Khác biệt giữa các bản “Mi-chê: Chương 4”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Bản Dịch 1926 to Bản Dịch 1925)
Dòng 1: Dòng 1:
==Bản Dịch 1926==
+
==Bản Dịch 1925==
 
1.  Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; 2.  và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem. 3.  Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân, đoán định các nước mạnh nơi phương xa; và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và cũng không tập sự chiến tranh nữa. 4.  Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo sợ; vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán.  
 
1.  Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; 2.  và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem. 3.  Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân, đoán định các nước mạnh nơi phương xa; và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và cũng không tập sự chiến tranh nữa. 4.  Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo sợ; vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán.  
  
Dòng 12: Dòng 12:
 
'''CHÚA Trị Vì tại Si-ôn'''<br/>1.  Trong những ngày cuối cùng sẽ xảy ra điều nầy: <br/>Núi của nhà CHÚA sẽ được lập trên đỉnh các núi non; <br/>Nó sẽ được đề cao hơn các núi đồi; <br/>Muôn dân sẽ đổ về nơi ấy. <br/>2.  Nhiều nước sẽ đến và nói, <br/>“Hãy đến, chúng ta hãy đi lên núi của CHÚA, <br/>Ðến nhà Ðức Chúa Trời của Gia-cốp; <br/>Ngài sẽ dạy chúng ta các đường Ngài, <br/>Rồi chúng ta sẽ bước đi trong các lối Ngài,” <br/>Vì luật pháp sẽ được ban hành từ Si-ôn, <br/>Và lời CHÚA sẽ được ban phát từ Giê-ru-sa-lem. <br/>3.  Ngài sẽ xét xử giữa các dân, <br/>Ngài sẽ phán xét các nước hùng cường ở phương xa, <br/>Họ sẽ đập gươm đao rèn thành lưỡi cày, <br/>Cán giáo mác rèn thành lưỡi liềm, <br/>Nước nầy sẽ không đưa gươm lên nghịch lại nước khác, <br/>Người ta sẽ không còn tập luyện cho chiến tranh. <br/>4.  Nhưng ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho của mình và dưới cây vả của mình, <br/>Không ai sẽ làm cho ai lo sợ nữa, <br/>Vì miệng của CHÚA các đạo quân đã phán vậy. <br/>5.  Dù các dân bước đi trong danh các thần riêng của họ, <br/>Nhưng chúng ta sẽ bước đi trong danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đến đời đời vô cùng. <br/>'''Lời Hứa về Sự Phục Hưng Sau Thời Bị Lưu Ðày'''<br/>6.  Trong ngày ấy, CHÚA phán, <br/>“Ta sẽ gom lại những kẻ đã bị què, nhóm lại những kẻ đã bị xua đuổi và bị Ta làm cho đau khổ. <br/>7.  Ta sẽ làm cho những kẻ bị què thành một dân sót lại, <br/>Biến những kẻ từng bị tản lạc ở phương xa thành một nước hùng cường, <br/>Và CHÚA sẽ trị vì họ trên Núi Si-ôn từ lúc đó đến đời đời vô cùng.” <br/>8.  Còn ngươi, hỡi tháp canh của đàn chiên, ngọn đồi phòng thủ của Ái Nữ của Si-ôn, <br/>Quyền bính thuở trước và vương quốc của Ái Nữ của Giê-ru-sa-lem sẽ về lại với ngươi. <br/>9.  Nhưng bây giờ sao ngươi khóc la ầm ĩ? <br/>Ngươi không có vua để xét đoán ngươi sao? <br/>Chẳng lẽ kẻ làm mưu sĩ của ngươi đã chết rồi sao? <br/>Sao ngươi phải quằn quại đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn như thế? <br/>10.  Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy kêu la đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn, <br/>Vì ngươi sẽ phải rời bỏ thành phố, ngươi phải ra ngoài đồng mà ở, <br/>Ngươi sẽ bị đày qua Ba-by-lôn, <br/>Nơi đó ngươi sẽ được cứu, <br/>Nơi đó ngươi sẽ được CHÚA cứu chuộc khỏi tay kẻ thù. <br/>11.  Bây giờ các nước hiệp nhau chống lại ngươi, bảo rằng, <br/>“Hãy làm cho nó thành đồ ô uế, <br/>Hãy cho mắt chúng ta nhìn thấy cảnh Si-ôn bị diệt vong.” <br/>12.  Nhưng chúng không biết các ý định của CHÚA, <br/>Chúng không hiểu được chương trình của Ngài, <br/>Vì Ngài sẽ gom chúng lại như các bó lúa trong sân đập lúa. <br/>13.  “Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy đứng dậy và đập lúa, <br/>Vì Ta sẽ làm cho sừng của ngươi cứng như sắt, <br/>Và móng của ngươi chắc như đồng; <br/>Ngươi sẽ đánh các dân tan tành manh giáp.” <br/>Bấy giờ tôi sẽ biệt riêng ra thánh cho CHÚA các chiến lợi phẩm lấy được của chúng, <br/>Tôi sẽ dâng lên Chúa của cả thế gian sự giàu có của chúng. <br/>
 
'''CHÚA Trị Vì tại Si-ôn'''<br/>1.  Trong những ngày cuối cùng sẽ xảy ra điều nầy: <br/>Núi của nhà CHÚA sẽ được lập trên đỉnh các núi non; <br/>Nó sẽ được đề cao hơn các núi đồi; <br/>Muôn dân sẽ đổ về nơi ấy. <br/>2.  Nhiều nước sẽ đến và nói, <br/>“Hãy đến, chúng ta hãy đi lên núi của CHÚA, <br/>Ðến nhà Ðức Chúa Trời của Gia-cốp; <br/>Ngài sẽ dạy chúng ta các đường Ngài, <br/>Rồi chúng ta sẽ bước đi trong các lối Ngài,” <br/>Vì luật pháp sẽ được ban hành từ Si-ôn, <br/>Và lời CHÚA sẽ được ban phát từ Giê-ru-sa-lem. <br/>3.  Ngài sẽ xét xử giữa các dân, <br/>Ngài sẽ phán xét các nước hùng cường ở phương xa, <br/>Họ sẽ đập gươm đao rèn thành lưỡi cày, <br/>Cán giáo mác rèn thành lưỡi liềm, <br/>Nước nầy sẽ không đưa gươm lên nghịch lại nước khác, <br/>Người ta sẽ không còn tập luyện cho chiến tranh. <br/>4.  Nhưng ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho của mình và dưới cây vả của mình, <br/>Không ai sẽ làm cho ai lo sợ nữa, <br/>Vì miệng của CHÚA các đạo quân đã phán vậy. <br/>5.  Dù các dân bước đi trong danh các thần riêng của họ, <br/>Nhưng chúng ta sẽ bước đi trong danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đến đời đời vô cùng. <br/>'''Lời Hứa về Sự Phục Hưng Sau Thời Bị Lưu Ðày'''<br/>6.  Trong ngày ấy, CHÚA phán, <br/>“Ta sẽ gom lại những kẻ đã bị què, nhóm lại những kẻ đã bị xua đuổi và bị Ta làm cho đau khổ. <br/>7.  Ta sẽ làm cho những kẻ bị què thành một dân sót lại, <br/>Biến những kẻ từng bị tản lạc ở phương xa thành một nước hùng cường, <br/>Và CHÚA sẽ trị vì họ trên Núi Si-ôn từ lúc đó đến đời đời vô cùng.” <br/>8.  Còn ngươi, hỡi tháp canh của đàn chiên, ngọn đồi phòng thủ của Ái Nữ của Si-ôn, <br/>Quyền bính thuở trước và vương quốc của Ái Nữ của Giê-ru-sa-lem sẽ về lại với ngươi. <br/>9.  Nhưng bây giờ sao ngươi khóc la ầm ĩ? <br/>Ngươi không có vua để xét đoán ngươi sao? <br/>Chẳng lẽ kẻ làm mưu sĩ của ngươi đã chết rồi sao? <br/>Sao ngươi phải quằn quại đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn như thế? <br/>10.  Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy kêu la đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn, <br/>Vì ngươi sẽ phải rời bỏ thành phố, ngươi phải ra ngoài đồng mà ở, <br/>Ngươi sẽ bị đày qua Ba-by-lôn, <br/>Nơi đó ngươi sẽ được cứu, <br/>Nơi đó ngươi sẽ được CHÚA cứu chuộc khỏi tay kẻ thù. <br/>11.  Bây giờ các nước hiệp nhau chống lại ngươi, bảo rằng, <br/>“Hãy làm cho nó thành đồ ô uế, <br/>Hãy cho mắt chúng ta nhìn thấy cảnh Si-ôn bị diệt vong.” <br/>12.  Nhưng chúng không biết các ý định của CHÚA, <br/>Chúng không hiểu được chương trình của Ngài, <br/>Vì Ngài sẽ gom chúng lại như các bó lúa trong sân đập lúa. <br/>13.  “Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy đứng dậy và đập lúa, <br/>Vì Ta sẽ làm cho sừng của ngươi cứng như sắt, <br/>Và móng của ngươi chắc như đồng; <br/>Ngươi sẽ đánh các dân tan tành manh giáp.” <br/>Bấy giờ tôi sẽ biệt riêng ra thánh cho CHÚA các chiến lợi phẩm lấy được của chúng, <br/>Tôi sẽ dâng lên Chúa của cả thế gian sự giàu có của chúng. <br/>
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
+
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Mi-chê]]
 
:* [[Mi-chê]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Phiên bản lúc 16:55, ngày 7 tháng 4 năm 2018

Bản Dịch 1925

1. Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; 2. và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem. 3. Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân, đoán định các nước mạnh nơi phương xa; và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và cũng không tập sự chiến tranh nữa. 4. Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo sợ; vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán.

5. Mọi dân tộc ai nấy bước theo danh của thần mình; và chúng ta sẽ bước theo danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng!

6. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ta sẽ nhóm kẻ què lại, và thâu kẻ đã bị đuổi, kẻ mà ta đã làm cho buồn rầu. 7. Rồi ta sẽ đặt kẻ què làm dân sót, và kẻ bị bỏ làm nước mạnh: Đức Giê-hô-va sẽ trị vì trên chúng nó trong núi Si-ôn, từ bây giờ đến đời đời.

8. Còn ngươi, là tháp của bầy, đồi của con gái Si-ôn, quyền thế cũ của ngươi, tức là nước của con gái Giê-ru-sa-lem, sẽ đến cùng ngươi. 9. Nhưng bây giờ làm sao ngươi trổi tiếng kêu la như vậy? Giữa ngươi há không có vua sao? Hay là mưu sĩ ngươi đã chết, nên ngươi bị quặn thắt như đàn bà sanh đẻ? 10. Hỡi con gái Si-ôn, hãy đau đớn khó nhọc để đẻ ra như đàn bà đẻ! Vì ngươi sẽ đi ra khỏi thành và ở trong đồng ruộng, và ngươi sẽ đến Ba-by-lôn. Nhưng ở đó, ngươi sẽ được giải cứu; ấy là tại đó mà Đức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi ra khỏi tay kẻ thù nghịch ngươi.

11. Bây giờ có nhiều nước nhóm lại nghịch cùng ngươi, nói rằng: Nguyền cho nó bị uế tục, và nguyền cho con mắt chúng ta xem thấy sự ước ao mình xảy đến trên Si-ôn! 12. Song chúng nó không biết ý tưởng Đức Giê-hô-va, không hiểu mưu của Ngài; vì Ngài đã nhóm chúng nó lại như những bó lúa đến nơi sân đạp lúa. 13. Vậy, hỡi con gái Si-ôn, hãy chổi dậy, khá giày đạp! Vì ta sẽ làm cho sừng ngươi nên sắt, vó ngươi nên đồng; ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân, và ta sẽ dâng lợi của chúng nó cho Đức Giê-hô-va, của cải chúng nó cho Chúa trên khắp đất. 14. Vậy, hỡi nữ đội, bây giờ hãy nhóm đội ngũ ngươi! Người đã vây hãm chúng ta. Người ta lấy roi đánh trên má quan xét của Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011

CHÚA Trị Vì tại Si-ôn
1. Trong những ngày cuối cùng sẽ xảy ra điều nầy:
Núi của nhà CHÚA sẽ được lập trên đỉnh các núi non;
Nó sẽ được đề cao hơn các núi đồi;
Muôn dân sẽ đổ về nơi ấy.
2. Nhiều nước sẽ đến và nói,
“Hãy đến, chúng ta hãy đi lên núi của CHÚA,
Ðến nhà Ðức Chúa Trời của Gia-cốp;
Ngài sẽ dạy chúng ta các đường Ngài,
Rồi chúng ta sẽ bước đi trong các lối Ngài,”
Vì luật pháp sẽ được ban hành từ Si-ôn,
Và lời CHÚA sẽ được ban phát từ Giê-ru-sa-lem.
3. Ngài sẽ xét xử giữa các dân,
Ngài sẽ phán xét các nước hùng cường ở phương xa,
Họ sẽ đập gươm đao rèn thành lưỡi cày,
Cán giáo mác rèn thành lưỡi liềm,
Nước nầy sẽ không đưa gươm lên nghịch lại nước khác,
Người ta sẽ không còn tập luyện cho chiến tranh.
4. Nhưng ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho của mình và dưới cây vả của mình,
Không ai sẽ làm cho ai lo sợ nữa,
Vì miệng của CHÚA các đạo quân đã phán vậy.
5. Dù các dân bước đi trong danh các thần riêng của họ,
Nhưng chúng ta sẽ bước đi trong danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đến đời đời vô cùng.
Lời Hứa về Sự Phục Hưng Sau Thời Bị Lưu Ðày
6. Trong ngày ấy, CHÚA phán,
“Ta sẽ gom lại những kẻ đã bị què, nhóm lại những kẻ đã bị xua đuổi và bị Ta làm cho đau khổ.
7. Ta sẽ làm cho những kẻ bị què thành một dân sót lại,
Biến những kẻ từng bị tản lạc ở phương xa thành một nước hùng cường,
Và CHÚA sẽ trị vì họ trên Núi Si-ôn từ lúc đó đến đời đời vô cùng.”
8. Còn ngươi, hỡi tháp canh của đàn chiên, ngọn đồi phòng thủ của Ái Nữ của Si-ôn,
Quyền bính thuở trước và vương quốc của Ái Nữ của Giê-ru-sa-lem sẽ về lại với ngươi.
9. Nhưng bây giờ sao ngươi khóc la ầm ĩ?
Ngươi không có vua để xét đoán ngươi sao?
Chẳng lẽ kẻ làm mưu sĩ của ngươi đã chết rồi sao?
Sao ngươi phải quằn quại đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn như thế?
10. Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy kêu la đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn,
Vì ngươi sẽ phải rời bỏ thành phố, ngươi phải ra ngoài đồng mà ở,
Ngươi sẽ bị đày qua Ba-by-lôn,
Nơi đó ngươi sẽ được cứu,
Nơi đó ngươi sẽ được CHÚA cứu chuộc khỏi tay kẻ thù.
11. Bây giờ các nước hiệp nhau chống lại ngươi, bảo rằng,
“Hãy làm cho nó thành đồ ô uế,
Hãy cho mắt chúng ta nhìn thấy cảnh Si-ôn bị diệt vong.”
12. Nhưng chúng không biết các ý định của CHÚA,
Chúng không hiểu được chương trình của Ngài,
Vì Ngài sẽ gom chúng lại như các bó lúa trong sân đập lúa.
13. “Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy đứng dậy và đập lúa,
Vì Ta sẽ làm cho sừng của ngươi cứng như sắt,
Và móng của ngươi chắc như đồng;
Ngươi sẽ đánh các dân tan tành manh giáp.”
Bấy giờ tôi sẽ biệt riêng ra thánh cho CHÚA các chiến lợi phẩm lấy được của chúng,
Tôi sẽ dâng lên Chúa của cả thế gian sự giàu có của chúng.

Tài Liệu