Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I'll Live for Him
  • Tựa đề: Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết
  • Lời: Ralph Erskine Hudson, 1882
  • Nhạc: C. C. Dunbar, 1882
  • Tài Liệu: Select Hymns, 1911 (Timeless Truths)

Lời Anh

I'll Live for Him
1. My life, my love, I give to Thee,
Thou Lamb of God who died for me;
Oh, may I ever faithful be,
My Savior and my God!
Refrain:
I’ll live for Him who died for me,
How happy then my life shall be!
I’ll live for Him who died for me,
My Savior and my God!
2. I now believe Thou dost receive,
For Thou hast died that I might live;
And now henceforth I’ll trust to Thee,
My Savior and my God!
3. Oh, Thou who died on Calvary,
To save my soul and make me free;
I’ll consecrate my life to Thee,
My Savior and my God!

Lời Việt

Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết
1. Đời sống hiến Christ, tình ái hiến Christ
Là Chiên Con chết chuộc gian ác tôi
Lòng dốc tín nghĩa sắt đá tri tri
Hỡi Ngài là Chúa trên trời.
2. Lòng quyết tín Chúa là Đấng đã chết
Và nay đang sống, rày tôi sống vui
Từ đấy tín thác Cứu Chúa khăng khăng
Hỡi Ngài là Chúa trên trời.
3. Tại Gô-gô-tha tràn huyết cứu rỗi
Là phương duy nhất chuộc tôi đó thôi
Từ đấy quyết chí hiến tất sinh tôi
Hỡi Ngài là Chúa trên trời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo