình làm vật hiến tế sống động, thánh khiết, và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ðó là sự thờ phượng thích hợp của anh em.

Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy được biến hóa theo sự đổi mới trong tâm trí của anh em, để minh chứng cho ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.

Sống Khiêm Nhường Trong Hội Thánh

Nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người. Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng, cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Ðấng Christ, và mỗi người là chi thể của nhau; tuy nhiên, theo ân điển của Chúa ban, chúng ta có những ân tứ khác nhau: Nếu được ân tứ tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ; được ân tứ giảng dạy, hãy giảng dạy; được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ; được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi; được ân tứ lãnh đạo, hãy nhiệt tâm lãnh đạo; được ân tứ bày tỏ tình thương, hãy vui vẻ mà làm.

Nếp Sống Yêu Thương

Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, gắn bó với điều lành. Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy tôn trọng nhau. Hãy chuyên cần, đừng lười biếng; hãy có tinh thần nhiệt thành, hãy phục vụ Chúa. Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong hoạn nạn, kiên trì trong sự cầu nguyện. Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ; hãy hiếu khách.

Hãy chúc phước cho những người bách hại anh em, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. Hãy vui với người vui, và khóc với người khóc. Hãy sống hòa hợp với nhau, đừng có ý tưởng cao ngạo, nhưng hòa mình với những người thấp kém. Ðừng tự cho mình là khôn ngoan.

Ðừng lấy ác trả ác cho ai, phải thể hiện sự công chính trước mọi người. Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người.

Anh em yêu dấu, đừng tự báo thù, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, bởi vì có chép rằng: “Sự báo thù thuộc về Ta; Ta sẽ báo trả - Chúa phán vậy.” Nhưng “nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; vì làm như vậy khác nào con chất những than lửa trên đầu nó.”

Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vì vậy, thưa anh em! Bởi tình thương của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh em hãy dâng thân thể của mình làm vật hiến tế sống, thánh khiết, và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ðó là sự thờ phượng thích hợp của anh em. 2. Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy được biến hóa theo sự đổi mới trong tâm trí của anh em, để minh chứng cho ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.

3. Nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người. 4. Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng, 5. cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Ðấng Christ, và mỗi người là chi thể của nhau, 6. nhưng tùy theo ân điển của Chúa ban, chúng ta có những ân tứ khác nhau: Nếu được ơn tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; 7. được phục vụ, hãy phục vụ; được giảng dạy, hãy giảng dạy; 8. được khích lệ, hãy khích lệ; được ban phát, hãy ban phát rộng rãi; được lãnh đạo, hãy nhiệt tâm lãnh đạo; được bày tỏ tình thương, hãy vui vẻ mà làm.

9. Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, gắn bó với điều lành. 10. Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy tôn trọng nhau. 11. Hãy chuyên cần, đừng lười biếng; hãy có tinh thần nhiệt thành, hãy phục vụ Chúa. 12. Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong hoạn nạn, kiên trì trong sự cầu nguyện. 13. Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ; hãy hiếu khách.

14. Hãy chúc phước cho những người bách hại anh em, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. 15. Hãy vui với người vui, và khóc với người khóc. 16. Hãy sống hòa hợp với nhau, đừng có ý tưởng cao ngạo, nhưng hòa mình với những người thấp kém. Ðừng tự cho mình là khôn ngoan.

17. Ðừng lấy ác trả ác cho ai, phải thể hiện sự công chính trước mọi người. 18. Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người.

19. Anh em yêu dấu, đừng tự báo thù, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, bởi vì có chép rằng: “Sự báo thù thuộc về Ta; Ta sẽ báo trả - Chúa phán vậy.” 20. Nhưng “nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; vì làm như vậy khác nào con chất những than lửa trên đầu nó.” 21. Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Bản Dịch 1925

1. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 2. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. 3. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. 4. Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, 5. thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. 6. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; 7. ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; 8. ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.

9. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. 10. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. 11. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa. 12. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. 13. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.

14. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. 15. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. 16. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan.

17. Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. 18. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. 19. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. 20. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người.

21. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Bản Dịch 2011

Khuyên Dâng Mình Cho Chúa

1 Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống, thánh, và đẹp lòng Ðức Chúa Trời; đó là cách thờ phượng hợp lý của anh chị em. 2 Ðừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng, và toàn hảo của Ðức Chúa Trời là gì.

Sống Khiêm Nhường trong Hội Thánh

3 Cậy vào ân sủng đã ban cho tôi, tôi xin thưa với mỗi người trong anh chị em: đừng đánh giá mình quá cao so với thực chất của mình, nhưng hãy suy nghĩ thực tế một chút, theo lượng đức tin Ðức Chúa Trời đã ban cho mỗi người.

4 Vì giống như chúng ta có nhiều chi thể trong một thân thể, và tất cả các chi thể không có cùng một nhiệm vụ, 5 cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Ðấng Christ, và mỗi người là chi thể của nhau. 6 Tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, chúng ta có những ân tứ khác nhau. Ai được ơn nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; 7 ai được ơn phục vụ, hãy hết lòng phục vụ; ai được ơn dạy dỗ, hãy tận tâm dạy dỗ; 8 ai được ơn khích lệ, hãy bền lòng khích lệ; ai được ơn ban cho, hãy rộng rãi ban cho; ai được ơn lãnh đạo, hãy chuyên cần lãnh đạo; ai được ơn thương xót, hãy vui vẻ mà làm.

Nếp Sống Yêu Thương

9 Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, bám sát điều lành. 10 Hãy thương mến nhau cách thân thiết trong tình anh chị em. Hãy lấy lòng tôn trọng kính nhường nhau. 11 Hãy siêng năng và chớ lười biếng; hãy có tinh thần nóng cháy, hãy phục vụ Chúa. 12 Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện. 13 Hãy cung cấp cho nhu cầu của các thánh đồ; hãy ân cần tiếp đãi khách. 14 Hãy chúc phước cho những kẻ bách hại anh chị em, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. 15 Hãy vui với người vui, và khóc với người khóc. 16 Hãy sống hòa thuận với nhau. Ðừng tự cao nhưng hãy hòa mình với những người thấp kém. Ðừng tự cho mình là khôn ngoan hơn người.

Cách Ðối Xử với Những Kẻ Xấu

17 Ðừng lấy ác trả ác cho ai, hãy nghĩ đến những gì mọi người cho là cao thượng. 18 Nếu có thể được, anh chị em hãy gắng hết sức sống hòa bình với mọi người.

19 Anh chị em yêu dấu, xin đừng tự mình báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, vì có lời chép rằng,

“Sự báo thù thuộc về Ta;

Ta sẽ báo trả;

Chúa phán vậy.”

20 Nhưng

“Nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống.

Vì làm như vậy khác nào con chất những than lửa hừng trên đầu nó.”

21 Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành