Ngài Là Vua

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: He is Lord
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Anh

He is Lord
He is Lord!
He is Lord!
He is risen from the dead and He is Lord.
Ev'ry knee shall bow,
Ev'ry tongue confess
That Jesus Christ is Lord.

Lời Việt

Ngài Là Vua
1. Ngài là Vua,
Chúa muôn loài,
Ngài đã đến thế giới cứu vớt những ai lầm than;
Ngài đã chết cứu người,
Ngài đã sống khải hoàn,
Hãy ca ngợi Chúa muôn loài.
2. Ngài là Vua,
Chúa muôn loài
Ngài đã sống đắc thắng cõi chết, Chúa rất quyền oai
Mọi đầu gối sẽ quỳ,
Mọi môi lưỡi xưng nhận:
Chính Giê-xu - Cứu Chúa ta.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo