Người Làm Tôi Chúa Phước Thay

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: How Are Thy Servants Blest, O Lord
  • Tựa đề: Người Làm Tôi Chúa Phước Thay
  • Lời: Joseph Addison, 1672
  • Nhạc: Hugh Wilson
  • Tài Liệu:
  • Praetorius, Harmoniae Hymnorum Scholae Gorlicensis, 1599
  • Scottish Psalter, 1635
  • The Spectator, London, issue 489, September 20, 1712.
  • Christian Harmony, 1805

Lời Anh

How Are Thy Servants Blest, O Lord
1. How are Thy servants blest, O Lord!
How sure is their defense!
Eternal wisdom is their guide,
Their help Omnipotence.
2. In foreign realms, and lands remote,
Supported by Thy care,
Through burning climes they pass unhurt,
And breathe in tainted air.
3. When by the dreadful tempest borne
High on the broken wave,
They know Thou art not slow to hear,
Nor impotent to save.
4. The storm is laid, the winds retire,
Obedient to Thy will,
The sea, that roars at Thy command,
At Thy command is still.
5. From all our griefs and fears, O Lord,
Thy mercy sets us free;
While in the confidence of prayer
Our hearts take hold on Thee.
6. In midst of dangers, fears and death,
Thy goodness we adore;
We praise Thee for Thy mercies past,
And humbly hope for more
7. Our life, while Thou preservest life,
A sacrifice shall be;
And death, when death shall be our lot,
Shall join our souls to Thee.

Lời Việt

Người Làm Tôi Chúa Phước Thay
1. Lạy Christ, người làm tôi Chúa phước thay
Nơi trú thân họ chẳng lay
Chúa đem linh tài, linh trí đỡ nâng
Dắt dìu tôi tớ vững chân.
2. Dầu thân bồng bềnh, đất khách quê xa
Đâu có tai họa xảy ra
Dẫu qua nơi đầy lam chướng, uế hôi
Có Ngài săn sóc không thôi.
3. Dầu cơn ba đào trong biển nổi lên
Giông tố vang dậy bốn bên
Đấng hay nghe lời tôi tớ khẩn nay
Có quyền năng cứu giúp ngay.
4. Cuồng phong quay cuồng, giông tố khiếp thay
Vâng tiếng Chirst truyền dứt ngay
Biển kia ầm ầm sôi sóng đảo điên
Cũng liền vâng Chúa nín yên.
5. Gặp cơn tai nàn, chết chóc, Christ ôi
Tôi quyết tôn thờ Chúa thôi
Hát khen danh Ngài xưa xuống phước ân
Ước rày thêm phước muôn phần.
6. Nguyện Christ hộ trì tôi suốt nhất sinh
Tôi hiến thân làm tế sinh
Quyết không nao sờn thân dẫu chết nay
Chết là vô nước Chúa ngay.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo