Mi-chê: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 16:55, ngày 7 tháng 4 năm 2018 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Bản Dịch 1926 to Bản Dịch 1925)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Vậy nên ta nói rằng: Các trưởng của Gia-cốp và các ngươi là kẻ cai trị nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Há chẳng phải các ngươi nên biết sự công nghĩa sao? 2. Vả, các ngươi ghét điều lành, ưa điều dữ; lột da của những kẻ nầy và róc thịt trên xương chúng nó. 3. Các ngươi ăn thịt của dân ta, lột lấy da và bẻ lấy xương, xé ra từng mảnh như sắm cho nồi, như là thịt ở trong chảo.

4. Bấy giờ chúng nó sẽ kêu cùng Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài không trả lời. Phải, Ngài sẽ giấu mặt khỏi chúng nó trong lúc ấy theo như những việc dữ chúng đã làm. 5. Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán ra về các kẻ tiên tri làm lầm lạc dân ta, là kẻ cắn bằng răng mình, và rao rằng: Bình an! và nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng nó thì sửa soạn sự chiến tranh nghịch cùng nó. 6. Vì cớ đó, ban đêm sẽ ở trên các ngươi mà không có sự hiện thấy; các ngươi sẽ ở trong tối tăm mà không nói tiên tri; mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri đó, và ban ngày sẽ tối đi chung quanh họ. 7. Những kẻ tiên kiến sẽ phải xấu hổ, và những kẻ tiên tri sẽ bị nhuốc nhơ. Hết thảy đều che môi lại, vì chẳng được lời đáp nào của Đức Chúa Trời. 8. Nhưng ta, ta được đầy dẫy sức mạnh, sự xét đoán, và lòng bạo dạn, bởi Thần của Đức Giê-hô-va, để rao ra cho Gia-cốp về sự phạm pháp nó, cho Y-sơ-ra-ên về tội lỗi nó.

9. Hỡi các trưởng của nhà Gia-cốp, và các ngươi là kẻ cai trị nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe điều nầy, các ngươi gớm sự chánh trực, và làm bại hoại sự bằng phẳng. 10. Các người lấy huyết xây thành Si-ôn, và lấy sự gian ác xây thành Giê-ru-sa-lem. 11. Các quan trưởng xét đoán vì của hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc; rồi chúng nó nương cậy Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va há chẳng ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta! 12. Vậy nên, vì cớ các ngươi, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng; Giê-ru-sa-lem sẽ trở nên đống đổ nát, và núi của nhà sẽ trở nên như nơi cao trong rừng!

Bản Dịch 2011

Quở Trách Nhà Cầm Quyền và Giới Lãnh Ðạo Tôn Giáo Gian Ác
1. Bấy giờ tôi nói, “Xin hãy nghe tôi, hỡi quý vị lãnh đạo của Gia-cốp, và hỡi các nhà quyền quý của nhà I-sơ-ra-ên,
Chẳng phải nhiệm vụ của quý vị là duy trì công lý sao?
2. Thế mà quý vị lại ghét điều thiện mà ưa điều ác,
Quý vị đã lột da của dân,
Quý vị lóc thịt của họ ra khỏi xương.
3. Quý vị ăn thịt dân tôi, lột da họ, và bẻ xương họ;
Quý vị bằm họ ra như để nấu trong chảo, như thịt trong nồi.”
4. Sau đó, họ kêu cầu CHÚA, nhưng Ngài không đáp lời;
Khi đó, Ngài ẩn mặt Ngài khỏi họ, bởi vì những việc ác họ làm.
5. CHÚA phán thế nầy về các tiên tri đã gây cho dân tôi lầm lạc,
“Khi răng chúng cắn được cái gì, chúng hô lên, ‘Bình an.’
Nhưng khi không ai bỏ gì vào miệng chúng, chúng bèn kiếm cớ gây sự với người ta.”
6. Vì thế, các người sẽ chỉ có toàn đêm đen mà không có khải tượng;
Các người sẽ chỉ thấy đêm tối mà chẳng thấy mặc khải thiên thượng nào.
Thời gian thi hành chức vụ của các tiên tri ấy sắp kết thúc;
Ban ngày sẽ biến ra tối tăm cho họ.
7. Các nhà tiên kiến sẽ xấu hổ;
Những người chuyên thấy mặc khải thiên thượng sẽ hổ thẹn;
Môi miệng của bọn họ im thin thít,
Vì Ðức Chúa Trời chẳng đáp lời nào với họ.
8. Còn phần tôi, nhờ Thần của CHÚA tôi được đầy quyền năng, công lý, và sức mạnh,
Ðể nói cho Gia-cốp biết các vi phạm của ông, và báo cho I-sơ-ra-ên hay những tội lỗi của ông.
9. Xin hãy nghe đây, hỡi những người lãnh đạo của nhà Gia-cốp, và hỡi những bậc cầm quyền của nhà I-sơ-ra-ên,
Những người ghét cay ghét đắng công lý và bẻ cong công chính.
10. Họ xây dựng Si-ôn bằng máu vô tội và Giê-ru-sa-lem bằng tội ác.
11. Những người lãnh đạo của nó xét xử theo của hối lộ;
Các tư tế của nó dạy dỗ theo giá được trả ít hay nhiều;
Các tiên tri của nó rao giảng lẽ mầu nhiệm vì tiền.
Dù vậy cả bọn họ đều nói họ đã nhờ cậy CHÚA,
Và nói, “Chẳng phải CHÚA đang ở với chúng ta sao?
Sẽ chẳng có tai họa gì đến với chúng ta đâu.”
12. Vì thế, do tội của các người mà Si-ôn sẽ bị cày xới như một đám ruộng,
Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành một đống đổ nát điêu tàn;
Còn đỉnh núi có Ðền Thờ sẽ bị biến thành một rừng cây rậm rạp.

Tài Liệu