Phi-líp: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Tinh thần trong Chúa

1. Vì vậy, nếu còn chút khích lệ nào ở trong Đấng Christ, nếu còn chút an ủi nào trong tình yêu, nếu còn chút tương giao nào với Đức Thánh Linh, nếu còn chút trìu mến và thương xót nào, 2. thì anh em hãy làm trọn niềm vui của tôi, khi anh em có cùng một suy tư, cùng một tình yêu, cùng một tâm hồn, cùng một nhận thức.

3. Đừng làm việc gì vì tư lợi hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm tốn, xem người khác tôn trọng hơn mình. 4. Mỗi người không chỉ quan tâm đến những công việc của riêng mình, nhưng hãy quan tâm đến công việc của những người khác nữa.

Tâm tư của Chúa

5. Hãy có cùng một tâm tình như Đấng Christ Jesus đã có. 6. Ngài vốn có hình thể của Đức Chúa Trời nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ, 7. nhưng đã từ bỏ chính mình, nhận hình hài của một nô lệ, được tạo dựng giống như loài người. 8. Và khi xuất hiện như một người, Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự.

9. Cũng chính vì vậy, Đức Chúa Trời đã tôn cao Ngài tuyệt đỉnh, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10. để mọi đầu gối trên trời, trên đất, và bên dưới đất, đều phải quỳ xuống trước danh Jesus; 11. và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa, dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

Tỏa sáng như những vì sao

12. Vì vậy, những người yêu dấu của tôi! Như anh em luôn luôn vâng lời, không phải chỉ khi tôi có mặt, nhưng bây giờ lúc tôi vắng mặt lại càng vâng lời hơn, hãy lấy lòng kính sợ và run rẩy hoàn tất phần của mình trong sự cứu chuộc. 13. Thật vậy, Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em để anh em vừa thích vừa làm theo ý định tốt lành của Ngài.

14. Hãy làm mọi việc mà không phàn nàn và cãi cọ, 15. để anh em trở nên toàn vẹn và tinh sạch, là con của Đức Chúa Trời, không một chút hoen ố giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa; giữa thế hệ đó, anh em tỏa sáng như những vì sao trong thế gian.

16. Hãy giữ vững lời hằng sống để trong ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng đã không chạy vô ích hoặc lao nhọc uổng công. 17. Cho dù tôi có phải bị đổ ra trên sinh tế, và phục vụ đức tin của anh em, tôi cũng vui lòng và cùng vui với tất cả anh em. 18. Và anh em cũng vậy, hãy vui mừng và cùng vui với tôi.

Ti-mô-thê

19. Nhờ Chúa, là Đức Chúa Jesus, tôi hy vọng sẽ gởi Ti-mô-thê đến với anh em sớm, để tôi có thể được khích lệ khi biết những việc liên quan đến anh em.

20. Thật vậy, không ai có đồng tâm tình với tôi để thật sự lo lắng về những việc liên hệ với anh em. 21. Bởi vì ai cũng tìm kiếm những việc cho riêng mình, nhưng không tìm kiếm những việc của Đức Chúa Jesus Christ.

22. Tuy nhiên, anh em biết phẩm chất của Ti-mô-thê: Người đã cùng tôi, như con với cha, đã phục vụ Phúc Âm. 23. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ cử Ti-mô-thê đi ngay khi tôi biết tình trạng của tôi thế nào. 24. Hơn nữa, tôi cũng tin chắc trong Chúa rằng không bao lâu nữa chính tôi cũng sẽ đến.

Ép-ba-phô-đích

25. Tuy nhiên, tôi nghĩ cần phải gởi Ép-ba-phô-đích - là anh em, là bạn đồng lao, là chiến hữu của tôi, cũng là sứ giả của anh em và là người đã cung cấp những nhu cầu của tôi – đến với anh em; 26. bởi vì anh ấy rất mong gặp lại tất cả anh em, và rất lo lắng vì anh em nghe tin anh ấy bị bệnh.

27. Anh ấy thật sự bị bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời thương xót anh ấy, không chỉ thương xót anh ấy mà thôi, nhưng cả tôi nữa, để tôi khỏi buồn càng thêm buồn. 28. Vì vậy, tôi cấp tốc gởi anh ấy về để anh em được vui mừng khi gặp lại anh ấy, và để tôi có thể bớt lo lắng.

29. Vì vậy, hãy tiếp đón anh ấy với tất cả niềm vui trong Chúa, và hãy tôn trọng những người như thế. 30. Vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy suýt chết, đã liều mạng để chu toàn những việc mà anh em không thể làm cho tôi.

Bản Dịch 1925

1. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, 2. thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. 3. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. 4. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.

5. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 6. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7. chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 9. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10. hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11. và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

12. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. 13. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. 14. Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, 15. hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian; 16. cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. 17. Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin anh em tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. 18. anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy cùng vui với tôi.

19. Vả, tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, kíp sai Ti-mô-thê đến cùng anh em, để tới phiên tôi, tôi nghe tin anh em, mà được yên lòng. 20. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em: 21. ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jêsus Christ. 22. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy. 23. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thể nào; 24. tôi lại có lòng trông cậy nầy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

25. trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Ép-ba-phô-đích, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em, người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. 26. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. 27. Vả, người mắc bịnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. 28. Vậy, tôi đã sai người đi rất kíp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. 29. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy; 30. bởi, ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.

Bản Dịch 2011

Khuyên Phải Hiệp Nhất và Khiêm Nhường

1 Vậy nếu có sự khích lệ nào trong Ðấng Christ, nếu có niềm yên ủi nào từ tình yêu, nếu có sự hiệp thông nào của Ðức Thánh Linh, nếu có tình cảm quý mến và sự thương cảm nào, 2 xin anh chị em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn bằng cách hiệp ý với nhau, có cùng một tình yêu, đồng tâm, nhất trí với nhau. 3 Xin anh chị em đừng làm điều gì vì tư lợi hay vì hư vinh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường, xem người khác tôn trọng hơn mình. 4 Xin mỗi người đừng chỉ chú ý đến quyền lợi của riêng mình, nhưng hãy chú ý đến quyền lợi của người khác nữa.

5 Anh chị em hãy có cùng một tâm tình như Ðức Chúa Jesus Christ đã có.

6 Ngài vốn có hình thể của Ðức Chúa Trời,

Nhưng đã chẳng xem sự bình đẳng với Ðức Chúa Trời là điều phải nắm giữ.

7 Ngài đã làm cho mình trống không,

Nhận lấy hình thể của một nô lệ,

Trở nên giống như loài người,

8 Ðược thấy trong hình dạng như một người.

Ngài tự hạ mình xuống,

Vâng phục cho đến chết,

Thậm chí chết trên cây thập tự.

9 Chính vì thế mà Ðức Chúa Trời đã đưa Ngài lên rất cao,

Ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

10 Hầu khi nghe đến danh Ðức Chúa Jesus,

Mọi đầu gối trên trời, trên đất, và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống,

11 Và mọi lưỡi phải tuyên xưng Ðức Chúa Jesus Christ là Chúa,

Dâng vinh hiển lên Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha.

Rạng Rỡ Như Vì Sao

12 Vậy thưa anh chị em yêu dấu, như anh chị em vẫn luôn vâng lời tôi, không phải chỉ khi tôi có mặt, nhưng càng vâng lời hơn, nhất là lúc này, khi tôi vắng mặt, hãy thực hiện ơn cứu rỗi của mình với lòng sợ sệt và run rẩy, 13 vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đang hành động trong anh chị em, anh chị em có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.

14 Hãy làm mọi việc không với thái độ lằm bằm và cãi vã, 15 để anh chị em được trọn vẹn và tinh ròng, xứng đáng làm con cái Ðức Chúa Trời, không chút hoen ố giữa thế hệ lươn lẹo và đồi trụy này; giữa thế hệ đó anh chị em tỏa sáng như những vì sao trong không gian, 16 nắm chặt lời sự sống, để tôi có thể hãnh diện trong ngày của Ðấng Christ rằng tôi đã không chạy vô ích và không làm việc vất vả luống công.

17 Ví dù tôi phải đổ mạng sống mình ra như một của lễ quán để rưới trên con vật hiến tế và sự phục vụ phát xuất từ đức tin của anh chị em, tôi cũng vui lòng, và chung vui với tất cả anh chị em. 18 Xin anh chị em cũng vậy, hãy vui mừng và chung vui với tôi.

Giới Thiệu Ti-mô-thê và Ê-páp-rô-đi-tô

19 Nhờ ơn Ðức Chúa Jesus tôi hy vọng có thể phái Ti-mô-thê đến với anh chị em sớm, để tôi có thể được phấn khởi khi biết tin tức về anh chị em như thể nào. 20 Tôi không có ai có cùng một tâm tình với tôi như Ti-mô-thê, một người thật lòng lo lắng cho anh chị em, 21 vì ai nấy đều lo tìm lợi riêng cho mình chứ không cho lợi ích của Ðức Chúa Jesus Christ. 22 Nhưng như anh chị em biết, Ti-mô-thê đã chứng tỏ là một người rất xứng đáng; anh ấy đã cùng tôi phục vụ Tin Mừng như con với cha vậy. 23 Vì thế tôi hy vọng rằng tôi có thể phái Ti-mô-thê đi ngay sau khi tôi biết sự việc của tôi ra thế nào. 24 Tôi tin tưởng trong Chúa rằng không bao lâu nữa chính tôi cũng sẽ đến với anh chị em.

25 Trong khi chờ đợi tôi nghĩ cần phải nhờ Ê-páp-rô-đi-tô về với anh chị em trước. Anh ấy là một anh em, một bạn đồng lao, và một chiến hữu của tôi; anh ấy cũng là sứ giả của anh chị em, và là người đã lo cho những nhu cầu của tôi, 26 bởi vì anh ấy rất nhớ tất cả anh chị em và cũng hơi lo lắng vì anh chị em đã nghe tin anh ấy bị bịnh. 27 Quả thật anh ấy có bịnh nặng, gần qua đời, nhưng Ðức Chúa Trời đã tỏ lòng thương xót đối với anh ấy, không những chỉ đối với anh ấy nhưng cũng với tôi nữa, kẻo tôi ở trong cảnh đã buồn mà lại thêm buồn. 28 Cho nên tôi càng muốn phái anh ấy sớm trở về với anh chị em, để khi gặp lại anh ấy, anh chị em sẽ vui mừng và tôi cũng được bớt lo. 29 Vậy xin anh chị em hãy vui vẻ đón tiếp anh ấy trong Chúa, và hãy tỏ lòng tôn kính những người như thế, 30 vì công việc của Ðấng Christ mà suýt nữa anh ấy đã thiệt mạng. Anh ấy suýt đã hy sinh tính mạng vì thay cho anh chị em giúp đỡ tôi những việc mà anh chị em không thể đến giúp được.

Tài Liệu