Ma-thi-ơ: Chương 8

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Chữa người bị bệnh phung

1. Khi Ngài từ trên núi đi xuống, có những đoàn người rất đông theo Ngài. 2. Kìa! Có một người bị bịnh phung đến quỳ trước mặt Ngài và nói: “Lạy Chúa! Nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch.” 3. Ngài đưa tay ra, chạm vào người đó, rồi nói: “Ta muốn. Hãy sạch đi.” Và ngay lập tức, bệnh phung của anh được sạch. 4. Đức Chúa Jesus nói với người đó: “Hãy xem. Đừng nói với bất cứ ai, nhưng hãy đi bày tỏ chính mình của ngươi với tư tế, rồi dâng lễ vật mà Môi-se đã truyền như một lời chứng cho họ.”

Đức tin của viên sĩ quan La Mã

5. Khi Ngài vào Ca-bê-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Ngài, nài xin Ngài, 6. và nói rằng: “Thưa Chúa! Đầy tớ của tôi bị bại, nằm liệt tại nhà, đau đớn lắm.”

7. Ngài nói với ông: “Ta sẽ đến, chữa lành cho nó.”

8. Viên đại đội trưởng đáp: “Lạy Chúa! Tôi không xứng đáng để Chúa đến dưới mái nhà của tôi, nhưng chỉ xin Chúa phán một lời để đầy tớ của tôi được lành. 9. Bởi vì chính tôi ở dưới quyền của một người, tôi cũng có quân lính ở dưới tôi; tôi bảo đứa nầy: ‘Đi!’ thì nó đi; bảo tên khác: ‘Đến!’ thì nó đến; và bảo đầy tớ của tôi: ‘Làm việc nầy!’ thì nó làm.”

10. Nghe vậy, Đức Chúa Jesus ngạc nhiên và nói với những người đang theo Ngài: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, Ta chưa thấy ai trong Y-sơ-ra-ên có đức tin như vậy. 11. Nầy, Ta nói cùng các ngươi rằng nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến ngồi cùng với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp trong vương quốc thiên đàng. 12. Nhưng các con của vương quốc lại bị ném ra ngoài, vào chỗ tối tăm, tại nơi sẽ có than khóc và nghiến răng.”

13. Rồi Đức Chúa Jesus phán với viên đại đội trưởng: “Hãy về đi! Ngươi tin thể nào, thì sẽ được như vậy.” Chính trong giờ đó, người đầy tớ được lành.

Chữa lành bà gia của Phi-e-rơ và nhiều người khác

14. Và rồi Đức Chúa Jesus vào nhà của Phi-e-rơ, Ngài thấy mẹ vợ của ông đang nằm và bị sốt. 15. Ngài đã chạm vào tay của bà, và cơn sốt đã lìa khỏi bà; rồi bà đứng dậy phục vụ Ngài.

16. Tối đến, người ta đem đến cho Ngài nhiều người bị quỷ ám; Ngài đã đuổi những tà linh bằng lời phán, và chữa lành tất cả những người đang bị bệnh. 17. Như vậy, lời của Tiên tri Ê-sai đã nói về Ngài được ứng nghiệm: “Chính Ngài đã lấy những tật nguyền của chúng ta, và gánh chịu những bệnh tật của chúng ta.”

Điều kiện theo Chúa

18. Khi Đức Chúa Jesus thấy một đoàn người rất đông vây quanh, Ngài truyền lệnh đi qua bờ bên kia. 19. Một học giả giáo luật đã đến, và nói với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” 20. Đức Chúa Jesus đáp: “Những con cáo có hang, những chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 21. Một môn đồ khác thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha của con trước đã.” 22. Nhưng Đức Chúa Jesus đáp: “Hãy theo Ta! Hãy để kẻ chết chôn người chết của họ.”

Dẹp yên cơn bão

23. Ngài vào trong thuyền, các môn đồ của Ngài theo Ngài. 24. Kìa, có một trận bão rất lớn nổi lên trên biển, đến nỗi sóng ập vào thuyền; nhưng Ngài đang ngủ. 25. Họ đến đánh thức Ngài và kêu lên: “Lạy Chúa! Xin cứu chúng con! Chúng con sắp chết!” 26. Rồi Ngài nói với họ: “Hỡi những người ít đức tin! Tại sao các ngươi sợ?” Sau đó, Ngài đứng dậy quở gió và biển; và rồi có sự tĩnh lặng lạ thường. 27. Các môn đồ kinh ngạc, nói rằng: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng vâng lệnh người?”

Chữa lành những người bị quỷ ám

28. Khi Ngài sang bờ bên kia, vào địa phận của dân Ga-đa-ra, Ngài gặp hai người bị quỷ ám từ các phần mộ đi ra; chúng rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. 29. Kìa, chúng kêu lên rằng: “Con Đức Chúa Trời! Có việc gì khiến Ngài đến với chúng tôi? Có phải Ngài đến đây trước thời hạn để làm khổ chúng tôi?” 30. Lúc này, cách đó khá xa, có một đàn heo rất đông đang ăn. 31. Các quỷ đã van xin Ngài rằng: “Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo.” 32. Ngài truyền cho chúng: “Hãy đi!” Và rồi chúng đã xuất ra, và nhập vào đàn heo. Kìa cả đàn từ triền dốc lao xuống biển, chết chìm trong nước. 33. Những người chăn bỏ chạy, vào trong thành, thuật lại mọi việc, kể cả việc xảy ra cho hai người bị quỷ ám. 34. Và rồi, cả thành đã đi ra gặp Đức Chúa Jesus; khi vừa thấy Ngài, họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận của họ.

Bản Dịch Đại Chúng

Chữa lành người bị bệnh phung

Khi Ngài từ trên núi đi xuống, có những đoàn người rất đông theo Ngài.

Kìa! Có một người bị bịnh phung đến quỳ trước mặt Ngài và nói: “Lạy Chúa! Nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch.”

Ngài đưa tay ra, chạm vào người đó, rồi nói: “Ta muốn. Hãy sạch đi.” Và ngay lập tức, bệnh phung của anh được sạch.

Đức Chúa Jesus nói với người đó: “Hãy xem. Đừng nói với bất cứ ai, nhưng hãy đi trình diện chính mình ngươi với tư tế, rồi dâng lễ vật mà Môi-se đã truyền như là một lời chứng cho họ.”

Đức tin của viên sĩ quan La Mã

Khi Ngài vào Ca-bê-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Ngài, nài xin Ngài, và nói rằng: “Thưa Chúa! Đầy tớ của tôi bị bại, nằm liệt tại nhà, đau đớn lắm.”

Ngài nói với ông: “Ta sẽ đến, chữa lành cho nó.”

Viên đại đội trưởng đáp: “Lạy Chúa! Tôi không xứng đáng để Chúa đến dưới mái nhà của tôi, nhưng chỉ xin Chúa phán một lời để đầy tớ của tôi được lành. Bởi vì chính tôi ở dưới quyền của một người, tôi cũng có quân lính ở dưới tôi; tôi bảo đứa nầy: ‘Đi!’ thì nó đi; bảo tên khác: ‘Đến!’ thì nó đến; và bảo đầy tớ của tôi: ‘Làm việc nầy!’ thì nó làm.”

Nghe vậy, Đức Chúa Jesus ngạc nhiên và nói với những người đang theo Ngài: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, Ta chưa thấy ai trong Y-sơ-ra-ên có đức tin như vậy. Nầy, Ta nói cùng các ngươi rằng nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến ngồi cùng với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp trong vương quốc thiên đàng. Nhưng các con của vương quốc lại bị ném ra ngoài, vào chỗ tối tăm, tại nơi sẽ có than khóc và nghiến răng.”

Rồi Đức Chúa Jesus phán với viên đại đội trưởng: “Hãy về đi! Ngươi tin thể nào, thì sẽ được như vậy.” Chính trong giờ đó, người đầy tớ được lành.

Chữa lành bà gia của Phi-e-rơ và nhiều người khác

Và rồi Đức Chúa Jesus vào nhà của Phi-e-rơ. Ngài thấy mẹ vợ của ông đang nằm và bị sốt. Ngài đã chạm vào tay của bà, và cơn sốt đã lìa khỏi bà; rồi bà đứng dậy phục vụ Ngài.

Tối đến, người ta đem cho Ngài nhiều người bị quỷ ám; Ngài đã đuổi những tà linh bằng lời phán, và chữa lành tất cả những người đang bị bệnh.

Như vậy, lời của Tiên tri Ê-sai đã nói về Ngài được ứng nghiệm: “Chính Ngài đã lấy những tật nguyền của chúng ta, và gánh chịu những bệnh tật của chúng ta.”

Điều kiện theo Chúa

Khi Đức Chúa Jesus thấy một đoàn người rất đông vây quanh, Ngài truyền lệnh đi qua bờ bên kia. Một học giả giáo luật đã đến, và nói với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.”

Đức Chúa Jesus đáp: “Những con cáo có hang, những chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”

Một môn đồ khác thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha của con trước đã.”

Nhưng Đức Chúa Jesus đáp: “Hãy theo Ta! Hãy để kẻ chết chôn người chết của họ.”

Dẹp yên cơn bão

Ngài vào trong thuyền, các môn đồ của Ngài theo Ngài. Kìa, có một trận bão rất lớn nổi lên trên biển, đến nỗi sóng ập vào thuyền; nhưng Ngài đang ngủ. Họ đến đánh thức Ngài và kêu lên: “Lạy Chúa! Xin cứu chúng con! Chúng con sắp chết!”

Rồi Ngài nói với họ: “Hỡi những người ít đức tin! Tại sao các ngươi sợ?” Sau đó, Ngài đứng dậy quở gió và biển; và rồi có sự tĩnh lặng lạ thường.

Các môn đồ kinh ngạc, nói rằng: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng vâng lệnh người?”

Chữa lành những người bị quỷ ám

Khi Ngài sang bờ bên kia, vào địa phận của dân Ga-đa-ra, Ngài gặp hai người bị quỷ ám từ các phần mộ đi ra; chúng rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua đường đó.

Kìa, chúng kêu lên rằng: “Con Đức Chúa Trời! Có việc gì khiến Ngài đến với chúng tôi? Có phải Ngài đến đây trước thời hạn để làm khổ chúng tôi?”

Lúc này, cách đó khá xa, có một đàn heo rất đông đang ăn. Các quỷ đã van xin Ngài rằng: “Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo.”

Ngài truyền cho chúng: “Hãy đi!”

Và rồi chúng đã xuất ra, và nhập vào đàn heo. Kìa cả đàn từ triền dốc lao xuống biển, chết chìm trong nước.

Những người chăn bỏ chạy vào trong thành, thuật lại mọi việc, kể cả việc xảy ra cho hai người bị quỷ ám. Và rồi, cả thành đã đi ra gặp Đức Chúa Jesus; khi vừa thấy Ngài, họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận của họ.

Bản Dịch Ngữ Căn

Chữa lành người bị bệnh phung

1. Khi Ngài từ trên núi đi xuống, có những đoàn người rất đông theo Ngài. 2. Kìa! Có một người bị bịnh phung đến quỳ trước mặt Ngài và nói: “Lạy Chúa! Nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch.” 3. Ngài đưa tay ra, chạm vào người đó, rồi nói: “Ta muốn. Hãy sạch đi.” Và ngay lập tức, bệnh phung của anh được sạch. 4. Đức Chúa Jesus nói với người đó: “Hãy xem. Đừng nói với bất cứ ai, nhưng hãy đi bày tỏ chính mình của ngươi với tư tế, rồi dâng lễ vật mà Môi-se đã truyền như một lời chứng cho họ.”

Đức tin của viên sĩ quan La Mã

5. Khi Ngài vào Ca-bê-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Ngài, nài xin Ngài, 6. và nói rằng: “Thưa Chúa! Đầy tớ của tôi bị bại, nằm liệt tại nhà, đau đớn lắm.”

7. Ngài nói với ông: “Ta sẽ đến, chữa lành cho nó.”

8. Viên đại đội trưởng đáp: “Lạy Chúa! Tôi không xứng đáng để Chúa đến dưới mái nhà của tôi, nhưng chỉ xin Chúa phán một lời để đầy tớ của tôi được lành. 9. Bởi vì chính tôi ở dưới quyền của một người, tôi cũng có quân lính ở dưới tôi; tôi bảo đứa nầy: ‘Đi!’ thì nó đi; bảo tên khác: ‘Đến!’ thì nó đến; và bảo đầy tớ của tôi: ‘Làm việc nầy!’ thì nó làm.”

10. Nghe vậy, Đức Chúa Jesus ngạc nhiên và nói với những người đang theo Ngài: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, Ta chưa thấy ai trong Y-sơ-ra-ên có đức tin như vậy. 11. Nầy, Ta nói cùng các ngươi rằng nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến ngồi cùng với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp trong vương quốc thiên đàng. 12. Nhưng các con của vương quốc lại bị ném ra ngoài, vào chỗ tối tăm, tại nơi sẽ có than khóc và nghiến răng.”

13. Rồi Đức Chúa Jesus phán với viên đại đội trưởng: “Hãy về đi! Ngươi tin thể nào, thì sẽ được thể ấy.” Chính trong giờ đó, người đầy tớ được lành.

Chữa lành bà gia của Phi-e-rơ và nhiều người khác

14. Và rồi Đức Chúa Jesus vào nhà của Phi-e-rơ, Ngài thấy mẹ vợ của ông đang nằm và bị sốt. 15. Ngài đã chạm vào tay của bà, và cơn sốt đã lìa khỏi bà; rồi bà đứng dậy phục vụ Ngài.

16. Tối đến, người ta đem đến cho Ngài nhiều người bị quỷ ám; Ngài đã đuổi những tà linh bằng lời phán, và chữa lành tất cả những người đang bị bệnh. 17. Như vậy, lời của Tiên tri Ê-sai đã nói về Ngài được ứng nghiệm: “Chính Ngài đã lấy những tật nguyền của chúng ta, và gánh chịu những bệnh tật của chúng ta.”

Điều kiện theo Chúa

18. Khi Đức Chúa Jesus thấy một đoàn người rất đông vây quanh, Ngài truyền lệnh đi qua bờ bên kia. 19. Một học giả giáo luật đã đến, và nói với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” 20. Đức Chúa Jesus đáp: “Những con cáo có hang, những chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 21. Một môn đồ khác thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha của con trước đã.” 22. Nhưng Đức Chúa Jesus đáp: “Hãy theo Ta! Hãy để kẻ chết chôn người chết của họ.”

Dẹp yên cơn bão

23. Ngài vào trong thuyền, các môn đồ của Ngài theo Ngài. 24. Kìa, có một trận bão rất lớn nổi lên trên biển, đến nỗi sóng ập vào thuyền; nhưng Ngài đang ngủ. 25. Họ đến đánh thức Ngài và kêu lên: “Lạy Chúa! Xin cứu chúng con! Chúng con sắp chết!” 26. Rồi Ngài nói với họ: “Hỡi những người ít đức tin! Tại sao các ngươi sợ?” Sau đó, Ngài đứng dậy quở gió và biển; và rồi có sự tĩnh lặng lạ thường. 27. Các môn đồ kinh ngạc, nói rằng: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng vâng lệnh người?”

Chữa lành những người bị quỷ ám

28. Khi Ngài sang bờ bên kia, vào địa phận của dân Ga-đa-ra, Ngài gặp hai người bị quỷ ám từ các phần mộ đi ra; chúng rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. 29. Kìa, chúng kêu lên rằng: “Con Đức Chúa Trời! Có việc gì khiến Ngài đến với chúng tôi? Có phải Ngài đến đây trước thời hạn để làm khổ chúng tôi?” 30. Lúc này, cách đó khá xa, có một đàn heo rất đông đang ăn. 31. Các quỷ đã van xin Ngài rằng: “Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo.” 32. Ngài truyền cho chúng: “Hãy đi!” Và rồi chúng đã xuất ra, và nhập vào đàn heo. Kìa cả đàn từ triền dốc lao xuống biển, chết chìm trong nước. 33. Những người chăn bỏ chạy, vào trong thành, thuật lại mọi việc, kể cả việc xảy ra cho hai người bị quỷ ám. 34. Và rồi, cả thành đã đi ra gặp Đức Chúa Jesus; khi vừa thấy Ngài, họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận của họ.

Bản Dịch 1925

1. Khi Đức Chúa Jêsus ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. 2. Nầy, có một người phung đến gần, lạy Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được.

3. Đức Chúa Jêsus giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch.

4. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ, chớ nói cùng ai; song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả, và dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để làm chứng cho họ.

5. Khi Đức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài, 6. mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bịnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. 7. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành.

8. Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. 9. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi biểu tên nầy rằng: hãy đi! thì nó đi; biểu tên kia rằng: Hãy đến! thì nó đến; và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! thì nó làm.

10. Đức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy. 11. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng. 12. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

13. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành.

14. Đoạn, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét. 15. Ngài bèn rờ tay người bịnh, rét liền mất đi; rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài.

16. Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh, 17. vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta.

18. Vả, khi Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia. 19. Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.

20. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.

21. Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã.

22. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.

23. Kế đó, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. 24. Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền; nhưng Ngài đang ngủ. 25. Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết!

26. Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ.

27. Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?

28. Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. 29. Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?

30. Vả, khi ấy, ở đàng xa có một bầy heo đông đang ăn. 31. Các quỉ xin Đức Chúa Jêsus rằng: Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó.

32. Ngài biểu các quỉ rằng: Hãy đi đi! Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước.

33. Những đứa chăn heo bèn chạy trốn, trở về thành, thuật các chuyện đã xảy ra, và chuyện hai người bị quỉ ám nữa. 34. Cả thành liền ra đón Đức Chúa Jêsus; khi vừa thấy Ngài, thì xin Ngài đi ra khỏi xứ mình.

Bản Dịch 2011

Chúa Chữa Lành Người Phung

(Mác 1:40-45; Lu 5:12-16)

1 Khi Ngài từ trên núi xuống, một đoàn dân rất đông đi theo Ngài. 2 Này, một người phung đến quỳ trước mặt Ngài và nói, “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa cho con được sạch.”

3 Ngài đưa tay, chạm vào người phung, và nói, “Ta muốn; hãy sạch đi.” Ngay lập tức bệnh phung biến mất.

4 Ðức Chúa Jesus bảo người ấy, “Ngươi khoan nói cho ai biết, nhưng hãy đi trình diện với các tư tế và dâng của lễ như Môi-se đã truyền, để làm chứng cho họ.”

Chúa Chữa Lành cho Ðầy Tớ của Một Ðại Ðội Trưởng La-mã

(Lu 7:1-10)

5 Khi Ngài vào Thành Ca-bê-na-um, một viên đại đội trưởng đến gặp Ngài 6 và nài xin, “Lạy Chúa, đầy tớ của tôi bị bịnh bại, đang nằm liệt ở nhà, thật đau khổ vô cùng.”

7 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Ta sẽ đến chữa lành cho người ấy.”

8 Viên đại đội trưởng thưa, “Lạy Chúa, tôi chẳng xứng đáng để rước Ngài vào nhà tôi, nhưng tôi chỉ ước ao được Ngài phán cho một lời thì đầy tớ tôi chắc chắn sẽ được lành. 9 Vì tôi đang ở dưới quyền người khác, và tôi cũng có các binh sĩ ở dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, ‘Ði,’ thì người ấy đi; tôi bảo người kia, ‘Ðến,’ thì người ấy đến; hoặc tôi bảo đầy tớ của tôi, ‘Hãy làm việc này,’ thì người ấy làm việc đó.”

10 Nghe vậy Ðức Chúa Jesus khen và nói với những người đi theo Ngài, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, ngay cả trong dân I-sơ-ra-ên Ta cũng chưa thấy ai có đức tin lớn như người này. 11 Ta nói với các ngươi, từ phương đông và phương tây, nhiều người sẽ đến và ngồi dự tiệc với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong vương quốc thiên đàng. 12 Nhưng những kẻ mang danh là con dân trong vương quốc sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm, nơi có khóc lóc và nghiến răng.”

13 Kế đó Ðức Chúa Jesus nói với viên đại đội trưởng, “Ngươi hãy về đi. Ngươi tin như thế nào, ngươi sẽ được như vậy.” Ngay giờ đó người đầy tớ ấy được chữa lành.

Chúa Chữa Lành cho Nhạc Mẫu của Phi-rơ

(Mác 1:29-34; Lu 4:38-41)

14 Khi Ðức Chúa Jesus đến nhà của Phi-rơ, Ngài thấy nhạc mẫu của ông bị sốt nằm mê man trên giường. 15 Ngài chạm vào tay bà, cơn sốt liền lìa khỏi bà. Bà đứng dậy và phục vụ Ngài.

16 Chiều tối đến, người ta đem đến Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài dùng lời nói đuổi quỷ ra và chữa lành mọi người bịnh. 17 Thế là lời đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm,

“Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta và đã gánh lấy bệnh tật của chúng ta.”

Muốn Theo Chúa

(Lu 9:57-60)

18 Khi Ðức Chúa Jesus thấy đoàn dân đông vây quanh Ngài, Ngài truyền lịnh đi qua bờ bên kia. 19 Bấy giờ một thầy dạy giáo luật đến gần và nói với Ngài, “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ đi theo đó.”

20 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”

21 Một người khác trong các môn đồ thưa với Ngài, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con đã.”

22 Nhưng Ðức Chúa Jesus bảo người ấy, “Ngươi hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn người chết của họ.”

Chúa Dẹp Yên Bão Tố

(Mác 4:35-41; Lu 8:22-25)

23 Sau khi Ngài xuống thuyền, các môn đồ Ngài cũng xuống theo. 24 Này, biển nổi cơn bão tố dữ dội, sóng lớn dường như muốn phủ lấy chiếc thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. 25 Các môn đồ Ngài đến gần, đánh thức Ngài dậy, và nói rằng, “Lạy Chúa, xin Ngài cứu cho. Chúng ta sắp chết rồi.”

26 Ngài nói với họ, “Sao các ngươi sợ hãi thế, hỡi những kẻ yếu đức tin?” Rồi Ngài đứng dậy quở gió và biển; gió và biển liền yên lặng như tờ.

27 Những người đó kinh ngạc và nói, “Người này là ai mà cả gió và biển đều vâng lịnh như thế?”

Hai Người Bị Quỷ Ám

(Mác 5:1-20; Lu 8:26-39)

28 Khi Ngài đến bờ bên kia và vào địa phận của dân miền Ga-đa-rê-nê, hai người bị quỷ ám từ trong nghĩa địa đi ra đón Ngài. Họ rất hung dữ đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. 29 Này, họ gào to rằng, “Hỡi Con Ðức Chúa Trời, chúng tôi nào có gây sự gì với Ngài chăng? Ngài đến đây để hình phạt chúng tôi trước kỳ sao?”

30 Lúc ấy ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. 31 Các quỷ cầu xin Ngài, “Nếu Ngài đuổi chúng tôi, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo đó.”

32 Ngài phán với chúng, “Ði ra!” Chúng ra khỏi hai người ấy và nhập vào bầy heo. Kìa, cả bầy heo từ sườn núi sồng sộc lao mình xuống biển và chết chìm hết thảy.

33 Những người chăn heo bỏ chạy, vào thành, kể lại mọi sự, và kể luôn những gì đã xảy đến cho hai người bị quỷ ám. 34 Thế là cả thành đi ra gặp Ðức Chúa Jesus; khi gặp Ngài, họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận của họ.

Tài Liệu