Muối Của Đất

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội Dung

Ma-thi-ơ 5:13

13. Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.

Mác 9:49-50

49. Mỗi người sẽ được nêm mặn bằng lửa. Mỗi sinh tế sẽ được nêm mặn bằng muối. 50. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn, các con sẽ nêm bằng gì? Hãy có muối trong chính các con, và hãy hòa thuận với nhau

Lu-ca 9:34-35

34. Muối là giống tốt; nhưng nếu muối mất mặn, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? 35. Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân; người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe.

Tài Liệu