Nơi Vĩnh Phước

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: When We All Get to Heaven
  • Lời: Eliza E. Hewitt
  • Nhạc: Emily D. Wilson

Lời Anh

When We All Get to Heaven
1. Sing the wondrous love of Jesus,
Sing His mercy and His grace;
In the mansions bright and blessed
He’ll prepare for us a place.
Refrain:
When we all get to heaven,
What a day of rejoicing that will be!
When we all see Jesus,
We’ll sing and shout the victory!
2. While we walk the pilgrim pathway,
Clouds will overspread the sky;
But when trav’ling days are over,
Not a shadow, not a sigh.
3. Let us then be true and faithful,
Trusting, serving every day;
Just one glimpse of Him in glory
Will the toils of life repay.
4. Onward to the prize before us!
Soon His beauty we’ll behold;
Soon the pearly gates will open;
We shall tread the streets of gold.

Lời Việt

Nơi Vĩnh Phước
1. Giê-xu nhân ái, từ bi vô ngần
Ta nên khen ngợi ân điển Ngài
Nay Chúa sắm dành trên chốn phước ân
Nhà sáng láng cho ta ở mãi.
Điệp Khúc:
Hồi dân thánh thảy cất lên trời
Là ngày ta thong dong vui tươi đầy sung sướng
Cùng chiêm bái Vua muôn đời
Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.
2. Nay ta hăng hái lần trên thiên trình
Tuy mây đen mịt giăng khắp trời
Nhưng hết thánh trình, Chân Chúa tiếp nghinh
Từ đây không than phiền, tăm tối.
3. Ta nên bươn tới phần thưởng thiên đàng
Nay mai nhìn mặt vinh hiển Ngài
Kìa, cửa bích ngọc thiên quốc mở toang
Cùng nhau lên đường vàng khoan thai.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo