Nô-ên Đêm Vui Thoả

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nô-Ên Đêm Vui Thỏa
  • Lời: Mục sư Ông Văn Trung, 1934
  • Nhạc: Wm. B. Branbury, 1816-1868
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nô-Ên Đêm Vui Thỏa
1. Nơi Bết-lê-hem trong Giu-đa
Canh khuya Chúa Jêsus sanh ra
Bỏ nơi thiên đàng ngôi quang vinh
Chúa đã lâm trần cứu dân mình.
Điệp Khúc:
Nô-ên đêm vui thỏa!
Jêsus tìm kiếm ta
Nô-ên đêm vui thỏa!
Ấy đêm hạnh phước muôn nhà.
2. Xưa thiên binh cùng nhau hân hoan
Cao rao phước âm cho nhân gian
Nay ta rao truyền tin Christ sinh
Để thế gian nhận biết Vua mình.
3. Thiếu nhi ta cùng nhau ca lên
Hân hoan nhóm quanh cây Nô-êm
Nhắc nhau câu chuyện Jêsus sinh
Để chết trên thập giá thay mình.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo