Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 06:48, ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Art Thou Weary *Tựa đề: Ngươi Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng *Nguyên tác: Stephen of Mar Saba (Ju­dea), 8th C…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Art Thou Weary
  • Tựa đề: Ngươi Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng
  • Nguyên tác: Stephen of Mar Saba (Ju­dea), 8th Cen­tu­ry (Κόπον τε καὶ κάματον)
  • Lời Anh: John Mason Neale, 1862
  • Nhạc: Henry Baker, 1868
  • Tài Liệu:
  • Hymns for the East­ern Church, 1862
  • Hymns An­cient and Mo­dern, 1868

Lời Anh

Art Thou Weary
1. Art thou weary, art thou languid,
Art thou sore distressed?
“Come to Me,” saith One, “and coming,
Be at rest.”
2. Hath He marks to lead me to Him,
If He be my Guide?
In His feet and hands are wound prints
And His side.
3. Hath He diadem, as monarch,
That His brow adorns?
Yes, a crown in very surety,
But of thorns.
4. If I find Him, if I follow,
What His guerdon here?
Many a sorrow, many a labor,
Many a tear.
5. If I still hold closely to Him,
What hath He at last?
Sorrow vanquished, labor ended,
Jordan passed.
6. If I ask Him to receive me,
Will He say me nay?
Not till earth and not till Heaven
Pass away.
7. Finding, following, keeping, struggling,
Is He sure to bless?
Saints, apostles, prophets, martyrs,
Answer, Yes!


Lời Việt

Ngươi Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng
1. Ngươi đang hao mòn, lo lắng, khóc la
Mê man, suy nhược chăng?
Này, nghe Christ truyền : “Ai đến với Ta không băn khoăn.”
2. Xưa Christ lưu lại ta dấu tích chi
Hôm nay đưa đường không?
Kìa, nhìn chơn và tay có vết ghi luôn nơi hông.
3. Trông lên sơn đình Christ có điểm trang
Long lanh vương miện không?
Ừ, thật vương miện, nhưng khác thế gian, duy gai chông.
4. Tôi chăm theo Ngài vâng giữ phép khuôn
Chúa thưởng chi hiện nay?
Này, “lụy chan buồn lo, đau đớn luôn quanh đêm ngày.”
5. Như tôi đang cầm tay Chúa chắc đây
Chung qui được gì anh?
Hoạn nạn chung tận, lao khổ dứt ngay, qua Giô-đanh.
6. Khi tôi kêu cầu xin Chúa rước tôi
Chúa há không nhận sao?
Dầu trời qua Ngài không thể chối tôi, không khi nào.
7. Nay tôi theo tìm, canh gác, đấu tranh
Christ ban ơn gì không?
Tuận đạo, thánh đồ, tiên tri ứng thanh, : “Ơn vô song!”

Tài Liệu Tham Khảo