Mi-chê: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 03:03, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Update Ban Dich 2011)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời Quở Trách Những Lãnh Đạo Gian Ác
1. Ta phán: “Các lãnh đạo của Gia-cốp, và các ngươi - là những bậc cầm quyền của nhà Y-sơ-ra-ên – bây giờ hãy lắng nghe! Các ngươi không biết công lý hay sao?
2. Các ngươi là những kẻ ghét điều lành và yêu thích điều ác; các ngươi là những kẻ lột da dân của Ta và lóc thịt khỏi xương của họ -
3. Là những kẻ ăn thịt dân của Ta, lột da của họ, bẻ gãy những xương của họ, chặt thành nhiều mảnh, như bỏ vào nồi, như thịt trong chảo.”
4. Rồi họ sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài sẽ không nghe họ; thậm chí vào lúc đó, Ngài sẽ giấu mặt Ngài khỏi họ, bởi vì họ đã làm những việc gian ác.
5. Vì vậy, Đức Giê-hô-va nói về những tiên tri, là những kẻ làm cho dân của Ta lầm lạc; khi răng của chúng có gì để nhai, chúng hô hào: “Bình an!”; nhưng người nào không cho vật gì vào miệng của chúng, thì chúng chuẩn bị chiến tranh chống lại người đó.
6. Vì vậy, các ngươi sẽ có ban đêm mà không có khải tượng; các ngươi sẽ có sự tối tăm mà không có sự tiên đoán nào; mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri, và ban ngày sẽ là sự tối tăm cho họ.
7. Do đó những bậc tiên kiến sẽ xấu hổ, và những người nhận mặc khải thiên thượng sẽ bối rối. Thật vậy, tất cả đều che môi của họ lại, bởi vì không có câu trả lời nào từ Đức Chúa Trời.
8. Nhưng ta được đầy dẫy sức mạnh, cùng với sự công chính và năng quyền, bởi Thần của Đức Giê-hô-va, để công bố cho Gia-cốp biết sự vi phạm của người, và cho Y-sơ-ra-ên biết tội lỗi của nó.
9. Các ngươi - những lãnh đạo của nhà Gia-cốp và những bậc cầm quyền của nhà Y-sơ-ra-ên – bây giờ hãy lắng nghe điều nầy: các ngươi ghét công lý và làm sai lệch tất cả sự bình đẳng.
10. Những kẻ xây dựng Si-ôn bằng huyết, và Giê-ru-sa-lem bằng sự gian ác,
11. Những bậc lãnh đạo phán xét vì hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì được trả công, còn các tiên tri nói tiên tri vì tiền; dầu vậy, họ nương vào Đức Giê-hô-va, và nói rằng: “Không phải Đức Giê-hô-va đang ở giữa chúng ta hay sao? Không có tai vạ nào có thể đến trên chúng ta.”
12. Do đó, chính vì các ngươi, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành đống đổ nát, và núi của đền thờ sẽ như những ngọn đồi trơ trọi trong rừng!

Bản Dịch Đại Chúng

Lời Quở Trách Những Lãnh Đạo Gian Ác
Ta phán: “Các lãnh đạo của Gia-cốp, và các ngươi - là những bậc cầm quyền của nhà Y-sơ-ra-ên – bây giờ hãy lắng nghe! Các ngươi không biết công lý hay sao?
Các ngươi là những kẻ ghét điều lành và yêu thích điều ác; các ngươi là những kẻ lột da dân của Ta và lóc thịt khỏi xương của họ -
Là những kẻ ăn thịt dân của Ta, lột da của họ, bẻ gãy những xương của họ, chặt thành nhiều mảnh, như bỏ vào nồi, như thịt trong chảo.”
Rồi họ sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài sẽ không nghe họ; thậm chí vào lúc đó, Ngài sẽ giấu mặt Ngài khỏi họ, bởi vì họ đã làm những việc gian ác.
Vì vậy, Đức Giê-hô-va nói về những tiên tri, là những kẻ làm cho dân của Ta lầm lạc; khi răng của chúng có gì để nhai, chúng hô hào: “Bình an!”; nhưng ai không cho vật gì vào miệng của chúng, thì chúng chuẩn bị chiến tranh chống lại người đó.
Vì vậy, các ngươi sẽ có ban đêm mà không có khải tượng; các ngươi sẽ có sự tối tăm mà không có sự tiên đoán nào; mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri, và ban ngày sẽ là sự tối tăm cho họ.
Do đó những bậc tiên kiến sẽ xấu hổ, và những người nhận mặc khải thiên thượng sẽ bối rối. Thật vậy, tất cả đều che môi của họ lại, bởi vì không có câu trả lời nào từ Đức Chúa Trời.
Nhưng ta được đầy dẫy sức mạnh, cùng với sự công chính và năng quyền, bởi Thần của Đức Giê-hô-va, để công bố cho Gia-cốp biết sự vi phạm của người, và cho Y-sơ-ra-ên biết tội lỗi của nó.
Các ngươi - những lãnh đạo của nhà Gia-cốp và những bậc cầm quyền của nhà Y-sơ-ra-ên – bây giờ hãy lắng nghe điều nầy: Các ngươi ghét công lý và làm sai lệch tất cả sự bình đẳng.
Những kẻ xây dựng Si-ôn bằng huyết, và Giê-ru-sa-lem bằng sự gian ác, những bậc lãnh đạo phán xét vì hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì được trả công, còn các tiên tri nói tiên tri vì tiền;
Dầu vậy, họ nương vào Đức Giê-hô-va, và nói rằng: “Không phải Đức Giê-hô-va đang ở giữa chúng ta hay sao? Không có tai vạ nào có thể đến trên chúng ta.”
Do đó, chính vì các ngươi, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành đống đổ nát, và núi của đền thờ sẽ như những ngọn đồi trơ trọi trong rừng!

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Ta phán: “Các lãnh đạo của Gia-cốp, và các ngươi - là những bậc cầm quyền của nhà Y-sơ-ra-ên – bây giờ hãy lắng nghe! Các ngươi không biết công lý hay sao?
2. Các ngươi là những kẻ ghét điều lành và yêu thích điều ác; các ngươi là những kẻ lột da dân của Ta và lóc thịt khỏi xương của họ -
3. Là những kẻ ăn thịt dân của Ta, lột da của họ, bẻ gãy những xương của họ, chặt thành nhiều mảnh, như bỏ vào nồi, như thịt trong chảo.”
4. Rồi họ sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài sẽ không nghe họ; thậm chí vào lúc đó Ngài sẽ giấu mặt Ngài khỏi họ, bởi vì họ đã làm những việc gian ác.
5. Vì vậy, Đức Giê-hô-va nói về những tiên tri, là những kẻ làm cho dân của Ta lầm lạc; khi răng của chúng có gì để nhai, chúng hô hào: “Bình an!”; nhưng người nào không cho vật gì vào miệng của chúng, thì chúng chuẩn bị chiến tranh chống lại người đó.
6. Vì vậy, các ngươi sẽ có ban đêm mà không có khải tượng; các ngươi sẽ có sự tối tăm mà không có sự tiên đoán nào; mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri, và ban ngày sẽ là sự tối tăm cho họ.
7. Do đó những bậc tiên kiến sẽ xấu hổ, và những người nhận mặc khải thiên thượng sẽ bối rối. Thật vậy, tất cả đều che môi của họ lại, bởi vì không có câu trả lời nào từ Đức Chúa Trời.
8. Nhưng ta được đầy dẫy sức mạnh, cùng với sự công chính và năng quyền, bởi Thần của Đức Giê-hô-va, để công bố cho Gia-cốp biết sự vi phạm của người, và cho Y-sơ-ra-ên biết tội lỗi của nó.
9. Các ngươi - những lãnh đạo của nhà Gia-cốp và những bậc cầm quyền của nhà Y-sơ-ra-ên – bây giờ hãy lắng nghe điều nầy: Các ngươi ghét công lý và làm sai lệch tất cả sự bình đẳng.
10. Là những kẻ xây dựng Si-ôn bằng huyết, và Giê-ru-sa-lem bằng sự gian ác,
11. Những bậc lãnh đạo phán xét vì hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì được trả công, còn các tiên tri nói tiên tri vì tiền; dầu vậy, họ nương vào Đức Giê-hô-va, và nói rằng: “Không phải Đức Giê-hô-va đang ở giữa chúng ta hay sao? Không có tai vạ nào có thể đến trên chúng ta.”
12. Do đó, chính vì các ngươi, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành đống đổ nát, và núi của đền thờ sẽ như những ngọn đồi trơ trọi trong rừng!

Bản Dịch 1925

1. Vậy nên ta nói rằng: Các trưởng của Gia-cốp và các ngươi là kẻ cai trị nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Há chẳng phải các ngươi nên biết sự công nghĩa sao? 2. Vả, các ngươi ghét điều lành, ưa điều dữ; lột da của những kẻ nầy và róc thịt trên xương chúng nó. 3. Các ngươi ăn thịt của dân ta, lột lấy da và bẻ lấy xương, xé ra từng mảnh như sắm cho nồi, như là thịt ở trong chảo.

4. Bấy giờ chúng nó sẽ kêu cùng Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài không trả lời. Phải, Ngài sẽ giấu mặt khỏi chúng nó trong lúc ấy theo như những việc dữ chúng đã làm. 5. Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán ra về các kẻ tiên tri làm lầm lạc dân ta, là kẻ cắn bằng răng mình, và rao rằng: Bình an! và nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng nó thì sửa soạn sự chiến tranh nghịch cùng nó. 6. Vì cớ đó, ban đêm sẽ ở trên các ngươi mà không có sự hiện thấy; các ngươi sẽ ở trong tối tăm mà không nói tiên tri; mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri đó, và ban ngày sẽ tối đi chung quanh họ. 7. Những kẻ tiên kiến sẽ phải xấu hổ, và những kẻ tiên tri sẽ bị nhuốc nhơ. Hết thảy đều che môi lại, vì chẳng được lời đáp nào của Đức Chúa Trời. 8. Nhưng ta, ta được đầy dẫy sức mạnh, sự xét đoán, và lòng bạo dạn, bởi Thần của Đức Giê-hô-va, để rao ra cho Gia-cốp về sự phạm pháp nó, cho Y-sơ-ra-ên về tội lỗi nó.

9. Hỡi các trưởng của nhà Gia-cốp, và các ngươi là kẻ cai trị nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe điều nầy, các ngươi gớm sự chánh trực, và làm bại hoại sự bằng phẳng. 10. Các người lấy huyết xây thành Si-ôn, và lấy sự gian ác xây thành Giê-ru-sa-lem. 11. Các quan trưởng xét đoán vì của hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc; rồi chúng nó nương cậy Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va há chẳng ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta! 12. Vậy nên, vì cớ các ngươi, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng; Giê-ru-sa-lem sẽ trở nên đống đổ nát, và núi của nhà sẽ trở nên như nơi cao trong rừng!

Bản Dịch 2011

Quở Trách Nhà Cầm Quyền và Giới Lãnh Ðạo Tôn Giáo Gian Ác

1 Bấy giờ tôi nói,

“Xin hãy nghe tôi, hỡi quý vị lãnh đạo của Gia-cốp, và hỡi các nhà quyền quý của nhà I-sơ-ra-ên,

Chẳng phải nhiệm vụ của quý vị là duy trì công lý sao?

2 Thế mà quý vị lại ghét điều thiện mà ưa điều ác,

Quý vị đã lột da của dân,

Quý vị lóc thịt của họ ra khỏi xương.

3 Quý vị ăn thịt dân tôi, lột da họ, và bẻ xương họ;

Quý vị bằm họ ra như thịt trong chảo, như thịt trong nồi.”

4 Ðến khi hữu sự họ lại kêu cầu CHÚA, nhưng Ngài không đáp lời;

Khi đó Ngài ẩn mặt Ngài khỏi họ, bởi vì những việc ác họ làm.

5 CHÚA phán thế này về các tiên tri đã gây cho dân tôi lầm lạc,

“Khi răng chúng cắn được cái gì, chúng hô lên, ‘Bình an.’

Nhưng khi không ai bỏ gì vào miệng chúng, chúng bèn kiếm cớ gây sự với người ta.”

6 Vì thế các người sẽ chỉ có toàn đêm đen mà không có khải tượng;

Các người sẽ chỉ thấy đêm tối mà chẳng thấy mặc khải thiên thượng nào.

Thời gian thi hành chức vụ của các tiên tri ấy sắp hết rồi;

Ban ngày sẽ biến ra tối tăm cho họ.

7 Các nhà tiên kiến sẽ xấu hổ;

Những người chuyên thấy mặc khải thiên thượng sẽ hổ thẹn;

Môi miệng của bọn họ im thin thít,

Vì Ðức Chúa Trời chẳng đáp lời nào với họ.

8 Còn phần tôi, nhờ Thần của CHÚA tôi được đầy quyền năng, công lý, và sức mạnh,

Ðể nói cho Gia-cốp biết các vi phạm của ông, và báo cho I-sơ-ra-ên hay những tội lỗi của ông.

9 Xin hãy nghe đây, hỡi những người lãnh đạo của nhà Gia-cốp, và hỡi những bậc cầm quyền của nhà I-sơ-ra-ên,

Những người ghét cay ghét đắng công lý và bẻ cong công chính.

10 Họ xây dựng Si-ôn bằng máu vô tội và Giê-ru-sa-lem bằng tội ác.

11 Những người lãnh đạo của nó xét xử theo của hối lộ;

Các tư tế của nó dạy dỗ theo giá được trả ít hay nhiều;

Các tiên tri của nó rao giảng lẽ mầu nhiệm vì tiền.

Dù vậy cả bọn họ đều nói họ đã nhờ cậy CHÚA,

Và nói, “Chẳng phải CHÚA đang ở với chúng ta sao?

Sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến với chúng ta đâu.”

12 Vì thế do tội của các người mà Si-ôn sẽ bị cày xới như một đám ruộng,

Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành một đống đổ nát điêu tàn;

Còn đỉnh núi có Ðền Thờ sẽ bị biến thành một rừng cây rậm rạp.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành