Nê-hê-mi: Chương 8

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 06:30, ngày 11 tháng 6 năm 2019 do Admin (Thảo luận | đóng góp) sửa đổi

(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Dân Chúng Được Nghe Đọc Luật Pháp Của Chúa

Tất cả dân chúng đã họp lại như một người, tại quảng trường trước cổng Nước. Họ nói với E-xơ-ra - một học giả về giáo luật – hãy đem sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đến.

Vì vậy, vào ngày mồng một tháng bảy, thầy tế lễ E-xơ-ra đã đem sách luật pháp đến trước hội chúng bao gồm cả nam lẫn nữ, cùng tất cả những người có thể nghe và hiểu được. Rồi tại quảng trường trước cổng Nước, trước hội chúng cả nam lẫn nữ cùng những người có thể hiểu được, ông đọc trong sách từ rạng đông cho đến trưa; và tất cả dân chúng đã lắng tai nghe đọc sách luật pháp.

Học giả giáo luật E-xơ-ra đứng trên một bục làm bằng gỗ mà họ đã làm cho mục đích này; và bên cạnh ông – đứng bên phải của ông là Ma-ti-thia, Sê-ma, A-na-gia, U-ri, Hinh-kia và Ma-a-xê-gia; và bên trái của ông là Phê-đa-gia, Mi-sa-ên, Manh-ki-gia, Ha-sum, Hách-ba-đa-na, Xa-cha-ri và Mê-su-lam

E-xơ-ra mở sách ra trước mặt cả dân chúng, vì ông đứng cao hơn cả dân chúng, khi ông mở sách ra, tất cả dân chúng đều đứng dậy. E-xơ-ra chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng vĩ đại, và tất cả dân chúng đều giơ tay của họ lên và đáp lại rằng: “A-men! A-men!” Rồi họ cúi đầu, sấp mặt xuống đất, mà thờ phượng Đức Giê-hô-va.

Cũng có Giê-sua, Ba-ni, Sê-rê-bia, Gia-min, A-cúp, Sa-bê-thai, Hô-đi-gia, Ma-a-xê-gia, Kê-li-ta, A-xa-ria, Giô-xa-bát, Ha-nan, Phê-la-gia, và những người Lê-vi đã giúp cho dân chúng hiểu luật pháp; còn dân chúng thì đứng tại chỗ của mình. Như vậy, họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi họ giải nghĩa, và giúp cho dân chúng hiểu điều đã đọc.

Ngày Thánh Của Chúa

Nê-hê-mi - quan tổng trấn, E-xơ-ra - thầy tế lễ và là một học giả về giáo luật, cùng những người Lê-vi dạy dân chúng, đã nói với tất cả dân chúng rằng: “Hôm nay là ngày thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. Đừng sầu than hay khóc lóc!” Bởi vì tất cả dân chúng đã khóc khi họ nghe những lời trong luật pháp.

Và rồi ông nói với họ: “Hãy đi, ăn vật béo bổ, uống thức ngọt ngon, và hãy gửi phần cho những ai không sắm sửa gì hết, bởi vì hôm nay là ngày thánh cho Chúa của chúng ta. Đừng sầu thảm, bởi vì niềm vui của Đức Giê-hô-va là sức mạnh của các ngươi.”

Vì vậy, những người Lê-vi đã trấn an tất cả dân chúng, và nói: “Hãy yên lặng vì ngày nay là thánh. Đừng nên sầu thảm!”

Toàn thể dân chúng đã đi về, ăn, uống, và gửi phần cho người không có. Họ liên hoan trọng thể bởi vì họ hiểu được những lời đã được truyền cho mình.

Giữ Lễ Lều Tạm

Qua ngày mồng hai, các trưởng tộc trong dân chúng, cùng những thầy tế lễ và những người Lê-vi, đã họp lại với học giả giáo luật E-xơ-ra để tìm hiểu những lời của luật pháp. Họ tìm thấy có chép trong luật pháp điều mà Đức Giê-hô-va đã truyền bởi Môi-se đó là dân Y-sơ-ra-ên phải ở trong những căn lều tạm suốt kỳ lễ trong tháng bảy, và họ phải công bố và loan truyền trong các thành phố và tại Giê-ru-sa-lem rằng: “Hãy lên núi, mang những nhánh ô-liu, những nhánh cây dầu, những nhánh cây sim, những lá kè, và những nhánh cây rậm lá để làm những căn lều tạm” như đã được chép.”

Vì vậy dân chúng đã đi ra, mang những lá đó về, và mỗi người làm những căn lều tạm cho mình, trên mái nhà của mình, hay trong sân của họ, hoặc trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, tại quảng trường của cổng Nước, và quảng trường của cổng Ép-ra-im.

Như vậy, cả hội chúng, của những người bị lưu đày trở về, đã làm những lều tạm và ở trong đó. Bởi vì từ đời Giô-suê, con trai của Nun, cho đến ngày hôm đó, dân Y-sơ-ra-ên chưa bao giờ làm như vậy. Có một sự hân hoan rất lớn.

Mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày cuối, người đã đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời.

Họ giữ lễ trong bảy ngày, và vào ngày thứ tám có một cuộc nhóm họp lại trọng thể theo luật định.

Bản Dịch Việt Ngữ

Dân Chúng Được Nghe Đọc Luật Pháp Của Chúa

1. Tất cả dân chúng đều họp lại như một người, tại quảng trường trước cổng Nước. Họ nói với E-xơ-ra - một học giả về giáo luật – đem đến sách luật pháp của Môi-se, mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên.

2. Vì vậy, vào ngày mồng một tháng bảy, thầy tế lễ E-xơ-ra đã đem sách luật pháp đến trước hội chúng, cả nam lẫn nữ, cùng tất cả những người có thể nghe và hiểu được. 3. Rồi tại quảng trường trước cổng Nước, trước hội chúng cả nam lẫn nữ cùng những người có thể hiểu được, ông đọc trong sách từ rạng đông cho đến trưa; và tất cả dân chúng đã lắng tai nghe đọc sách luật pháp.

4. Học giả giáo luật E-xơ-ra đứng trên một bục làm bằng gỗ mà họ đã làm cho mục đích này; và bên cạnh ông – đứng bên phải của ông là Ma-ti-thia, Sê-ma, A-na-gia, U-ri, Hinh-kia và Ma-a-xê-gia; và bên trái của ông là Phê-đa-gia, Mi-sa-ên, Manh-ki-gia, Ha-sum, Hách-ba-đa-na, Xa-cha-ri và Mê-su-lam.

5. E-xơ-ra mở sách ra trước mặt cả dân chúng, vì ông đứng cao hơn cả dân chúng, khi ông mở sách ra, tất cả dân chúng đều đứng dậy. 6. E-xơ-ra chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng vĩ đại, và tất cả dân chúng giơ tay của họ lên và đáp lại rằng: “A-men! A-men!” Rồi họ cúi đầu, sấp mặt xuống đất, mà thờ phượng Đức Giê-hô-va.

7. Cũng có Giê-sua, Ba-ni, Sê-rê-bia, Gia-min, A-cúp, Sa-bê-thai, Hô-đi-gia, Ma-a-xê-gia, Kê-li-ta, A-xa-ria, Giô-xa-bát, Ha-nan, Phê-la-gia, và những người Lê-vi đã giúp cho dân chúng hiểu luật pháp; còn dân chúng thì đứng tại chỗ của mình. 8. Như vậy, họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi họ giải nghĩa, và giúp cho dân chúng hiểu điều đã đọc.

Ngày Thánh Của Chúa

9. Nê-hê-mi - quan tổng trấn, E-xơ-ra - thầy tế lễ và là một học giả về giáo luật, cùng những người Lê-vi dạy dân chúng, đã nói với tất cả dân chúng rằng: “Hôm nay là ngày thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. Đừng sầu than hay khóc lóc!” Bởi vì tất cả dân chúng đã khóc khi họ nghe những lời trong luật pháp.

10. Và rồi ông nói với họ: “Hãy đi, ăn vật béo bổ, uống thức ngọt ngon, và hãy gửi phần cho ai không sắm sửa gì hết, bởi vì hôm nay là ngày thánh cho Chúa của chúng ta. Đừng sầu thảm, bởi vì niềm vui của Đức Giê-hô-va là sức mạnh của các ngươi.”

11. Vì vậy, những người Lê-vi đã trấn an tất cả dân chúng, và nói: “Hãy yên lặng vì ngày nay là thánh. Đừng nên sầu thảm!” 12. Toàn thể dân chúng đã đi về, ăn, uống, và gửi phần cho những người không có. Họ liên hoan trọng thể bởi vì họ hiểu được những lời đã được truyền cho mình.

Giữ Lễ Lều Tạm

13. Qua ngày mồng hai, các trưởng tộc trong dân chúng, cùng những thầy tế lễ và những người Lê-vi, đã họp lại với học giả giáo luật E-xơ-ra để tìm hiểu những lời của luật pháp. 14. Họ tìm thấy có chép trong luật pháp điều mà Đức Giê-hô-va đã truyền bởi Môi-se đó là dân Y-sơ-ra-ên phải ở trong những căn lều tạm suốt kỳ lễ trong tháng bảy, 15. và họ phải công bố và loan truyền trong các thành phố và tại Giê-ru-sa-lem rằng: “Hãy lên núi, mang những nhánh ô-liu, những nhánh cây dầu, những nhánh cây sim, những lá kè, và những nhánh cây rậm lá để làm những căn lều tạm” như đã được chép.”

16. Vì vậy dân chúng đã đi ra, mang những lá đó về, và mỗi người đã làm những căn lều tạm cho mình, trên mái nhà của mình, hay trong sân của họ, hoặc trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, tại quảng trường của cổng Nước, và quảng trường của cổng Ép-ra-im.

17. Như vậy, cả hội chúng, của những người bị lưu đày trở về, đã làm những lều tạm và ở trong đó. Vì từ đời Giô-suê, con trai của Nun, cho đến ngày đó, dân Y-sơ-ra-ên chưa bao giờ làm như vậy. Có một sự hân hoan rất lớn.

18. Mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày cuối, người đã đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời.

Họ giữ lễ trong bảy ngày, và vào ngày thứ tám có một cuộc nhóm họp lại trọng thể theo luật định.

Bản Dịch 1925

1. Bấy giờ, dân sự đều nhóm hiệp như thể một người, tại phố ở trước cửa Nước. Chúng nói với E-xơ-ra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Y-sơ-ra-ên. 2. Ngày mồng một tháng bảy, thầy tế lễ E-xơ-ra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ, cùng những người có thông sáng nghe hiểu được.

3. Người đứng tại phố ở trước cửa Nước, đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam và nữ, cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. 4. Thầy thông giáo E-xơ-ra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy; Ma-ti-thia, Sê-ma, A-na-gia, U-ri, Hinh-kia, và Ma-a-xê-gia, đứng gần người ở bên hữu; còn bên tả người thì có Phê-đa-gia, Mi-sa-ên, Manh-ki-gia, Ha-sum, Hách-ba-đa-na, Xa-cha-ri, và Mê-su-lam. 5. E-xơ-ra dở sách ra trước mặt cả dân sự, vì người đứng cao hơn chúng; khi người dở sách ra, thì dân sự đều đứng dậy. 6. E-xơ-ra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả; cả dân sự bèn giơ tay lên, mà đáp lại rằng: A-men, A-men! rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. 7. Giê-sua, Ba-ni, Sê-rê-bia, Gia-min, A-cúp, Sa-bê-thai, Hô-đi-gia, Ma-a-xê-gia, Kê-li-ta, A-xa-ria, Giô-xa-bát, Ha-nan, Bê-la-gia, và người Lê-vi, đều giải cho dân sự hiểu luật pháp; và dân sự đứng tại chỗ mình. 8. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc.

9. Nê-hê-mi, quan tổng trấn, E-xơ-ra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; chớ để tang, cũng đừng khóc lóc. Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. 10. Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.

11. Vậy, người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn, mà rằng: Khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi.

12. Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gởi cho những phần, cùng vui vẻ lắm; vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. 13. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, đều nhóm lại bên E-xơ-ra, là người thông giáo, đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. 14. Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Y-sơ-ra-ên phải ở trong nhà lều đang lúc lễ tháng bảy; 15. và chúng phải hô truyền trong các thành và tại Giê-ru-sa-lem nghe, rằng: Hãy đi kiếm trong núi những nhánh ô-li-ve và ô-li-ve rừng, những nhánh cây sim, những tầu lá kè, và những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều, y như đã chép. 16. Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa Nước, và nơi phố của cửa Ép-ra-im. 17. Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những nhà lều, và ở trong đó. Từ đời Giô-suê, con trai của Nun, cho đến ngày ấy, dân Y-sơ-ra-ên chẳng có làm gì giống như vậy. Bèn có sự rất vui mừng. 18. Mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ăn lễ bảy ngày; còn qua ngày thứ tám, có một lễ trọng thể, tùy theo luật lệ.

Bản Dịch 2011

Ê-xơ-ra Tuyên Ðọc Luật Pháp và Cử Hành Lễ Lều Tạm
1. Khi ấy mọi người đều nhóm lại với nhau như một người tại quảng trường ở Cổng Nước. Họ nói với Ê-xơ-ra giáo sư kinh luật, xin ông đem bộ Sách Luật Pháp của Mô-sê mà CHÚA đã truyền cho dân I-sơ-ra-ên đến. 2. Vì thế, ngày mồng một tháng Bảy, Tư Tế Ê-xơ-ra đem bộ sách đến trước hội chúng, gồm những người lớn nam và nữ và những thiếu niên có thể nghe và hiểu được, để đọc cho họ nghe từ sáng sớm cho đến giữa trưa. 3. Ông đứng ở quảng trường đối diện với Cổng Nước và đọc lớn tiếng những lời đã chép trong đó trước mặt những người lớn nam và nữ, cùng những thiếu niên có thể hiểu được. Mọi người đều chăm chú lắng nghe Luật Pháp. 4. Ê-xơ-ra giáo sư kinh luật đứng trên một bục gỗ được đóng sẵn cho dịp nầy. Ðứng bên cạnh ông, phía bên phải có Mát-ti-thi-a, Sê-ma, A-na-gia, U-ri-gia, Hinh-ki-a, và Ma-a-sê-gia; và phía bên trái có Pê-đa-gia, Mi-sa-ên, Manh-ki-gia, Ha-sum, Hách-ba-đa-na, Xa-cha-ri-a, và Mê-su-lam. 5. Ê-xơ-ra mở sách ra trước mặt mọi người. Vì ông đứng cao hơn mọi người, nên ai nấy đều nhìn thấy ông. Khi ông mở sách ra, mọi người đều đứng dậy. 6. Ê-xơ-ra ca ngợi CHÚA, Ðức Chúa Trời cao cả. Bấy giờ mọi người đều đưa hai tay lên trời và đáp lại, “A-men! A-men!” Kế đó, họ cuối đầu và nằm sấp mặt xuống đất mà thờ lạy CHÚA.
7. Lúc ấy Giê-sua, Ba-ni, Sê-rê-bi-a, Gia-min, Ạc-cúp, Sa-bê-thai, Hô-đi-a, Ma-a-sê-gia, Kê-li-ta, A-xa-ri-a, Giô-xa-bát, Ha-nan, Pê-la-gia, những người Lê-vi, đã giúp cho dân hiểu được luật pháp, trong khi dân vẫn cứ đứng yên tại chỗ. 8. Họ đọc trong Sách Luật Pháp của Ðức Chúa Trời một cách rõ ràng và giải thích ý nghĩa những lời ấy, khiến ai nấy đều hiểu rõ những gì họ đọc.
9. Bấy giờ Nê-hê-mi-a tổng trấn, Ê-xơ-ra giáo sư kinh luật kiêm tư tế, và những người Lê-vi giảng dạy cho dân. Họ nói với toàn dân, “Hôm nay là ngày thánh dành cho CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Ðừng than thở và khóc lóc.” Vì toàn dân đã bật khóc khi nghe những lời của Luật Pháp. 10. Sau đó, Nê-hê-mi-a nói với họ, “Ai nấy hãy đi về, hãy ăn những món béo bổ, hãy uống những thức ngọt ngon, và hãy gởi phần cho những người không có gì để ăn uống, vì hôm nay là ngày thánh dành cho Chúa chúng ta. Ðừng buồn, vì niềm vui của CHÚA là sức mạnh của anh chị em.”
11. Những người Lê-vi cũng trấn an mọi người, bảo rằng, “Xin anh chị em hãy bình tĩnh, vì hôm nay là ngày thánh. Anh chị em đừng buồn.” 12. Thế là mọi người ra về, ăn, uống, và gởi phần ẩm thực. Họ tưng bừng tổ chức các tiệc mừng, vì họ hiểu được những lời đã công bố cho họ.
13. Ngày thứ nhì, tất cả các trưởng tộc trong dân, cùng với các tư tế, và những người Lê-vi đã họp lại với Ê-xơ-ra giáo sư kinh luật để học hỏi những lời của Luật Pháp tường tận hơn. 14. Họ tìm thấy trong Luật Pháp có ghi rằng CHÚA truyền cho Mô-sê bảo dân I-sơ-ra-ên phải ở trong các lều trong kỳ dự lễ tháng Bảy, 15. và họ phải công bố và loan truyền trong tất cả các thành và trong Giê-ru-sa-lem rằng, “Hãy lên núi, đem những nhánh ô-liu, những nhánh thông, những cành sim, những cành kè, những cành cây rậm lá về làm lều để ở, y như đã chép.”
16. Thế là dân chúng đi ra, mang những nhánh cây ấy về, và làm lều để ở. Họ làm các lều lá ấy trên các sân thượng, trước sân nhà của họ, trong sân của nhà Ðức Chúa Trời, trong quảng trường ở Cổng Nước, và trong quảng trường ở Cổng Ép-ra-im. 17. Vậy cả tập thể của những người từ chốn lưu đày trở về đã làm những lều lá và tạm trú trong các lều ấy suốt kỳ lễ. Số là từ ngày Giô-sua con của Nun cho đến ngày ấy, dân I-sơ-ra-ên chưa hề làm như thế bao giờ. Do đó mọi người đều vui mừng khôn xiết.
18. Ngày nào cũng vậy, từ ngày đầu cho đến ngày cuối của kỳ lễ, Ê-xơ-ra đọc trong Sách Luật Pháp của Ðức Chúa Trời. Họ cử hành lễ suốt bảy ngày; đến ngày thứ tám, họ cử hành một lễ bế mạc rất trọng thể, y như đã quy định.

Tài Liệu Nghiên Cứu Kinh Thánh

Tài Liệu