Khác biệt giữa các bản “Ma-thi-ơ: Chương 7”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
Dòng 1: Dòng 1:
 +
 +
==Bản Dịch Việt Ngữ==
 +
 +
'''Sự xét đoán'''
 +
 +
1. “Đừng xét đoán, để các ngươi khỏi bị xét đoán. 2. Bởi vì các ngươi xét đoán thể nào, thì các ngươi cũng sẽ bị xét đoán thể ấy; các ngươi lường mực nào, thì các ngươi cũng sẽ bị lường lại mực ấy. 3. Tại sao ngươi thấy cái dằm trong mắt của anh em ngươi, mà lại không thấy cây đà trong mắt của mình? 4. Hay là thể nào ngươi có thể nói với anh em của ngươi rằng: ‘Hãy để tôi lấy cái dằm ra khỏi mắt của anh,’ trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt của ngươi? 5. Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết, hãy lấy cây đà khỏi mắt của mình, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm ra khỏi mắt của anh em ngươi được.”
 +
 +
'''Sử dụng thích hợp'''
 +
 +
6. “Đừng cho những con chó vật thánh, cũng đừng ném những ngọc trai của các ngươi trước những con heo, kẻo chúng chà đạp những vật đó dưới chân của chúng, rồi quay lại cắn xé các ngươi."
 +
 +
'''Đức tin năng động'''
 +
 +
7. "Hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho; hãy tìm, các ngươi sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các ngươi. 8. Bởi vì ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở. 9. Có ai trong các ngươi là người khi con mình xin bánh, mà người đó lại lấy đá cho nó hay không? 10. Hay là nó xin cá, mà người đó lại cho rắn hay không? 11. Như vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho các con của mình những vật tốt, thì Cha của các ngươi, là Đấng ngự trên trời, lại không ban những vật tốt hơn gấp nhiều lần cho những người cầu xin Ngài hay sao?"
 +
 +
'''Luật vàng'''
 +
 +
12. "Vì vậy, tất cả những điều mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, các ngươi cũng hãy làm những điều đó cho họ, vì đó là luật pháp và lời tiên tri."
 +
 +
'''Cửa hẹp'''
 +
 +
13. "Hãy vào cửa hẹp, bởi vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt; rất nhiều người đã vào đó. 14. Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống; những người tìm được rất ít.”
 +
 +
'''Cách nhận biết tiên tri giả'''
 +
 +
15. “Hãy đề phòng các tiên tri giả, là những kẻ đến với các ngươi trong trang phục của chiên, nhưng bên trong là lang sói cắn xé. 16. Các ngươi nhận biết chúng nhờ kết quả của chúng. Có ai hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc những trái vả từ những bụi tật lê hay không? 17. Như vậy, nếu cây lành thì sinh những trái lành; còn cây độc thì sinh những trái độc. 18. Cây lành không thể sinh những trái độc, cũng vậy cây độc không thể sinh những trái lành. 19. Bất cứ cây nào không sinh trái lành, thì bị đốn và ném vào lửa. 20. Như thế, các ngươi sẽ nhận biết chúng, nhờ kết quả của chúng."
 +
 +
'''Làm theo ý của Đức Chúa Trời'''
 +
 +
21. Không phải hễ ai nói cùng Ta rằng ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ sẽ được vào vương quốc thiên đàng; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. 22. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Ta: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa! Không phải chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài đuổi quỷ, nhân danh Ngài thực hiện nhiều phép lạ hay sao?’ 23. Khi đó, Ta sẽ công bố với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm việc vô luật lệ kia! Ta không hề biết các ngươi. Hãy lui ra khỏi Ta.’”
 +
 +
'''Thực hành theo lời Chúa'''
 +
 +
24. “Vì vậy, ai nghe những lời nầy của Ta và làm theo, thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà của mình trên vầng đá. 25. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng và không bị ngã, vì đã được xây trên vầng đá. 26. Tuy nhiên người nào nghe những lời nầy của Ta, nhưng không làm theo những điều đó, thì giống như một người dại, xây nhà của mình trên cát. 27. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì căn nhà sẽ sập - sự sụp đổ thật nặng nề.”
 +
 +
28. Khi Đức Chúa Jesus phán xong những lời nầy, đoàn dân kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài; 29. vì Ngài dạy họ với thẩm quyền, chứ không giống như các học giả về giáo luật.
 +
 +
==Bản Dịch Đại Chúng==
 +
 +
'''Sự xét đoán'''
 +
 +
“Đừng xét đoán, để các ngươi khỏi bị xét đoán. Bởi vì các ngươi xét đoán thể nào, thì các ngươi cũng sẽ bị xét đoán thể ấy; các ngươi lường mực nào, thì các ngươi cũng sẽ bị lường lại mực ấy. Tại sao ngươi thấy cái dằm trong mắt của anh em ngươi, mà lại không thấy cây đà trong mắt của mình? Hay là thể nào ngươi có thể nói với anh em của ngươi rằng: ‘Hãy để tôi lấy cái dằm ra khỏi mắt của anh,’ trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt của ngươi? Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết, hãy lấy cây đà khỏi mắt của mình, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm ra khỏi mắt của anh em ngươi được.”
 +
 +
'''Sử dụng thích hợp'''
 +
 +
“Đừng cho những con chó vật thánh, cũng đừng ném những ngọc trai của các ngươi trước những con heo, kẻo chúng chà đạp những vật đó dưới chân của chúng, rồi quay lại cắn xé các ngươi."
 +
 +
'''Đức tin năng động'''
 +
 +
"Hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho; hãy tìm, các ngươi sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các ngươi. Bởi vì ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Có ai trong các ngươi là người khi con mình xin bánh, mà người đó lại lấy đá cho nó hay không? Hay là nó xin cá, mà người đó lại cho rắn hay không? Như vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho các con của mình những vật tốt, thì Cha của các ngươi, là Đấng ngự trên trời, lại không ban những vật tốt hơn gấp nhiều lần cho những người cầu xin Ngài hay sao?"
 +
 +
'''Luật vàng'''
 +
 +
"Vì vậy, tất cả những điều mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, các ngươi cũng hãy làm những điều đó cho họ, vì đó là luật pháp và lời tiên tri."
 +
 +
'''Cửa hẹp'''
 +
 +
"Hãy vào cửa hẹp, bởi vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt; rất nhiều người đã vào đó. Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống; những người tìm được rất ít.”
 +
 +
'''Cách nhận biết tiên tri giả'''
 +
 +
“Hãy đề phòng các tiên tri giả, là những kẻ đến với các ngươi trong trang phục của chiên, nhưng bên trong là lang sói cắn xé. Các ngươi nhận biết chúng nhờ kết quả của chúng. Có ai hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc những trái vả từ những bụi tật lê hay không? Như vậy, nếu cây lành thì sinh những trái lành; còn cây độc thì sinh những trái độc. Cây lành không thể sinh những trái độc, cũng vậy cây độc không thể sinh những trái lành. Bất cứ cây nào không sinh trái lành, thì bị đốn và ném vào lửa. Như thế, các ngươi sẽ nhận biết chúng, nhờ kết quả của chúng."
 +
 +
'''Làm theo ý của Đức Chúa Trời'''
 +
 +
Không phải hễ ai nói cùng Ta rằng ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ sẽ được vào vương quốc thiên đàng; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Ta: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa! Không phải chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài đuổi quỷ, nhân danh Ngài thực hiện nhiều phép lạ hay sao?’ Khi đó, Ta sẽ công bố với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm việc vô luật lệ kia! Ta không hề biết các ngươi. Hãy lui ra khỏi Ta.’”
 +
 +
'''Thực hành theo lời Chúa'''
 +
 +
“Vì vậy, ai nghe những lời nầy của Ta và làm theo, thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà của mình trên vầng đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng và không bị ngã, vì đã được xây trên vầng đá. Tuy nhiên người nào nghe những lời nầy của Ta, nhưng không làm theo những điều đó, thì giống như một người dại, xây nhà của mình trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì căn nhà sẽ sập - sự sụp đổ thật nặng nề.”
 +
 +
Khi Đức Chúa Jesus phán xong những lời nầy, đoàn dân kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài dạy họ với thẩm quyền, chứ không giống như các học giả về giáo luật.
 +
 +
==Bản Dịch Ngữ Căn==
 +
 +
'''Sự xét đoán'''
 +
 +
1. “Đừng xét đoán, để các ngươi khỏi bị xét đoán. 2. Bởi vì các ngươi xét đoán thể nào, thì các ngươi cũng sẽ bị xét đoán thể ấy; các ngươi lường mực nào, thì các ngươi cũng sẽ bị lường lại mực ấy. 3. Tại sao ngươi thấy cái dằm trong mắt của anh em ngươi, mà lại không thấy cây đà trong mắt của mình? 4. Hay là thể nào ngươi có thể nói với anh em của ngươi rằng: ‘Hãy để tôi lấy cái dằm ra khỏi mắt của anh,’ trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt của ngươi? 5. Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết, hãy lấy cây đà khỏi mắt của mình, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm ra khỏi mắt của anh em ngươi được.”
 +
 +
'''Sử dụng thích hợp'''
 +
 +
6. “Đừng cho những con chó vật thánh, cũng đừng ném những ngọc trai của các ngươi trước những con heo, kẻo chúng chà đạp những vật đó dưới chân của chúng, rồi quay lại cắn xé các ngươi."
 +
 +
'''Đức tin năng động'''
 +
 +
7. "Hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho; hãy tìm, các ngươi sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các ngươi. 8. Bởi vì ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở. 9. Có ai trong các ngươi là người khi con mình xin bánh, mà người đó lại lấy đá cho nó hay không? 10. Hay là nó xin cá, mà người đó lại cho rắn hay không? 11. Như vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho các con của mình những vật tốt, thì Cha của các ngươi, là Đấng ngự trên trời, lại không ban những vật tốt hơn gấp nhiều lần cho những người cầu xin Ngài hay sao?"
 +
 +
'''Luật vàng'''
 +
 +
12. "Vì vậy, tất cả những điều mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, các ngươi cũng hãy làm những điều đó cho họ, vì đó là luật pháp và lời tiên tri."
 +
 +
'''Cửa hẹp'''
 +
 +
13. "Hãy vào cửa hẹp, bởi vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt; rất nhiều người đã vào đó. 14. Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống; những người tìm được rất ít.”
 +
 +
'''Cách nhận biết tiên tri giả'''
 +
 +
15. “Hãy đề phòng các tiên tri giả, là những kẻ đến với các ngươi trong trang phục của chiên, nhưng bên trong là lang sói cắn xé. 16. Các ngươi nhận biết chúng nhờ kết quả của chúng. Có ai hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc những trái vả từ những bụi tật lê hay không? 17. Như vậy, nếu cây lành thì sinh những trái lành; còn cây độc thì sinh những trái độc. 18. Cây lành không thể sinh những trái độc, cũng vậy cây độc không thể sinh những trái lành. 19. Bất cứ cây nào không sinh trái lành, thì bị đốn và ném vào lửa. 20. Như thế, các ngươi sẽ nhận biết chúng, nhờ kết quả của chúng."
 +
 +
'''Làm theo ý của Đức Chúa Trời'''
 +
 +
21. Không phải hễ ai nói cùng Ta rằng ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ sẽ được vào vương quốc thiên đàng; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. 22. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Ta: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa! Không phải chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài đuổi quỷ, nhân danh Ngài thực hiện nhiều phép lạ hay sao?’ 23. Khi đó, Ta sẽ công bố với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm việc vô luật lệ kia! Ta không hề biết các ngươi. Hãy lui ra khỏi Ta.’”
 +
 +
'''Thực hành theo lời Chúa'''
 +
 +
24. “Vì vậy, ai nghe những lời nầy của Ta và làm theo, thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà của mình trên vầng đá. 25. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng và không bị ngã, vì đã được xây trên vầng đá. 26. Tuy nhiên người nào nghe những lời nầy của Ta, nhưng không làm theo những điều đó, thì giống như một người dại, xây nhà của mình trên cát. 27. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì căn nhà sẽ sập - sự sụp đổ thật nặng nề.”
 +
 +
28. Khi Đức Chúa Jesus phán xong những lời nầy, đoàn dân kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài; 29. vì Ngài dạy họ với thẩm quyền, chứ không giống như các học giả về giáo luật.
 +
 
==Bản Dịch 1925==
 
==Bản Dịch 1925==
  

Bản hiện tại lúc 05:57, ngày 12 tháng 12 năm 2020

Bản Dịch Việt Ngữ

Sự xét đoán

1. “Đừng xét đoán, để các ngươi khỏi bị xét đoán. 2. Bởi vì các ngươi xét đoán thể nào, thì các ngươi cũng sẽ bị xét đoán thể ấy; các ngươi lường mực nào, thì các ngươi cũng sẽ bị lường lại mực ấy. 3. Tại sao ngươi thấy cái dằm trong mắt của anh em ngươi, mà lại không thấy cây đà trong mắt của mình? 4. Hay là thể nào ngươi có thể nói với anh em của ngươi rằng: ‘Hãy để tôi lấy cái dằm ra khỏi mắt của anh,’ trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt của ngươi? 5. Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết, hãy lấy cây đà khỏi mắt của mình, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm ra khỏi mắt của anh em ngươi được.”

Sử dụng thích hợp

6. “Đừng cho những con chó vật thánh, cũng đừng ném những ngọc trai của các ngươi trước những con heo, kẻo chúng chà đạp những vật đó dưới chân của chúng, rồi quay lại cắn xé các ngươi."

Đức tin năng động

7. "Hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho; hãy tìm, các ngươi sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các ngươi. 8. Bởi vì ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở. 9. Có ai trong các ngươi là người khi con mình xin bánh, mà người đó lại lấy đá cho nó hay không? 10. Hay là nó xin cá, mà người đó lại cho rắn hay không? 11. Như vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho các con của mình những vật tốt, thì Cha của các ngươi, là Đấng ngự trên trời, lại không ban những vật tốt hơn gấp nhiều lần cho những người cầu xin Ngài hay sao?"

Luật vàng

12. "Vì vậy, tất cả những điều mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, các ngươi cũng hãy làm những điều đó cho họ, vì đó là luật pháp và lời tiên tri."

Cửa hẹp

13. "Hãy vào cửa hẹp, bởi vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt; rất nhiều người đã vào đó. 14. Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống; những người tìm được rất ít.”

Cách nhận biết tiên tri giả

15. “Hãy đề phòng các tiên tri giả, là những kẻ đến với các ngươi trong trang phục của chiên, nhưng bên trong là lang sói cắn xé. 16. Các ngươi nhận biết chúng nhờ kết quả của chúng. Có ai hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc những trái vả từ những bụi tật lê hay không? 17. Như vậy, nếu cây lành thì sinh những trái lành; còn cây độc thì sinh những trái độc. 18. Cây lành không thể sinh những trái độc, cũng vậy cây độc không thể sinh những trái lành. 19. Bất cứ cây nào không sinh trái lành, thì bị đốn và ném vào lửa. 20. Như thế, các ngươi sẽ nhận biết chúng, nhờ kết quả của chúng."

Làm theo ý của Đức Chúa Trời

21. Không phải hễ ai nói cùng Ta rằng ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ sẽ được vào vương quốc thiên đàng; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. 22. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Ta: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa! Không phải chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài đuổi quỷ, nhân danh Ngài thực hiện nhiều phép lạ hay sao?’ 23. Khi đó, Ta sẽ công bố với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm việc vô luật lệ kia! Ta không hề biết các ngươi. Hãy lui ra khỏi Ta.’”

Thực hành theo lời Chúa

24. “Vì vậy, ai nghe những lời nầy của Ta và làm theo, thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà của mình trên vầng đá. 25. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng và không bị ngã, vì đã được xây trên vầng đá. 26. Tuy nhiên người nào nghe những lời nầy của Ta, nhưng không làm theo những điều đó, thì giống như một người dại, xây nhà của mình trên cát. 27. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì căn nhà sẽ sập - sự sụp đổ thật nặng nề.”

28. Khi Đức Chúa Jesus phán xong những lời nầy, đoàn dân kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài; 29. vì Ngài dạy họ với thẩm quyền, chứ không giống như các học giả về giáo luật.

Bản Dịch Đại Chúng

Sự xét đoán

“Đừng xét đoán, để các ngươi khỏi bị xét đoán. Bởi vì các ngươi xét đoán thể nào, thì các ngươi cũng sẽ bị xét đoán thể ấy; các ngươi lường mực nào, thì các ngươi cũng sẽ bị lường lại mực ấy. Tại sao ngươi thấy cái dằm trong mắt của anh em ngươi, mà lại không thấy cây đà trong mắt của mình? Hay là thể nào ngươi có thể nói với anh em của ngươi rằng: ‘Hãy để tôi lấy cái dằm ra khỏi mắt của anh,’ trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt của ngươi? Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết, hãy lấy cây đà khỏi mắt của mình, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm ra khỏi mắt của anh em ngươi được.”

Sử dụng thích hợp

“Đừng cho những con chó vật thánh, cũng đừng ném những ngọc trai của các ngươi trước những con heo, kẻo chúng chà đạp những vật đó dưới chân của chúng, rồi quay lại cắn xé các ngươi."

Đức tin năng động

"Hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho; hãy tìm, các ngươi sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các ngươi. Bởi vì ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Có ai trong các ngươi là người khi con mình xin bánh, mà người đó lại lấy đá cho nó hay không? Hay là nó xin cá, mà người đó lại cho rắn hay không? Như vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho các con của mình những vật tốt, thì Cha của các ngươi, là Đấng ngự trên trời, lại không ban những vật tốt hơn gấp nhiều lần cho những người cầu xin Ngài hay sao?"

Luật vàng

"Vì vậy, tất cả những điều mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, các ngươi cũng hãy làm những điều đó cho họ, vì đó là luật pháp và lời tiên tri."

Cửa hẹp

"Hãy vào cửa hẹp, bởi vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt; rất nhiều người đã vào đó. Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống; những người tìm được rất ít.”

Cách nhận biết tiên tri giả

“Hãy đề phòng các tiên tri giả, là những kẻ đến với các ngươi trong trang phục của chiên, nhưng bên trong là lang sói cắn xé. Các ngươi nhận biết chúng nhờ kết quả của chúng. Có ai hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc những trái vả từ những bụi tật lê hay không? Như vậy, nếu cây lành thì sinh những trái lành; còn cây độc thì sinh những trái độc. Cây lành không thể sinh những trái độc, cũng vậy cây độc không thể sinh những trái lành. Bất cứ cây nào không sinh trái lành, thì bị đốn và ném vào lửa. Như thế, các ngươi sẽ nhận biết chúng, nhờ kết quả của chúng."

Làm theo ý của Đức Chúa Trời

Không phải hễ ai nói cùng Ta rằng ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ sẽ được vào vương quốc thiên đàng; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Ta: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa! Không phải chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài đuổi quỷ, nhân danh Ngài thực hiện nhiều phép lạ hay sao?’ Khi đó, Ta sẽ công bố với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm việc vô luật lệ kia! Ta không hề biết các ngươi. Hãy lui ra khỏi Ta.’”

Thực hành theo lời Chúa

“Vì vậy, ai nghe những lời nầy của Ta và làm theo, thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà của mình trên vầng đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng và không bị ngã, vì đã được xây trên vầng đá. Tuy nhiên người nào nghe những lời nầy của Ta, nhưng không làm theo những điều đó, thì giống như một người dại, xây nhà của mình trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì căn nhà sẽ sập - sự sụp đổ thật nặng nề.”

Khi Đức Chúa Jesus phán xong những lời nầy, đoàn dân kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài dạy họ với thẩm quyền, chứ không giống như các học giả về giáo luật.

Bản Dịch Ngữ Căn

Sự xét đoán

1. “Đừng xét đoán, để các ngươi khỏi bị xét đoán. 2. Bởi vì các ngươi xét đoán thể nào, thì các ngươi cũng sẽ bị xét đoán thể ấy; các ngươi lường mực nào, thì các ngươi cũng sẽ bị lường lại mực ấy. 3. Tại sao ngươi thấy cái dằm trong mắt của anh em ngươi, mà lại không thấy cây đà trong mắt của mình? 4. Hay là thể nào ngươi có thể nói với anh em của ngươi rằng: ‘Hãy để tôi lấy cái dằm ra khỏi mắt của anh,’ trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt của ngươi? 5. Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết, hãy lấy cây đà khỏi mắt của mình, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm ra khỏi mắt của anh em ngươi được.”

Sử dụng thích hợp

6. “Đừng cho những con chó vật thánh, cũng đừng ném những ngọc trai của các ngươi trước những con heo, kẻo chúng chà đạp những vật đó dưới chân của chúng, rồi quay lại cắn xé các ngươi."

Đức tin năng động

7. "Hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho; hãy tìm, các ngươi sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các ngươi. 8. Bởi vì ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở. 9. Có ai trong các ngươi là người khi con mình xin bánh, mà người đó lại lấy đá cho nó hay không? 10. Hay là nó xin cá, mà người đó lại cho rắn hay không? 11. Như vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho các con của mình những vật tốt, thì Cha của các ngươi, là Đấng ngự trên trời, lại không ban những vật tốt hơn gấp nhiều lần cho những người cầu xin Ngài hay sao?"

Luật vàng

12. "Vì vậy, tất cả những điều mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, các ngươi cũng hãy làm những điều đó cho họ, vì đó là luật pháp và lời tiên tri."

Cửa hẹp

13. "Hãy vào cửa hẹp, bởi vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt; rất nhiều người đã vào đó. 14. Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống; những người tìm được rất ít.”

Cách nhận biết tiên tri giả

15. “Hãy đề phòng các tiên tri giả, là những kẻ đến với các ngươi trong trang phục của chiên, nhưng bên trong là lang sói cắn xé. 16. Các ngươi nhận biết chúng nhờ kết quả của chúng. Có ai hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc những trái vả từ những bụi tật lê hay không? 17. Như vậy, nếu cây lành thì sinh những trái lành; còn cây độc thì sinh những trái độc. 18. Cây lành không thể sinh những trái độc, cũng vậy cây độc không thể sinh những trái lành. 19. Bất cứ cây nào không sinh trái lành, thì bị đốn và ném vào lửa. 20. Như thế, các ngươi sẽ nhận biết chúng, nhờ kết quả của chúng."

Làm theo ý của Đức Chúa Trời

21. Không phải hễ ai nói cùng Ta rằng ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ sẽ được vào vương quốc thiên đàng; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. 22. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Ta: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa! Không phải chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài đuổi quỷ, nhân danh Ngài thực hiện nhiều phép lạ hay sao?’ 23. Khi đó, Ta sẽ công bố với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm việc vô luật lệ kia! Ta không hề biết các ngươi. Hãy lui ra khỏi Ta.’”

Thực hành theo lời Chúa

24. “Vì vậy, ai nghe những lời nầy của Ta và làm theo, thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà của mình trên vầng đá. 25. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng và không bị ngã, vì đã được xây trên vầng đá. 26. Tuy nhiên người nào nghe những lời nầy của Ta, nhưng không làm theo những điều đó, thì giống như một người dại, xây nhà của mình trên cát. 27. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì căn nhà sẽ sập - sự sụp đổ thật nặng nề.”

28. Khi Đức Chúa Jesus phán xong những lời nầy, đoàn dân kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài; 29. vì Ngài dạy họ với thẩm quyền, chứ không giống như các học giả về giáo luật.

Bản Dịch 1925

1. Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. 2. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. 3. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? 4. Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? 5. Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.

6. Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi.

7. Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 8. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. 9. Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? 10. Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? 11. Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

12. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.

13. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.

15. Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. 16. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? 17. Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. 18. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. 19. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. 20. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.

21. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!

24. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. 25. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.

26. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. 27. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.

28. Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; 29. vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.

Bản Dịch 2011

Xét Ðoán Người Khác

(Lu 6:37-38, 41-42)

1 “Chớ xét đoán ai, để các ngươi không bị xét đoán. 2 Vì các ngươi xét đoán người ta thể nào, các ngươi sẽ bị xét đoán lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mức nào, các ngươi sẽ bị lường lại mức ấy. 3 Sao ngươi thấy hạt bụi nhỏ trong mắt anh chị em ngươi, mà không thấy cái dằm trong mắt ngươi? 4 Sao ngươi nói với anh chị em ngươi, ‘Hãy để tôi lấy hạt bụi ra khỏi mắt bạn,’ trong khi cái dằm vẫn còn nằm trong mắt ngươi? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cái dằm ra khỏi mắt ngươi, rồi ngươi mới thấy rõ mà lấy hạt bụi ra khỏi mắt anh chị em ngươi được.”

Phí Của Thánh

6 “Ðừng đem của thánh mà phí cho chó, cũng đừng thảy các ngọc trai cho heo, kẻo chúng sẽ giẫm dưới chân, rồi quay lại, và cắn xé các ngươi.”

Xin, Tìm, Gõ

(Lu 11:9-13)

7 “Hãy xin, các ngươi sẽ được; hãy tìm, các ngươi sẽ gặp; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho các ngươi. 8 Vì hễ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, và ai gõ cửa, cửa sẽ mở cho người ấy. 9 Có ai trong các ngươi khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? 10 Hay con mình xin cá mà cho rắn chăng? 11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu mà còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha các ngươi trên trời lại chẳng ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?”

Khuôn Vàng Thước Ngọc

12 “Vậy trong mọi sự, hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ, vì đó là Luật Pháp và Các Tiên Tri.”

Cổng Hẹp và Ðường Hẹp

(Lu 13:24)

13 “Hãy vào cổng hẹp, vì cổng rộng và đường rộng dẫn đến sự hủy diệt; có nhiều người đi vào đường đó; 14 trong khi cổng hẹp và đường hẹp dẫn đến sự sống, lại có ít người tìm vào.”

Xem Trái Biết Cây

(Lu 6:43-44)

15 “Các ngươi hãy coi chừng các tiên tri giả, những kẻ đội lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bên trong là lang sói hay cắn xé. 16 Các ngươi sẽ biết chúng khi xem trái của chúng. Nào ai hái trái nho nơi lùm gai, hay trái vả nơi bụi gai rừng chăng? 17 Vậy, hễ cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc. 18 Cây lành không thể sinh trái độc, và cây độc cũng không thể sinh trái lành. 19 Cây nào không sinh trái lành sẽ bị đốn và quăng vào lửa. 20 Vậy cứ xem các trái của người ta mà biết họ là người như thế nào.”

Môn Ðồ Giả

(Lu 13:25-27)

21 “Không phải hễ ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ thì sẽ được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời mà thôi. 22 Ngày đó sẽ có nhiều người nói với Ta rằng, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, hoặc nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, hoặc nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?’ 23 Bấy giờ Ta sẽ đáp với chúng, ‘Ta không hề biết các ngươi; hỡi bọn làm việc gian tà, hãy đi ngay cho khuất mắt Ta.’”

Hai Nền Tảng

(Lu 6:47-49)

24 “Vậy ai nghe những lời Ta phán đây và làm theo sẽ giống như người khôn, cất nhà mình trên vầng đá. 25 Dù mưa sa, lụt đến, bão thổi và đập vào, nhà ấy vẫn chẳng sập, vì đã xây trên vầng đá.

26 Còn ai nghe những lời Ta phán đây mà không làm theo sẽ giống như người dại, cất nhà mình trên cát. 27 Khi có mưa sa, lụt đến, bão thổi và đập vào, nhà đó sẽ sụp đổ, và sụp đổ tan tành.”

Thẩm Quyền Giảng Dạy

28 Khi Ðức Chúa Jesus giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài, 29 vì Ngài giảng dạy cách uy quyền, chứ không như những thầy dạy giáo luật.

Tài Liệu