Khác biệt giữa các bản “Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Even Me *Tựa đề: Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh *Lời: Elizabeth Harris Codner (1823-1919), 1860 *Nhạc: Willi…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: Even Me
 
*Nguyên tác: Even Me
 
 
*Tựa đề:  Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh
 
*Tựa đề:  Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh
 
 
*Lời: Elizabeth Harris Codner (1823-1919), 1860
 
*Lời: Elizabeth Harris Codner (1823-1919), 1860
 
 
*Nhạc: William Batchelder Bradbury (1816-1868), 1862
 
*Nhạc: William Batchelder Bradbury (1816-1868), 1862
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
:*The Re­viv­al, Ap­ril 28, 1860
 
:*The Re­viv­al, Ap­ril 28, 1860
 
:*John B. Dykes, in the Hymn­al Com­pan­ion to the Book of Com­mon Pray­er, 1877
 
:*John B. Dykes, in the Hymn­al Com­pan­ion to the Book of Com­mon Pray­er, 1877
 
:*Col­lec­tion of Hymn Tunes, 1884
 
:*Col­lec­tion of Hymn Tunes, 1884
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''Even Me'''
 
:'''Even Me'''
 
 
:1. Lord, I hear of showers of blessing,
 
:1. Lord, I hear of showers of blessing,
 
:Thou art scattering full and free;
 
:Thou art scattering full and free;
Dòng 24: Dòng 16:
 
:Even me, even me,
 
:Even me, even me,
 
:Let some drops now fall on me.
 
:Let some drops now fall on me.
 
 
:2. Pass me not, O God, my Father,
 
:2. Pass me not, O God, my Father,
 
:Sinful though my heart may be;
 
:Sinful though my heart may be;
Dòng 31: Dòng 22:
 
:Even me, even me,
 
:Even me, even me,
 
:Let Thy mercy light on me.
 
:Let Thy mercy light on me.
 
 
:3. Pass me not, O gracious Savior,
 
:3. Pass me not, O gracious Savior,
 
:Let me live and cling to Thee;
 
:Let me live and cling to Thee;
Dòng 38: Dòng 28:
 
:Even me, even me,
 
:Even me, even me,
 
:Whilst Thou’rt calling, O call me.
 
:Whilst Thou’rt calling, O call me.
 
 
:4. Pass me not, O mighty Spirit!
 
:4. Pass me not, O mighty Spirit!
 
:Thou canst make the blind to see;
 
:Thou canst make the blind to see;
Dòng 45: Dòng 34:
 
:Even me, even me,
 
:Even me, even me,
 
:Speak the Word of power to me.
 
:Speak the Word of power to me.
 
 
:5. Have I been in sin long sleeping,
 
:5. Have I been in sin long sleeping,
 
:Long been slighting, grieving Thee?
 
:Long been slighting, grieving Thee?
Dòng 52: Dòng 40:
 
:Even me, even me,
 
:Even me, even me,
 
:O forgive and rescue me.
 
:O forgive and rescue me.
 
 
:6. Love of God, so pure and changeless,
 
:6. Love of God, so pure and changeless,
 
:Blood of Christ, so rich and free;
 
:Blood of Christ, so rich and free;
Dòng 59: Dòng 46:
 
:Even me, even me,
 
:Even me, even me,
 
:Magnify them all in me.
 
:Magnify them all in me.
 
 
:7. Pass me not; but pardon bringing,
 
:7. Pass me not; but pardon bringing,
 
:Bind my heart, O Lord, to Thee;
 
:Bind my heart, O Lord, to Thee;
Dòng 66: Dòng 52:
 
:Even me, even me,
 
:Even me, even me,
 
:Blessing others, O bless me.
 
:Blessing others, O bless me.
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh'''
 
:'''Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh'''
 
 
:1.  Tôi nghe nói hạnh phước như mưa dào
 
:1.  Tôi nghe nói hạnh phước như mưa dào
 
:Từ nơi Chúa đổ tuôn dường bao
 
:Từ nơi Chúa đổ tuôn dường bao
Dòng 78: Dòng 60:
 
: Như phận tôi, tuy hèn khinh
 
: Như phận tôi, tuy hèn khinh
 
:Nguyện ban ít giọt phước thiên đình.
 
:Nguyện ban ít giọt phước thiên đình.
 
 
:2.  Tôi nguyên đứa đầy dẫy tâm ô tội
 
:2.  Tôi nguyên đứa đầy dẫy tâm ô tội
 
:Nguyện Cha chớ bỏ tôi mồ côi
 
:Nguyện Cha chớ bỏ tôi mồ côi
Dòng 85: Dòng 66:
 
:Như phận tôi, tuy hèn khinh
 
:Như phận tôi, tuy hèn khinh
 
:Nguyện thương xót, dội xuống phước lành.
 
:Nguyện thương xót, dội xuống phước lành.
 
 
:3.  Lạy Chân Chúa, đừng bỏ tôi cô đơn
 
:3.  Lạy Chân Chúa, đừng bỏ tôi cô đơn
 
:Nguyện khăng khít luôn trong Ngài hơn
 
:Nguyện khăng khít luôn trong Ngài hơn
Dòng 92: Dòng 72:
 
:Như phận tôi, tuy hèn khinh
 
:Như phận tôi, tuy hèn khinh
 
:Nguyện nghe Chúa gọi đến tên mình.
 
:Nguyện nghe Chúa gọi đến tên mình.
 
 
:4.  Thần Linh hỡi, đừng lướt qua tôi nay
 
:4.  Thần Linh hỡi, đừng lướt qua tôi nay
 
:Ngài hãy chữa kẻ đui nhìn ngay
 
:Ngài hãy chữa kẻ đui nhìn ngay
Dòng 99: Dòng 78:
 
:Như phận tôi, tuy hèn khinh
 
:Như phận tôi, tuy hèn khinh
 
:Nguyện Linh thuyết phục suốt thiên trình.
 
:Nguyện Linh thuyết phục suốt thiên trình.
 
 
:5.  Tình yêu Chúa thuần khiết không sai đi
 
:5.  Tình yêu Chúa thuần khiết không sai đi
 
:Quyền huyết báu muôn năm còn y
 
:Quyền huyết báu muôn năm còn y
Dòng 106: Dòng 84:
 
:Như phận tôi, tuy hèn khinh
 
:Như phận tôi, tuy hèn khinh
 
:Nguyện soi rõ hạnh phước thiên đình.
 
:Nguyện soi rõ hạnh phước thiên đình.
 
 
:6.  Nguyện Cha đoái người vốn luân vong này
 
:6.  Nguyện Cha đoái người vốn luân vong này
 
:Rày kết với Jêsus một dây
 
:Rày kết với Jêsus một dây
Dòng 113: Dòng 90:
 
:Như phận tôi, tuy hèn khinh
 
:Như phận tôi, tuy hèn khinh
 
:Nguyện sông sống đầy dẫy tâm tình.  
 
:Nguyện sông sống đầy dẫy tâm tình.  
 
+
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/mp3/254.mp3</html5media>
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/254.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/254.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 254
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 254
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 254
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 254
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:46, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: Even Me
  • Tựa đề: Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh
  • Lời: Elizabeth Harris Codner (1823-1919), 1860
  • Nhạc: William Batchelder Bradbury (1816-1868), 1862
  • Tài Liệu:
  • The Re­viv­al, Ap­ril 28, 1860
  • John B. Dykes, in the Hymn­al Com­pan­ion to the Book of Com­mon Pray­er, 1877
  • Col­lec­tion of Hymn Tunes, 1884

Lời Anh

Even Me
1. Lord, I hear of showers of blessing,
Thou art scattering full and free;
Showers the thirsty land refreshing;
Let some drops now fall on me;
Even me, even me,
Let some drops now fall on me.
2. Pass me not, O God, my Father,
Sinful though my heart may be;
Thou mightst leave me, but the rather;
Let Thy mercy light on me;
Even me, even me,
Let Thy mercy light on me.
3. Pass me not, O gracious Savior,
Let me live and cling to Thee;
I am longing for Thy favor;
Whilst Thou’rt calling, O call me;
Even me, even me,
Whilst Thou’rt calling, O call me.
4. Pass me not, O mighty Spirit!
Thou canst make the blind to see;
Witnesser of Jesus’ merit,
Speak the Word of power to me;
Even me, even me,
Speak the Word of power to me.
5. Have I been in sin long sleeping,
Long been slighting, grieving Thee?
Has the world my heart been keeping?
O forgive and rescue me;
Even me, even me,
O forgive and rescue me.
6. Love of God, so pure and changeless,
Blood of Christ, so rich and free;
Grace of God, so strong and boundless
Magnify them all in me;
Even me, even me,
Magnify them all in me.
7. Pass me not; but pardon bringing,
Bind my heart, O Lord, to Thee;
Whilst the streams of life are springing,
Blessing others, O bless me;
Even me, even me,
Blessing others, O bless me.

Lời Việt

Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh
1. Tôi nghe nói hạnh phước như mưa dào
Từ nơi Chúa đổ tuôn dường bao
Trận mưa thấm nhuần đất đang khô khan
Nguyện tôi hưởng đôi giọt Ngài ban
Như phận tôi, tuy hèn khinh
Nguyện ban ít giọt phước thiên đình.
2. Tôi nguyên đứa đầy dẫy tâm ô tội
Nguyện Cha chớ bỏ tôi mồ côi
Dầu Cha có quyền bỏ tôi trăm phần
Nguyện thương xót, giáng cho hồng ân
Như phận tôi, tuy hèn khinh
Nguyện thương xót, dội xuống phước lành.
3. Lạy Chân Chúa, đừng bỏ tôi cô đơn
Nguyện khăng khít luôn trong Ngài hơn
Tôi khao khát Ngài xuống cơn mưa dồi
Hồi kêu kẻ khác, xin gọi tôi
Như phận tôi, tuy hèn khinh
Nguyện nghe Chúa gọi đến tên mình.
4. Thần Linh hỡi, đừng lướt qua tôi nay
Ngài hãy chữa kẻ đui nhìn ngay
Vị minh chứng về Chúa Jêsus ôi
Dùng chân lý thuyết phục lòng tôi
Như phận tôi, tuy hèn khinh
Nguyện Linh thuyết phục suốt thiên trình.
5. Tình yêu Chúa thuần khiết không sai đi
Quyền huyết báu muôn năm còn y
Và ân điển rộng lớn không chi tày
Nguyện soi rõ trong tôi hiện nay
Như phận tôi, tuy hèn khinh
Nguyện soi rõ hạnh phước thiên đình.
6. Nguyện Cha đoái người vốn luân vong này
Rày kết với Jêsus một dây
Dòng sông sống tràn chảy luôn đêm ngày
Nguyện sông ấy chảy vô lòng ngay
Như phận tôi, tuy hèn khinh
Nguyện sông sống đầy dẫy tâm tình.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo