Ngụ Ngôn Và Ẩn Dụ Trong Kinh Thánh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 16:18, ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cựu Ước

 • Sáng Thế Ký
 1. Núi Mô-ri-a (Hê-bơ-rơ 11:17-19; Sáng Thế Ký 22)
 • Xuất Ê-díp-tô Ký
 1. Đền Tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 25-31; Hê-bơ-rơ 9:1-10)
 • Dân Số Ký
 1. Ba-la-am (22; 23:7; 23:18; 24:3; 24:15; 24:20-23)
 • Các Quan Xét
 1. Những Loại Cây (9:7-15)
 • II Sa-mu-ên
 1. Con Cừu Nhỏ (12:1-4)
 2. Hai Đứa Con Trai (14:1-24)
 • I Các Vua
 1. Vị Tiên Tri Bị Thương (20:35-43)
 2. Bầy Chiên Tản Lạc (22:13-28)
 • II Các Vua
 1. Cây Gai Và Cây Hương Nam (14:8-14)
 • Gióp
 • Thi Thiên
 1. Người Chăn (80:1-4)
 2. Bánh Đẫm Lệ (80:5)
 3. Cây Hương Nam (80:10)
 4. Heo Rừng (80:13)
 5. Cây Nho Rời Ai Cập (80:8-19)
 • Ê-sai
 1. Vườn Nho (5:1-7)
 • Giê-rê-mi
 1. Cây Hạnh và Nồi Nước Sôi (1:11-19)
 2. Đai Thắt Lưng (13:1-11)
 3. Bình Rượu (13:12-14)
 4. Thợ Gốm và Đất Sét (18:1-10)
 5. Bình Bị Bể (19:1-13)
 6. Hai Giỏ Trái Vả (24:1-10)
 7. Chén Thịnh Nộ (25:15-38)
 8. Cái Ách (27:1-22, 28:1-17)
 9. Những Hòn Đá Bị Dấu Kín (43:8-13)
 • Ê-xê-chi-ên

Tân Ước

 • Ma-thi-ơ
 1. Mười Người Nữ Đồng Trinh (25:1-13)
 2. Tiệc Cưới (22:1-14)
 3. Người Gieo Giống (Ma-thi-ơ 13:3-23; Mác 4:1-20; Lu-ca 8:5-15)
 4. Các ta-lâng (25:14-20)
 5. Hai Người Mắc Nợ (18:23-35)
 6. Chàng Rể (Ma-thi-ơ 9:15; Mác 2:19-20; Lu-ca 5:34-35)
 7. Giải Hòa (Ma-thi-ơ 5:25-26; Lu-ca 12:58-59)
 8. Hai Người Con Trai (21:27b-31)
 9. Cỏ và Lúa (13:24-30)
 10. Men (Ma-thi-ơ 13:33; Lu-ca 13:20-21)
 11. Châu Ngọc (13:45-46)
 12. Ngư Phủ (13:47-48)
 • Mác
 1. Chàng Rể (Ma-thi-ơ 9:15; Mác 2:19-20; Lu-ca 34-35)
 2. Hạt Cải (13-31-32)
 3. Người Gieo Giống (Ma-thi-ơ 13:3-23; Mác 4:1-20; Lu-ca 8:5-15)
 4. Một Người Đi Xa (12:32-37)
 5. Chiên và Dê (25:31-46)
 • Lu-ca
 1. Chàng Rể (Ma-thi-ơ 9:15; Mác 2:19-20; Lu-ca 34-35)
 2. Người Con Trai Hoang Đàng (15:11-32)
 3. Người Gieo Giống (Ma-thi-ơ 13:3-23; Mác 4:1-20; Lu-ca 8:5-15)
 4. Người Sa-ma-ri Nhân Lành (10:25-37)
 5. Người Thâu Thuế và Người Pha-ri-si (18:9-14)
 6. Quan Án Bất Công (18:1-8)
 7. Người Giàu và La-xa-rơ (16:19-31)
 8. Quản Gia Bất Trung (16:1-18)
 9. Cây Vả (13:6-9)
 10. Hai Người Mắc Nợ (7:40-50)
 11. Vua Biết Suy Tính (14:31-32)
 12. Những Nén Bạc (19:12-27)
 13. Người Chủ Trở Về (12:35-48)
 14. Chủ Vắng Nhà (12:35-48)
 15. Người Làm Công (17:7-10)
 16. Dạ Tiệc (14:16-24)
 17. Người Giàu Dại Dột (12:16-21)
 18. Men (Ma-thi-ơ 13:33; Lu-ca 13:20-21)
 • Giăng

Tài Liệu