Men

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội Dung

Ma-thi-ơ 13:33; Lu-ca 13:20-21

Ma-thi-ơ 13:33

33. Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.

Lu-ca 13:20-21

20. Ngài lại phán rằng: Ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? 21. Nước ấy giống như men, người đàn bà kia lấy trộn vào ba đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên.

Tài Liệu