Nương Cánh Vĩnh Sinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Leaning on the Everlasting Arms
  • Tựa đề: Nương Cánh Vĩnh Sinh
  • Lời: Eli­sha A. Hoff­man, 1839-1929
  • Nhạc: An­tho­ny J. Sho­wal­ter
  • Tài Liệu:
  • The Glad Evan­gel for Re­viv­al, Camp, and Evan­gel­is­tic Meet­ings (Dal­ton, Georg­ia: A. J. Sho­wal­ter & Com­pa­ny, 1887).

Lời Anh

Leaning on the Everlasting Arms
1. What a fellowship, what a joy divine,
Leaning on the everlasting arms;
What a blessedness, what a peace is mine,
Leaning on the everlasting arms.
Refrain
Leaning, leaning, safe and secure from all alarms;
Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.
2. O how sweet to walk in this pilgrim way,
Leaning on the everlasting arms;
O how bright the path grows from day to day,
Leaning on the everlasting arms.
3. What have I to dread, what have I to fear,
Leaning on the everlasting arms;
I have blessed peace with my Lord so near,
Leaning on the everlasting arms.

Lời Việt

Cánh Vĩnh Sinh
1. Phước bấy mối giao thân, phước bấy mối vui thần
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh
Thỏa thích chốn an thân, thắm thiết phước siêu trần
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.
Điệp Khúc:
Quyết nương, nương vào
Bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh
Quyết nương, nương vào
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.
2. Cứ tiến bước vững an, lướt đến chốn thiên đàng
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh
Lối chánh Chúa sẵn ban, bước tới thấy huy hoàng
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.
3. Chẳng khiếp, chẳng phân vân, quyết cứ vững tâm thần
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh
Phước Chúa thắm tâm thần lúc có Jêsus gần
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo