Mau Đến Theo Giê-xu

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Come to the Savior
  • Lời: George F. Root
  • Nhạc: George F. Root

Lời Anh

Come to the Savior
1. Come to the Savior, make no delay;
Here in His Word He has shown us the way;
Here in our midst He’s standing today,
Tenderly saying, “Come!”
Refrain:
Joyful, joyful will the meeting be,
When from sin our hearts are pure and free;
And we shall gather, Savior, with Thee,
In our eternal home.
2. “Suffer the children!” oh, hear His voice!
Let ev’ry heart leap forth and rejoice;
And let us freely make Him our choice;
Do not delay, but come.
3. Think once again, He’s with us today;
Heed now His blest command, and obey;
Hear now His accents tenderly say,
“Will you, My children, come?”

Lời Việt

Mau Đến Theo Giê-xu
1. Mau đến theo Giê-xu sao trễ nải hoài
Kìa lời Kinh Thánh Chúa luôn luôn khuyên nài
Giê-xu đương diện cùng ta chính hôm nay
Dịu dàng gọi, “Con đến đây!”
Điệp Khúc:
Giê-xu đã cứu chúng ta vui mừng thay!
Nay ta nhóm hớn hở âu ca một bài
Khi Chúa trở lại bọn ta nhóm quanh Ngài
Cùng Giê-xu sung sướng hoài.
2. Xưa Chúa ta truyền “Đừng ngăn trở nhi đồng.”
Vậy mọi người nên khá reo vui một lòng
Tin Chúa nay là phần tinh tuyển lâu dài
Đừng còn hẹn nay hứa mai.
3. Nên nhớ luôn rằng Ngài đang ở với mình
Mạng lịnh Chân Chúa chúng ta vui tuân hành
Ta khá nghe lời Ngài văng vẳng đang còn
“Này, lại đây mau, các con!”

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo