Ma-thi-ơ: Chương 28

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus phục sinh

1. Sau ngày sa-bát, lúc rạng sáng của ngày thứ nhất trong tuần lễ, Ma-ri Ma-đơ-len và một Ma-ri khác đến thăm mộ. 2. Kìa, đất rung chuyển dữ dội, bởi vì một thiên sứ của Chúa từ trời đã giáng xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi bên trên. 3. Hình dạng của thiên sứ giống như chớp, và trang phục của thiên sứ trắng như tuyết. 4. Các lính canh sợ hãi thiên sứ, run rẩy, trở nên như những người chết.

5. Thiên sứ nói với các phụ nữ rằng: “Các ngươi đừng sợ. Bởi vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jesus, Đấng đã bị đóng đinh vào thập tự. 6. Ngài không ở đây đâu, bởi vì Ngài đã sống lại như lời Ngài đã nói. Hãy đến xem nơi Ngài đã nằm. 7. Hãy nhanh chóng đi nói cho các môn đồ của Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, và kìa, Ngài đang đi đến Ga-li-lê trước các ngươi. Các ngươi sẽ gặp Ngài tại đó. Hãy xem điều ta đã báo cho các ngươi.”

8. Họ nhanh chóng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, họ chạy đi báo cho các môn đồ của Ngài. 9. Bất chợt, Đức Chúa Jesus gặp họ và nói: “Chào các ngươi!” Họ đến, ôm chân của Ngài và thờ phượng Ngài. 10. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Đừng sợ! Hãy đi nói cho các anh em của Ta đến Ga-li-lê. Họ sẽ gặp Ta tại đó.”

Báo cáo của lính canh

11. Trong khi họ đang đi, vài lính canh đã đi vào trong thành, báo cáo cho các trưởng tế tất cả những chuyện đã xảy ra. 12. Sau khi bàn bạc với các trưởng lão, họ cho những tên lính rất nhiều miếng bạc, 13. rồi dặn: “Hãy nói rằng: ‘Các môn đồ của hắn, đã đến vào ban đêm, lúc chúng tôi đang ngủ, rồi lấy trộm xác của hắn.’ 14. Nếu việc nầy đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thuyết phục ông ấy, để tránh phiền phức cho các anh.” 15. Vì vậy họ đã nhận tiền và làm y như lời đã được hướng dẫn. Việc nầy được lan truyền giữa dân Do Thái cho đến ngày nay.

Đức Chúa Jesus xuất hiện tại Ga-li-lê

16. Mười một môn đồ đi đến Ga-li-lê, tới ngọn núi mà Đức Chúa Jesus đã chỉ cho họ. 17. Khi thấy Ngài thì họ thờ phượng Ngài. Tuy nhiên có vài người nghi ngờ. 18. Đức Chúa Jesus đến và nói với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 19. Vì vậy, hãy đi làm cho tất cả các dân tộc trở thành môn đồ của Ta; hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ 20. và dạy họ giữ tất cả những điều Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta ở với tất cả các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Bản Dịch Đại Chúng

Đức Chúa Jesus phục sinh

Sau ngày sa-bát, lúc rạng sáng của ngày thứ nhất trong tuần lễ, Ma-ri Ma-đơ-len và một Ma-ri khác đến thăm mộ. Kìa, đất rung chuyển dữ dội, bởi vì một thiên sứ của Chúa từ trời đã giáng xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi bên trên. Hình dạng của thiên sứ giống như chớp, và trang phục của thiên sứ trắng như tuyết. Các lính canh sợ hãi thiên sứ, run rẩy, trở nên như những người chết.

Thiên sứ nói với các phụ nữ rằng: “Các ngươi đừng sợ. Bởi vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jesus, Đấng đã bị đóng đinh vào thập tự. Ngài không ở đây đâu, bởi vì Ngài đã sống lại như lời Ngài đã nói. Hãy đến xem nơi Ngài đã nằm. Hãy nhanh chóng đi nói cho các môn đồ của Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, và kìa, Ngài đang đi đến Ga-li-lê trước các ngươi. Các ngươi sẽ gặp Ngài tại đó. Hãy xem điều ta đã báo cho các ngươi.”

Họ nhanh chóng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, họ chạy đi báo cho các môn đồ của Ngài. Bất chợt, Đức Chúa Jesus gặp họ và nói: “Chào các ngươi!” Họ đến, ôm chân của Ngài và thờ phượng Ngài. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Đừng sợ! Hãy đi nói cho các anh em của Ta đến Ga-li-lê. Họ sẽ gặp Ta tại đó.”

Báo cáo của lính canh

Trong khi họ đang đi, vài lính canh đã đi vào trong thành, báo cáo cho các trưởng tế tất cả những chuyện đã xảy ra. Sau khi bàn bạc với các trưởng lão, họ cho những tên lính rất nhiều miếng bạc, rồi dặn: “Hãy nói rằng: ‘Các môn đồ của hắn, đã đến vào ban đêm, lúc chúng tôi đang ngủ, rồi lấy trộm xác của hắn.’ Nếu việc nầy đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thuyết phục ông ấy, để tránh phiền phức cho các anh.” Vì vậy họ đã nhận tiền và làm y như lời đã được hướng dẫn. Việc nầy được lan truyền giữa dân Do Thái cho đến ngày nay.

Đức Chúa Jesus xuất hiện tại Ga-li-lê

Mười một môn đồ đi đến Ga-li-lê, tới ngọn núi mà Đức Chúa Jesus đã chỉ cho họ. Khi thấy Ngài thì họ thờ phượng Ngài. Tuy nhiên có vài người nghi ngờ. Đức Chúa Jesus đến và nói với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vì vậy, hãy đi làm cho tất cả các dân tộc trở thành môn đồ của Ta; hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ tất cả những điều Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta ở với tất cả các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Đức Chúa Jesus phục sinh

1. Sau ngày sa-bát, lúc rạng sáng của ngày thứ nhất trong tuần lễ, Ma-ri Ma-đơ-len và một Ma-ri khác đến thăm mộ. 2. Kìa, đất rung chuyển dữ dội, bởi vì một thiên sứ của Chúa từ trời đã giáng xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi bên trên. 3. Hình dạng của người giống như chớp, và trang phục của người trắng như tuyết. 4. Các lính canh sợ hãi người, run rẩy, trở nên như những người chết.

5. Thiên sứ nói với các phụ nữ rằng: “Các ngươi đừng sợ. Bởi vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jesus, Đấng đã bị đóng đinh vào thập tự. 6. Ngài không ở đây đâu, bởi vì Ngài đã sống lại như lời Ngài đã nói. Hãy đến xem nơi Ngài đã nằm. 7. Hãy nhanh chóng đi nói cho các môn đồ của Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, và kìa, Ngài đang đi đến Ga-li-lê trước các ngươi. Các ngươi sẽ gặp Ngài tại đó. Hãy xem điều ta đã báo cho các ngươi.”

8. Họ nhanh chóng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, họ chạy đi báo cho các môn đồ của Ngài. 9. Bất chợt, Đức Chúa Jesus gặp họ và nói: “Chào các ngươi!” Họ đến, ôm chân của Ngài và thờ phượng Ngài. 10. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Đừng sợ! Hãy đi nói cho các anh em của Ta đến Ga-li-lê. Họ sẽ gặp Ta tại đó.”

Báo cáo của lính canh

11. Trong khi họ đang đi, vài lính canh đã đi vào trong thành, báo cáo cho các trưởng tế tất cả những chuyện đã xảy ra. 12. Sau khi bàn bạc với các trưởng lão, họ cho những tên lính rất nhiều miếng bạc, 13. rồi dặn: “Hãy nói rằng ‘Các môn đồ của hắn, đã đến vào ban đêm, lúc chúng tôi đang ngủ, rồi lấy trộm xác của hắn.’ 14. Nếu việc nầy đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thuyết phục ông ấy, để tránh phiền phức cho các anh.” 15. Vì vậy họ đã nhận tiền và làm y như lời đã được hướng dẫn. Việc nầy được lan truyền giữa dân Do Thái cho đến ngày nay.

Đức Chúa Jesus xuất hiện tại Ga-li-lê

16. Mười một môn đồ đi đến Ga-li-lê, tới ngọn núi mà Đức Chúa Jesus đã chỉ cho họ. 17. Khi thấy Ngài thì họ thờ phượng Ngài. Tuy nhiên có vài người nghi ngờ. 18. Đức Chúa Jesus đến và nói với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 19. Vì vậy, hãy đi làm cho tất cả các dân tộc trở thành môn đồ của Ta; hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ 20. và dạy họ giữ tất cả những điều Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta ở với tất cả các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Bản Dịch 1925

1. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. 2. Và nầy, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. 3. Hình dong của thiên sứ giống như chớp nháng, và áo trắng như tuyết. 4. Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như người chết. 5. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. 6. Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm; 7. và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây nầy, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Ga-li-lê; ở đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi.

8. Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ.

9. Nầy, Đức Chúa Jêsus gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài.

10. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Đừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta.

11. Trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. 12. Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận, xong rồi, thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc, 13. mà dặn rằng: Các ngươi hãy nói rằng: Môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, mà lấy trộm nó đi. 14. Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người, và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. 15. Mấy tên lính đó lấy bạc, và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay.

16. Mười một môn đồ, đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho. 17. Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ.

18. Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20. và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

Bản Dịch 2011

Chúa Sống Lại

(Mác 16:1-10; Lu 24:1-12;Gg 20:1-10)

1 Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn mờ mờ sáng, Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry khác đến thăm mộ. 2 Này, một trận động đất dữ dội xảy ra, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, và ngồi lên trên. 3 Hình dáng của vị thiên sứ giống như chớp và y phục của ngài trắng như tuyết. 4 Lính canh run rẩy vì sợ ngài và trở nên như người chết. 5 Nhưng vị thiên sứ phán với các bà ấy, “Ðừng sợ, vì ta biết các ngươi tìm Ðức Chúa Jesus, Ðấng đã chịu đóng đinh. 6 Ngài không có ở đây, vì Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. 7 Sau đó hãy đi mau, báo tin cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại. Này, Ngài đi trước các ngươi đến Ga-li-lê; các ngươi sẽ thấy Ngài ở đó. Ðấy, ta đã báo cho các ngươi rồi.”

8 Vậy họ vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ Ngài. 9 Này, Ðức Chúa Jesus gặp họ và nói, “Chào các ngươi!”

Họ lao đến, ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài. 10 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ðừng sợ, hãy đi bảo anh em Ta đến Ga-li-lê, ở đó họ sẽ thấy Ta.”

Báo Cáo của Lính Canh Mộ

11 Trong khi các bà đó đi báo tin, này, mấy người lính canh mộ đi vào thành và báo với các trưởng tế về mọi sự đã xảy ra. 12 Sau khi các trưởng tế họp bàn với các trưởng lão, họ cho các lính canh một số tiền lớn, 13 và căn dặn, “Các anh phải nói, ‘Ban đêm, trong lúc chúng tôi ngủ, các môn đồ của hắn đã đến lấy trộm thi thể của hắn đi.’ 14 Nếu việc này thấu đến tai quan tổng trấn, chúng tôi sẽ tìm cách thuyết phục quan, để các anh được vô sự.”

15 Vậy mấy người lính đó nhận tiền và làm theo như đã dặn. Chuyện ấy vẫn còn được đồn đãi giữa dân Do-thái đến ngày nay.

Chúa Ban Ðại Mạng Lệnh

(Mác 16:14-18; Lu 24:36-49; Gg 20:19-23; Công 1:6-8)

16 Bấy giờ mười một môn đồ đến Ga-li-lê, lên ngọn núi mà Ðức Chúa Jesus đã chỉ cho. 17 Khi thấy Ngài, họ thờ lạy Ngài, nhưng có vài người còn nghi ngờ. 18 Ðức Chúa Jesus đến gần và nói với họ, “Tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 19 Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Ðức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ tất cả những gì Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành