Nhìn Lên Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: There Is a Life for a Look
  • Lời: Amedia M. Hull
  • Nhạc: E. G. Taylor

Lời Anh

There Is a Life for a Look
1. There is life for a look at the Crucified One,
There is life at this moment for thee;
Then look, sinner, look unto Him and be saved,
Unto Him who was nailed to the tree.
Refrain:
Look! look! look and live!
There is life for a look at the Crucified One,
There is life at this moment for thee.
2. Oh, why was He there as the Bearer of sin,
If on Jesus thy guilt was not laid?
Oh, why from His side flowed the sin-cleansing blood,
If His dying thy debt has not paid?
3. It is not thy tears of repentance or prayers,
But the blood, that redeemeth the soul;
On Him, then, who shed it, thou mayest at once
Thy weight of iniquities roll.
4. Then doubt not thy welcome, since God has declared
There remaineth no more to be done;
That once in the end of the world He appeared,
And completed the work He begun.
5. Then take with rejoicing from Jesus at once
The life everlasting He gives;
And know with assurance, thou never canst die
Since Jesus, thy Righteousness, lives.

Lời Việt

Nhìn Lên Jesus
1. Nhìn chăm lên Jesus Đấng treo trên thập tự kia,
Hẳn trong giây phút anh được vĩnh sinh;
Hãy mau mau chăm xem, chính anh em tội nhân kia,
Ngắm Đấng đã vì anh gánh thập hình.
Điệp Khúc:
Nhìn xem, xem, xem, sống!
Nhìn chăm chăm lên Jesus,
Đấng treo thân đầy hồng ân,
Thì anh chắc hưởng trường sinh, lãnh ân hồng.
2. Vì ai nên Jesus gánh muôn tội tình dường kia,
Lại không mang ác khiên bạn đó sao?
Vì đâu hông Jesus huyết vô tội tràn lai láng,
Lại chẳng do tội ta Chúa mang hình?
3. Hãy mau tin Jesus chính hôm nay đừng trì diên,
Ngài ban cho chính anh được vĩnh sinh;
Vì trong tay Jesus, Đấng công nghĩa trường tồn kia,
Bảo đảm anh trường sinh ở thiên thành.
4. Vậy anh không nên nghi Chúa không nhận-nhìn anh nay,
Bởi trong Kinh Thánh xưa Ngài phán tuyên:
Kỳ chung, Jesus sanh, hiến thân vàng chuộc tội nhân,
Của lễ duy một, ân cứu vẹn tuyền.
5. Hẳn không do than-van, khóc kêu luôn ngày đêm đâu,
Chỉ do nơi huyết vãn-hồi cứu thôi;
Bởi huyết hông Jesus chính anh được quyền giờ đây,
Để trút gánh tội-khiên, khỏe nhẹ rồi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo