Phi-líp: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời mở đầu

1. Phao-lô và Ti-mô-thê - là những tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ - gởi cho toàn thể thánh đồ trong Đức Chúa Jesus Christ tại Phi-líp, cùng các giám mục và các chấp sự.

2. Nguyện xin ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng anh em.

Cảm tạ và cầu nguyện

3. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi tôi nhớ đến anh em. 4. Mọi lời cầu nguyện của tôi cho tất cả anh em luôn luôn là lời cầu nguyện với niềm vui 5. bởi vì sự cộng tác của anh em trong Phúc Âm từ ngày đầu cho đến bây giờ. 6. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ hoàn tất việc đó trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ.

7. Tôi nghĩ về tất cả anh em như vậy là đúng bởi vì anh em luôn ở trong lòng của tôi - cả khi tôi bị xiềng xích, hay lúc biện hộ và xác quyết Phúc Âm - tất cả anh em là những người cùng chia sẻ ân điển với tôi. 8. Đức Chúa Trời làm chứng là tôi nhớ tất cả anh em biết chừng nào trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ.

9. Và tôi cầu nguyện điều nầy để tình yêu của anh em càng lúc càng gia tăng - trong tri thức và trong tất cả nhận thức - 10. để anh em xác định điều gì là tốt nhất, khiến anh em có thể được tinh khiết và toàn vẹn trong ngày của Đấng Christ, 11. được đầy trái công chính qua Đức Chúa Jesus Christ, đem vinh quang và chúc tụng cho Đức Chúa Trời.

Phúc Âm phát triển trong mọi hoàn cảnh

12. Thưa anh em! Tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi, thật ra, giúp cho sự phát triển Phúc Âm, 13. đến nỗi tất cả lính cảnh vệ hoàng cung và mọi người khác đều biết rằng tôi vì Đấng Christ bị xiềng xích; 14. và vì chuyện xiềng xích của tôi, hầu hết anh em, đã tin cậy nơi Chúa, càng thêm bạo dạn công bố lời của Đức Chúa Trời không hề sợ sệt.

15. Thật ra, có những người rao giảng Đấng Christ vì ganh tị và cạnh tranh, nhưng những người khác vì thiện chí. 16. Những người vì lòng yêu thương, biết rằng tôi được ủy nhiệm để biện hộ cho Phúc Âm. 17. Tuy nhiên, những người xuất phát vì tư lợi không rao giảng Đấng Christ cách thuần khiết, đã gia thêm sự khốn khổ trong khi tôi bị xiềng xích.

18. Vấn đề là gì? Chỉ như thế nầy: Bất kể là giả vờ hay chân thành, trong mọi cách Đấng Christ được rao giảng; và đó là điều tôi vui mừng.

Vâng! Tôi sẽ vui mừng 19. bởi vì tôi biết rằng qua sự cầu nguyện của anh em, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jesus Christ giúp đỡ, điều này sẽ trở thành sự giải thoát cho tôi.

Ước vọng của Phao-lô

20. Theo sự tha thiết mong chờ và hy vọng của tôi - tôi sẽ không hổ thẹn về điều gì cả, nhưng luôn can đảm, để bây giờ cũng như mọi lúc, bất luận sống hay chết - Đấng Christ sẽ luôn được tôn cao trong con người của tôi. 21. Bởi vì đối với tôi, sống là Đấng Christ và chết là lợi.

22. Nếu tôi còn sống trong thân xác, công việc của tôi vẫn kết quả, tôi không biết phải chọn điều nào. 23. Tôi bị ép giữa hai điều: niềm khao khát được ra đi để ở cùng Đấng Christ - vì điều đó tốt hơn rất nhiều - 24. tuy nhiên lưu lại trong thân xác là điều cần thiết hơn cho anh em.

25. Vì tin chắc như vậy, tôi biết rằng tôi sẽ ở lại và sẽ tiếp tục với tất cả anh em - cho sự tăng trưởng và niềm vui của đức tin anh em - 26. nhờ đó niềm tự hào của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ có thể tuôn trào qua tôi khi tôi trở lại với anh em.

Sống với Phúc Âm

27. Hãy sống xứng đáng với Phúc Âm của Đấng Christ; để cho dù khi đến và gặp anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi có thể nghe những việc liên quan về anh em rằng anh em vẫn đứng vững trong cùng một tinh thần, cùng một tâm trí, hiệp nhau chiến đấu vì niềm tin của Phúc Âm, 28. và không sợ hãi điều gì từ những kẻ chống đối anh em.

Điều đến từ Đức Chúa Trời đối với họ là bằng chứng của sự hủy diệt, nhưng đối với anh em là sự cứu rỗi. 29. Bởi vì anh em được ban một đặc ân, không phải chỉ để tin vào Đấng Christ, nhưng cũng chịu khổ vì Ngài, 30. trong cùng một cuộc tranh chiến mà anh em đã thấy nơi tôi, và bây giờ vẫn nghe nơi tôi.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ, ở thành Phi líp, cùng cho các giám mục và các chấp sự: 2. nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!

3. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, 4. và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, 5. vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành; 6. tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.

7. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy, là phải lắm; vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo Tin Lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. 8. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng: tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Jêsus Christ mà trìu mến anh em. 9. Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, 10. để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ, 11. được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời.

12. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành, 13. đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. 14. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì.

15. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. 16. Những người nầy làm bởi lòng yêu mến, biết rằng: tôi được lập lên để binh vực đạo Tin Lành. 17. Còn những người kia, vì ý phe đãng xui giục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. 18. Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đang mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa. 19. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. 20. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. 21. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. 22. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. 23. Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; 24. nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. 25. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ; 26. hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em, anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Jêsus Christ.

27. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin Lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình; 28. điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi; và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời, 29. Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, 30. là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi.

Bản Dịch 2011

Lời Mở Ðầu

1 Phao-lô và Ti-mô-thê, các đầy tớ của Ðức Chúa Jesus Christ, kính gởi tất cả các thánh đồ trong Ðức Chúa Jesus Christ, cùng các vị giám mục, và các chấp sự ở Phi-líp. 2 Nguyện xin ân sủng và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, đến cùng anh chị em.

Cảm Tạ và Cầu Nguyện

3 Mỗi khi nhớ đến anh chị em, tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời của tôi. 4 Mỗi khi cầu nguyện cho tất cả anh chị em, tôi luôn luôn cầu nguyện với lòng vui mừng, 5 vì anh chị em đã dự phần với tôi trong nỗ lực truyền bá Tin Mừng từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ. 6 Tôi có niềm tin quả quyết này, đó là Ðấng đã bắt đầu làm những việc tốt đẹp trong anh chị em sẽ tiếp tục công việc của Ngài cho đến khi hoàn tất trong ngày của Ðức Chúa Jesus Christ. 7 Tôi nghĩ về tất cả anh chị em như vậy cũng đúng thôi, bởi vì anh chị em luôn ở trong lòng tôi. Dù khi tôi mang xiềng xích hay khi tôi biện hộ và chứng thực chân lý của Tin Mừng, tất cả anh chị em đều dự phần vào ân sủng với tôi. 8 Vì Ðức Chúa Trời có thể làm chứng cho tôi rằng tôi thương nhớ anh chị em bằng tình yêu của Ðức Chúa Jesus Christ biết bao.

9 Ðiều tôi cầu nguyện là tình yêu của anh chị em mỗi ngày một gia tăng, để anh chị em có kiến thức sâu sắc và nhận xét chính xác, 10 giúp anh chị em có thể xác định điều nào là tốt nhất, hầu trong ngày của Ðấng Christ anh chị em được trong sạch và vẹn toàn, 11 đầy những trái của đức công chính đến từ Ðức Chúa Jesus Christ, đem vinh hiển và ca ngợi về Ðức Chúa Trời.

Ðạo Chúa Phát Triển giữa Nghịch Cảnh

12 Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng những gì xảy ra cho tôi đã giúp cho Tin Mừng thêm phát triển, 13 đến nỗi cả quân đoàn bảo vệ hoàng cung và mọi người khác đều biết rằng tôi vì Ðấng Christ mà mang xiềng xích, 14 và khi biết tôi bị xiềng xích, nhiều anh chị em tin Chúa càng mạnh mẽ hơn và càng dạn dĩ rao giảng lời Đức Chúa Trời hơn, chẳng sợ hãi gì.

15 Thật ra một số người rao giảng Ðấng Christ vì ganh tị và cạnh tranh, nhưng một số khác rao giảng vì ý tốt. 16 Những người rao giảng vì ý tốt làm thế vì tình yêu, biết rằng tôi được bổ nhiệm để binh vực Tin Mừng; 17 còn những người rao giảng Ðấng Christ vì tham vọng cá nhân thay vì động cơ trong sạch, thiết tưởng chỉ tạo thêm khổ cho tôi trong khi mang xiềng xích thôi. 18 Nhưng rồi sao? Ðàng nào cũng được, dù giả vờ hay thành thật, Ðấng Christ vẫn được rao giảng; và như thế là tôi vui rồi, phải, và tôi sẽ tiếp tục vui, 19 vì tôi biết rằng nhờ lời cầu nguyện của anh chị em và nhờ sự giúp đỡ của Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Jesus Christ, tôi sẽ sớm được giải thoát.

20 Tôi thiết tha mong đợi và hy vọng rằng tôi sẽ không bị hổ thẹn vì bất cứ lý do gì, nhưng bây giờ hay lúc nào cũng thế, tôi nói cách dạn dĩ, để dù sống hay chết, Ðấng Christ vẫn được tôn cao trong thân xác tôi. 21 Vì đối với tôi, sống là Ðấng Christ, và chết là lợi. 22 Nhưng nếu tôi được tiếp tục sống trong thân xác, có nghĩa là tôi sẽ làm việc sao cho có kết quả, tôi thật không biết phải chọn điều nào. 23 Tôi đang bị giằng co giữa hai điều: một đàng, tôi muốn được ra đi để ở với Ðấng Christ, đó là điều tốt hơn cho tôi; 24 một đàng khác, tôi được tiếp tục ở lại trong thân xác này, đó là điều cần hơn cho anh chị em. 25 Vì có niềm tin quả quyết về điều thứ hai này, tôi biết rằng tôi sẽ còn ở lại và sẽ tiếp tục sống với tất cả anh chị em để giúp anh chị em tăng trưởng và vui vẻ trong đức tin. 26 Như thế, khi tôi trở lại thăm anh chị em, thì vì cớ tôi, anh chị em có thể hãnh diện nhiều hơn trong Ðức Chúa Jesus Christ.

Chiến Ðấu cho Ðức Tin

27 Tôi chỉ mong anh chị em sống xứng đáng với Tin Mừng của Ðấng Christ, để hoặc đến thăm anh chị em, hoặc vắng mặt, tôi có thể nghe tin về anh chị em rằng anh chị em đang đứng vững, cùng một tinh thần, cùng một chí hướng, chiến đấu bên nhau cho đức tin của Tin Mừng, 28 và không sợ những kẻ chống đối anh chị em bất cứ điều gì. Đây là dấu hiệu của sự hủy diệt sẽ đến với họ, còn anh chị em sẽ được cứu, và đó cũng là điều đến từ Ðức Chúa Trời, 29 vì Ðức Chúa Trời không những đã ban cho anh chị em đặc ân tin Ðấng Christ, nhưng cũng chịu khổ vì Ngài nữa, 30 tức tham dự cùng một cuộc chiến mà anh chị em đã thấy tôi đương đầu trước kia, và nay vẫn còn nghe tôi đang tiếp tục.

Tài Liệu