Phi-líp: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Cuối cùng, thưa các anh em của tôi, hãy vui mừng trong Chúa!

Thoát ly quá khứ

Viết lại điều này cho anh em, thật ra không có gì là phiền cho tôi nhưng chính vì sự an toàn cho anh em. 2. Hãy coi chừng lũ chó, hãy coi chừng những kẻ làm việc gian tà, hãy coi chừng những kẻ chịu cắt bì giả.

3. Chúng ta là những người chịu cắt bì chân thật, tức là những người thờ phượng trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, tìm vinh quang trong Đấng Christ Jesus, và không tin cậy vào xác thịt, 4. mặc dù chính tôi có lý do để tin cậy vào xác thịt.

Nếu ai nghĩ rằng có lý do để tin cậy vào xác thịt, tôi có nhiều hơn: 5. Được cắt bì vào ngày thứ tám, là dân Do Thái, thuộc chi tộc Bên-gia-min, là người Hê-bơ-rơ sanh bởi người Hê-bơ-rơ; về phương diện luật pháp, là một người Pha-ri-si; 6. về lòng nhiệt thành, là kẻ bắt bớ hội thánh; về sự công chính theo luật pháp, thì không chỗ trách được.

7. Tuy nhiên, vì Đấng Christ, những điều vốn là lợi ích cho tôi thì tôi xem những điều này như là thiệt hại. 8. Nhưng thật ra còn hơn thế nữa, tôi cũng xem mọi sự như là thiệt hại bởi vì sự nhận biết Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi, là điều cao quý nhất. Vì Ngài, tôi chịu mất tất cả và xem chúng như là những vật phế thải để tôi có thể có được Đấng Christ 9. và để được tìm thấy ở trong Ngài, không phải nhờ vào sự công chính của tôi đến từ luật pháp, nhưng nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời, được đặt nền tảng trên đức tin, 10. để được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự thống khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, 11. để qua đó tôi có thể nhận được sự sống lại từ cõi chết.

Đeo đuổi mục đích

12. Không phải tôi đã đạt được, hoặc đã toàn vẹn rồi đâu; tuy nhiên, tôi đang theo đuổi để tôi đạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm hữu rồi. 13. Thưa anh em! Chính tôi không nghĩ rằng mình đã đạt được; nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những việc phía sau và vươn tới những việc phía trước, 14. Tôi đeo đuổi mục đích để được phần thưởng về sự kêu gọi thiên thượng từ Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

15. Vì vậy, những người đã trưởng thành phải có suy nghĩ nầy; và nếu anh em có suy nghĩ nào khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ điều nầy cho anh em. 16. Tuy nhiên, chúng ta đã đạt đến mức nào, hãy bước đi như vậy.

17. Thưa anh em! Hãy bắt chước tôi và quan sát những người sống theo gương mẫu mà anh em đang có trong chúng tôi. 18. Bởi vì có nhiều người đang sống như là kẻ thù với thập tự giá của Đấng Christ. Tôi đã thường nói về họ với anh em, và bây giờ tôi nhắc lại trong nước mắt. 19. Kết cuộc của họ là sự diệt vong; họ lấy bụng mình làm chúa của mình; và lấy điều ô nhục làm vinh quang, chỉ nghĩ đến chuyện thế tục.

20. Nhưng chúng ta là công dân thiên quốc, và từ đó chúng ta trông đợi Đức Chúa Jesus Christ - Đấng Cứu Chuộc - 21. là Đấng sẽ biến đổi thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, bằng quyền năng Ngài dùng để khiến muôn vật suy phục Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa! Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều nầy cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. 2. Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả. 3. Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ.

4. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, 5. tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ri-si; 6. về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ hội thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được. 7. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. 8. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ 9. và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; 10. cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, 11. mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

12. Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. 13. Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, 14. nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. 15. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. 16. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy.

17. Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. 18. Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. 19. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. 20. Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, 21. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.

Bản Dịch 2011

Cẩn Thận về Các Giáo Sư Giả

1 Cuối cùng thưa anh chị em của tôi, hãy vui mừng trong Chúa.

Tôi không ngại viết lại những điều này cho anh chị em, nhưng đây là vấn đề an toàn cho anh chị em. 2 Hãy coi chừng bọn chó, hãy coi chừng những kẻ làm công gian tà, hãy coi chừng những kẻ được cắt bì giả, 3 vì chúng ta là những người được cắt bì thật, những người thờ phượng trong Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, tìm vinh hiển trong Ðức Chúa Jesus Christ, và không đặt lòng tin cậy vào xác thịt, 4 mặc dù chính tôi, tôi có đủ điều kiện để có thể cậy vào xác thịt.

Khuyên Ðừng Cậy vào Xác Thịt

Nếu ai nghĩ rằng mình có lý do để cậy vào xác thịt, tôi có lý do nhiều hơn: 5 Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc chủng tộc I-sơ-ra-ên, chi tộc Bên-gia-min, là một người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về phương diện Luật Pháp, tôi là một người Pha-ri-si; 6 về lòng nhiệt thành, tôi là kẻ bắt bớ Hội Thánh; còn đối với sự công chính theo Luật Pháp, tôi được xem như không gì có thể chê trách. 7 Nhưng những điều có lợi cho tôi, vì cớ Ðấng Christ tôi xem như lỗ lã. 8 Không những thế, tôi cũng xem mọi sự như lỗ lã, vì đối với tôi, được biết Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của tôi, là điều cao quý vô vàn. Vì cớ Ngài tôi chịu mất tất cả; tôi xem mọi sự như rác rến để có thể được Ðấng Christ 9 và được tìm thấy trong Ngài, không nhờ vào sự công chính của tôi đến từ Luật Pháp, nhưng nhờ đức tin nơi Ðấng Christ, tức sự công chính đến từ Ðức Chúa Trời đặt nền tảng trên đức tin, 10 để tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, 11 để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.

12 Dĩ nhiên không phải tôi đã đạt được mọi điều ấy, hoặc đã được vẹn toàn, nhưng tôi đang đeo đuổi để đạt cho được, vì chính tôi đã được Ðức Chúa Jesus Christ đoạt lấy rồi.

13 Thưa anh chị em, tôi không nghĩ rằng tôi đã đạt đến đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những việc đã qua và bươn tới những việc đằng trước. 14 Tôi đeo đuổi mục đích để được phần thưởng của sự kêu gọi thiên thượng của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jesus Christ.

15 Vậy những ai trong chúng ta đã trưởng thành, hãy có cùng một ý nghĩ như thế; còn nếu anh chị em có ý nghĩ nào khác, cầu xin Ðức Chúa Trời bày tỏ điều đó cho anh chị em. 16 Tuy nhiên ai trong chúng ta đã đạt đến mức nào, thì hãy từ mức đó mà tiến lên.

Khuyên Theo Gương Phao-lô

17 Thưa anh chị em, xin hãy bắt chước tôi và quan sát những người đang sống theo gương chúng tôi. 18 Vì có nhiều người sống như kẻ thù của thập tự giá Ðấng Christ. Đó là những người trước kia tôi thường nói với anh chị em và nay tôi khóc mà nhắc lại. 19 Cuối cùng của họ là diệt vong, thần của họ là cái bụng của họ, và vinh hiển của họ là những việc đáng xấu hổ của họ; họ chỉ nghĩ đến những gì thuộc về thế gian. 20 Nhưng chúng ta là công dân thiên quốc, nơi chúng ta đang nóng lòng trông đợi Ðức Chúa Jesus Christ là Chúa và Ðấng Giải Cứu của chúng ta. 21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn yếu của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh hiển của Ngài bằng quyền năng Ngài dùng để bắt muôn vật khuất phục Ngài.

Tài Liệu