Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 5

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Môi-se triệu tập tất cả dân Y-sơ-ra-ên, rồi nói với họ: Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe những luật lệ và mạng lịnh mà ta nói vào tai của các ngươi ngày nay, để các ngươi có thể học, rồi cẩn thận làm theo những điều đó. 2. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta đã lập giao ước với chúng ta tại núi Hô-rếp. 3. Đức Giê-hô-va đã không lập giao ước đó với tổ tiên của chúng ta nhưng với chúng ta, tức là với tất cả chúng ta là những người hiện đang sống tại đây hôm nay. 4. Từ trong đám lửa trên núi, Đức Giê-hô-va đã phán mặt đối mặt với các ngươi. 5. Lúc đó, ta đã đứng ở giữa Đức Giê-hô-va và các ngươi, để truyền lời của Đức Giê-hô-va cho các ngươi, bởi vì các ngươi sợ đám lửa nên đã không lên núi. Ngài đã phán:

6. Ta là Đức Chúa Trời của ngươi, là Ðấng đã đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô lệ.

7. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.

8. Ngươi không được chạm khắc cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của bất cứ vật gì ở trên trời cao, hay vật gì ở dưới đất, hay vật gì ở trong nước dưới đất. 9. Ngươi không được sấp mình xuống trước mặt chúng hay thờ lạy chúng, bởi vì Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của ngươi, là Đức Chúa Trời kỵ tà. Những kẻ nào ghét Ta thì tội lỗi của tổ tiên sẽ đổ lại trên con cháu cho đến ba hay bốn đời, 10. nhưng Ta sẽ bày tỏ ơn thương xót đến ngàn đời cho những người yêu kính Ta và vâng giữ những điều răn của Ta.

11. Ngươi không được dùng tên của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi một cách bất kính, bởi vì Đức Giê-hô-va không xem người dùng tên Ngài một cách thiếu tôn kính là vô tội.

12. Hãy giữ ngày Sa-bát và biệt riêng ngày đó ra thánh, như Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của ngươi đã truyền cho ngươi. 13. Ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của mình trong sáu ngày, 14. nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của ngươi. Ngươi không được làm bất cứ công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, bò, lừa hoặc bất cứ súc vật nào, hoặc những ngoại kiều cư ngụ trong thành của ngươi cũng vậy, để các tôi trai và tớ gái của ngươi được nghỉ ngơi như ngươi. 15. Hãy nhớ lại rằng ngươi đã từng là nô lệ trong đất Ai-cập, và Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của ngươi đã đem ngươi ra khỏi đó bằng bàn tay quyền năng và cánh tay giang ra. Vì vậy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của ngươi đã truyền cho ngươi phải giữ ngày Sa-bát.

16. Hãy hiếu kính cha mẹ của ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền dạy, để ngươi được sống lâu và hưởng phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi đã ban cho ngươi.

17. Ngươi không được giết người.

18. Ngươi không được phạm tội tà dâm.

19. Ngươi không được trộm cắp.

20. Ngươi không được làm chứng dối để hại người lân cận mình.

21. Ngươi không được tham muốn vợ của người lân cận, cũng không được tham muốn nhà cửa, đồng ruộng, tôi trai tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận của ngươi.

22. Đó là những lời mà Đức Giê-hô-va đã lớn tiếng truyền cho toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên từ trên núi, qua đám lửa, giữa đám mây, và trong bóng đen mù mịt. Ngài không thêm điều gì khác nhưng Ngài viết những lời đó trên hai bảng đá rồi trao chúng cho ta. 23. Khi các ngươi nghe tiếng đã phát ra từ giữa bóng tối và núi đang bốc lửa thì các ngươi, tất cả các lãnh đạo của các chi tộc và các trưởng lão, đã đến gần ta, 24. và nói: Thật vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi đã cho chúng tôi thấy vinh quang và sự vĩ đại của Ngài, và chúng tôi đã nghe tiếng Ngài phán từ trong đám lửa. Hôm nay, chúng tôi đã thấy rằng Đức Chúa Trời phán với loài người mà loài người vẫn còn sống. 25. Vì vậy, bây giờ tại sao chúng tôi phải chết, vì ngọn lửa lớn nầy sẽ thiêu rụi chúng tôi? Nếu chúng tôi còn nghe thêm tiếng của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của chúng ta, thì chúng tôi chắc chắn phải chết, 26. bởi vì có ai trong vòng tất cả những loài xác thịt đã được nghe tiếng của Ðức Chúa Trời hằng sống phán ra từ trong ngọn lửa như chúng tôi đã được nghe, mà còn sống hay không? 27. Vì vậy, xin ông hãy đến gần và lắng nghe mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi phán dạy, rồi truyền lại cho chúng tôi mọi điều Ngài đã phán cùng ông. Chúng tôi sẽ lắng nghe và thực hiện.

28. Đức Giê-hô-va đã nghe những lời các ngươi đã nói với ta cho nên Ngài phán với ta: Ta đã nghe những lời dân nầy nói với ngươi. Những gì họ nói với ngươi là đúng. 29. Ôi, nếu lòng họ cứ kính sợ Ta và luôn vâng giữ mọi điều răn của Ta, thì họ và con cháu họ sẽ được phước mãi mãi! 30. Hãy đi và truyền cho họ: Hãy trở về lều của các ngươi. 31. Nhưng ngươi, hãy đứng tại đây với Ta. Ta sẽ nói cho ngươi tất cả những điều răn, luật lệ, và mạng lịnh, mà ngươi sẽ dạy cho họ, để họ sẽ thực hành trong xứ mà Ta sẽ ban cho họ làm sản nghiệp.

32. Vì vậy, các ngươi phải cẩn thận làm theo như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã truyền. Các ngươi không được xây qua bên phải hoặc bên trái. 33. Các ngươi hãy đi trong tất cả những đường lối mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền, để các ngươi được sống, để phước hạnh sẽ ở với các ngươi, và để các ngươi được trường thọ trong xứ mà các ngươi sẽ nhận làm sản nghiệp.

Bản Dịch 1925

1. Vậy, Môi-se gọi cả Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe những luật lệ và mạng lịnh mà ngày nay ta rao truyền nơi lỗ tai các ngươi; các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó. 2. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại Hô-rếp. 3. Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Giê-hô-va đã lập giao ước nầy đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây. 4. Đức Giê-hô-va tại trên núi từ giữa lửa, đã đối diện phán cùng các ngươi. 5. Đang lúc đó, ta đứng giữa Đức Giê-hô-va và các ngươi, đặng truyền lại lời của Ngài cho các ngươi; vì các ngươi sợ lửa, không lên trên núi. Ngài phán rằng:

6. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ.

7. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.

8. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 9. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 10. và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.

11. Ngươi chớ lấy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi; vì Đức Giê-hô-va không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

12. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. 13. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; 14. nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. 15. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó; bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ.

16. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

17. Ngươi chớ giết người.

18. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

19. Ngươi chớ trộm cướp.

20. Ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình.

21. Ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình; chớ tham nhà của người, hoặc ruộng, tôi trai tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.

22. Tại trên núi, giữa lửa, mây và sự tối tăm, Đức Giê-hô-va có dùng tiếng lớn phán những lời nầy cho cả hội các ngươi, Ngài không thêm chi hết; đoạn Ngài ghi các lời đó trên hai bảng đá, và trao cho ta.

23. Vả, trong khi cả núi phát lửa, các ngươi vừa nghe tiếng từ giữa nơi tối tăm phán ra, thì những quan trưởng của các chi phái, và những trưởng lão các ngươi đến gần ta mà nói rằng: 24. Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ ra sự vinh hiển và sự oai nghiêm Ngài cho chúng tôi, và chúng tôi có nghe tiếng Ngài từ giữa lửa phán ra; ngày nay chúng tôi thấy rằng Đức Chúa Trời có phán cùng loài người và loài người vẫn còn sống. 25. Nhưng bây giờ, cớ sao chúng tôi phải chết? vì đám lửa lớn nầy sẽ tiêu diệt chúng tôi hết. Ví bằng chúng tôi còn có nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, thì chúng tôi phải chết. 26. Vì trong loài người, có ai đã nghe tiếng Đức Chúa Trời sanh hoạt từ giữa lửa phán ra, như chúng tôi mà vẫn còn sống? 27. Vậy, ông hãy đi đến gần, nghe mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán, rồi hãy truyền lại cho chúng tôi mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán cho ông; thì chúng tôi sẽ nghe và làm theo.

28. Đang khi các ngươi bàn cùng ta, Đức Giê-hô-va nghe những lời của các ngươi, nên phán cùng ta rằng: Ta có nghe những lời dân nầy bàn cùng ngươi; chúng nó nói như vậy lấy làm thậm phải. 29. Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời! 30. Hãy đi nói cùng dân sự rằng: Khá trở về trại mình; 31. còn ngươi, hãy ở lại đây với ta, ta sẽ truyền các điều răn, luật lệ, và mạng lịnh mà ngươi sẽ dạy lại cho, để chúng nó làm theo các điều đó trong xứ ta sẽ ban cho họ nhận lấy. 32. Vậy, các ngươi khá cẩn thận làm theo, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn các ngươi; chớ xây qua bên hữu, hoặc qua bên tả. 33. Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước, và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được.

Bản Dịch 2011

Mười Ðiều Răn

1 Môi-se triệu tập toàn dân I-sơ-ra-ên lại và nói với họ:

“Hỡi I-sơ-ra-ên, xin hãy nghe rõ những luật lệ và mạng lịnh tôi nói vào tai anh chị em ngày nay, để anh chị em học thuộc, vâng giữ, và làm theo. 2 CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã lập với chúng ta một giao ước tại Hô-rếp. 3 Không phải CHÚA đã lập giao ước ấy với tổ tiên chúng ta nhưng với chúng ta, tức với tất cả chúng ta, những người còn sống đây ngày nay. 4 CHÚA đã phán với tất cả anh chị em mặt tận mặt từ trong ngọn lửa ở trên núi. 5 Lúc đó tôi đứng ở giữa CHÚA và anh chị em, để truyền lại cho anh chị em những lời của CHÚA, vì anh chị em quá sợ hãi khi trông thấy ngọn lửa và anh chị em không dám lên núi. Ngài đã phán:

6 ‘Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập, tức ra khỏi nhà nô lệ. 7 Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.

8 Ngươi chớ làm cho mình hình tượng nào để thờ, bất kể là hình tượng của vật nào trên trời, hay vật nào dưới đất, hay vật nào trong nước dưới mặt đất. 9 Ngươi không được sấp mình xuống trước mặt chúng hay thờ lạy chúng, vì Ta, CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, là một Thần ghen tương. Do tội ghét bỏ Ta của ông bà cha mẹ mà con cháu sẽ bị vạ lây đến ba, bốn đời, 10 nhưng Ta sẽ bày tỏ ơn thương xót đến ngàn đời cho những người yêu kính Ta và vâng giữ các điều răn Ta.

11 Ngươi chớ dùng danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, một cách bất kính, vì CHÚA sẽ không cho là vô tội kẻ nào dùng danh Ngài một cách bất kính.

12 Hãy nhớ ngày Sa-bát mà biệt riêng ngày ấy ra thánh, như CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, đã truyền cho ngươi. 13 Ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc mình trong sáu ngày, 14 nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát để tôn kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi. Trong ngày ấy ngươi không được làm bất cứ công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, bò, lừa hoặc bất cứ súc vật nào, hoặc các ngoại kiều cư ngụ trong thành ngươi cũng vậy, để các tôi trai và tớ gái của ngươi được nghỉ như ngươi. 15 Hãy nhớ rằng trước kia ngươi đã từng làm nô lệ trong đất Ai-cập, và CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, đã đem ngươi ra khỏi đó bằng tay quyền năng và cánh tay vung thẳng ra. Vì thế CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, truyền cho ngươi phải giữ ngày Sa-bát.

16 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, đã truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu và được phước trong đất mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, ban cho ngươi.

17 Ngươi chớ sát nhân.

18 Ngươi chớ ngoại tình.

19 Ngươi chớ trộm cắp.

20 Ngươi chớ làm chứng dối để hại người lân cận ngươi.

21 Ngươi chớ tham muốn vợ của người lân cận ngươi. Ngươi chớ tham nhà của người lân cận ngươi; hoặc ruộng vườn, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay bất cứ vật chi thuộc về người lân cận ngươi.’

Môi-se Làm Người Trung Gian

22 CHÚA đã phán những lời ấy với cả hội chúng trên núi. Từ trong ngọn lửa, trong đám mây, và trong bóng đen dày đặc Ngài đã nói lớn tiếng những điều ấy và không thêm điều gì. Ngài đã viết chúng trên hai bảng đá và ban chúng cho tôi. 23 Khi anh chị em nghe tiếng nói từ trong bóng đen dày đặc phát ra, trong khi núi bị lửa bốc cháy rực trời, anh chị em đã đến với tôi –tất cả các thủ lãnh của các chi tộc và các trưởng lão của anh chị em– 24 và đã nói, ‘Này, CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã bày tỏ cho chúng tôi thấy vinh quang và sự vĩ đại của Ngài; chúng tôi đã nghe tiếng Ngài từ trong ngọn lửa phán ra. Ngày nay chúng tôi đã thấy tận mắt rằng Ðức Chúa Trời có thể phán với loài người mà người nghe vẫn còn sống được. 25 Vậy bây giờ tại sao chúng tôi phải chết? Vì ngọn lửa lớn này sẽ thiêu rụi chúng tôi. Nếu chúng tôi còn tiếp tục nghe tiếng CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, thì chúng tôi chắc chắn phải chết, 26 vì có ai trong vòng muôn loài xác thịt đã được nghe tiếng của Ðức Chúa Trời hằng sống phán ra từ trong ngọn lửa như chúng tôi đã nghe mà còn sống được chăng? 27 Vậy xin chính ông hãy lại gần để nghe tất cả những gì CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, sẽ phán. Sau đó xin ông nói lại mọi điều CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã nói với ông, rồi chúng tôi sẽ nghe và làm theo.’

28 CHÚA đã nghe những gì anh chị em nói với tôi, và CHÚA đã nói với tôi, ‘Ta đã nghe những lời dân này nói với ngươi; những gì chúng nói thật đúng lắm. 29 Phải chi lúc nào chúng cũng có lòng như vậy –kính sợ Ta và luôn vâng giữ mọi điều răn Ta– để chúng và con cháu chúng được phước mãi mãi. 30 Hãy đi và bảo chúng, “Hãy trở về lều của anh chị em.” 31 Còn ngươi, hãy đứng đây bên cạnh Ta; Ta sẽ bảo ngươi mọi điều răn, luật lệ, và mạng lịnh, để ngươi sẽ dạy chúng, hầu chúng sẽ thực hành trong xứ Ta ban cho chúng làm sản nghiệp.’

32 Vậy anh chị em hãy cẩn thận làm theo những điều CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã truyền cho anh chị em. Anh chị em chớ quay qua bên phải hoặc bên trái. 33 Anh chị em hãy làm y theo đường lối mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã truyền cho anh chị em để anh chị em được sống, để anh chị em được phước, và để anh chị em được sống lâu trong xứ mà anh chị em sẽ nhận làm sản nghiệp.

Tài Liệu