Quang Cảnh Tuyệt Vời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 01:09, ngày 2 tháng 11 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious
  • Tựa đề: Quang Cảnh Tuyệt Vời
  • Lời: Thomas Kelly, 1769-1854
  • Nhạc: H. J. Gauntlett, 1805-1876
  • Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #222

Lời Anh

Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious
1. Look, ye saints, the sight is glorious;
See the Man of Sorrows now!
From the fight returned victorious,
Every knee to Him shall bow.
Crown Him! Crown Him!
Crowns become the Victor's brow.
2. Crown the Savior! Angels, crown Him!
Rich the trophies Jesus brings;
On the seat of power enthrone Him
While the vault of heaven rings.
Crown Him! Crown Him!
Crown the Savior King of kings.
3. Sinners in derision crowned Him,
Mocking thus the Savior's claim;
Saints and angels crowd around Him,
Own His title, praise His name.
Crown Him! Crown Him!
Spread abroad the Victor's fame!
4. Hark, those bursts of acclamation!
Hark, those loud triumphant chords!
Jesus takes the highest station;
Oh, what joy the sight affords!
Crown Him! Crown Him!
King of kings and Lord of lords!


Lời Việt

Quang Cảnh Tuyệt Vời
1. Kìa, ta vui trông quang cảnh tuyệt vời
Hôm nay “Thống khổ nhân” lên trời
Từ trận trung vinh qui vào khải môn
Thánh dân quì tiếp nghinh kính tôn
Đồng ca xướng, ngợi khen Chúa hiển vang
Nguyện hiến mão đế vương huy hoàng!
2. Này thiên binh tung hô Chúa muôn loài
Lập nhiều chiến công vinh qui rày
Kìa, đang khi không trung rền tiếng vang
Mau tôn phò Chúa lên ngai vàng
Nguyền dâng đế miện cho Đấng hiển vinh
Vua của các vua, Vua thanh bình!
3. Tội nhân xưa khinh Vua của muôn loài
Họ đội mão gai, bêu danh Ngài
Dầu vậy, nay thiên binh cùng thánh dân
Tung hô rằng chính Vua chí nhân
Họ dâng đế miện thay thế mão gai
Ngợi Đấng đắc thắng, rao danh Ngài.
4. Lời tung hô nghe vang chuyển khung trời
Điệu nhạc khải ca, Vua muôn đời
Nhìn quang cảnh khiến hỉ hân biết bao
Christ nay ngự ở ngôi chí cao
Nguyền dâng đế miện cung tấn Thánh Chúa
Là Chúa các chúa, Vua muôn vua!

Tài Liệu Tham Khảo