Nguyện Ngài Nhớ Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Remember Me, O Mighty One
  • Tựa đề: Nguyện Ngài Nhớ Tôi
  • Lời: Joanna Kinkel
  • Nhạc: Joanna Kinker
  • Lời Việt: Dịch ra tiếng Việt theo bản Anh, 1949
  • Tài Liệu:
  • Alexander's Male Choir #40
  • Methodist Hymn and Tune Book: #455

Lời Anh

Remember Me, O Mighty One
1 When storms around are sweeping,
When lone my watch I’m keeping,
‘Mid fires of evil falling,
‘Mid tempters’ voices calling.
Refrain:
Remember me, O Mighty One!
Remember me, O Mighty One!
2 When walking on life’s ocean,
Control its raging motion;
When from its dangers shrinking,
When in its dread deeps sinking.
3 When weight of sin oppresses,
When dark despair distresses,
All thro’ the life that’s mortal,
And when I pass death’s portal.

Lời Việt

Nguyện Ngài Nhớ Tôi
1. Khi trận giông tố bủa cuốn tôi
Hồi mình tôi gác cảnh lẻ loi
Khi ngọn lửa ác cháy bốn bên
Trong cơn bao cảm dỗ dấy lên.
Điệp Khúc:
Thần Toàn năng hỡi! Nghe tôi hội này
Xin Chúa nhớ đến tôi nguy ngập đây.
2. Khi vượt qua giữa biển khổ nay
Nguyền Ngài ngăn sóng cuốn, gió ly
Lúc đầy kinh khiếp giữa hiểm nguy
Khi sắp đắm dưới đáy thống bi.
3. Khi lượng gian ác hãm áp tôi
Luồng sầu đen tối sắp cuốn tôi
Giữa đời hay chết, cảnh thảm thương
Khi tôi bước đến cửa tử vương.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo