Phi-líp: Chương 4

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Như vậy, thưa anh em của tôi - là những người được yêu mến và mong nhớ, là niềm vui và mão miện của tôi - Những người yêu dấu! Hãy đứng vững như vậy ở trong Chúa.

Vài lời khuyên

2. Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ty-cơ hãy hiệp ý trong Chúa. 3. Vâng, tôi cũng xin anh – là những đồng sự trung thành - hãy giúp những phụ nữ này, bởi vì họ đã cùng tôi lao khổ vì Phúc Âm - cùng với Cơ-lê-măn và những cộng sự khác của tôi, mà tên của những người đó đã được ghi vào sách của sự sống.

4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi nhắc lại: Hãy vui mừng! 5. Hãy cho mọi người biết sự nhu hòa của anh em. Chúa đang ở gần.

6. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin, cùng sự cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. 7. Và sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng của anh em cùng ý tưởng của anh em, trong Đấng Christ Jesus.

8. Cuối cùng, thưa anh em, điều gì chân thật, điều gì cao quý, điều gì công chính, điều gì trong sạch, điều gì đáng yêu, điều gì đáng kính, nếu có đức hạnh nào, hay nếu có điều gì đáng khen ngợi, hãy nghĩ đến những điều đó. 9. Hãy tiếp tục thực hành những điều mà anh em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy nơi tôi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.

Cảm ơn sự hổ trợ của các tín hữu tại Phi-líp

10. Hiện nay tôi rất vui ở trong Chúa bởi vì cuối cùng anh em lại quan tâm đến tôi; thật ra anh em vẫn quan tâm đến tôi, tuy nhiên anh em đã không có cơ hội để bày tỏ.

11. Không phải tôi nói về nhu cầu đâu, bởi vì tôi đã học sống thỏa lòng. 12. Tôi biết thế nào là thiếu thốn và tôi cũng biết thế nào là dư dật. Trong mọi sự và trong mọi hoàn cảnh - no cũng như đói, dư dật cũng như thiếu thốn, tôi đã học được bí quyết để sống. 13. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. 14. Tuy nhiên, nghĩa cử của anh em thật là tốt đẹp khi đã san sẻ hoạn nạn cùng với tôi.

15. Thưa các anh em tại Phi-líp! Khi anh em mới bắt đầu biết về Phúc Âm, lúc tôi rời khỏi Ma-xê-đoan, không có một hội thánh nào hiệp tác với tôi trong việc dâng hiến và thu nhận, ngoại trừ anh em. 16. Bởi vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, đã có một hai lần anh em gởi giúp cho những nhu cầu của tôi. 17. Không phải tôi tìm cầu quà cáp, nhưng tôi muốn thấy kết quả từ sự tăng trưởng thuộc linh của anh em.

18. Tôi đang có mọi thứ và còn dư dật nữa; tôi được đầy đủ vì đã nhận từ Ép-ba-phô-đích những món quà từ anh em, là một lễ vật ngát hương được Đức Chúa Trời đẹp lòng vui nhận. 19. Và rồi Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ tất cả những nhu cầu của anh em theo sự giàu có của Ngài trong vinh quang trong Đấng Christ Jesus.

20. Nguyện vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời, là Cha của chúng ta, đến đời đời. A-men.

Lời Chào Kết Thúc và Chúc Phước

21. Xin chào tất cả các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh em đang ở với tôi chào anh em. 22. Tất cả các thánh đồ, đặc biệt là những người thuộc hoàng gia của Sê-sa, chào anh em.

23. Nguyện ân điển của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ở cùng tâm linh anh em. A-men.

Bản Dịch 1925

1. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. 2. Tôi khuyên Ê-yô-đi và khuyên Sin-ty-cơ phải hiệp một ý trong Chúa. 3. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin Lành mà chiến đấu; Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. 4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. 5. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. 6. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.

8. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. 9. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.

10. Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa; anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. 11. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. 12. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. 13. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. 14. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn, thì đã làm điều thiện.

15. Hỡi người Phi-líp, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng Tin Lành trong khi lìa xứ Ma-xê-đoan, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả; 16. vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh em đã một hai lần gởi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. 17. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. 18. Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài. 19. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ. 20. Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, đời đời vô cùng! A-men.

21. Hãy chào hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ; các anh em ở cùng tôi chào anh em 22. Hết thảy các thánh đồ chào anh em, nhất là về người nhà Sê-sa. 23. Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng anh em!

Bản Dịch 2011

Lời Khuyên Ðặc Biệt

1 Vậy thưa anh chị em yêu dấu của tôi, những người tôi thương nhớ, là niềm vui và mão miện đắc thắng của tôi, hãy đứng vững trong Chúa, hỡi anh chị em yêu quý.

2 Tôi khuyên bà Ê-vô-đi-a và tôi khuyên bà Sin-ty-cơ hãy hiệp ý với nhau trong Chúa. 3 Vâng, tôi cũng xin anh, người bạn đồng lao trung thành của tôi, xin anh hãy giúp hai bà ấy, vì họ đã cùng tôi, Cơ-lê-măn, và những người cộng sự khác của tôi chiến đấu cho Tin Mừng; tên của họ đã được ghi vào sách sự sống rồi.

4 Anh chị em hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi xin nói lại, hãy vui mừng lên. 5 Hãy để mọi người biết đức nhu mì của anh chị em. Chúa gần đến rồi. 6 Ðừng lo lắng gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của anh chị em lên Ðức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Ðức Chúa Trời, vượt quá mọi khả năng hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí của anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ.

8 Sau cùng, thưa anh chị em, những gì chân thật, những gì đáng tôn trọng, những gì công chính, những gì trong sạch, những gì đáng yêu mến, những gì đáng tuyên dương, những gì xuất sắc, và những gì đáng khen ngợi, xin anh chị em hãy nghĩ đến những điều ấy. 9 Những gì anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy nơi tôi, xin anh chị em hãy thực hành đi. Nguyện xin Ðức Chúa Trời bình an luôn ở cùng anh chị em.

Cảm Ơn Sự Giúp Ðỡ

10 Hiện nay tôi rất vui mừng trong Chúa, vì cuối cùng anh chị em lại quan tâm đến tôi, thật ra lâu nay anh chị em vẫn hằng quan tâm đến tôi, nhưng chưa có cơ hội để bày tỏ. 11 Không phải tôi muốn nói đến nhu cầu của tôi, vì tôi đã tập sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. 12 Tôi biết sống trong cảnh thiếu thốn và cũng biết sống trong cảnh dư dật. Trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi đều học bí quyết sống thỏa lòng, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. 13 Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban năng lực cho tôi. 14 Tuy nhiên trong lúc tôi gặp khó khăn mà anh chị em chia sẻ với tôi, anh chị em đã làm một việc phước.

15 Thưa anh chị em ở Phi-líp, anh chị em cũng biết rằng trong những ngày đầu của công cuộc truyền bá Tin Mừng, sau khi tôi rời Ma-xê-đô-ni-a, chẳng có hội thánh nào chia sẻ với tôi những khoản thu chi ngoại trừ anh chị em. 16 Khi tôi còn ở Thê-sa-lô-ni-ca, anh chị em đã hơn một lần gởi quà cung cấp những nhu cầu cho tôi. 17 Không phải tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm kết quả đã gia tăng vào phần phước của anh chị em. 18 Tôi đã nhận mọi thứ đầy đủ và nhiều nữa. Tôi đã được cung cấp dư dật, nhờ nhận từ anh Ê-páp-rô-đi-tô những gì anh chị em gởi; thật là một thức hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận, đẹp lòng Ðức Chúa Trời. 19 Nguyện xin Ðức Chúa Trời của tôi cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển trong Ðức Chúa Jesus Christ.

20 Nguyện xin vinh hiển thuộc về Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, đến đời đời vô cùng! A-men.

Lời Chào Cuối Thư

21 Xin cho chúng tôi gởi lời chào thăm từng thánh đồ một trong Ðức Chúa Jesus Christ. Các anh em đang ở với tôi cũng gởi lời chào thăm anh chị em. 22 Hết thảy các thánh đồ gởi lời chào thăm anh chị em, đặc biệt là những người trong cung điện Sê-sa cũng gởi lời chào thăm anh chị em.

23 Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ ở với tâm linh anh chị em.

Tài Liệu