Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 6

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đây là điều răn, luật lệ và mạng lịnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã truyền cho ta phải dạy cho các ngươi, để các ngươi thực hiện tại trong xứ mà các ngươi sẽ tiến vào để sở hữu. 2. Các ngươi hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi và tuân giữ những luật lệ và điều răn của Ngài mà ta đã truyền cho các ngươi, cho con của các ngươi, cho cháu của các ngươi, để các ngươi có thể sống lâu và trọn tất cả những ngày của các ngươi. 3. Vì vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe và cẩn thận làm theo, để các ngươi được phước và gia tăng đông đúc trong xứ đượm sữa và mật mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi đã hứa ban cho các ngươi.

4. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy lắng nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Giê-hô-va duy nhất. 5. Hãy yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi bằng cả tấm lòng, bằng cả linh hồn, bằng cả sức lực. 6. Những lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay hãy ở tại trong lòng của ngươi. 7. Hãy chuyên cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Hãy nhắc đến khi ngươi ngồi trong nhà, khi ngươi đi trên đường, khi ngươi nằm, khi ngươi chỗi dậy. 8. Hãy đeo nó trên tay như một dấu hiệu, buộc nó trên trán ở giữa hai mắt để nhắc nhở. 9. Hãy ghi khắc chúng trên khung cửa nhà của ngươi và nơi cổng nhà của ngươi.

10. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời đưa các ngươi vào xứ mà Ngài đã thề với tổ phụ các ngươi là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, để ban cho các ngươi những thành lớn và tốt đẹp mà các ngươi đã không xây dựng, 11. những căn nhà đầy đủ mọi vật tốt mà các ngươi không sắm sửa, những giếng nước mà các ngươi không đào, những cây nho và cây ô-liu mà các ngươi không trồng, mà các ngươi được ăn uống thỏa thuê, 12. thì hãy cẩn thận, đừng để các ngươi quên rằng Đức Giê-hô-va là Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức là khỏi nhà nô lệ. 13. Các ngươi hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời và cam kết phụng sự danh của Ngài. 14. Các ngươi đừng theo các thần khác, là thần của những dân tộc ở chung quanh các ngươi, 15. bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng đang ngự giữa các ngươi, là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hãy cẩn thận đừng để Giê-hô-va Đức Chúa Trời nổi thịnh nộ với các ngươi và tiêu diệt các ngươi khỏi mặt đất.

16. Các ngươi đừng thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời như các ngươi đã thử Ngài tại Ma-sa. 17. Hãy chuyên cần tuân giữ những điều răn, những chứng cớ, và những luật lệ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. 18. Các ngươi hãy làm điều ngay thẳng và tốt đẹp trong mắt của Đức Giê-hô-va để các ngươi được phước, rồi đi vào chiếm hữu vùng đất tốt tươi mà Đức Giê-hô-va đã thề hứa với tổ phụ của các ngươi. 19. Đức Giê-hô-va sẽ đánh đuổi mọi kẻ thù khỏi của các ngươi như Ngài đã phán.

20. Sau nầy, khi con cái của các ngươi hỏi: Những quy tắc, những luật lệ, và những mạng lịnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền, có ý nghĩa gì? 21. Các ngươi hãy trả lời: Chúng ta trước kia là nô lệ của Pha-ra-ôn tại Ai-cập, nhưng Đức Giê-hô-va đã dùng bàn tay quyền năng đem chúng ta ra khỏi đó. 22. Đức Giê-hô-va đã làm những dấu lạ phép mầu rất lớn và đáng sợ để trừng phạt Ai-cập, Pha-ra-ôn, và cả hoàng tộc, ngay tại trước mắt của chúng ta. 23. Ngài đã đem chúng ta ra khỏi nơi đó, đã dẫn dắt chúng ta, rồi ban cho chúng ta xứ mà Ngài đã thề hứa với tổ phụ của chúng ta. 24. Đức Giê-hô-va đã truyền cho chúng ta phải tuân giữ những luật lệ nầy và kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, để chúng ta luôn luôn được phước và được Ngài bảo tồn sự sống, như chúng ta đang có hiện nay. 25. Nếu chúng ta cẩn thận tuân giữ tất cả những điều răn nầy trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta như Ngài đã truyền, thì chúng ta sẽ được kể là công chính.

Bản Dịch 1925

1. Vả, nầy là điều răn, luật lệ và mạng lịnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy; 2. hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trọn đời, ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày. 3. Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi.

4. Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.

5. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 6. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; 7. khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. 8. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; 9. cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.

10. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài thề cùng tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, đặng ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất; 11. những nhà đầy đủ các thứ của mà ngươi không có chất chứa; các giếng mà ngươi không có đào; cây nho và cây ô-li-ve mà ngươi không có trồng; khi ngươi ăn và được no nê, 12. khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ.

13. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, và lấy danh Ngài mà thề. 14. Chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở xung quanh các ngươi, 15. vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi là Đức Chúa Trời kỵ tà, e cơn thạnh nộ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi nổi lên cùng ngươi, và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất chăng. 16. Các ngươi chớ thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, như đã thử Ngài tại Ma-sa. 17. Khá cẩn thận giữ lấy những điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã truyền cho ngươi. 18. Vậy, ngươi phải làm điều ngay thẳng và tốt lành trước mặt Đức Giê-hô-va, để ngươi được phước và vào nhận lấy xứ tốt đẹp mà Đức Giê-hô-va đã thề hứa cùng tổ phụ ngươi, để ban cho ngươi; 19. và Đức Giê-hô-va sẽ đuổi hết những kẻ thù nghịch ra khỏi trước mặt ngươi, y như Ngài đã phán vậy.

20. Về ngày sau, khi con người hỏi ngươi rằng: Các chứng cớ, luật lệ, và mạng lịnh nầy là chi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã truyền cho cha? 21. thì hãy đáp rằng: Chúng ta đã bị làm tôi mọi cho Pha-ra-ôn tại xứ Ê-díp-tô, và Đức Giê-hô-va có dùng tay mạnh đem chúng ta ra khỏi xứ ấy. 22. Đức Giê-hô-va có làm trước mặt chúng ta những dấu kỳ và phép lạ rất lớn lao đáng sợ, mà hại xứ Ê-díp-tô, Pha-ra-ôn, và cả nhà người; 23. Ngài đã đem chúng ta ra khỏi xứ ấy, để dẫn vào xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng ta; để ban cho chúng ta. 24. Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ nầy, kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn, và được Ngài bảo tồn sự sống cho chúng ta y như Ngài đã làm đến ngày nay. 25. Vả, chúng ta sẽ được xưng là công bình nếu chúng ta cẩn thận làm theo các điều răn nầy trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, y như Ngài đã phán dặn vậy.

Bản Dịch 2011

Lời Dặn Tối Quan Trọng

1 Ðây là điều răn, luật lệ, và mạng lịnh mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã truyền cho tôi phải dạy cho anh chị em, để anh chị em tuân giữ trong xứ mà anh chị em sắp bước vào chiếm lấy, 2 hầu anh chị em và con cháu anh chị em sẽ luôn kính sợ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, trọn đời mình, cùng giữ mọi sắc lịnh và điều răn mà tôi truyền cho anh chị em, để anh chị em được sống lâu. 3 Vậy hỡi I-sơ-ra-ên, hãy nghe và cẩn thận làm theo, để anh chị em được phước và gia tăng đông đúc trong xứ đượm sữa và mật, mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã hứa ban cho anh chị em.

4 Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe: CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, là CHÚA có một không hai. 5 Anh chị em hãy hết lòng, hết linh hồn, và hết sức yêu kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 6 Hãy ghi khắc vào lòng những lời tôi truyền cho anh chị em ngày nay. 7 Hãy chuyên cần truyền lại những lời ấy cho con cháu anh chị em, và nhắc nhở chúng những lời ấy lúc anh chị em ở nhà hay khi đi đường, trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy. 8 Hãy buộc những lời ấy như một dấu hiệu vào tay anh chị em, như một vật nhắc nhở giữa hai mắt anh chị em. 9 Hãy ghi khắc chúng trên khung cửa nhà anh chị em và nơi cổng nhà anh chị em.

Lời Cảnh Cáo

10 Khi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã đem anh chị em vào xứ mà Ngài đã thề với tổ tiên anh chị em là Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, để ban cho anh chị em những thành lớn lao và tốt đẹp mà anh chị em không xây cất, 11 những nhà cửa đầy dẫy của cải mà anh chị em không nhọc công gây dựng, những giếng nước đã đào sẵn mà anh chị em không bỏ công sức ra đào, những vườn nho và những rẫy ô-liu mà anh chị em không trồng tỉa, khi anh chị em đã ăn uống no nê thỏa thích rồi, 12 hãy cẩn thận, kẻo anh chị em quên CHÚA, Ðấng đã đem anh chị em ra khỏi đất Ai-cập, tức ra khỏi nhà nô lệ. 13 Anh chị em hãy kính sợ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, hãy thờ phượng Ngài mà thôi, và chỉ nhân danh Ngài mà tuyên thệ.

14 Anh chị em chớ theo các thần khác, bất kể là thần nào của các dân sống chung quanh anh chị em, 15 vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng ngự giữa anh chị em, là một vị Thần ghen tương. Hãy coi chừng, kẻo CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, nổi cơn thịnh nộ nghịch lại anh chị em và tiêu diệt anh chị em khỏi mặt đất chăng.

16 Chớ thử CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, giống như anh chị em đã thử Ngài tại Mát-sa. 17 Anh chị em hãy cẩn thận vâng giữ những điều răn của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, cùng các thánh chỉ và các luật lệ của Ngài, mà Ngài đã truyền cho anh chị em. 18 Hãy làm những gì đúng và tốt trước mặt CHÚA, hầu anh chị em được phước và có thể vào nhận lấy xứ sở tốt đẹp mà CHÚA đã thề với tổ tiên anh chị em. 19 CHÚA sẽ đuổi tất cả quân thù của anh chị em bỏ xứ ra đi trước mặt anh chị em, như Ngài đã hứa.

20 Sau này khi con cháu anh chị em hỏi anh chị em, ‘Những sắc lịnh, luật lệ, và mạng lịnh mà CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã truyền cho ông bà cha mẹ có ý nghĩa gì?’ 21 Bấy giờ anh chị em hãy bảo cho con cháu mình biết rằng, ‘Chúng ta trước kia là nô lệ của Pha-ra-ôn ở Ai-cập, nhưng CHÚA đã dùng tay quyền năng đem chúng ta ra khỏi Ai-cập. 22 CHÚA đã thực hiện trước mắt chúng ta những dấu kỳ và phép lạ thật lớn lao và kinh khủng để phạt Ai-cập, Pha-ra-ôn, và cả quần thần ông ấy. 23 Ngài đã đem chúng ta ra khỏi nơi đó để đưa chúng ta vào chốn này, và ban cho chúng ta vùng đất này, là xứ Ngài đã dùng lời thề mà hứa với tổ tiên chúng ta. 24 CHÚA đã truyền cho chúng ta phải vâng giữ tất cả những luật lệ này, để kính sợ CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, hầu chúng ta hưởng phước lâu dài, và để giữ cho chúng ta được sống còn, như các con các cháu đã thấy ngày nay. 25 Nếu chúng ta cẩn thận vâng giữ tất cả những điều răn của CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, y như Ngài đã truyền cho chúng ta, chúng ta sẽ được kể là những người công chính.’

Tài Liệu