Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 24

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Nếu một người đàn ông lấy vợ, sau khi đã cưới nàng, người chồng thấy nơi nàng có điều gì không đoan chính, khiến nàng không còn được ân huệ trong mắt của người đó, thì người đó có thể viết cho nàng một giấy ly hôn, trao vào tay nàng, rồi đuổi nàng ra khỏi nhà. 2. Khi nàng ra khỏi nhà của người đó, nàng đi làm vợ của một người khác. 3. Nếu người chồng sau không thích nàng, viết một giấy ly hôn cho nàng, trao vào tay nàng, rồi đuổi nàng ra khỏi nhà; hoặc nếu người chồng sau - là người đã cưới nàng làm vợ - qua đời, 4. thì người chồng đầu tiên, là người đã đuổi nàng đi, không được phép lấy nàng làm vợ trở lại sau khi nàng đã bị ô uế. Đó là điều ghê tởm trước mặt Đức Giê-hô-va. Các ngươi không được đem tội lỗi vào trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi ban cho các ngươi làm sản nghiệp.

5. Một người mới cưới vợ thì không phải đi đánh trận hoặc phải đảm nhiệm một công tác gì khác. Người đó sẽ được tự do ở nhà trong một năm để đem lại hạnh phúc cho người vợ mới cưới của mình.

6. Không ai được giữ cối xay, hay chỉ là thớt cối trên, làm vật thế chấp, bởi vì người nào làm như vậy là nhận thế chấp sinh mạng của người khác.

7. Nếu người nào bắt cóc một anh em của các ngươi trong Y-sơ-ra-ên để làm nô lệ hay đem đi bán, thì kẻ bắt cóc đó phải bị xử tử. Các ngươi phải diệt trừ tội ác khỏi giữa vòng của các ngươi.

8. Hãy đề phòng sự lây lan của bệnh cùi. Các ngươi phải cẩn thận đề phòng và làm theo mọi điều mà các tư tế về dòng Lê-vi dạy cho các ngươi. Hãy cẩn thận làm đúng những gì mà ta đã truyền cho họ. 9. Hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã làm cho Mi-ri-am trên hành trình các ngươi rời khỏi Ai-cập.

10. Khi các ngươi cho người bạn của mình mượn vật bất cứ gì, các ngươi không được vào nhà của người đó để lấy vật thế chấp. 11. Các ngươi phải đứng bên ngoài, và người, mà các ngươi cho vay đó, sẽ đem vật thế chấp ra bên ngoài cho các ngươi. 12. Nếu người đó nghèo, các ngươi không được giữ vật thế chấp đó mà đi ngủ. 13. Hãy trả vật thế chấp cho người đó vào lúc mặt trời lặn, để người đó có trang phục mà ngủ và rồi chúc phước cho các ngươi. Đó là điều công chính cho các ngươi trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

14. Không được ức hiếp người làm thuê nghèo khó và bần cùng, dù người đó là anh em của các ngươi hay là ngoại kiều tạm cư trong xứ và trong những thành của các ngươi. 15. Hãy trả tiền công của người đó mỗi ngày, đừng chờ cho đến lúc mặt trời lặn bởi vì người đó nghèo chỉ biết trông chờ vào đó. Nếu không, người đó sẽ kêu van với Đức Giê-hô-va về các ngươi, và các ngươi phải mang tội.

16. Cha sẽ không bị xử tử vì tội của con cái, và con cái cũng không bị xử tử vì tội của cha. Mỗi người sẽ bị xử tử vì tội của chính mình.

17. Không được đối xử bất công với ngoại kiều hay kẻ mồ côi, và cũng đừng giữ trang phục của góa phụ làm vật thế chấp. 18. Các ngươi hãy nhớ rằng các ngươi đã từng làm nô lệ tại Ai-cập và Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chuộc các ngươi ra khỏi đó, cho nên ta truyền cho các ngươi làm những điều nầy.

19. Khi các ngươi thu hoạch trong ruộng của mình, nếu có quên một bó lúa ngoài ruộng, các ngươi đừng quay trở lại để lấy, bởi vì đó là phần dành cho kiều dân, kẻ mồ côi, và người góa bụa, để Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ ban phước cho các ngươi trong mọi công việc tay các ngươi làm. 20. Khi các ngươi rung cây ô-liu, các ngươi đừng mót những trái còn sót lại, bởi vì đó là phần dành cho kiều dân, kẻ mồ côi, và người góa bụa. 21. Khi các ngươi hái nho trong vườn nho của mình, các ngươi đừng mót những trái còn sót lại, bởi vì đó là phần cho kiều dân, kẻ mồ côi, và người góa bụa. 22. Hãy nhớ rằng các ngươi đã từng làm nô lệ tại Ai-cập, cho nên ta truyền cho các ngươi làm những điều nầy.

Bản Dịch 1925

1. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ để, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình. 2. Khi nàng đã ra khỏi nhà người, đi làm vợ một người khác, 3. nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho một tờ để, trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì nầy chết đi, 4. thì người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi, không được phép lấy nàng lại làm vợ, sau khi nàng bị ô uế. Vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va; ngươi chớ đổ tội cho xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp.

5. Khi một người nam mới cưới vợ, thì chớ đi đánh giặc, và chớ bắt người gánh công việc chi; người sẽ được thong thả ở nhà trong một năm, vui vẻ cùng người vợ mình đã cưới.

6. Chớ chịu cầm cái thớt cối dưới hay là trên; vì ấy là chịu cầm sự sống của kẻ lân cận mình.

7. Khi người ta gặp ai có ăn cướp một người anh em mình trong dân Y-sơ-ra-ên, và đã bắt làm mọi hay là đã bán người, thì tên bợm ấy phải bị xử tử; ngươi sẽ trừ sự ác khỏi giữa mình vậy. 8. Hãy coi chừng tai vạ bịnh phung, để gìn giữ làm theo mọi điều mà thầy tế lễ về dòng Lê-vi sẽ giảng dạy các ngươi; các ngươi phải coi chừng mà làm y như ta đã dặn biểu những thầy tế lễ.

9. Hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi làm cho Mi-ri-am dọc đường, khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

10. Khi ngươi cho kẻ lân cận mướn một vật chi, chớ vào nhà người đặng lãnh lấy của cầm người; 11. phải đứng ở ngoài, người mà mình cho mướn đó, sẽ đem của cầm ra ngoài đưa cho. 12. Nhược bằng một người nghèo, chớ lấy của cầm người mà đi ngủ. 13. Khá trả cho người trước khi mặt trời lặn, hầu cho người ngủ có áo xống đắp, và chúc phước cho ngươi; ấy sẽ kể cho ngươi là công bình trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

14. Ngươi chớ hà hiếp kẻ làm mướn nghèo khổ và túng cùng, bất luận anh em mình hay là khách lạ kiều ngụ trong xứ và trong thành ngươi. 15. Phải phát công giá cho người nội trong ngày đó, trước khi mặt trời lặn; vì người vốn nghèo khổ, trông mong lãnh công giá ấy. Bằng không, người sẽ kêu đến Đức Giê-hô-va về ngươi, và ngươi sẽ mắc tội.

16. Chớ vì con mà giết cha, cũng đừng vì cha mà giết con. Phàm người nào phạm tội, thì phải giết người nấy.

17. Chớ đoán xét bất công khách lạ hay là kẻ mồ côi; và chớ chịu cầm áo xống của người góa bụa. 18. Khá nhớ rằng mình đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi khỏi đó. Cho nên ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy.

19. Khi ngươi gặt trong đồng ruộng, quên một nắm gié lúa ở đó, thì chớ trở lại lấy. Nắm gié ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi công việc của tay ngươi làm. 20. Khi ngươi rung cây ô-li-ve mình, chớ mót những trái sót trên nhánh; ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa. 21. Khi người hái nho mình, chớ mót chi còn sót lại; ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa.

22. Khá nhớ rằng mình đã làm tôi mọi trong xứ Ê-díp-tô; bởi cớ ấy, ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy.

Bản Dịch 2011

Luật về Hôn Nhân và Ly Dị

1 Nếu một người nam cưới một người nữ làm vợ, nhưng sau khi đã ăn ở với nàng, người ấy thấy nàng không được vừa lòng mình, vì nàng có những điều người ấy không thể chịu nổi, người ấy có thể viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao vào tay nàng, và đuổi nàng ra khỏi nhà mình. 2 Khi nàng ra khỏi nhà người ấy, nàng có quyền làm vợ người đàn ông khác. 3 Giả như người chồng thứ hai cũng không chịu nổi được nàng, người ấy viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao vào tay nàng, và đuổi nàng ra khỏi nhà mình, hoặc người chồng thứ hai của nàng chết đi, 4 thì người chồng thứ nhất, người đã đuổi nàng, không được lấy nàng làm vợ trở lại, vì nàng đã trở nên ô uế. Làm như thế là làm một điều gớm ghiếc trước mặt CHÚA. Anh chị em không được gây tội lỗi trong đất mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em làm sản nghiệp.

Những Luật Linh Tinh trong Xã Hội

5 Khi một người nam vừa mới cưới vợ, người ấy không phải bị động viên đi ra chiến trận hay bị cưỡng bách lao động. Người ấy sẽ được tự do ở nhà một năm để chung hưởng hạnh phúc với vợ mới cưới của mình.

6 Không ai được lấy cối xay hay lấy phần trên của cối xay làm của cầm, vì như thế là giữ lấy mạng sống của người ta làm của cầm.

7 Nếu ai bị bắt quả tang về tội bắt cóc một anh chị em mình, tức bắt cóc một người I-sơ-ra-ên, để bắt người ấy làm nô lệ hay để đem bán, thì kẻ bắt cóc ấy phải bị xử tử. Làm như thế anh chị em sẽ tẩy trừ sự gian ác khỏi anh chị em.

8 Hãy hết sức lưu ý đến sự lan truyền bịnh phung. Anh chị em phải cẩn thận làm theo mọi điều các tư tế người Lê-vi chỉ bảo anh chị em, như tôi đã truyền cho họ. 9 Hãy nhớ những gì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã làm cho Mi-ri-am trên đường anh chị em ra khỏi Ai-cập.

10 Khi anh chị em cho người lân cận vay mượn vật gì, anh chị em chớ tự động xông vào nhà người ấy lấy món gì làm của cầm. 11 Anh chị em hãy đứng đợi bên ngoài và người được anh chị em cho vay mượn sẽ mang món đồ làm của cầm ra cho anh chị em. 12 Nếu người ấy quá nghèo, anh chị em đừng đi ngủ mà còn giữ món đồ làm của cầm của người ấy, 13 anh chị em phải trả lại món đồ ấy trước khi mặt trời lặn, để người lân cận của anh chị em có áo choàng mà đắp khi đi ngủ và cầu phước cho anh chị em. Làm như thế công đức của anh chị em sẽ được ghi nhận trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

14 Anh chị em chớ bóc lột những công nhân nghèo khó và bần cùng giữa anh chị em, bất luận người đó là đồng bào mình hay những ngoại kiều sống ở thành nào trong xứ của anh chị em. 15 Anh chị em phải trả tiền công cho họ nội trong ngày; đừng để đến mặt trời lặn mà vẫn chưa trả tiền công cho họ, vì họ nghèo và trông chờ vào số tiền công của mình, để họ không kêu van với CHÚA mà oán trách anh chị em, và anh chị em sẽ bị mắc tội.

16 Cha mẹ không thể bị phạt tử hình vì tội của con cái. Con cái cũng không thể bị phạt tử hình vì tội của cha mẹ.

17 Anh chị em không được tước đoạt công lý của các kiều dân và các cô nhi. Anh chị em chớ lấy áo choàng của người góa bụa làm của cầm. 18 Hãy nhớ rằng anh chị em đã từng làm nô lệ tại Ai-cập, và CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã cứu chuộc anh chị em ra khỏi nơi đó; vì thế tôi truyền cho anh chị em làm những điều này.

19 Khi anh chị em gặt lúa trong ruộng mình và nếu có bỏ sót một bó lúa nào trong ruộng, đừng quay lại lấy; hãy để nó cho những kiều dân, những cô nhi, và những người góa bụa, để CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban phước cho anh chị em trong mọi việc tay anh chị em làm.

20 Khi anh chị em đập cây ô-liu để hái trái, đừng trở lại đập các cành, hãy dành những trái sót cho những kiều dân, những cô nhi, và những người góa bụa.

21 Khi anh chị em hái nho trong vườn nho mình, anh chị em đừng trở lại lượm những trái sót; hãy dành chúng cho những kiều dân, những cô nhi, và những người góa bụa. 22 Hãy nhớ rằng anh chị em đã từng làm nô lệ tại Ai-cập, vì thế tôi truyền cho anh chị em phải làm những điều này.

Tài Liệu