Khác biệt giữa các bản “Nghinh Khách Vô”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Let Him In *Tựa đề: Nghinh Khách Vô *Lời: J. B. Atchinson, 1840-1882 *Nhạc: Edwin O. Exell, 1851-1921 *Tài…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: Let Him In
 
*Nguyên tác: Let Him In
 
 
*Tựa đề:  Nghinh Khách Vô
 
*Tựa đề:  Nghinh Khách Vô
 
 
*Lời: J. B. Atchinson, 1840-1882
 
*Lời: J. B. Atchinson, 1840-1882
 
 
*Nhạc: Edwin O. Exell, 1851-1921
 
*Nhạc: Edwin O. Exell, 1851-1921
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''Let Him In'''
 
:'''Let Him In'''
 
 
:1. There's a Stranger at the door,
 
:1. There's a Stranger at the door,
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
Dòng 23: Dòng 15:
 
:Jesus Christ, the Father's Son,
 
:Jesus Christ, the Father's Son,
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
 
 
:2. Open now to Him your heart,
 
:2. Open now to Him your heart,
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
Dòng 32: Dòng 23:
 
:He will keep you to the end,
 
:He will keep you to the end,
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
 
 
:3. Hear you now His loving voice?
 
:3. Hear you now His loving voice?
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
Dòng 41: Dòng 31:
 
:And His name you will adore,
 
:And His name you will adore,
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
 
 
:4. Now admit the heav'nly Guest,
 
:4. Now admit the heav'nly Guest,
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
Dòng 50: Dòng 39:
 
:He will take you home to heav'n.
 
:He will take you home to heav'n.
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
 
:Let (Let the Savior in,)  Him in; (Let the Savior in;)
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Nghinh Khách Vô'''
 
:'''Nghinh Khách Vô'''
 
 
:1.  Dựa tiền môn, viễn khách đang chờ
 
:1.  Dựa tiền môn, viễn khách đang chờ
 
:Nghinh khách vô
 
:Nghinh khách vô
Dòng 63: Dòng 49:
 
:Jêsus Christ từ nơi ngôi trời
 
:Jêsus Christ từ nơi ngôi trời
 
:Mời Ngài vô.
 
:Mời Ngài vô.
 
 
:2.  Kìa anh nghe, khách đang trông chờ
 
:2.  Kìa anh nghe, khách đang trông chờ
 
:Nghinh khách vô
 
:Nghinh khách vô
Dòng 72: Dòng 57:
 
:Cứ giữ anh tận chung không rời
 
:Cứ giữ anh tận chung không rời
 
:Mời Ngài vô.
 
:Mời Ngài vô.
 
 
:3.  Lời yêu thương có nghe chăng này?
 
:3.  Lời yêu thương có nghe chăng này?
 
:Nghinh khách vô
 
:Nghinh khách vô
Dòng 81: Dòng 65:
 
:Bởi đó anh thờ tôn danh Ngài
 
:Bởi đó anh thờ tôn danh Ngài
 
:Mời Ngài vô.
 
:Mời Ngài vô.
 
 
:4.  Mời vị Thiên Khách mau vô lòng
 
:4.  Mời vị Thiên Khách mau vô lòng
 
:Nghinh khách vô
 
:Nghinh khách vô
Dòng 90: Dòng 73:
 
:Chúa rước anh về ngay trên trời
 
:Chúa rước anh về ngay trên trời
 
:Mời Ngài vô.
 
:Mời Ngài vô.
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/167.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/167.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 167
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 167
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 167
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 167
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:45, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: Let Him In
  • Tựa đề: Nghinh Khách Vô
  • Lời: J. B. Atchinson, 1840-1882
  • Nhạc: Edwin O. Exell, 1851-1921
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Let Him In
1. There's a Stranger at the door,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
He has been there oft before,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
Let Him in, ere He is gone,
Let Him in, the Holy One,
Jesus Christ, the Father's Son,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
2. Open now to Him your heart,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
If you wait He will depart,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
Let Him in, He is your Friend,
He your soul will sure defend,
He will keep you to the end,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
3. Hear you now His loving voice?
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
Now, oh, now make Him your choice,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
He is standing at your door,
Joy to you He will restore,
And His name you will adore,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
4. Now admit the heav'nly Guest,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
He will make for you a feast,
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)
He will speak your sins forgiv'n,
And when earth-ties all are riv'n,
He will take you home to heav'n.
Let (Let the Savior in,) Him in; (Let the Savior in;)

Lời Việt

Nghinh Khách Vô
1. Dựa tiền môn, viễn khách đang chờ
Nghinh khách vô
Ngài đợi đây mất bao thì giờ
Mời ngự vô
Mời kịp khi Chúa chưa xa rời
Mời liền vô khách là Con Thánh
Jêsus Christ từ nơi ngôi trời
Mời Ngài vô.
2. Kìa anh nghe, khách đang trông chờ
Nghinh khách vô
Đừng thờ ơ, khách đi không ngờ
Mời Ngài vô
Ngài là bạn thiết anh nên mời
Phù hộ anh trong hồi tăm tối
Cứ giữ anh tận chung không rời
Mời Ngài vô.
3. Lời yêu thương có nghe chăng này?
Nghinh khách vô
Giờ này anh khá mau chọn Ngài
Mời Ngài vô
Ngài còn đang mãi trông anh hoài
Phục hưng anh cho lòng khoan khoái
Bởi đó anh thờ tôn danh Ngài
Mời Ngài vô.
4. Mời vị Thiên Khách mau vô lòng
Nghinh khách vô
Tiệc Chiên Con có anh dự cùng
Mời Ngài vô
Tội lệ anh Chúa tuyên tha rồi
Hồi biệt ly thế gian tăm tối
Chúa rước anh về ngay trên trời
Mời Ngài vô.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo