Nước Đức Chúa Trời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: That Beautiful Land
  • Lời: Mrs. F. A. F. Wood White, (1889)
  • Nhạc: Mark M. Jones
  • Tài Liệu:

Lời Anh

That Beautiful Land
1. I have heard of a land
On a far away strand,
In the Bible the story is told,
Where no cares ever come,
Neither darkness nor gloom,
And nothing shall ever grow old.
Refrain
In that beautiful land,
On the faraway strand,
There awaits us a robe and a crown;
In that city, we’re told,
The streets are pure gold,
And the sunlight shall never go down.
2. There are evergreen trees
That bend low in the breeze,
And their fruitage is brighter than gold;
There are harps for our hands,
In that fairest of lands,
And nothing shall ever grow old.
3. There’s a home in that land,
At the Father’s right hand;
There are mansions whose joys are untold;
There the ransomed will sing
Round the throne of their King,
And nothing shall ever grow old.

Lời Việt

Nước Đức Chúa Trời
1. Từng nghe nước Đức Chúa Trời,
Rạng lòa hơn sao sáng soi,
Tường thành xây trân châu, kim bích trong ngời;
Hiển vinh muôn muôn đời,
Lạ lùng kinh đô Chúa tôi,
Là Giê-ru-sa-lem mới trên trời.
Điệp Khúc:
Tôn nghiêm bấy, sáng láng bấy!
Nước Chúa ta vinh quang thay!
Thuật chẳng hề hết nghe dường muốn bay;
Ta sẽ đến nước ấy, Chung trị vì cùng Ngài,
Này ta đến, đến cùng nhau chúc tôn Ngài.
2. Từng nghe nước Đức Chúa Trời,
Cực kỳ vinh quang khắp nơi,
Đường thành xây tinh kim xinh tốt tuyệt vời;
Cửa bao quanh trong ngời,
Toàn ngọc châu nguyên khối thôi,
Kỳ quan thay nơi Vua Chúa muôn đời.
3. Từng nghe nước Đức Chúa Trời,
Tự mình Chiên Con sáng soi,
Nào cần trăng, sao hay tia sáng mặt trời;
Vì đêm đen qua rồi, Thành môn vinh quang sáng tươi,
Còn nơi đâu vui như cảnh trên trời.
4. Từng nghe nước Đức Chúa Trời,
Một dòng sông lưu khắp nơi,
Dọc bờ cây xanh tươi sai trái tư thời;
Mọi đau thương qua rồi,
Thật ngàn muôn thu thỏa vui,
Ồ, vinh thay, nơi yên nghỉ muôn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo