Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 23

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 08:37, ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Người bị giập tinh hoàn, hay bị cắt dương vật, sẽ không được vào hội chúng của Đức Giê-hô-va.

2. Con ngoại tình không được vào hội chúng của Đức Giê-hô-va, dù đến thế hệ thứ mười của nó cũng không được vào hội chúng của Đức Giê-hô-va.

3. Người Am-môn và người Mô-áp không được vào hội chúng của Đức Giê-hô-va, dù đến thế hệ thứ mười cũng không bao giờ được vào hội chúng của Đức Giê-hô-va. 4. Bởi vì khi các ngươi ra khỏi Ai-cập, chúng đã không đem bánh và nước ra đón tiếp các ngươi, nhưng chúng đã thuê Ba-la-am con trai Bê-ô từ Phê-thô-rơ thuộc A-ram Na-ha-ra-im đến để nguyền rủa các ngươi. 5. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã không nghe Ba-la-am. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã đổi lời nguyền rủa thành lời chúc phước cho các ngươi, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi yêu thương các ngươi. 6. Trọn đời các ngươi - và mãi mãi - các ngươi không được mưu cầu hòa bình hay thịnh vượng với chúng.

7. Đừng ghê tởm người Ê-đôm bởi vì họ là anh em của các ngươi. Đừng ghê tởm người Ai-cập bởi vì các ngươi đã từng là kiều dân trong xứ sở của họ. 8. Thế hệ thứ ba của họ có thể được gia nhập hội chúng của Đức Giê-hô-va.

9. Khi các ngươi đi ra chống lại quân thù, hãy giữ mình khỏi mọi điều gian ác.

10. Nếu trong các ngươi có người bị ô uế vì phải thải vật nhơ bẩn vào ban đêm, thì người đó phải ra khỏi doanh trại, không được trở vào. 11. Nhưng đến chiều tối, người đó phải tắm rửa bằng nước, và khi mặt trời lặn, người đó có thể trở vào doanh trại.

12. Các ngươi phải dành một khu vực riêng ở bên ngoài doanh trại, rồi ra đó phóng uế. 13. Trong vật dụng cá nhân của các ngươi phải có một cái cọc, hãy dùng nó đào lỗ, ngồi xuống phóng uế, rồi lấp phân của các ngươi lại. 14. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi giữa doanh trại của các ngươi để giải cứu các ngươi và giao kẻ thù cho các ngươi, cho nên doanh trại của các ngươi phải thánh, để Ngài không thấy một vật nhơ bẩn nào ở giữa các ngươi đến nỗi phải xây mặt khỏi các ngươi.

15. Nếu một nô lệ trốn khỏi chủ của nó rồi chạy đến với các ngươi, đừng giao nó lại cho chủ của nó. 16. Hãy để nó ở lại với các ngươi và giữa vòng các ngươi, tại một trong những thành của các ngươi mà nó chọn. Đừng hà hiếp nó.

17. Không một người con gái Y-sơ-ra-ên nào được làm nghề mại dâm, và cũng không một người con trai Y-sơ-ra-ên nào hành dâm trong đền miếu. 18. Dù hứa nguyện thế nào, các ngươi cũng không được đem vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi tiền công của một gái mại dâm hay giá trả cho một con chó, bởi vì cả hai thứ đó đều kinh tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

19. Các ngươi không được tính phân lời với anh em của mình, dù là phân lời về tiền bạc, phân lời về lương thực, hay là phân lời về bất cứ thứ gì cho vay. 20. Các ngươi được phép tính phân lời với người nước ngoài nhưng không được tính phân lời với anh em của mình. Như vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ ban phước cho các ngươi trong mọi công việc các ngươi làm trong xứ mà các ngươi sẽ vào nhận làm sản nghiệp.

21. Khi các ngươi hứa nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đừng chậm trễ hoàn nguyện, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chắc chắn sẽ đòi điều đó nơi các ngươi, và khiến cho các ngươi mang tội. 22. Nhưng nếu các ngươi không hứa nguyện thì không mang tội. 23. Điều gì môi miệng của các ngươi nói ra thì các ngươi phải giữ và thi hành, như các ngươi đã hứa với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, bởi vì chính miệng của các ngươi đã tự nguyện thề hứa.

24. Khi các ngươi vào vườn nho của người lân cận mình, các ngươi có thể ăn nho bao nhiêu tùy thích, nhưng các ngươi không được hái bỏ đầy vào giỏ của mình.

25. Khi vào đồng lúa mì của người lân cận mình, các ngươi có thể bứt những bông lúa bằng tay, nhưng không được dùng liềm cắt lúa của người lân cận mình.

Bản Dịch 1925

1. Người hoạn, hoặc vì ngoại thận bị dập, hay là bị cắt, sẽ không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va. 2. Con ngoại tình không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ mười cũng chẳng vào được.

3. Dân Am-môn và dân Mô-áp sẽ không được phép vào hội Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ mười cũng chẳng hề bao giờ vào được; 4. bởi vì khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng nó không đem bánh và nước ra rước các ngươi trên đường, và bởi vì chúng nó có mướn Ba-la-am, con trai Bê-ô, ở Phê-thô-rơ tại Mê-sô-bô-ta-mi, đi đến rủa sả ngươi. 5. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không chịu nghe Ba-la-am, bèn đổi sự rủa sả ra sự chúc phước cho ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thương mến ngươi. 6. Trọn đời ngươi chớ hề cầu sự bình an hoặc sự ích lợi cho chúng nó.

7. Chớ lấy làm gớm ghiếc người Ê-đôm, vì là anh em mình. Cũng chớ lấy làm gớm ghiếc người Ê-díp-tô, vì ngươi đã làm khách trong xứ người, 8. con cháu họ sanh về đời thứ ba sẽ được phép vào hội Đức Giê-hô-va.

9. Khi ngươi kéo binh ra hãm đánh quân thù nghịch mình, hãy coi chừng về mọi việc ác. 10. Ví bằng trong các ngươi có ai không được tinh sạch bởi mộng di xảy đến lúc ban đêm, thì người đó phải đi ra ngoài trại quân, chớ vào; 11. buổi chiều người sẽ tắm trong nước, rồi khi mặt trời vừa lặn, sẽ vào trại quân lại. 12. Ngươi phải có một chỗ riêng ở ngoài trại quân; ấy là nơi ngươi phải đi ra; 13. phải có một cây nọc với đồ tùy thân, khi nào muốn đi ra ngoài, hãy lấy cây nọc nầy mà đào, rồi khi đi, phải lấp phẩn mình lại. 14. Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi giữa trại quân ngươi, đặng giải cứu ngươi và phó kẻ thù nghịch cho. Vậy, trại quân ngươi phải thánh, kẻo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thấy sự ô uế ở nơi ngươi, và xây mặt khỏi ngươi chăng.

15. Khi tôi tớ trốn khỏi chủ mình chạy đến nhà ngươi, chớ nộp nó lại cho chủ; 16. nó sẽ ở với ngươi tại giữa xứ ngươi, trong nơi nào nó chọn, tức trong một thành nào của ngươi mà nó lấy làm ưa thích; chớ hà hiếp nó.

17. Trong vòng con gái Y-sơ-ra-ên, chớ có người nào chuyên sự buôn hương; trong vòng con trai Y-sơ-ra-ên cũng chớ có người nào chuyên sự tà dâm.

18. Mặc dầu sự hứa nguyện ngươi thể nào, chớ đem vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hoặc tiền công của một con đĩ, hay là giá trả cho một con chó; vì cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

19. Ngươi chớ đòi lời-lãi gì nơi anh em mình về tiền bạc, về đồ ăn hay là về món nào mặc dầu người ta cho vay, để ăn lời. 20. Ngươi được phép lấy lợi người ngoại bang, nhưng chớ lấy lợi anh em mình, để Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi về mọi việc ngươi sẽ làm trong xứ mà ngươi sẽ vào để nhận lấy.

21. Khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy; bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. 22. Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện, thì không phạm tội. 23. Khi môi ngươi đã hứa cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một sự hứa nguyện lạc ý, thì khá cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó.

24. Khi ngươi vào vườn nho của kẻ lân cận mình, thì có phép ăn nho, tùy theo miệng ăn ngon cho no nê, song không được bỏ trong giỏ mình. 25. Khi ngươi vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình, thì được phép lấy tay rứt gié lúa; nhưng chớ đặt lưỡi hái vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình.

Bản Dịch 2011

Luật về Việc Khai Trừ Khỏi Hội Chúng

1 Không một người nam nào có hai hòn nang bị giập hay dương vật bị cắt sẽ được vào hội chúng của CHÚA.

2 Những đứa con ngoại hôn sẽ không được vào hội chúng của CHÚA. Dù đến đời thứ mười, không một con cháu nào của họ sẽ được vào hội chúng của CHÚA.

3 Không người Am-môn và người Mô-áp nào sẽ được vào hội chúng của CHÚA. Dù đến đời thứ mười, không một con cháu nào của họ sẽ được vào hội chúng của CHÚA, 4 vì họ đã không mang bánh và nước ra tiếp trợ anh chị em khi anh chị em ra khỏi Ai-cập, và vì họ đã mướn Ba-la-am con trai Bê-ô từ Pê-thơ ở A-ram Na-ha-ra-im đến nguyền rủa anh chị em. 5 Dầu vậy CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã không nghe theo Ba-la-am, và CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã biến những lời nguyền rủa đó thành những lời chúc phước anh chị em, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, thương yêu anh chị em. 6 Hễ khi nào anh chị em còn sống và mãi mãi về sau, anh chị em sẽ không bao giờ tìm kiếm chung sống hòa bình và chia sẻ thịnh vượng với họ.

7 Anh chị em sẽ không được gớm ghiếc người Ê-đôm, vì họ là bà con của anh chị em. Anh chị em sẽ không được gớm ghiếc người Ai-cập, vì anh chị em từng là ngoại kiều sống trong đất của họ. 8 Con cháu đời thứ ba của họ có thể được nhận vào hội chúng của CHÚA.

Luật về Vệ Sinh Doanh Trại

9 Khi anh chị em hạ trại nghinh chiến với quân thù, hãy giữ mình khỏi những gì bất vệ sinh.

10 Nếu có người nào trở thành bất khiết vì đã xuất tinh ban đêm, người ấy phải ra ngoài doanh trại; người ấy không được trở vô doanh trại liền. 11 Ðến chiều tối người ấy phải tắm trong nước; khi mặt trời lặn, người ấy mới có thể trở vào doanh trại.

12 Anh chị em sẽ dành một khu bên ngoài doanh trại và ra đó đi ngoài. 13 Trong các dụng cụ cá nhân, anh chị em phải có một cái xẻng nhỏ; khi anh chị em ra khu đó đi ngoài, anh chị em sẽ dùng nó đào một cái lỗ, phóng uế, rồi lấp nó lại, 14 bởi vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đi lại giữa doanh trại của anh chị em để giải cứu anh chị em và trao quân thù của anh chị em vào tay anh chị em, vì thế doanh trại của anh chị em phải thánh sạch, để Ngài không thấy có gì bất khiết giữa anh chị em, và không bỏ anh chị em mà đi.

Luật về Lòng Nhân Ðạo

15 Nếu các nô lệ trốn chủ đến nương náu nơi anh chị em, anh chị em chớ trả họ lại cho các chủ của họ. 16 Họ sẽ ở với anh chị em, ở giữa anh chị em, tại nơi nào họ chọn, và trong thành nào họ thích. Anh chị em chớ áp bức họ.

17 Không một người con gái nào của dân I-sơ-ra-ên sẽ làm điếm ở các đền thờ thần tượng. Không một người con trai nào của dân I-sơ-ra-ên sẽ làm điếm ở các đền thờ thần tượng. 18 Anh chị em chớ nhận tiền của một người nữ làm điếm kiếm được, hay tiền của một người nam làm điếm kiếm được đem đến dâng cho nhà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, để trả xong lời hứa nguyện của họ, vì cả hai món tiền dâng đó đều là những gì gớm ghiếc đối với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

19 Anh chị em chớ lấy lãi khi cho đồng bào mình vay tiền, dù là tiền lãi khi cho vay tiền, hay tiền lãi khi cho vay lương thực, hay tiền lãi khi cho vay bất cứ thứ gì khác.

20 Ðối với những gì anh chị em cho người ngoại quốc vay, anh chị em có quyền lấy lãi, nhưng những gì anh chị em cho đồng bào mình vay, anh chị em đừng lấy lãi, để CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ban phước cho anh chị em trong mọi việc tay anh chị em làm trong xứ anh chị em vào chiếm lấy.

21 Nếu anh chị em khấn hứa điều gì với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, anh chị em chớ chậm trễ thực hiện điều mình đã khấn hứa, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, chắc chắn sẽ đòi anh chị em phải làm trọn điều ấy, và như thế anh chị em sẽ không mắc tội với Ngài. 22 Nhưng nếu anh chị em biết tự kiềm chế mà không khấn hứa một cách thiếu thận trọng, anh chị em sẽ không dễ bị mắc tội. 23 Bất cứ điều chi môi anh chị em đã khấn hứa, anh chị em phải giữ và cẩn thận làm cho xong, y như anh chị em đã tự ý khấn hứa với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bằng chính miệng mình.

24 Nếu anh chị em đi ngang qua vườn nho của anh chị em mình, anh chị em có thể hái nho ăn tùy thích, bao nhiêu cũng được, nhưng không được hái bỏ vào giỏ đem đi.

25 Nếu anh chị em đi ngang qua ruộng lúa của anh chị em mình, anh chị em có thể dùng tay bứt lúa ăn bao nhiêu cũng được, nhưng không được tra lưỡi liềm vào cắt lúa của anh chị em mình đem đi.

Tài Liệu