Những thân nhân của Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ma-thi-ơ 12:46-50

46. Khi Đức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. 47. [Có người thưa cùng Ngài rằng: Đây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.]

48. Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? 49. Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta! 50. Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.

Mác 3:31-35

31. Mẹ của Ngài và các em của Ngài đến, đứng bên ngoài, nhắn với Ngài và gọi Ngài.

32. Đám đông đang ngồi quanh Ngài, thưa với Ngài: “Kìa, mẹ của Thầy, các em trai của Thầy, và các em gái của Thầy, ở ngoài kia, đang tìm Thầy.”

33. Ngài trả lời họ: “Ai là mẹ của Ta, ai là các em của Ta?” 34. Rồi Ngài đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh mình và nói: “Đây là mẹ của Ta và là các em của Ta! 35. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta vậy.”

Lu-ca 8:19-21

19. Mẹ và anh em Đức Chúa Jêsus đến tìm Ngài; song vì người ta đông lắm, nên không đến gần Ngài được. 20. Vậy có kẻ báo cho Ngài biết rằng: Mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn thấy thầy. 21. Nhưng Ngài đáp rằng: Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy.

Giăng 15:14

14. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta.

Tài Liệu

Liên Kết